LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 2 із 88

21. Автоматизована система контролю параметрів активних НВЧ-виробів у процесі їх виготовлення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 М.П. Лисиця; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2001. — 20 с. — укp.

Вперше визначено аналітичні залежності між комплексними НВЧ-параметрами та рівнями і фазами сигналу в контрольних точках системи, що дає можливість автоматизувати процес контролю. З метою забезпечення необхідної точності автоматизованого контролю отримано математичні залежності для визначення внеску похибок калібрувальних елементів і вимірювальних пристроїв у висхідні похибки контрольованих параметрів.

22. Автоматизована система перетворення інформаційних потоків для управління високоенергетичними процесами

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 В.І. Мещеряков; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2004. — 35 с. рис. — укp.

Установлено, що керуюча інформаційна система з пропускною здатністю, меншою за потік вхідної інформації, може забезпечити управління об'єктом. Розроблено метод стискування зображень у реальному часі процесу управління, який полягає у розпізнаванні інформативних ознак попередньо спрощеного зображення і наступній обробці інформативних зон та метод обробки зображень - сегментації зображення на скінченну кількість класів і подальше оперування з ознаками (маркерами) класу, які містять інформацію про об'єкт, що зберігається у базі знань. Обгрунтовано, що пропускна здатність каналу претворення не може бути меншою за різницю ємності перетвореного зображення та ємності бази знань. Наведено швидкодійні алгоритми обробки інформаційних масивів, які передбачають розпаралелювання обчислень зворотних матриць та дають змогу визначити контури зображень. Розвинуто алгоритми стискування зображень у системах діагностики зі складним фоном, який полягає в обробці тільки змінних інформаційних фрагментів. Запропоновано інструментальні засоби обробки первинної інформації матричних приймачів випромінювання, який передбачає управління діагональним переміщенням матриці на половину кроку розташування чуттєвих елементів синхронно до частоти зміни напівкадрів з інтерполяційним формуванням проміжних даних. Розвинуто методи ізотропної обробки первинних зображень для підвищення надійності та вірогідності визначення інформаційних ознак шляхом підвищення симетричності спектральної характеристики завдяки діагональному розміщенню чуттєвих елементів у фокальній площині. Запропоновано методи моделювання хвильового фронту інтенсивного випромінювання з інтерполяцією за формулою Пуассона та використанням експериментальних значень інформаційних ознак, які одержуються від системи, та нахилу хвильового фронту на зрізі апертури коректора. Проведено моделювання специфічних крайових ефектів у разі проходження інтенсивних лазерних потоків крізь діафрагми, що відрізняється від відомого представленням джерела випромінювання експонентною функцією Гріна. Розвинуто моделювання корекції амплітудних спотворень профілю пучка випромінювання, що передбачає врахування фазових спотворень хвильового фронту випромінювача. Розроблено модель взаємодії інтенсивного лазерного випромінювання з прийомним електродом, яка враховує неоднорідності поверхневого шару електроду.

23. Автоматизована система розпаралелювання послідовних програм для паралельних обчислювачів з розподіленою пам'яттю

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.05.03 Є.С. Борисов; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 15 с. — укp.

mРеалізовано транслятор-розпаралелювач delta, що перетворює програму розширеною мовою C до паралельної MPI-програми мовою C.

24. Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Т.І. Коджа; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено моделі представлення знань і принципи побудови спеціалізованих баз даних тестових завдань, які дають змогу формувати питання відповідно до рівнів пізнавальної діяльності людини незалежно від семантики предметних галузей. Одержано співвідношення системи нечітких логічних висловлювань для диференціації оцінки результатів комп'ютерного тестування. Установлено залежність мінімальної кількості питань, що забезпечують об'єктивність оцінки результатів тестування у взаємозв'язку з якістю засвоєння навчального матеріалу. Розроблено адаптивну стратегію комп'ютерного тестування, що дає змогу скоротити число питань тесту та зменшити час використання ресурсів мережі для керування та контролю знань.

