LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 1 із 88

1. 3d-моделирование для тренажеров

И.Л. Братчиков, Д.В. Привалова Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 189-192. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Рассмотрена оригинальная система 3D-моделирования, ориентированная на использование в тренажерах, имитирующих процесс загрузки/выгрузки ядерного топлива для реактора типа РБМК атомной электростанции. Отмечено, что она может применяться и в других тренажерах в случаях, когда обучение персонала на реальных объектах затруднено или невозможно. Сделан вывод о том, что тренажеры с подобной системой позволяют визуально изучать процессы, происходящие внутри производственных установоки.

2. АБИС "Колибри" - АРМ "Иностранная литература"

А.Н. Филиппов, А.Н. Сисюков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 138-140. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Описано основні принципи роботи АРМ "Іноземна література" у складі АБІС "КОЛИБРИ". Розкрито можливості системи. Визначено "вузькі" місця, з якими зустрілися розробники, і шляхи їх вирішення.

3. АБИС "Комплексная библиотечная технология". Автоматизация Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина

Д.В. Шадрин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 140-142. — рус.

Подано інформацію з історії автоматизації Омської державної обласної наукової бібліотеки ім. О. С. Пушкіна, розвитку автоматизованої бібліотечної інформаційної системи "Комплексна бібліотечна технологія", поточного рівня автоматизації бібліотеки і перспектив подальшого розвитку.

4. Автодинний ефект в НВЧ генераторах хаотичних коливань

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 В.В. Кулик; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2005. — 16 с. рис. — укp.

З метою пояснення АЕ в ГХК побудовано феноменологічну теорію, згідно з якою ГХК замінюється достатньо великим набором автодинних генераторів монохроматичних коливань (АГМК) з еквідистантно розташованими частотами. Відповідно до теорії АГМК здійснено автодинний зсув частоти (АЗЧ) та зміну потужності кожного генератора, а також складання у визначених частотних інтервалах. Показано, що глибина модуляції визначається відношенням АЗЧ спектральних компонент до частотного періоду модуляції. Запропоновано використовувати АЕ у ГХК для управління їх параметрами. Розроблено метод модифікованої подвійної спектральної обробки (ММПСО), що дозволяє проводити однозначні вимірювання відстаней з похибкою у декілька мікрон в діапазоні його зміни від 20-ти до 100-та м. Розглянуто можливість застосування ММПСО для здійснення вимірювання з використанням ГХК.

5. Автоматизация библиотечных процессов на основе информационной системы для библиотек "LIBER" в областной научной библиотеке им. В.Д.Федорова

Т.П. Павленко — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Рассмотрен опыт внедрения в областной научной библиотеке информационной системы "Liber". Проведен анализ проблем, возникающих в процессе внедрения.

6. Автоматизация деятельности библиотеки КНТЭУ на базе библиотечно-информационной системы "УФД/БИБЛИОТЕКА"

П.С. Синицына Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 90-96. — рус.

Детально розповідається про впровадження та використання АБІС "УФД/Бібліотека", розробленої ЗАТ "Український фондовий дім", у бібліотеці Київського національного торгово-економічного університету.

7. Автоматизация процессов каталогизации в ВГБИЛ на базе автоматизированной библиотечной системы "Tinlib" и решение проблем ретроспективной конверсии

К.А. Дмитриева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Доклад посвящен одной из наиболее насущных проблем в области автоматизированной каталогизации - ретроконверсии. Рассматриваются различные пути и подходы в решении этой проблемы библиотеками мира, а также возможность использования базы данных OCLC для ретроконверсии в ВГБИЛ. Представлен опыт ретроконверсии в отделе абонемента на базе автоматизированной библиотечной системы "Tinlib". Обосновывается тактическое решение, связанное с выбором фонда абонемента, как начального этапа работ по созданию электронного каталога ВГБИЛ.

8. Автоматизация процессов обслуживания читателей в АБИС "МАРК-SQL"

Л.В. Левова, С.В. Ефремов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Ця доповідь орієнтована, в основному, на бібліотеки, які займаються автоматизацією технологічних процесів, що пов'язані із обслуговуванням читачів.

9. Автоматизація вимірювань поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 А.В. Фецун; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Сформульовано та доведено теореми, які визначають технологію проведення поляризаційного аналізу. Виявлено та досліджено похибки вимірювання, проведено їх оцінку та зроблено порівняння колового та лінійного ортогональних поляризаційних базисів. Розроблено теоретичні засади побудови автоматичних вимірювачів поляризаційної характеристики електромагнітної хвилі усіх 3-х категорій. Наведено методики вимірювання поляризаційних характеристик антен за допомогою зразкових і адаптивних антен. Проведено електронне моделювання автоматичних вимірювачів поляризаційних параметрів електромагнітних хвиль та розроблено відповідний програмний продукт.

