LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 12 із 88

221. Две попытки построить тонкий мост над интернетной пропастью между "нами" и "ними"

М. Афанасьев, Д. Жуков, Е. Афанасьева Електронні зображення та візуальні мистецтва: Зб. пр. першої укр. конф. сер. EVA, 22 - 24 трав. 2002 р., Київ. — К., 2002. — С. 42-45. — рус.

Представлен опыт создания культурного сайта www.terra-futura.com и проекта TERRA FUTURA, рассмотрены особенности его менеджмента и PR, оценены перспективы он-лайн и офф-лайн проектов. Проанализированы актуальнейшие проблемы в украинском "культурном" Интернете относительно сохранения и систематизации созданого усилиями государственных и негосударственных организаций и отдельных энтузиастов. Предложена стратегия, которая поможет преодолеть пропасть между развитием украинского Интернета и европейского.

222. Двовимірне функціональне перетворення сигналів з використанням мінімаксних наближень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Я.В. Гапонюк; Держ. ком. зв'язку та інформатизації України, НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 2000. — 17 с. — укp.

Створено інформаційні технології двовимірного функціонального перетворення сигналів, що використовують мінімаксні наближення нелінійними виразами та реалізуються одно- та двовимірними цифро-частотними функціональними перетворювачами. Розроблено інформаційні технології функціонального перетворення сигналів засобами двовимірного мінімаксного наближення багаточленами та їх функціями: степеневою, логарифмічною та експоненціальною. Запропоновано метод синтезу цифро-частотних функціональних перетворювачів одно- та двовимірних сигналів, що дозволило формалізувати перехід від заданої функціональної залежності до структури цифро-частотного перетворювача. Досліджено алгоритми та програми для оцінки якості роботи розроблених нелінійних функціональних перетворювачів сигналів.

223. Дедуктивний метод моделювання несправностей для синтезу тестів цифрових систем, що реалізовані у програмувальній логіці

Автореф. дис. канд. техн. наук05.13.12 К.В. Колесніков; Харк. нац. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Запропоновано моделі процесу дедуктивного й паралельного моделювання несправностей на основі технології граничного сканування з метою істотного (у кілька разів) підвищення швидкодії програмної реалізації розроблюваних методів аналізу надскладних проектів. Поглиблено розробку нових графо-теоретичних дедуктивних моделей структурного аналізу розгалужень, що сходяться, і виділення деревоподібних сегментів для роздільного моделювання несправностей. Удосконалено дедуктивно-паралельну модель цифрової системи на основі аналізу її структури, що модифікується на вхідному наборі з метою виконання паралельної обробки дефектів розгалужень, що сходяться. Запропоновано дедуктивно-паралельний метод зворотного простежування несправностей цифрових систем, заданих на регістровому рівні у форматі булевих рівнянь. Розроблено новий метод зворотного (суперпозиційного й топологічного) моделювання дефектів деревоподібних структур цифрових систем великої розмірності. Удосконалено кубічний метод детермінованого синтезу тестів для деревоподібних структур цифрових систем з використанням граничного сканування та функціонально закінчених примітивів.

224. Дедуктивно-паралельне моделювання несправностей на моделях цифрових систем, що реконфугуруються

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 І.Ю. Сисенко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено швидкодіючі методи моделювання одиночних константних несправностей на реконфікурованих моделях цифрових систем, що реконфігуруються, які реалізуються у програмованій логіці, для оцінки якості синтезованих тестів верифікації. Удосконалено модель дедуктивно-паралельного аналізу несправностей, що поєднує технологічність дедуктивного моделювання дефектів зі швидкодією виконання паралельних векторних операцій з метою значного зменшення часу обробки цифрових систем великої розмірності, а також дедуктивну модель реконфігурування структур даних опису цифрових систем на тест-векторі, що дає можливість паралельно обробляти сукупність дефектів схеми за одну ітерацію з метою підвищення швидкодії синтезу та сертифікації вхідних послідовностей. Розвинуто метод моделювання несправностей цифрових систем, представлених на RTL-рівні у форматі булевих рівнянь, що об'єднує переваги дедуктивного аналізу дефектів з реалізацією їх паралельної обробки та дозволяє обробляти цифрові системи на кристалі, що містить сотні тисяч вентилів. Удосконалено метод зворотного моделювання несправностей цифрових систем великої розмірності, що об'єднує процедури дедуктивно-паралельного аналізу розгалужень, що сходяться, зі зворотним простежуванням дефектів для деревоподібних структур. Це дозволяє обробляти цифрові структури вентильного рівня опису та має залежність часу обробки від числа ліній, близьку до лінійної.

