LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 11 із 88

201. Выбор оптимальной технологии создания Сводного каталога массовых библиотек г. Москвы на современном этапе: опыт работы ЦБС "Люблино"

Е.В. Линдеман, С.А. Острая, В.Е. Иванов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассмотрены результаты оптимизации технологии создания Сводного каталога массовых библиотек г. Москвы на современном этапе, с учетом уровня технического обеспечения и профессиональной подготовки библиотек-участниц.

202. Выделение контуров объектов методом двукратного гиперболического вейвлетпреобразования

С.Г. Антощук, О.Ю. Бабилунга, А.А. Николенко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2006. — Вип. 65. — С. 65-69. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Рассмотрено выделение контуров изображений объектов методом двукратного гиперболического вейвлет-преобразования. Предложенный метод позволяет регулировать уровень детализации, повышает помехоустойчивость и точность выделения контуров по сравнению с существующими дифференциальными методами, увеличивает эффективность анализа изображений.

203. Высококачественная настройка на максимум добротности и запаса устойчивости сервопривода без подчиненного контура скорости

Т.Ю. Кунченко, А.И. Гуль Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 69-71. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Показано преимущество настройки по критерию максимальной добротности и запаса устойчивости при использовании специально разработанного метода диаграмм качества управления. Метод обеспечивает сбалансированные, предельно улучшенные показатели качества управления для сервопривода без подчинённого контура скорости.

204. Гарантований результат для конфліктно-керованих процесів

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.01 Кирило Аркадійович Чикрій; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 20 с. — укp.

205. Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від'ємним опором

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.08 А.О. Семенов; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp.

Розв'язано актуальну науково-технічну задачу підвищення коефіцієнта корисної дії, стабільності та розширення діапазону перебудови частоти електричних коливань генераторів на базі транзисторних структур з від'ємним опором. Удосконалено лінійну та нелінійну математичні моделі генераторів на базі таких структур. Одержано співвідношення для визначення умови збудження генераторів, амплітуди та частоти генерованих коливань, дисперсійних значень флуктуацій амплітуди та фази, нелінійних спотворень і нелінійних відхилень частоти. Розроблено схемотехнічні рішення діапазонних генераторів на базі БТ-, МДН-, СІТ- і НЕМТ-транзисторних структур зі збільшеними стабільністю та потужністю генерованих коливань, підвищеним коефіцієнтом корисної дії. Удосконалено квазілінійні моделі генераторів на базі даних транзисторних структур з пасивним індуктивним елементом з електричною та оптичною перебудовою частоти генерації, одержано аналітичні співвідношення для інженерного розрахунку вольт-амперних характеристик активних елементів генераторів. На підставі результатів експериментальних досліджень доведено вірогідність теоретичних одержаних співвідношень.

206. Генератори імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 О.І. Гарасимчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 18 с. — укp.

Розроблено нові методи та засоби побудови генераторів імпульсних послідовностей з пуассонівським законом розподілу. Проведено порівняльний аналіз їх характеристик та вибір групи тестів для оцінювання якості таких генераторів. Проведено імітаційне моделювання різних методів побудови генераторів псевдовипадкових чисел з рівномірним законом розподілу, які є базовими за реалізації генераторів пуассонівських імпульсних послідовностей (ГПІП). На підставі цього моделювання для цих генераторів вибрано оптимальні початкові параметри. Запропоновано нову структуру ГПІП, основною перевагою якої є можливість керування вихідною частотою слідування імпульсів. Наведено набір тестів для оцінки якості ГПІП і базових генераторів рівномірно розподілених чисел. Розроблено нові число-імпульсні структури ГПІП, які забезпечують реалізацію конгруентних методів і нові швидкодіючі структури ГПІП, побудовані з використанням генераторів M-послідовностей. Запропоновано математичний алгоритм генерування псевдовипадкових чисел з законом розподілу, наближеним до рівномірного, який ефективно може використовуватись за програмної реалізації ГПІП. Проаналізовано характеристики вихідного сигналу ГПІП за умов імітації вихідного сигналу дозиметричних пристроїв.

207. Генераторы с электромеханическими преобразователями на аналогах негатронов

О.Н. Негоденко, В.А. Воронин, Д.В. Заруба Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2002. — N 2. — С. 5-8. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Определены условия, при которых генераторы с электромеханическими преобразователями на аналогах негатронов не чувствительны к изменению механической нагрузки на преобразователь. Показано, что генераторы с пьезопреобразователями на аналогах негатронов с N-образной ВАХ и генераторы с магнитострикционными и электромагнитными преобразователями на аналогах негатронов с S-образной ВАХ допускают компенсацию паразитных параметров преобразователей простейшим способом. Приведены эквивалентные схемы генераторов, проанализированы условия их работы на резонансных частотах преобразователей.

208. Генерация алгоритмов парных сравнений для моделирования предпочтений эксперта при поддержке принятия решений, часть 1.

В.Г. Тоценко Электрон. моделирование. — 2000. — 22, N 3. — С. 11-23. — Библиогр.: 12 назв. — рус.