10. Автоматизація процесів відтворення функціональних залежностей в системах інформаційної підтримки прийняття рішень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 С.М. Побережник; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено редукційну модель відтворення лінійно-регресійних залежностей, метод її швидкого параметричного синтезу в процесі структурних змін, що дозволяє суттєво знизити рівень трудомісткості та підвищити рівень автоматизації синтезу оптимальної структури залежності. Запропоновано засоби автоматизованого підвищення функціональної адаптивності лінійних моделей застосування модифікованих степеневих та тригонометричних функціональних рядів. Розроблено загальну архітектуру розширюваної системи підтримки прийняття рішень, яка дозволяє динамічно інтегрувати до її складу програмні блоки різних типів інтелектуальної обробки даних. Створено програмну реалізацію комплексної системи підтримки прийняття рішень і блоку автоматизованого відтворення функціональних залежностей, динамічно інтегрованого до складу розробленої системи, з використанням яких розв'язано кілька практичних задач моделювання. Вірогідність автоматично відтворених залежностей в розв'язаних задачах - від 73 % до 99,85 %, а часові витрати на конструювання моделей склали від 40 с до 1,5 хв.

11. Автоматизація процесів завантаження об'єктів типу тіла обертання на основі струменевих захоплюючих пристроїв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.Б. Савків; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 19 с. — укp.

Розроблені струменеві захоплюючі пристрої для автоматизації процесів завантаження неміцних, нежорстких, крихких, гнучких, з покриттями, забруднених, нагрітих та інших об'єктів типу тіла обертання, які забезпечують високу точність базування та центрування об'єктів, надійність та довговічність роботи, мають низьку собівартість. Встановлені теоретичні та експериментальні залежності для розрахунку статичних, динамічних та витратних характеристик струменевих захоплювачів. Визначені оптимальні конструктивні параметри захоплювачів і запропоновано методику їх проектування.

12. Автоматизація процесів моделювання та аналізу температурних та термомеханічних полів при проектуванні вісесиметричних тіл складної форми

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.12 К.М. Грицюк; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Розроблено ефективні методи розв'язання крайових задач теплопровідності та термопружності для вісесиметричних тіл. Висвітлено спеціалізовану інтелектуальну систему для автоматизації процесів моделювання та аналізу температурних і термомеханічних полів під час проектування вісесиметричних тіл складної форми. Розкрито нові структури розв'язку задач теплопровідності та термопружності, які мають підвищену числову стійкість. Запропоновано метод автоматизованої побудови комп'ютерних моделей температурних і термомеханічних полів вісесиметричних тіл за інформацією, яка подана природною професійною мовою. Створено спеціалізовану систему знань "САПОТ", яка дозволяє за допомогою зручного діалогового інтерфейса ефективно та оперативно проводити числові експерименти з метою вибору раціональних конструктивних параметрів виробів.

13. Автоматизація процесу керування вибором пристроїв орієнтування при проектуванні гнучких інтегрованих систем

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 І.Ю. Черепанська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано шляхи підвищення якості та зменшення трудомісткості рішень, що приймаються під час проектування складних розподілених у просторі організаційно-технічних об'єктів і комплексів. Розроблено інформаційне, методичне, алгоритмічне та програмне забезпечення системи підтримки прийняття рішень (СППР) з метою автоматизації процесу керування вибором пристроїв орієнтування (ПО) на етапі визначення засобів технологічного оснащення гнучких інтегрованих систем (ГІС). Обгрунтовано новий підхід щодо автоматизації керування вибором ПО, що базується на використанні інтелектуальних моделей прийняття рішень на основі штучних нейроних мереж, що застосовуються в процесі систематизації та групування об'єктів виробництва, ПО та їх подальшому аналізі. Розроблено методику автоматизованого вибору ПО, яку можна використати як базову для формування СППР для автоматизації процесів керування вибором обладнання під час моделювання, проектування та планування ГІС, а також модернізації, переналагодженні та зміні конфігурації гнучких виробничих систем.

14. Автоматизація розрахунків нестаціонарних теплових режимів при проектуванні одноблокових радіоелектронних апаратів

автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.12 А.М. Сінотін; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 34 с. — укp.

Досліджено характер теплообміну в радіоелектронних апаратах (РЕА), які функціонують у повітряному середовищі за нормального атмосферного тиску. Розроблено методику розрахунку нестаціонарних температурних полів РЕА з довільним законом зміни розсіюваної елементами потужності від температури та часу. Досліджено вплив конструктивних параметрів апарата з урахуванням анізотропії нагрітих зон за теплопровідністю на загальний температурний режим. Вперше з використанням результатів аналітичних та експериментальних досліджень створено алгоритм теплофізичного проектування одноблокових РЕА, який дозволяє забезпечити заданий температурний режим на початкових етапах конструювання паралельно з розробкою електричної схеми та вибором елементної бази, що значно підвищує економічну ефективність розробок і виключає необхідність внесення істотних змін у конструкції за наслідками перевірочних розрахунків і температурних випробувань.

15. Автоматизація та удосконалення візуального контролю у технологічних процесах виготовлення комутаційних плат на основі методів кодування зображень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Т.В. Волкова; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1998. — 16 с. — укp.