25. Автоматизоване проектування цифрових фільтрів з гіперкомплексними коефіцієнтами

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.12 О.В. Федоренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено питання автоматизованого проектування цифрових фільтрів з використанням гіперкомлексних числових систем для представлення коефіцієнтів передавальних функцій. Проаналізовано методи побудови таких фільтрів та можливості автоматизації їх побудови. Узагальнено метод побудови цифрових фільтрів, для представлення наборів коефіцієнтів передавальних функцій яких використовуються різні гіперкомплексні числові системи. Визначено системи різних вимірностей, що є прийнятними для представлення коефіцієнтів передавальних функцій цифрових фільтрів. Побудовано передавальні функції цифрових фільтрів першого порядку, коефіцієнти яких належать даним гіперкомплексним числовим системам. Запропоновано підхід, що грунтується на властивостях ізоморфного переходу між різними гіперкомплексними числовими системами та дозволяє зменшити кількість операцій, необхідних для роботи цифрового фільтра з гіперкомплексними коефіцієнтами. Для практичної реалізації даних фільтрів запропоновано моделі рекурсивних цифрових фільтрів. Наведено підхід для зменшення на заданій смузі частот сумарної чутливості модуля передавальної функції цифрового фільтра з гіперкомлексними коефіцієнтами до зміни її коефіцієнтів.

26. Автоматизоване управління інформаційною взаємодією у розподілених технічних системах на основі специфікованих протокольних автоматів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 Ю.К. Апраксін; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2004. — 34 с. мал. — укp.

Запропоновано вирішення проблеми підвищення ефективності функціонування територіально розподілених технічних систем (РТС) шляхом удосконалення процесу керування інформаційним обміном між об'єктами системи. Розроблено концептуальні засади структурної організації розподіленої багаторівневої системи управління РТС, кожний рівень якої визначається двома процесами: управлінням та організацією взаємодій. На основі подвійної інтерпретації процесів, що відбуваються в РТС створено модель протоколу (протокольний автомат - ПА). Розроблено мову первинної специфікації ПА (мову таблиць подій), що дозволяє полегшити процес специфікації та автоматизувати процедури аналізу і синтезу ПА. Встановлено, що єдина математична (автоматна) модель аналізу логічної коректності, синтезу та моделювання ПА, яка є основою процедур специфікації, забезпечує можливість створення автоматизованої системи проектування протоколів. Зазначено, що наявність такого інструмента проектування гарантує розробку логічно коректних, високоефективних та відповідних принципам організації РТС протоколів.

27. Автоматизоване управління складними об'єктами за умов невизначеності на основі гібридних імітаційних моделей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.Є. Кучеренко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Вперше одержано розширену гібридну імітаційно-управляючу модель вирішення задач автоматизованого управління складними об'єктами, яка включає реляційну моель, модель нечітких баз знань, мережеву модель на основі Е-мереж та стохастичних потокових графів, модель на основі засобів математичного програмування з нечіткими алгоритмічними обмеженнями, що дозволяє підвищити вірогідність рішень за рахунок більш повного врахування чинників, що виникають за умов часткової невизначеності під час прийняття рішень. Створено мережеву імітаційно-управляючу модель на базі апарату удосконалених Е-мереж (Extended nets), в якій на відміну від існуючих введено кольори маркерів у позиції мережі, розширено функції обчислювальних позицій, запропоновано інтерпретовані метапозиції та метапереходи ієрархічної Е-мережі, що дозволяє управляти простором станів і структурою моделі та розширити функціональні можливості моделювання й автоматизованого управління складними об'єктами за умов часткової невизначеності. Удосконалено метод автоматизованого управління взаємодіючими процесами, в якому використано гібридну імітаційно-управляючу модель динамічними об'єктами та її подання, що дозволило включити модель у контур автоматизованого управління та реалізувати управління у реальному часі розвитку процесів. Удосконалено метод лінійного програмування шляхом введення нечітких алгоритмічних обмежень, що дозволяє вирішувати задачі математичного програмування за умов нечіткості вихідних даних для автоматизованого управління складними об'єктами.

28. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп'ютерних професійних тренажерів широкого призначення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 І.І. Верещагін; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2007. — 20 с. — укp.