Запропоновано метод генерації множин алгоритмів мультиплікативних та адитивних парних порівнянь альтернатив. Алгоритми відрізняються трудоміскістю, видом функціональної залежності відносних ваг альтернатив, типом та пераметрами шкал, змістом питань до експерта.Множини алгоритмів генеруються на основі трьох запропонованих базових алгоритмів: "лінія", "трикутник", "квадрат" трудомісткістю відповідно (k -1), k(k -1)/2, k(k -1), де k - число альтернатів, що порівнюються, Останні два базових алгоритма дозволяють забезпечити достатній ступень внутрішньой узгодженості оцінок експерта у перебігу діалогу з ним.

209. Генерация алгоритмов парных сравнений для моделирования предпочтений эксперта при поддержке принятия решений, часть 2.

В.Г. Тоценко Электрон. моделирование. — 2000. — 22, N 4. — С. 17-24. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Запропоновано два нових алгоритми типу "квадрат" парних порівнянь альтернатів у фундаментальній шкалі. Перший забеспечує лінійну, а другій - гіперболічну залежність відносних ваг альтернатив від ступенів переваг даних експертом альтернативам, що порівнюються. Обідва алгоритми вільні від обмежень на діапазон змін числових еквівалентів ступенів переваг, а також передбачають зворотній зв'язок з експертом для забеспечення перебігу діалогу з ним достатнього ступеню внутрішньої узгодженості оцінок експерта. Алгоритми ілюструються числовими прикладами.

210. Генерація та детектування НВЧ коливань ланцюжком джозефсонівських контактів ВТНП

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.22 В.М. Ракша; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Запропоновано нову електродинамічну систему збудження бікристалічних високотемпературних (ВТ) джозефсонівських контактів (ДК) у прямокутному хвилеводі міліметрового діапазону довжин хвиль, в якій спостерігається розрідження спектра коливань резонатора поверхневої хвилі (РПХ). Експериментально визначено оптимальні умови збудження основною модою H10 прямокутного хвилеводу напівхвильового та чвертьхвильового РПХ, розташованого у позамежному хвилеводі. Досліджено статичні та динамічні вольт-амперні характеристики (ВАХ) лінійного ланцюжка з бікристалічними ДК, що включений у напівхвильовий або чвертьхвильовий РПХ, розміщений у позамежному хвилеводі. Досліджено вплив зовнішнього електромагнітного сигналу на ВАХ окремого ДК та ланцюжка ДК, інтегрованих у РПХ. Експериментально вивчено явище детектування надвисокочастотного сигналу лінійним ланцюжком (ЛЛ) ДК, інтегрованих у РПХ у регулярному та позамежному хвилеводах восьмиміліметрового діапазону довжин хвиль. Одержано джозефсонівську генерацію з ЛЛ ВТ ДК, інтегрованих у РПХ, визначено її параметри. Знайдено оптимальні умови для одержання максимальних за амплітудою сходинок Шапіро на ВАХ окремого ДК та ЛЛ джозефсонівських контактів з різним ступенем їх інтеграції у резонаторі поверхневої хвилі.

211. Геометричне моделюваня та обчислення інтегральних характеристик паралельних множин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.М. Сівальньов; Київський держ. технічний ун-т будівництва і архітектури. — К., 1998. — 17 с. — укp.

212. Геометричний інструментарій синтезу середовища віртуальної реальності стосовно до тренажерів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 В.Г. Лі; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 37 с. — укp.

Введено нові поняття прикладної геометрії - інтегральна модель кривої, оптимальна у геометричному сенсі дискретизація кривої. Розроблено способи конструювання просторових обводів кривих у традиційній реалізації та з використанням параметричних моделей дуг гвинтових кривих, посередньої інтерполяції параметрів форми. Сформульовано поняття та розроблено обчислювальний алгоритм визначення інформативності точкового каркасу просторової кривої, з використанням якого здійснюється мінімізація (компресія) дискретної інформації про криволінійні об'єкти. Значну увагу приділено методам та алгоритмам прискореної обробки дискретної графічної інформації про потреби комп'ютерної графіки, що забезпечують досягнення необхідної швидкодії на етапі візуалізації. Запропоновано теорію оцінки інформаційної потужності віртуальних сцен, а також методику експериментального дослідження впливу обсягу графічної інформації на швидкодію апаратури візуалізації.

213. Геометрія комплексного простору стосовно формування областей стійкості та оптимізації параметрів регульованих систем

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 Є.В. Мартин; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 36 с. — укp.

214. Геометрія психофізичного простору та перспектива

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 О.Ю. Ніцин; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 34 с. — укp.