Запропоновано новий засіб підвищення продуктивності систем автоматизованого візуального контролю комутаційних плат, що базується на ефективному кодуванні топології друкованого монтажу. Вирішено задачу оцінки та вибору коду на основі імітаційного моделювання візуального контролю, розроблено новий метод подання топології та орієнтоване на нього програмне забезпечення (ПЗ) системи контролю. Застосування наданого ПЗ для автоматизації типового технологічного процесу дозволило істотно підвищити швидкодіяльність контролю, удосконалити план контролю та знизити собівартість виробів.

16. Автоматизированная база данных "Писатели в журналах, газетах и сборниках": использование новых технологий в оперативномбиблиографическом обслуживании"

М.Б. Ваганова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

В сообщении представлена информация о БД "Писатели в журналах, газетах и сборниках". Освещены следующие вопросы: 1.Назначение. 2.Источники пополнения 3.Типы справок, выполняемые в автоматизированном режиме. 4.Поисковые возможности БД.

17. Автоматизированная информационно-библиотечная система "МАРК-SQL". Использование в библиотеках учреждений культуры, науки и образования

В.Т. Грибов, Л.В. Левова, С.В. Ефремов, Е.В. Трифонова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 87-90. — рус.

Розглядаються поточний стан розробки АІБС "МАРК-SQL", подальші перспективи розвитку системи, питання, пов'язані з навчанням новим інформаційним технологіям.

18. Автоматизированная система доставки документов "Сигла": опыт корпоративного взаимодействия библиотек и информационных служб

М.А. Аветисов, В.А. Глухов, В.П. Захаров, Н.Е. Каленов, Г.М. Зинина, О.В. Кириллова, В.А. Цветкова, О.Л. Лаврик Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 695-696. — рус.

Автоматизовану систему доставки документів "Сигла" створено Асоціацією служб електронної доставки документів (АСЕД) російських бібліотек у рамках проекту Російського фонду фундаментальних досліджень. З початку 2002 року система працює у промисловому режимі. Послугами системи користуються на даний час 16бібліотек. У доповіді наводяться основні принципи роботи автоматизованої системи, описується досвід роботи бібліотечних служб електронної доставки по обслуговуванню користувачів, розглядаються питання подальшого розвитку корпоративної взаємодії бібліотек і автоматизованої системи.

19. Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Р.Р. Даревич; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено методи автоматичної адаптатції онтології інтелектуальної метапошукової системи до інформаційних потреб користувачів й обгрунтовано основні підходи щодо підвищення ефективності її функціонування. Встановлено критерії оптимальності структури та змісту онтології, які відображають вимоги до експлуатаційних характеристик і технічних можливостей реалізації інтелектуальних метапошукових систем, зокрема, обмеження фізичного об'єму пам'яті, швидкодії, повноти онтології, її цілісності та збалансованості. На базі критеріїв швидкодії та повноти розроблено метод оптимізації змісту онтології адаптивної метапошукової системи, що базується на її періодичному доповненні новими поняттями та зв'язками з вилученням тих елементів, семантичне значення яких для системи найменше. У даному методі враховано необхідність виявлення й усунення суперечності та надлишковості у процесі наповнення онтології, що забезпечує її цілісність. Для покращання змісту онтології застосовано методи дискретної оптимізації, для розв'язання задачі нормалізації її структури - теорію доведення теорем і теорію графів. Удосконалено метод визначення вагових коефіцієнтів понять та зв'язків між ними в онтології, який завдяки розробленим правилам їх розрахунку дозволяє автоматично змінювати семантичну вагу елементів онтології у процесі експлуатації метапошукової системи. Показано ефективність застосування запропонованого методу для оптимізації онтології та порівняння текстових документів. точність визначення подібності двох текстових документів у порівнянні з відомими методами. На базі побудованої імітаційної моделі генерування й оптимізації онтології досліджено процес адаптації інтелектуальної метапошукової системи до заданої предметної області. Розроблено архітектуру інтелектуальної метапошукової системи як однієї з основних служб віртуального автоматизованого робочого місця наукового працівника.

20. Автоматизована навчаюча система для підготовки оперативно-диспетчерського персоналу газотранспортних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.В. Тулупов; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 21 с. рис. — укp.

Розроблено функціонально-інформаційну структуру комп'ютерного тренажера, що є блоковою та забепечує виконання всіх задач навчання. Використання гібридної, об'єктно-незалежної експертної системи, в якій на відміну від існуючих експертних систем поряд зі знаннями експертів вміщено знання, одержані на базі навчання, і яка дає змогу оперативно настроїтися на різні технологічні процеси. Розвинуто імітаційні моделі, які відображають різні режими роботи компресорної станції. Показано доцільність комбінування статичних і динамічних моделей у разі імітації динамічних режимів. Побудовано прогнозно-оптимізаційну модель діяльності оператора, що дає змогу не тільки більш точно відображати його сенсомоторні властивості, але й оцінювати ступінь його навченості.