На основі системного підходу, Віденського методу розробки і мови даного методу VDM-SL, який застосовується для викладу денотаційної семантики перспективних програмних комплексів гнучких тренажерів, а також методу об'єктно-орієнтованого програмування мовою С

29. Адаптивна інформаційна технологія перетворення інформації в спеціалізованих автоматизованих системах

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Ірина Василівна Гарячевська; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

30. Адаптивна обробка сигналів на фоні завад з довільним просторовим спектром потужності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 А.В. Головань; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2004. — 18 с. рис. — укp.

Удосконалено математичну модель плоскої електромагнітної хвилі (ЕМХ), згідно з якою просторово-поляризаційна селекція (ППС) корисних сигналів (КС) та активних шумових завад (АШЗ) мають вигляд сукупності просторових гармонік, що відрізняються своїм аргументом, яким може бути просторова частота (напрямок приходу ЕМХ). Це дає змогу здійснити подальший синтез АВ, модель адекватно описує реальну завадову ситуацію. Розроблено методику синтезу оптимальних систем ППС КС, яка передбачає розподіл матриці завади на блочні складові, що дає змогу підвищити швидкість обробки сигналів та здійснити подальший синтез АВ. Одержано нові математичні співвідношення для синтезу оптимальних АК, відмінність яких полягає у використанні прямого добутку для подання кореляційної матриці АШЗ, які діють на адаптивні антенні решітки (ААР) з каналами, рознесеними за простором та поляризацією. Це дає змогу здійснити подальшу факторизацію адаптивного агоритму ППС. Розроблено методику синтезу системи ППС, яка базується на виділенні регуляризуючої складової гармоніки у ППС, що дозволяє визначити умови оптимальної факторизації ППС та розробити структури, які можна фізично реалізувати. Удосконалено статистичну модель адаптивної обробки сигналів на фоні АШЗ, призначену для оцінювання ефективності адаптивних систем ППС. Створено методику розрахунку бістатичної індикатриси розсіювання двоелементної адаптивної антенної решітки (ААР), з урахуванням залежності між коефіцієнтом відбиття від апертури ААР і кутами падіння та спостережень КС. Це дає змогу обгрунтувати вимоги до ААО у разі її використання з метою протирадіолокаційного маскування.

31. Адаптивні алгоритми усунення імпульсних шумів зі зображень з використанням порядкових статистик

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Ю.Б. Рицар; НАН України. Держ. НДІ інформ. інфраструктури. — Л., 1998. — 16 с. — укp.

Теоретично та експериментально досліджено нелінійні методи усунення імпульсних шумів зі зображень з використанням порядкових статистик. Запропоновані алгоритми належать до класу адаптивних ідентифікаційних методів, що використовують принцип "детектування-обробки" пікселів зображення, спотворених імпульсними шумами. Розроблені методи грунтуються на детектуванні точок зображення, пошкоджених імпульсним шумом, та адаптивній інтерполяції значень функції яскравості у виявлених шумових пікселах відповідними значеннями порядкових статистик, обчисленими з околу цих пікселів.

32. Адаптивні засоби формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп'ютерних мереж динамічної структури

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 В.М. Сокіл; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено засоби формування реакцій вузлів децентралізованих мобільних комп'ютерних мереж динамічної структури на запити щодо проведення інформаційної взаємодії. На базі концепції довіри в інформаційних системах, запропонованої Едом Джерком, створено нову модель, яка дозволяє описати відношення довіри між об'єктами інформаційних систем. Створено нову децентралізовану модель визначення адекватного рівня довіри, яка має властивість адаптивності, яка забезпечує механізми для встановлення стійких відношень довіри у результаті взаємодії самих об'єктів і модифікації наявних відношень залежно від зміни структури системи, а також дає змогу виявляти зміни у поведінці об'єктів і модифікувати рівні довіри до них. Удосконалено метод побудови адаптивних засобів формування реакцій, який передбачає використання адаптивної моделі визначення адекватного рівня довіри та різних методів аутентифікації, чим досягається висока ефективність і здатність до адаптації за умов змін структури мережі. Запропоновано метод формування реакцій, який дозволяє формувати протилежні (негативну та позитивну), а також нейтральні реакції на зміни поведінки вузла. Розроблену методику проектування адаптивних засобів формування реакцій доведено до практичного застосування, вона може бути використана під час реалізації систем формування реакцій у цілому та їх окремих складових частин.

