LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Держава та право. Юридичні науки

Всього — 3487 Сторінка 9 із 175

161. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Д.Г. Мулявка; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 19 с. — укp.

Визначено поняття, зміст, правовий статус та права платників податків. Досліджено організаційно-правові засади реалізації прав платників податків. Узагальнено правозастосовну практику та вивчено досвід роботи податкової служби Німеччини, Франції, Канади, США. Розглянуто питання кадрового забезпечення та взаємодії громадян і юридичних осіб з податківцями. Зазначено, що всі суб'єкти податкових відносин є рівноправними партнерами. Визначено вплив на захист прав платників податків таких чинників як правова неузгодженість та незавершеність у нормативно-правовому регулюванні податкових відносин. Проаналізовано роботу громадських формувань та визначено їх роль у забезпеченні прав платників податків. Вивчено практику та порядок розгляду звернень громадян і скарг на дії органів державної податкової служби та їх посадових осіб. Розглянуто питання судового захисту прав платників податків. Наведено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення адміністративно-правової діяльності підрозділів податкової міліції та інспекції, спрямовану на забезпечення прав громадян і юридичних осіб, які своєчасно сплачують податки.

162. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.П. Легецький; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено теоретичні та практичні питання адміністративно-правових заходів протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у нормах міжнародного права, національному законодавстві та наукових розробках українських і зарубіжних вчених. Проаналізовано умови та обставини виникнення зазначених правопорушень. Досліджено особливості застосування адміністративної відповідальності за злочинну діяльність неповнолітніх у даній сфері та проблеми підвищення результативності використання засобів адміністративного примусу. Визначено адміністративно-правовий статус суб'єктів профілактики, розроблено основні напрямки та шляхи попередження наркоманії. Висвітлено зарубіжний досвід боротьби з негативним явищем та обгрунтовано можливість його застосування в Україні. Наведено рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності діяльності органів державної влади у справі попередження злочинності серед неповнолітніх, захисту їх прав і законних інтересів. Обгрунтовано пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів регламентації профілактичної діяльності органів внутрішніх справ.

163. Адміністративно-правові основи діяльності приватних охоронних структур та їх взаємодія з ОВС України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.Г. Сачаво; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Досліджено сутність та значення недержавної (приватної) охоронної діяльності, запропоновано визначення даного поняття. Проаналізовано різні концептуальні підходи щодо розуміння змісту охоронної діяльності та її різновиду - приватної. Наголошено на необхідності створення приватних охоронних організацій на сучасному етапі розвитку суспільства. Вивчено зарубіжний досвід та історичний розвиток підприємств даної галузі. Розглянуто діяльність контрольно-наглядових органів виконавчої влади, висвітлено основні засади та принципи взаємодії приватних охоронних підприємств з органами внутрішніх справ. Обгрунтовано необхідність створення єдиного нормативного акту щодо регулювання приватної охоронної діяльності.

164. Адміністративно-правові основи організації та діяльності Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ України

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 Валентин Васильович Галунько; Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2003. — 19 с. — укp.

165. Адміністративно-правові основи утворення місцевої міліції в Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.С. Поклонський; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Запропоновано механізм забезпечення громадського порядку підрозділами місцевої міліції. Обгрунтовано доцільність їх формування в системі органів внутрішніх справ України на сучасному етапі. Розроблено шляхи, засоби та методи підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення соціальної стабільності у суспільстві. Удосконалено систему забезпечення громадського порядку на місцевому рівні у контексті загальнолюдських цінностей. Наведено рекомендації стосовно основних напрямків удосконалення правового забезпечення охорони громадського порядку в Україні за умов перехідного періоду. Розвинуто методологічні засади формування й удосконалення функцій, які має реалізовувати місцева міліція, визначено її соціальне призначення та роль у забезпеченні громадської безпеки.

166. Адміністративно-правові проблеми відповідальності працівників органів внутрішніх справ

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.М. Колюка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2004. — 15 с. — укp.

Охарактеризовано юридичну відповідальність працівників органів внутрішніх справ, визначено її принципи та особливості. Проаналізовано проблеми, пов'язані з застосуванням заходів дисциплінарного впливу та адміністративних стягнень щодо працівників органів внутрішніх справ. Наведено рекомендації, спрямовані на забезпечення та зміцнення законності та дисципліни в зазначених органах. Розроблено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства у даній сфері.

167. Адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в Україні

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 В.Я. Настюк; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2005. — 36 с. — укp.

Досліджено адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи. Розкрито суть поняття митного законодавства та визначено предмет його регулювання - суспільних відносин щодо здійснення митної справи. Вивчено систему митного законодавства, його принципи, значення, зміст, форму та юридичні гарантії забезпечення законності у процесі його реалізації. Розглянуто питання адаптації митного законодавства України до вимог Європейського Союзу, визначено її етапи та пріоритетні напрямки, подано пропозиції щодо вдосконалення відповідної нормативної бази.

168. Адміністративно-правові проблеми ліцензування господарської діяльності органами внутрішніх справ

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.О. Шеваріхін; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с. — укp.