225. Декомпозиційні методи моделювання розвитку розподілених технологічних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 С.П. Бадьора; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто задачі моделювання та оптимізації процесів розвитку розподілених технологічних схем. Проаналізовано актуальні задачі моделювання процесів інноваційного розвитку виробничих систем. Запропоновано узагальнені декомпозиційні структури для побудови математичних моделей процесів даного розвитку. Розроблено агреговану модель такого процесу. За методом принципу максимуму розв'язано варіаційну задачу оптимізації процесу розвитку з урахуванням ефектів освоєння виробництва. Досліджено властивості оптимальних стратегій розвитку. Розроблено математичні моделі процесів розвитку багатопродуктивної децентралізованої системи виробників, які є альтернативою агрегованій моделі. Запропоновано ризикове управління такою системою за умов невизначеності, яке передбачає концентрацію ресурсів на її розвиток. Моделюванням доведено переваги ризикового управління. Одержано теоретичне обгрунтування відомих емпіричних стратегій розвитку. Поставлено та розв'язано задачу оптимізації живучості розподіленої системи.

226. Декорелюючі методи стиснення та виділення ознак сигналів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 Ю.С. Мусатенко; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено проблему зниження розмірності випадкових полів для їх подальшого опрацювання, що має важливе значення в задачах розпізнавання образів, зокрема, в задачі розпізнавання випромінювання радіолокаційних станцій. Розглянуто проблему стиснення корельованих зображень. Запропоновано швидкий метод побудови наближеного балансу КЛ, який грунтується на оцінці кореляційної матриці добутком двох матриць. Продемонстровано вищу якість базису у порівнянні з хвильковим (wavelet) наближеним базисом КЛ для багатьох типів полів, зокрема для окремих типів радіолокаційних сигналів записаних у растр. Проведено дослідження якості двовимірних базисів утворених як добуток одновимірних з точки зору їх близькості до точного базису КЛ. Базиси з даною структурою мають хвильковий та запропонований методи побудови базису. Встановлено, що для широкого класу зображень якість даних двовимірних базисів принципово не може досягати якості точного базису КЛ. Запропоновано метод стиснення корельованих сигналів на базі перетворення КЛ, яке є оптимальним для даної мети. Метод успішно використано для стиснення зображень земної поверхні у різних довжинах хвиль.

227. Демодуляція широкосмугових сигналів з оцінкою параметрів нестаціонарного радіоканалу адаптивним фільтром Калмана

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 О.А. Решетняк; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2006. — 15 с. — укp.

Досліджено задачу оцінювання параметрів нестаціонарного радіоканалу адаптивним фільтром Калмана за пілот-сигналом. Задачу оцінювання параметрів каналу (коефіцієнта передачі, набігу фази та затримки сигналу) розв'язано для забезпечення оптимальної демодуляції широкосмугових сигналів у системах зв'язку з рухомими об'єктами, канали яких відносяться до класу нестаціонарних. Досліджено властивості фільтра Калмана та розроблено скалярний рекурентний алгоритм адаптивної фільтрації Калмана. Розроблений алгоритм має утричі меншу обчислювальну складність у порівнянні з відомими алгоритмами. Розроблено метод і схеми оцінювання параметрів нестаціонарного радіоканалу за допомогою адаптивного фільтра Калмана за пілот-сигналом: схему відновлення коливання та схему тактової синхронізації. Ефективність розроблених схем визначено в результаті комп'ютерного моделювання системи зв'язку з рухомими об'єктами стандарту UMTS, для цього створено відповідну математичну модель.

228. Детектування оптичних сигналів з використанням мікрохвильової модуляції

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 О.В. Асмолова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 24 с. — укp.