33. Адаптивні методи обробки стохастичних полів спостережень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 С.В. Попов; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Розглянуто задачу адаптивної обробки (фільтрації, згладжування, прогнозування) широкого класу стохастичних полів спостережень за умов невизначеності у реальному часі. Запропоновано адаптивний метод зі скалярним коефіцієнтом підсилення для оцінювання параметрів 2-D-моделей полів спостережень. Доведено його збіжність. Отримано адаптивний метод полігармонійного розкладання полів, що не потребує апріорної інформації про їх структуру та параметри, дозволяє виконувати багатокрокове прогнозування, згладжування та фільтрацію на базі отриманих оцінок. Синтезовано архітектуру спрощеної штучної нейронної мережі для полігармонійного аналізу сигналів, яка дозволяє робити однокрокове прогнозування оброблювальної послідовності та має підвищену швидкодію. Розв'язано задачу адаптивної обробки послідовностей полів спостережень на базі спрощеної матричної моделі. Висвітлено багатокроковий метод настроювання параметрів спрощеної матричної моделі типу рекурентного методу найменших квадратів. Викладено спрощену структуру матричного аналога рівняння авторегресії. Розроблено нову архітектуру штучних нейронних мереж для адаптивної обробки стохастичних полів спостережень. Проведено імітаційне моделювання розроблених методів із застосуванням тестових та реальних даних, що довело працездатність отриманих теоретичних результатів та їх істотну перевагу за різними показниками якості над відомими підходами. Розв'язано актуальні практичні задачі, пов'язані з прогнозуванням та згладжуванням стохастичних полів спостережень.

34. Адаптивні підходи цифрової обробки даних методами псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.04 О.Ф. Швець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Удосконалено адаптивні підходи щодо апроксимації експериментальних даних на базі методів псевдоінверсії та структурно-параметричної оптимізації. Побудовано динамічні моделі у формі систем звичайних диференціальних і різницевих рівнянь відносно параметрів, які визначають структуру апроксимуючої функції. Досліджено питання збіжності неперервних і дискретних ітераційних схем з уточнення параметрів-ознак для апроксимації сигналів у реальному часі. Сформульовано та доведено теореми про збіжність, які грунтуються на другому методі Ляпунова та на нових результатах у галузі практичної стійкості. Одержано оцінки для аналізу збіжності, які пов'язують початкове наближення, точність апроксимації на заданому відрізку часу та його довжину. Для структурно-параметричного представлення апроксимуючих функцій розроблено нові підходи побудови ортогональних перетворень, які враховують структуру одержаних експериментальних даних. Здійснено практичне впровадження запропонованих методів й алгоритмів для розв'язання деяких важливих задач цифрової обробки сигналів, розпізнавання та класифікації голосової інформації.

35. Аксіально-симетричне випромінювання металевих та діелектричних дискових антен з урахуванням втрат

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 Н.Ю. Близнюк; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2001. — 16 с.рис. — укp.

Досліджено аксіально-симетричне випромінювання та власні частоти мікрострічкових антен (МСА) з нескінченно тонким ідеально провідним диском, друкованих МСА з тонким резистивним диском, і друкованих тонких дискових діелектричних антен із втратами. Для моделювання тонких резистивних і діелектричних дисків застосовано, разом з умовою на ребрі, еквівалентні граничні умови для нескінченно тонких частково прозорих шарів. Для одержання матричних рівнянь Фредгольма другого роду використано метод аналітичної регуляризації в сполученні з методом Гальоркіна в просторі перетворень Ханкеля. За допомогою розроблених ефективних числових алгоритмів досліджено такі робочі характеристики антен, як потужність випромінювання та поверхневих хвиль, поглинена диском потужність, коефіцієнт корисної дії, коефіцієнт спрямованості, посилення та діаграми спрямованості антен, частоти та добротність власних коливань. Виявлено низку нових ефектів, які виникають в антенах завдяки частковій прозорості та неідеальності матеріалу диска, а також вивчено властивості антен електрично великих розмірів, що не можна описати відомими наближеними та числовими методами.

