LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 8 із 175

141. Адміністративно-правові засади діяльності спеціальних підрозділів міліції

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.О. Шатрава; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Проаналізовано суть, зміст та порядок здійснення адміністративної діяльності спеціальних підрозділів міліції. Сформульовано загальнотеоретичні засади, а саме: принципи, функції, завдання, форми та методи її здійснення. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення діяльності спеціальних підрозділів міліції. Досліджено адміністративно-правовий статус їх працівників. Проведено змістовий аналіз підстав взаємодії спеціальних підрозділів міліції з іншими державними органами й органами місцевого самоврядування, а також населенням стосовно профілактики правопорушень. Сформульовано конкретні пропозиції та рекомендації з метою вдосконалення адміністративно-правових засад діяльності спеціальних підрозділів міліції стосовно охорони громадського поряду та громадської безпеки.

142. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.В. Солошкіна; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Проаналізовано зміст та розкрито суть дозвільної діяльності щодо підприємництва й особливостей її адміністративно-правового регулювання. Сформульовано визначення поняття дозвільної діяльності щодо підприємства та визначено принципи цієї діяльності. Обгрунтовано висновок, що певною сферою підприємницької діяльності, що може бути предметом адміністративно-правового регулювання, коли вона не здійснюється у сферах, які становлять загрозу національній безпеці, й обов'язковим учасником відносин у сфері підприємництва, є управлінський інститут публічної влади (його посадова чи службова особа), засобом діяльності якого є, зокрема, надання дозволів. У тих сферах підприємницької діяльності, які становлять загрозу національній безпеці, дозволи не повинні видаватись, а сама підприємницька діяльність має бути заборонена. Здійснено класифікації: документів, які надаються суб'єктами дозвільної діяльності у процесі реалізації дозвільних повноважень; видів дозвільної діяльності щодо підприєництва; органів виконавчої влади - суб'єктів дозвільної діяльності щодо підприємництва. Розкрито особливості адміністративно-правового регулювання окремих видів даної діяльності. Розроблено конкретні пропозиції та рекомендації з метою вдосконалення адміністративно-правового регулювання дозвільної діяльності щодо підприємництва.

143. Адміністративно-правові засади охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян у сучасних умовах

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.С. Небеський; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено адміністративно-правовий та організаціний аспекти діяльності ОВС щодо охорони громадського порядку в громадських місцях і забезпечення безпеки громадян за сучасних умов. Вперше комплексно проаналізовано теоретико-методологічні засади даного виду діяльності, визначено повноваження основних суб'єктів у сфері охорони громадського порядку та забезпечення безпеки громадян. Показано особливості діяльності внутрішніх військ щодо охорони громадського порядку. Проаналізовано проблеми взаємодії суб'єктів охорони громадського порядку у громадських місцях і забезпечення безпеки громадян. Досліджено особливості співпраці органів внутрішніх справ України з населенням у досліджуваній сфері. Висвітлено досвід діяльності правоохоронних органів зарубіжних країн й обгрунтовано можливості його використання в Україні.

144. Адміністративно-правові засади провадження із звернень громадян в органах прокуратури

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.Н. Берідзе; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Проаналізовано систему процесуальних проваджень у адміністративному процесі та визначено місце у ній провадження зі звернень громадян. Проведено якісну оцінку звернень за їх видами. Визначено місце прокуратури у системі суб'єктів провадження зі звернень громадян, розглянуто правові засади забезпечення законності у цьому провадженні органами прокуратури. Визначено основні напрямки вдосконалення адміністративно-правового регулювання провадження зі звернень громадян в даних органах.

145. Адміністративно-правові засади протидії корупції в органах внутрішніх справ

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Ткаченко; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено корупцію як соціальне явище та правову категорію, а також як правопорушення та злочин у діяльності співробітників органів внутрішніх справ (ОВС). Визначено загальні й особливі передумови виникнення корупції серед даних співробітників, їх наслідки та вплив на розвиток суспільних відносин у державі. Висвітлено сфери професійної діяльності співробітників ОВС, які є найбільш небезпечними для ураження корупцією. На базі норм адміністративного права розроблено організаційно-управлінські засади системи протидії корупції в ОВС. Нв підставі теоретичних висновків дослідження й аналізу чинного законодавства, з урахуванням міжнародного досвіду розроблено та внесено пропозиції, спрямовані на вдосконалення антикорупційного законодавства та діяльності суб'єктів боротьби з корупцією.