Створено новий напрямок у теорії зображень, який базується на застосуванні ріманової геометрії до побудови перспективи, що відбиває геометричні властивості психофізичного простору. Одержано математичний опис механізму константності величини на підставі аналізу експериментальної залежності між розміром зорового образу предмета та його відстанню до спостерігача. Удосконалено перспективу, що компенсує спотворення, зумовлені відхиленням методу центрального проекціювання від моделі зорового сприйняття, що враховує механізм константності величини. Розроблено математичний апарат перетворення евклідового простору в рімановий простір, що має геометричні властивості психофізичного простору. Побудовано геометричну модель даного простору, яка базується на перетворенні евклідового простору в рімановий простір. Розроблено перспективу, що компенсує деформації зображення, які спостерігаються за умов візуалізації динамічних тривимірних сцен за методом центрального проекціювання. Розроблено проект тривимірного комп'ютерного симулятора, у якому для створення візуального середовища засобами цифрової голографії застосовується геометрична модель психофізичного простору. Основні результати роботи впроваджено під час розробки комп'ютерних симулятрів, що моделюють керування складними транспортними засобами, у вигляді процедури візуалізації, яка покращує реалістичність зображення.

215. Гетероструктури на основі монокристалічних та поруватих сполук А2В6 та А3В5, отримані методом радикало-променевої епітаксії

Автореф. дис... д-ра фіз.- мат. наук01.04.10 Валерій Віталійович Кідалов; Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2006. — 35 с. — укp.

216. Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп'ютерно-орієнтованих дидактичних системах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.23 О.П. Виродов; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання розробки математичного забезпечення комп'ютерно-орієнтованих дидактичних систем, проаналізовано підходи і моделі, що використовуються в зазначених системах. Описано модель комп'ютерно-орієнтованої дидактичної системи, що є інваріантною щодо предметної області. Розроблено метод керування поданням навчальної інформації суб'єкту навчання, що здійснює адаптацію до його рівня знань та інтересів. Висвітлено розвиток застосування нечіткої логіки до моделювання суб'єкта навчання на основі нейронних мереж. Розв'язано задачу розпізнавання схем вивчення матеріалу суб'єктом навчання, а також задачу автоматизації побудови комп'ютерно-орієнтованих дидактичних систем.

217. Голографічний запис на фотополімерах: механізми і режими запису, дифракційні властивості голографічних граток

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.05 Т.М. Смірнова; Ін-т фізики НАН України. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Вивчено закономірності голографічного запису на фотополімерних композиціях (ФПК), які забезпечують формування голограм у процесі запису. Встановлено механізми запису об'ємних і рельєфних граток та роль фазового розділення композиції у формуванні стабільних структур. Визначено залежності голографічних властивостей ФПК від термодинамічної спорідненості компонент і кінетичних параметрів полімеризаційного та дифузійного процесів, які зумовлюють запис. Досліджено вплив на параметри граток різного типу особливостей механізму запису та розвитку динамічних ефектів, що супроводжують запис у подібних середовищах. Розглянуто методи оптимізації складу композицій, умови забезпечення максимальної ефективності та швидкості запису. Розроблено нові фотополімерні матеріали, виготовлено та випробувано дослідні зразки голографічних дифракційних граток.

218. Граничні теореми для керованих систем

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.04 Н.П. Лисак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено й проаналізовано рідинні та нестандартні системи масового обслуговування. Для систем першого типу встановлено умови існування стаціонарного режиму, одержано в явному вигляді їх стаціонарні розподіли (або характеристичні функції). Вивчено поведінку стаціонарних характеристик систем за умов великого чи малого завантаження. Для системи M/G/1 з дисципліною обслуговування LRPT змістовні результати встановлено за умов великого завантаження.

219. Грані гуманітарної кібернетики

І. Крейн Вісник НАН України. — 2002. — N7 — укp.

Гуманітарна кібернетика — новий науковий напрям, який має на меті розробку теоретичних підвалин гармонізації розвитку людства як однієї з форм прояву Розуму, у його взаємодії з іншими високоорганізованими природними та штучними системами, а також гармонізації взаємодії різних підсистем цієї системи. Адже прогрес науки і техніки, приносячи вражаючі плоди пізнання — революційні відкриття і технології, водночас породжує нові проблеми, почасти досить тривожні. Саме тому й виникла потреба у виробленні нових наукових і етичних підходів до оцінки цих досягнень.

220. Датчики Холла на основе структур GaAs, полученных низкотемпературной ЖФЭ из расплавов Bi

Н.М. Вакив, С.И. Круковский, И.Р. Завербный, И.А. Мрыхин Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2002. — N 3. — С. 34-37. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Рассматриваются особенности получения эпитаксиальных структур п. и.-GaAs-n-GaAs: Sn для датчиков Холла методом низкотемпературной "висмутовой" жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ). На основе этих структур изготовлены датчики Холла, имеющие низкие температурные коэффициенты холловского (0,08%/К) и остаточного (0,1мкВ/К) напряжения, а также высокую нормированную чувствительность (~150 В/А·Т). Сравнение однородности эпитаксиальных структур, изготовленных методами ГФЭ, МОС-гидридной эпитаксией и ЖФЭ показало, что наиболее однородными по толщине и концентрации являются структуры, выращенные низкотемпературной "висмутовой" ЖФЭ.