36. Аксіоматичні моделі і методи проектування лінгвістичних трансляторів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.03 В.О. Кондратенко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Досліджено актуальні питання розробки аксіоматичних моделей і методів проектування лінгвістичних трансляторів у системах логічного програмування. Зокрема, запропоновано методи перетворення правил довільних граматик на адекватні формули логічних обчислень, що дозволяє реалізувати фази компіляції відповідних умов за допомогою методу резолюцій. Сформульовано та доведено достатні умови завершеності фаз синтаксичного аналізу та переведення. Досліджено узагальнені моделі методу резолюцій і алгоритму уніфікації в рамках математик, відмінних від категорії множин.

37. Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.01 Л.Л. Омельчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 17 с. — укp.

На підставі композиційно-номінативного підходу побудовано та досліджено імперативні й декларативні моделі недетермінованих програм. Встановлено, що семантика даних програм задається частковими багатозначними функціями (бінарними відношеннями) над номінативними даними. Визначено повний клас натурально обчислюваних функцій даного типу та наведено його алгебраїчне подання. Визначено спеціальний вид обчислюваності - номінативну обчислюваність, що дозволяє адекватно визначити повний клас обчислюваних функцій над номінативними даними й орієнтована на функції та композиції, близькі до програмних. Побудовано аксіоматичну теорію номінативних даних, яка спроможна специфікувати усі номінативно обчислювані функції. Побудовано прототип реалізації аксіоматичної системи специфікацій програм над номінативними даними. Продемонстровано його властивість доводити деякі властивості програм.

38. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі систем штучного інтелекту при навчанні інформатики в старшій школі

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 І.С. Іваськів; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано можливість активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі систематичного та цілеспрямованого використання в навчальному процесі систем штучного інтелекту. Запропоновано науково обгрунтовану методику активізації навчально-пізнавальної діяльності на базі систем штучного інтелекту у процесі навчання інформатики, яка забезпечує ефективну навчально-пізнавальну діяльність учнів під час вивчення теоретичного матеріалу та розв'язування задач, сприяє розвитку творчого мислення, формуванню дослідницьких навичок. Встановлено, що активізація навчання учнів найбільш ефективна за умов належної організації самостійного вивчення матеріалу шляхом проведення бази знань за підручником, допоміжною літературою, інформаційними ресурсами мережі Internet. Розроблено методику вивчення в загальноосвітніх школах Internet-технологій на основі засобів експертних систем і систем розпізнавання мовлення.

39. Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів у об'єктно-орієнтованій технології програмування

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 С.О. Семеріков; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано можливість активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення числових методів із застосуванням об'єктно-орієнтованих бібліотек математичних, алгоритмічних і проблемних класів. Розроблено методику вивчення курсу "Числові методи" на фізико-математичних факультетах педагогічних і програмуючих спеціальностях технічних вузів.

40. Активні RC-фільтри високого порядку зі зворотними зв'язками для систем керування та контролю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 О.В. Стрельцов; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 20 с. рис. — укp.

Висвітлено питання створення схем активних фільтрів високого порядку для підвищення ефективності САК, точності обробки сигналів від датчиків із формування сигналів керування, а також виключення впливу на дані сигнали дестабілізуючих чинників (перешкод). Особливу увагу приділено задачі одержання найкращого варіанта даної структури ARC-ланцюга високого порядку зі зворотними зв'язками за умов зберігання її топології та схемної функції, зручності виготовлення її в інтегральному виконанні, розрахунку та настроювання таких схем за умов виробництва. Підготовлено математичний і алгоритмічний базис для комбінованого параметричного синтезу ARC-ланцюгів високого порядку. Розроблено програми для етапів топологічної та компонентної реалізації активних RC-ланцюгів високого порядку. Результати запропонованих рішень підтверджено математичним і схемотехнічним моделюванням за допомогою САПР PSPICE.