146. Адміністративно-правові засади реалізації контролю у сфері оподаткування як функції управління

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.О. Яковенко; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 16 с. — укp.

Розглянуто теоретичні, методичні та практичні питання організації контрольної діяльності у сфері оподаткування. Досліджено особливості формування та функціонування контролюючих органів України та зарубіжних країн у сфері оподаткування. Наведено рекомендації щодо використання позитивного зарубіжного досвіду в Україні, розроблено організаційно-правовий механізм контрольної діяльності у сфері оподаткування, охарактеризовано його складові. Обгрунтовано шляхи вирішення актуальних проблем, що виникають в процесі діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування. Розроблено рекомендації щодо удосконалення положень чинного законодавства щодо регулювання функціонування системи контролюючих органів у сфері оподаткування, визначено напрямки її подальшого розвитку з урахуванням зовнішньополітичних орієнтирів держави та загальносвітових тенденцій.

147. Адміністративно-правові засади регулювання обмежень прав громадян на екологічну інформацію

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Ю.В. Дика; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Розглянуто комплекс теоретичних і практичних питань щодо адімністративно-правових засад регулювання обмежень права громадян на екологічну інформацію. Визначено специфічні ознаки поняття "адміністративно-правове обмеження права". Наведено характеристику даних обмежень прав громадян на екологічну інформацію. Здійснено класифікацію адміністративно-правових обмежень цього права. Досліджено адміністративну відповідальність у системі гарантій права на екологічну інформацію. Проаналізовано адміністративну відповідальність за його протиправне обмеження. Запропоновано шляхи вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності за протиправне обмеження даного права громадян.

148. Адміністративно-правові засади розвитку державного управління в сучасній Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Н.С. Панова; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2008. — 19 с. — укp.

Проведено комплексний аналіз адміністративно-правових засад розвитку державного управління у сучасній Україні. Розглянуто поняття "адміністративно-правові засади розвитку державного правління". Проаналізовано актуальні питання впливу адміністративного законодавства на реформування відносин державного управління. З'ясовано роль адміністративного права як фундаментального фактора, що забезпечує зміни у системі державного управління та функціонуванні виконавської влади в Україні. Визначено теоретичні та практичні аспекти адміністративно-правового регулювання статусу суб'єктів державного управління у контексті адміністративного права. Обгрунтовано правомірність застосування критеріїв демократизації та гуманізації стосовно державного управління, а також стосовно системи адміністративного права. Обгрунтовано роль адміністративної реформи у аспекті вдосконалення системи виконавчої влади, державної служби, аналізу конкретних заходів законодавчого характеру щодо сприяння реалізації концепції адміністративної реформи. Досліджено основні проблеми формування адміністративно-правових засад забезпечення принципу законності у сфері державного управління як важливого елемента розвитку державного управління у сучасній Україні. Наведено пропозиції щодо вдосконалення системи чинного законодавства у частині нормативно-правового забезпечення розвитку державного управління на сучасному етапі.

149. Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави

автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 Г.О. Пономаренко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 39 с. — укp.

З'ясовано суть і особливості забезпечення внутрішньої безпеки держави як виду адміністративно-політичної діяльності. Визначено характерні відмінності управління у цій сфері. З'ясовано його принципи, правові засади та системи. Проаналізовано державно-службові відносини у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави. Уточнено систему суб'єктів загальної компетенції, які здійснюють управління у даній сфері. Висвітлено значення й особливості забезпечення законності цього управління. Уточнено напрямки забезпечення внутрішньої безпеки держави. З'ясовано їх суть і особливості, охарактеризовано систему спеціальних суб'єктів управління залежно від конкретного напрямку забезпечення внутрішньої безпеки. Проаналізовано їх завдання, функції та повноваження, а також правові й організаційні засади такого управління. Сформульовано пропозиції щодо внесення конкретних змін і доповнень до чинного законодавства з зазначених питань.

150. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.Г. Запорожець; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Досліджено адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності й обгрунтовано шляхи їх удосконалення. Охарактеризовано діяльність з охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності як об'єкт державного управління. Розкрито структуру державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Визначено суб'єкти управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Наведено характеристику методів і форм управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності. Розглянуто систему й особливості адміністративно-правових засад управління у сфері охорони прав на окремі об'єкти інтелектуальної власності - об'єкти промислової власності, селекційні досягнення та на об'єкти авторського права й суміжних прав.

151. Адміністративно-правові засади управлінської діяльності державної автомобільної інспекції України щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.М. Гусаров; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Розкрито поняття державного управління безпекою дорожнього руху, визначено принципи, функції, форми та методи управління. Здійснено аналіз норм чинного законодавства, яке регулює сферу державного управління безпекою дорожнього руху. Визначено коло суб'єктів та об'єкта, досліджено особливості взаємозв'язків між ними та взаємозв'язків усередині кола суб'єктів управління. Досліджено особливості адміністративно-правового статусу Державної автомобільної інспекції України як суб'єкта державного управління безпекою дорожнього руху та висвітлено напрямки вдосконалення її діяльності в організаційно-правовому аспекті.

152. Адміністративно-правові засади формування кадрів органів виконавчої влади

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Л.В. Романюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено правові засади та розв'язано проблеми адміністративно-правового регулювання формування кадрів органів виконавчої влади. Розглянуто теоретичні засади функціонування органів виконавчої влади та формування кадрів державного апарату. Сформульовано поняття формування кадрів органів виконавчої влади, показано їх роль у виконанні завдань і функцій держави. Розглянуто історичний аспект проблеми прийняття в Україні на державну службу та звільнення від неї. Проаналізовано правові умови та підстави прийняття на державну службу до органів виконавчої влади, надано характеристику організаційно-правовими способами заміщення посад державних службовців. Розглянуто обмеження щодо державних службовців і правових підстав припинення державної служби. Висловлено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до законодавства України про державну службу з метою удосконалення системи формування кадрів органів виконавчої влади.

153. Адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Є.Б. Ольховський; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 17 с. — укp.

Досліджено адміністративно-правові засоби забезпечення громадської безпеки, надано соціально-правову характеристику даного поняття. Розглянуто співвідношення громадської безпеки та громадського порядку, а також законодавче регулювання забезпечення громадської безпеки. Проаналізовано заходи щодо запобігання та припинення адміністративно-правових правопорушень у даній сфері, визначено їх види, місце та значення в системі адміністративного примусу. Досліджено адміністративну відповідальність за порушення громадської безпеки, її організаційно-правові заходи, цілі та питання забезпечення законності у разі застосування адміністративних стягнень за порушення громадської безпеки.

154. Адміністративно-правові засоби забезпечення міліцією безпеки дорожнього руху

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.Ю. Салманова; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Встановлено загальнообов'язкові правила забезпечення безпеки дорожнього руху, наведено їх класифікацію. Визначено поняття переконання як засіб забезпечення міліцією безпеки руху, обгрунтовано доцільність розширення даної системи шляхом застосування заохочувальних заходів. Розглянуто напрямки розвитку роз'яснювально-профілактичної діяльності міліції. Зроблено аналіз роз'яснювально-профілактичних, заоочувальних, адміністративно-запобіжних заходів застосування адміністративного припинення порушень правил, норм і стандартів, що стосуються безпеки руху. Враховано особливості та підстави адміністративної відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху. Розширено наукову класифікацію адміністративних проступків, що посягають на безпеку руху. Висвітлено напрямки удосконалення правових засад діяльності міліції у даній сфері. Наведено пропозиції щодо внесення змін та доповнень до ряду нормативних актів.

155. Адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.А. Куций; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Проаналізовано теоретичні аспекти правового механізму функціонування адміністративно-правових засобів забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах, їх роль у загальній системі правовідносин, описано їх характерні риси від аналогічних правовідносин. Розглянуто суб'єктивні права фізичних осіб як елемент змісту податкових правовідносин, розкрито їх зміст, висвітлено суб'єктивні права, їх види, адміністративно-правові засоби забезпечення прав фізичних осіб у податкових правовідносинах, механізм функціонування юридичної відповідальності як вид правових гарантій у податкових правовідносинах.