Досліджено закономірності зміни активних і реактивних параметрів детекторів під впливом оптичного випромінювання, модульованого мікрохвильовими коливаннями. Удосконалено метод детектування цього випромінювання, який передбачає використання модуляції ємності фотодіода під впливом оптичного випромінювання, що дозволяє значною мірою підвищити частоту модуляції оптичного випромінювання та чутливість детекторів за умов роботи на мікрохвильових частотах. Розроблено модель детектора оптичного випромінювання, модульованого мікрохвильовими коливаннями, що базується на використанні модуляції ємності фотодіода під впливом такого випромінювання. Розроблено схеми оптичних детекторів для лазерних сенсорних систем і оптико-електронних перетворювачів оптичного випромінювання модульованого мікрохвильовими коливанням, що базуються на використанні модуляції ємності фотодіода під впливом оптичного випромінювання модульованого мікрохвильовими коливаннями, що дозволяє підвищити їх робочу частоту на 10 - 50 %.

229. Динаміка багатошарових нейронних мереж на основі фотонної луни та надгратових елементів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 А.В. Лобода; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2001. — 17 с. — укp.

На базі розробленої та числово реалізованої моделі довготривалої стимульованої фотонної луни, обумовленої надтонкою структурою та сформованою непрямокутними збудливими імпульсами, запропоновано схему багатошарової нейронно-мережової системи. Виконано числове моделювання кінетики різниці населенностей резонансних рівнів атомів у дворівневих системах у полі імпульсу непрямокутної форми, з'ясовано можливість прояву у часовій динаміці різниці населеностей особливостей ефекту внутриоптичної бістабільності під час адіабатично повільній зміні інтенсивності діючого поля. Виконано ком'ютерне моделювання, проаналізовано електронну структуру, ряд властивостей надатомних систем як потенційної системи зчитування одиночних електронів і елементів нейронно-мережевої системи. На базі багатофонної луни розроблено квантові моделі оптичних нейронно-мережевих систем і розрахунку характеристик багатофоннових резонансів в атомах у полі лазерного імпульсу непрямокутної форми, з'ясовано особливості можливого прояву стохастичності та фотон-кореляційних ефектів. Виконано оцінку бістабільності оптичного пропускання під час багатофоннового поглигання. З використанням методів об'ективно-орієнтаційного програмування, на базі фотонної луни здійснено реалізацію нових моделей нейронно-мережевих систем і проведено ком'ютерні експерименти для з'ясування оптимально-інформаційних можливостей шуканих систем у задачах розпізнавання образів і складних сигналів, наведено оцінку можливостей реалізації в системі резонансно-стохастичних ефектів.

230. Динаміка електронного потоку в магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.04 Ю.Л. Старчевський; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2004. — 19 с. рис. — укp.

Уперше розроблено тривимірну математичну модель магнетронної гармати з холодним вторинно-емісійним катодом, яка дає змогу досліджувати динаміку електронного потоку за його генерації, формування та транспортування у нестаціонарному режимі. Вивчено рух електронів у нестаціонарному електричному полі магнетронної гармати у двовимірному кінематичному наближенні з урахуванням впливу початкових швидкостей. Уперше одержано залежності енергії бомбардування катоду від початкової енергії первинних електронів та крутизни фронту наростання та спаду імпульсу анодної напруги. З використанням цих залежностей показано можливість вторинно-емісійного розмноження на спаді керувального імпульсу анодної напруги у магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом. Здійснено детальне комплексне дослідження механізму генерації, формування та транспортування електронного потоку в магнетронній гарматі з цим катодом за імпульсного способу ініціювання емісії. Одержано просторовий і часовий розподіл диференційних параметрів електронного потоку (координат і швидкостей), а також інтегральних параметрів (струму колектора, об'ємної щільності просторового заряду, розподілу частинок за енергіями бомбардування катода) у магнетронній гарматі з холодним вторинно-емісійним катодом.

231. Динаміка напівкласичних моделей одномодових лазерів з модуляцією добротності

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 С.В. Коломієць; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. — 18 с. — укp.