На підставі аналізу наукових праць, законодавчих та нормативних актів, узагальнення ліцензійної практики розглянуто питання становлення інституту ліцензування господарської діяльності, його розвиток та сучасний стан, властивості та характерні ознаки. Досліджено особливості окремих видів та запропоновано поняття ліцензування господарської діяльності органів внутрішніх справ та ліцензійного процесу, визначено напрями реформування організаційної побудови та вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ щодо ліцензування її певних видів.

169. Адміністративно-правові режими підприємницької діяльності в Україні

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 М.В. Ковальова; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розкрито сутність, ознаки та напрями підприємницької діяльності як об'єкта адміністративно-правового регулювання. Визначено функції та засоби адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності. Проаналізовано чинне законодавство України, що регулює суспільні відносини, які виникають з приводу здійснення державними органами публічно-владних повноважень у сфері підприємницької діяльності. Визначено обсяг регулювання підприємницької діяльності як однієї з функцій державних регуляторних органів у межах їх повноважень. Досліджено поняття, зміст і структуру адміністративно-правового режиму. Розроблено класифікацію адміністративно-правових режимів підприємницької діяльності, визначено їх сутність і місце у системі адміністративно-правових режимів в Україні. Висвітлено особливості окремих видів адміністративно-правових режимів підприємницької діяльності в Україні. Наведено рекомендації щодо удосконалення правового регулювання режимів підприємницької діяльності.

170. Адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 І.Л. Бородін; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 38 с. — укp.

Досліджено проблеми теорії та організаційно-правових засад адміністративно-правових способів захисту прав і свобод людини та громадянина. Досліджено правову природу і зміст конституційних прав і свобод людини. Розглянуто їх адміністративно-правовий статус. Проаналізовано законодавство стосовно правової регламентації реалізації конституційного права громадян на оскарження, судового контролю та нагляду у контексті особливості організації діяльності адміністративної юстиції, а також наглядової діяльності прокуратури та представницької функції прокурора в адміністративному судочинстві. Висвітлено конституційно-правові та адміністративно-правові гарантії прав і свобод громадян. Наведено пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання та організації діяльності судів, прокуратури та інших правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини та громадянина.

171. Адміністративно-процесуальний статус громадянина України: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання

Автореф. дис... д-ра юрид. наук12.00.07 М.М. Тищенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 1999. — 32 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню актуальних теоретичних проблем адміністративно-процесуального статусу громадянина України в сучасних умовах. Аналізуються питання, пов'язані із з'ясуванням змісту та структури адміністративно-процесуального статусу громадянина, особливостями його реалізації в окремих адміністративних провадженнях. Розглядаються гарантії забезпечення прав громадян в адміністративному процесі і наводяться конкретні рекомендації щодо вдосконалення адміністративно-процесуального законодавства.

172. Адміністративно-процесуальні гарантії прав та свобод громадян

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.В. Пабат; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розкрито сутність адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян, зроблено їх класифікацію та наведено характеристику окремих видів. Визначено зміст і структуру адміністративно-процесуального механізму забезпечення прав і свобод громадян. Проведено дослідження адміністративної процедури, зокрема, проаналізовано можливості застосування її норм з метою гарантування прав і свобод громадян. Виявлено фактори, що впливають на вирішення конкретних адміністративних справ. Проаналізовано зарубіжний досвід реалізації прав і свобод громадян у державному управлінні. Розроблено рекомендації щодо удоскоанлення системи адміністративно-процесуальних гарантій прав і свобод громадян.

173. Адміністративно-процесуальні строки

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.В. Баб'як; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Досліджено теоретичні, законодавчі та практичні проблеми адміністративно-процесуальних строків у процедурному та юрисдикційному провадженні. Окреслено логіко-методологічні засади визначення понять "строк", "процесуальний строк", софрмульовано відповідні дефініції. На підставі аналізу чинного адміністративно-процесуального законодавства України та практики його реалізації, теоретичного осмислення наукових праць сформульовано пропозиції щодо удосконалення розділу "Провадження в справах про адміністративні правопорушення" чинного КУпАП, а також Положення про проведення атестації державних службовців і посадових осіб місцевого саомврядування, затверджених постановами Кабінету Міністрів. Обгрунтовано рекомендації щодо уточнення адміністративно-процесуальних строків у процедурному та юрисдикційному провадженні.

174. Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 О.М. Литвинов; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто організаційно-правові та процедурні аспекти координації як особливі за типом управління профілактикою злочинів за сучасних умов в Україні. Досліджено методологічні, загальноправові, процесуальні та процедурні засади управління профілактикою злочинів. Проаналізовано питання правового стану, тенденцій розвитку системи координації профілактики злочинів на відповідному адміністративно-територіальному рівні. Висвітлено проблеми організації та прийняття, реалізації та контролю за виконанням спільних узгоджених управлінських (координаційних) рішень суб'єктів профілактики злочинів. Сформульовано рекомендації та пропозиції щодо оптимізації роботи системи управління профілактикою злочинів за сучасних умов на всіх рівнях. Досліджено методологічні проблеми визначення ефективності координації профілактики злочинів, а також ефективності координаційної діяльності окремого органу в межах координаційного рішення. Запропоновано певні прикладні прийоми та засоби вимірювання й оцінки ефективності координаційної діяльності щодо профілактики злочинів.

175. Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775 - 1822 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 І.В. Савченко; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2004. — 20 с. — укp.

Висвітлено територіальні зміни Південної України у 1775 - 1822 рр., механізм регулювання управління даним регіоном вищими органами влади, а також розвиток місцевих адміністративних установ. Визначено, що соціально-економічні особливості та геополітичне положення Південної України зумовили специфіку розвитку адміністративного устрою регіону у 1770 - на початку 1790 р., яка визначалася введенням окремого механізму регулювання управління регіоном вищими органами влади та розширенням повноважень губернських установ.

176. Адміністративно-територіальний устрій України в 1920 - 1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.01 І.М. Скуратович; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено питання зародження та розвитку адміністративно-територіального поділу українських земель, парадигми виникнення та становлення видів, способів, методів, засобів, що використовувалися у процесі організації державного управління на території сучасної України у 1920 - 1930-х рр. Здійснено аналіз розвитку загальних і спеціальних теоретико-методологічних підходів вітчизняних і зарубіжних учених до проблем адміністративно-територіального устрою, його взаємозв'язку та взаємовпливів з організацією державного управління. Досліджено генезис, систему, принципи та характерні особливості розвитку територіально-адміністративного поділу українських земель, висвітлено його еволюцію, розвиток правових форм, методів, способів і засобів, що використовувалися під час організації державного управління у законодавстві Київської Русі, удільних князівств періоду феодальної роздробленості Русі, Литовсько-Руської держави, Польщі, Речі Посполитої, Російської імперії, Української Народної Республіки, Української держави П.Скоропадського, УСРР.

177. Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті роки ХХ ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 О.В. Андрощук; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

На основі широкого кола джерел комплексно досліджено проблему трансформації адміністративно-територіального поділу УРСР протягом другої половини 1940 - 1960 рр. Охарактеризовано фактори, що сприяли ініціюванню, підготовці та прийняттю рішень щодо адміністративно-територіальних змін. Розглянуто найважливіші законодавчі акти та етапи формування правової бази територіальних реформ, визначено компетенцію владних структур у зазначених питаннях. Проаналізовано практику проведення адміністративно-територіальної реорганізації, виявлено її наслідки у соціальній, економічній та управлінських сферах. Охарактеризовано форми та засоби вияву ставлення українського суспільства до партійно-державної політики у галузі адміністративно-територіального поділу. Досліджено політику перейменувань адміністративно-територіальних об'єктів у контексті політичної кон'юнктури зазначеного історичного періоду.

178. Адміністративно-територіальній реформі в Україні - просторовий підхід

М.М. Габрель Містобудування та терит. планув. — 2006. — Вип. 25. — С. 49-57. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Викладено основні положення просторового підходу до реформування адміністративно-територіального устрою держави. В його основу покладено твердження, що реальний простір життєдіяльності людини формується комплексом властивостей, які описуються координатами "людина - функція - умови - геометрія - час". З урахуванням теоретичної моделі п'ятивимірного простору запропоновано підхід на підвищення соціально-еколого-економічної ефективності використання просторового потенціалу та структуризації адміністративно-територіальних елементів за показниками рівності їх потенціалів.

179. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції

Автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 І.О. Панов; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Визначено й охарактеризовано суть, підстави та процедури адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничного інспектора міліції, а також шляхи її удосконалення. Розкрито зміст поняття адміністративно-юрисдикційної діяльності як складової адміністративної діяльності дільничного інспектора міліції. Розкрито його роль у контексті носія функцій і повноважень міліції. Визначено напрямки удосконалення правового регулювання та практичного здійснення даної діяльності. Сформульовано конкретні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КпАП України.

180. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України

автореф. дис... канд. юрид. наук12.00.07 А.Б. Калюта; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено основні етапи становлення та розвитку, науково-теоретичні та практичні питання адміністративно-юрисдикційної діяльності за умов проведення адміністративної реформи в Україні. Визначено сутність поняття, специфіку та структуру адміністративного процесу з урахуванням особливостей його прояву в галузі митної справи. Проаналізовано види та зміст юрисдикційних проваджень за сучасних умов державотворення, наведено їх класифікацію. Встановлено критерії, підстави та практичне значення розмежування понять "адміністративна юстиція" та "адміністративна юрисдикція". Розкрито соціальну роль і зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності митних органів за сучасних умов. Показано особливості реалізації механізму правового регулювання та практики здійснення адміністративно-юрисдикційної діяльності в митних органах України, наведено характеристику її окремих видів. Проаналізовано принципи та функції адміністративної юрисдикції митних органів України. Визначено зміст понять "адміністративний процес", "процесуальна стадія", "адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів", "адміністративно-юрисдикційне провадження". Наведено пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства, зокрема, відомчих нормативних актів, що регулюють діяльність митних органів України у межах адміністративно-юрисдикційних проваджень.