156. Адміністративно-правові засоби захисту прав власників цінних паперів

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Д.О. Андреєв; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Комплексно досліджено теоретичні та практичні питання адміністративно-правових засобів захисту прав власників цінних паперів. Визначено суть даних засобів, установлено їх взаємозв'язок з заходами адміністративно-правового примусу на ринку цінних паперів. Досліджено компетенцію Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку та визначено її статус як провідного органу державної виконавчої влади зі спеціальними повноваженнями, який повинен розв'язувати завдання захисту прав власників цінних паперів, запропоновано їх класифікацію, що має важливе науково-теоретичне та практичне значення, а також досліджено компетенцію та діяльність саморегулювальних організацій щодо застосування адміністративно-правових засобів захисту прав власників цінних паперів. Досліджено проблематику протиправних захоплень і поглинань акціонерних товариств ("рейдерства") в Україні та шляхи протидії "рейдерському" захопленню акціонерних товариств за випадків втягнення до конфлікту навколо підприємства професійних учасників ринку цінних паперів (реєстраторів, зберігачів) та/або посадових осіб акціонерного товариства. За результатами дослідження запропоновано шляхи вдосконалення законодавства з цінних паперів у частині регламентації застосування адміністративно-правових засобів захисту прав власників цінних паперів. Запропоновано зміни та доповнення до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

157. Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 В.Т. Комзюк; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Охарактеризовано митну справу як об'єкт адміністративно-правової охорони, визначено поняття та види адміністративно-правових засобів її здійснення. Основну увагу приділено аналізу правового статусу митних органів та особливостей державної служби в них, а також адміністративного примусу як засобу здійснення митної справи. Сформульовано ряд висновків, пропозицій та рекомендацій, щодо удосконалення даних засобів здійснення митної справи.

158. Адміністративно-правові засоби охорони земельних відносин в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.С. Мірошниченко; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Розкрито суть поняття земельних відносин, досліджено їх місце серед інших суспільних відносин (економічних, екологічних, цивільних, адміністративних). Проаналізовано механізм адміністративно-правового регулювання земельних відносин. Запропоновано поняття та класифікацію засобів адміністративно-правової охорони даних відносин. Розглянуто особливості адміністративної відповідальності за правопорушення у дослідженій сфері. Висвітлено суть та підстави цієї відповідальності. Подано юридичну характеристику адміністративних правопорушень у сфері земельних відносин. Розглянуто особливості провадження у справах про дані правопорушення. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення ряду законодавчих норм, якими визначаються склади адміністративних проступків у сфері земельних відносин.

159. Адміністративно-правові заходи боротьби з порушеннями митних правил

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Константа; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано проблеми правового регулювання підстав і порядку застосування адміністративно-правових заходів боротьби з порушенням митних правил. Узагальнено відомості щодо сучасних адміністративно-правових способів охорони, забезпечення митного правопорядку. Розглянуто теоретико-правові питання порушень митних правил. Систематизовано та визначено особливості передбачених Митним кодексом України заходів адміністративного запобігання та припинення цього виду митних правопорушень, адміністративної відповідальності у галузі митної справи. Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності й удосконалення правового регулювання діяльності митних органів України щодо боротьби з порушеннями митних правил.

160. Адміністративно-правові заходи борьтьби з корупцією в Україні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 С.С. Рогульський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Досліджено питання впровадження адміністративно-правових заходів боротьби з корупцією в Україні. Обгрунтовано зміст понять корупції та корупційних діянь як адміністативних правопорушень. Визначено їх характерні особливості, причини виникнення та умови розповсюдження. Проаналізовано основні положення законодавства України у сфері боротьби з корупцією та розглянуто методи регулювання адміністративно-правових відносин за даних умов. Встановлено співвідношення понять: корупція та корупційне діяння, корупційне правопорушення та службовий злочин, державний службовець і посадова особа. Висвітлено зміст і розроблено класифікацію адміністративно-правових заходів боротьби з корупцією й обгрунтовано підстави щодо їх застосування. Наведено пропозиції щодо змін і доповнень чинних нормативних актів, які регулюють відносини, що виникають у процесі боротьби з корупцією.