Проведено теоретичне дослідження нестаціонарних режимів генерації в напівкласичних моделях одномодових лазерів. Запропоновано методику аналізу лазерних моделей на базі використання алгоритму біфуркації народження циклу та методу Джозефа. Проведено біфуркаційний аналіз балансної моделі твердотільного лазера з квадратичним, кубічним, біквадратичним модуляторами добротності, а також моделей лазера з безінерційним фільтром. Одержано критерії стійкості періодичних коливань інтенсивності та інтервали стійкості для параметрів моделі й побудовано періодичні розв'язки. Визначено характеристики режиму генерації гігантських імпульсів для балансної моделі. Побудовано періодичний розв'язок моделі Лоренца - Хакена та чотиривимірної моделі одномодового лазера.

232. Динаміка сингулярних непараксіальних пучків в околі вхідного торця оптичного волокна

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 В.Г. Шведов; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 24 с. — укp.

Досліджено непараксіальні лазерні поля в області фокальної площини. Знайдено точні скалярні розв'язання хвильового рівняння з використанням методу комплексного джерела - стоку. З використанням даних розв'язків в якості скалярних потенціалів Уітекера знайдено точні розв'язки рівнянь Максвелла, відповідні непараксіальним полям векторних пучків. Відзначено, що не всі непараксіальні пучки є структурно-стійкими утвореннями у фокальної площини. Відібрано пучки з модовим структурно-модовим складом, які здатні узгоджуватись з сингулярними модами оптичного волокна. На підставі аналізу структурно-стійких сингулярних пучків в околі вхідного торця оптичного волокна доведено, що структура полів непараксіального модового пучка та власних мод світловоду ідентичні. Відмінність між даними модами полягає у нерівності умов поширювання мод у вільному просторі та оптичному волокні. Вплив неоднорідності показника заломлення в середовищі оптичного волокна зведено до поправки скалярної частини сталої поширювання власних мод.

233. Динаміка та похибки інтегрованої навігаційної системи наземного об'єкта

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.03 Ю.В. Гогун; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 16 с. — укp.

Розроблено інтегровану навігаційну систему наземного об'єкта, призначену для визначення місцеположення та курсу об'єкта, що складається з блоку одометричної навігаційної системи та приймача сигналів супутникових навігаційних систем. Вивчено структуру та розроблено алгоритм функціонування інтегрованої навігаційної системи наземного об'єкта з використанням оптимального фільтра Калмана, що дозволяє значно підвищити точність і надійність видачі навігаційних даних за умов довільного руху об'єкта. Проведено напівнатурне моделювання штатного та нештатного режимів роботи й експериментальне дослідження інтегрованої навігаційної системи, які підтвердили отримані теоретичні результати.

234. Динамічна модель фізичних процесів у польових транзисторах із затвором Шотткі субмікронних розмірів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 С.О. Зуєв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. рис. — укp.

Розроблено методику та зроблено оцінку міжбалістичного транспорту вільних носіїв у приладах з арсеніду галію залежно від режиму роботи та параметрів напівпровідникових структур (НПС). Запропоновано математичну модель для опису у кінетичному наближенні процесів, що відбуваються у НПС, яка враховує найбільш імовірні процеси розсіяння електронів у кристалі напівпровідника. Наведено модель і створено пакет програм для комплексного числового моделювання уніполярних напівпровідникових приладів планарної архітектури з затвором Шотткі. Проведено апробацію моделі, показано адекватність опису процесів, що відбуваються у приладах субмікронних розмірів. За допомогою даної моделі проведено цикл експериментів, що досліджують динамічні характеристики GaAs і вплив різних режимних і конструктивних параметрів на характеристики польових транзисторів із затвором Шотткі.

235. Динамічні процеси в напівпровідникових лазерах високошвидкісних волоконно-оптичних систем

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.05 І.О. Сухоіванов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 32 с. — укp.

Досліджено особливості теоретичного опису генерації оптичного випромінювання у напівпровідникових лазерах на гетероструктурах з масивними та квантоворозмірними (КРС) активними шарами, взаємодії оптичного випромінювання з матеріалом активних і пасивних елементів високошвидкісних волоконно-оптичних систем (ВОС). Проведено теоретичні й експериментальні дослідження та створено нові методи опису динамічних процесів у режимі великого сигналу, що також включають нелінійні ефекти посилення й амплітудно-фазового зв'язку. Розвинуто нові уявлення про процеси переносу носіїв заряду в лазерній структурі та зміни характеру та тривалості процесів накопичення та захоплення носіїв в області квантової ями. Показано, що за умов накачки великим сигналом час накопичення заряду та коефіцієнт насичення посилення залежать від величини струму накачки. Вперше сформульовано числову динамічну дифузійну модель КРС лазера, у вигляді неоднорідної системи диференціальних рівнянь. Отримано нові результати, які більш точно відображають спостережені експериментально динамічні характеристики лазерів. Розроблено комплекс рішень щодо теоретичного опису фізичних процесів і спостережених характеристик волоконно-оптичних каналів, а також у мультиквантоворозмірних лазерах торцевого типу та поверхневого випромінювання з вертикальним резонатором.

236. Диодные реакторные системы микротравления

В.И. Фареник Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2002. — N 3. — С. 38-42. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Выполнены разработки малоэнергоемкого плазменного технологического оборудования на основе разрядов с комбинированными постоянным и переменным электрическим и магнитным полями. В настоящей работе приведены результаты исследований характеристик высокочастотного емкостного разряда и разработки диодных реакторов установок микротравления с малым энерговкладом.

237. Дискретно-подійне моделювання гнучких виробничих систем з урахуванням динаміки устаткування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.20 Д.О. Дубина; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 19 с. — укp.

Досліджено ієрархічні моделі гнучких виробничих систем із різною семантикою подання процесів на різних рівнях ієрархії. Розв'язано задачу інтенсифікації функціонування гнучкої виробничої системи на основі застосування моделі, що містить дискретно-подійні (на базі апарата, який поєднує властивості часових та інгібіторних сіток Петрі) та неперервні (на основі систем диференціальних рівнянь динаміки устаткування) рівні ієрархії. Запропоновано алгоритми планування та проведення серій експериментів над ієрархічною моделлю. Розроблено програмний комплекс, який виконує інтенсифікацію роботи гнучких виробничих модулів.

238. Дисфункції спеціалізованих сайтів ВНЗ України: системний аналіз

Л.В. Калашнікова Вісн. Міжнар. Слов`ян. ун-ту. Сер. Соціол. науки. — 2006. — 9, N 1. — С. 24-26. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Зазначено, що інформатизація суспільства, використання Інтернету в усіх сферах життєдіяльності ініціювало появу спеціалізованих Інтернет-сайтів ВНЗ України. З часом даний феномен, крім можливостей позитивного використання, розкрив наявність дисфункцій, що й викликало необхідність осмислення взаємозв'язку і взаємозалежності функцій та дисфункцій сучасних Інтернет-ресурсів ВНЗ.

239. Диференційований підхід до навчання комп'ютерних технологій майбутніх учителів інформатики

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Г.В. Шугайло; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Уперше обгрунтовано положення щодо необхідності впровадження диференційованого підходу до навчання комп'ютерних технологій майбутніх учителів інформатики за умов вищих педагогічних навчальних закладів III - IV рівнів акредитації на змістово-процесуальному (зміст, форми, методи) особистісному рівнях, який враховує індивідуальні можливості студентів до даного навчання. Розроблено організаційно-методичні засади даного підходу до навчання комп'ютерних технологій створення та обробки текстової, числової та графічної інформації майбутніх учителів інформатики, методику формування типологічних груп студентів із урахуванням їх вихідного рівня знань і умінь з інформатики. Удосконалено форми та методи диференційованого навчання та методику педагогічного оцінювання рівня вихідних знань та умінь.

240. Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 О.М. Спірін; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано можливість індивідуалізації та інтенсифікації процесу навчання основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного факультету вищого педагогічного закладу, ефективного формування різнопрофільних і різнорівневих знань та вмінь студентів у разі впровадження диференційованого підходу. Визначено суть диференційованого підходу у вищій школі, наведено методичні вимоги до його реалізації у процесі навчання інформатики. Запропоновано наукові принципи відбору змісту навчального матеріалу з основ штучного інтелекту, вибір здійснено на основі логічного програмування ПРОЛОГ. Встановлено різнорівневі програмні вимоги щодо знань та вмінь студентів. Запропоновано науково обгрунтовану методику реалізації диференційованого підходу, яка передбачає використання системи розроблених різнопрофільних та різнорівневих теоретичних завдань і практичних вправ, елементів модульної системи організації навчання з рейтинговим контролем знань. Теоретично обгрунтовано ефективність вказаної методики.