LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 3 із 88

41. Активно-адаптивне керування динамічними об'єктами за наявності обмежень на фазові змінні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 О.В. Адонін; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Модифіковано активно-адаптивний закон керування у просторі "вхід - вихід" на базі критерію інноваційного дуального керування, що дає змогу врахувати наявні обмеження на величину похибки керування та динаміку керувального впливу. Уперше запропоновано закон активно-адаптивного керування суттєво нестаціонарним динамічним стохастичним об'єктом з непараметричною формою опису дрейфу параметрів у просторі "вхід - вихід", який здатний ідентифікувати параметри об'єкта для широкого класу дрейфів (поліноміальні, полігармонічні) та перевершує традиційні стохастично еквівалентні процедури за якістю керування. Розроблено активно-адаптивний закон керування на базі багатокрокового упереджувача у просторі "вхід - вихід", що забезпечує підтримання обмежень на похибку спостереження упереджувача та керувального впливу. Відзначено, що цей закон керування характеризується кращою якістю керування, ніж відомі стохастично еквівалентні процедури. Запропоновано локально-оптимальний активно-адаптивний закон керування у просторі станів, що реалізує компроміс між процесами керування та ідентифікації за допомогою додаткового контуру адаптації параметрів критерію, а також підтримання обмежень на стани та керування. Передбачено режими роботи у реальному та прискореному часі.

42. Акустооптическое управление потоком данных оптических запоминающих устройств с побитовым представлением информации

В.В. Данилов Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. — 2002. — N 2. — С. 22-28. — Библиогр.: 17 назв. — рус.

Предложены физические основы проектирования и метод проектирования акустооптических затворов как устройств управления потоком данных при записи-считывании информации в системах оптической памяти с побитовым представлением информации.

43. Алгебра ідей як апарат формалізації семантики природної мови в системах штучного інтелекту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.23 О.В. Калиниченко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Уперше створено алгебру зі структурою, що побудована за аналогією з природною мовою. Зазначено, що ця алгебра виконує роль аксіоматичної бази для багатьох попередніх алгебричних моделей, що побудовані конструктивно, завдяки цьому є можливість проводити формалізацію семантики мови на цілком об'єктивному, експериментальному рівні. Уперше на базі предиката рівності ідей одержано повний набір аксіом, відповідно до яких лінгвістичні експерименти є ефективними. Доведено необхідність і достатність аксіоматики предиката рівності ідей для однозначної формалізації структури семантики речення. Створено повну систему лінгвістичних експериментів, що дає змогу однозначно формалізувати семантику простих оповідних речень. Відзначено можливості знаходити закономірності семантики природної мови в результаті аналітичної обробки експериментальних даних. Удосконалено стандартну предикатну модель: за допомогою апарату універсальної алгебри розроблено модифіковану предикатну модель, що дозволяє розв'язати задачу конгруентних моделей, що виникає через частковість предикату та внаслідок необхідності його довизначення. З використанням запропонованого поняття нормального образу моделі одержано практичну процедуру, за використання якої є можливим розв'язання питання про скорочення неістотних змінних моделі.

44. Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-логічних моделей предметних областей інформаційних систем

автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Т.В. Семенова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено математичний апарат моделювання інформаційно-логічної структури предметних областей, використання якого дозволяє підвищити ефективність розробки програмного забезпечення у цілому за рахунок зменшення кількості помилок на етапі аналізу предметної області та специфікації вимог. Формальне описання структурно-логічної моделі предметної області дозволяє розв'язати задачу автоматичної генерації схеми реляційної бази даних, що проектується. Розроблений апарат моделювання інформаційно-логічної структури предметних областей дозволяє здійснювати науково обгрунтоване створення сучасного програмного забезпечення. Запропоновані моделі та методи можуть бути використані у задачах первинного аналізу структурно-логічних моделей предметних областей, під час розробки однотипних інформаційних систем, а також за умов проектування інформаційних систем з неточною термінологічною базою. Розроблено прототип програмного комплексу підтримки процесу моделювання інформаційно-логічної структури предметних областей.

45. Алгебраїчні методи в теорії нейронної асоціативної пам'яті

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.02 Д.В. Новицький; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Запропоновано метод зображення вагових матриць нейронної асоціативної пам'яті (НАП) за допомогою точок на многовиді Грасмана та доведено можливість використання цього методу для створення НАП з метою узагальнення даних. Створено модель НАП, здатну до кластеризації даних, та яка дає змогу навчатися без вчителя. Розроблено метод застосування спектрального аналізу матриць для вивчення властивостей НАП. Одержано теоретичне пояснення явища відновлення частково зруйнованої асоціативної пам'яті у разі повторного навчання, досліджено природу інваріантних підпросторів ушкодженої та відновленої вагових матриць. Уперше створено та досліджено НАП, базуючись на ядерному підході, яка має збільшену ємність пам'яті та дозволяє розв'язувати більш широке коло задач. Оцінено верхню межу ємності асоціативної пам'яті з клітинною архітектурою. Експериментально доведено можливість застосування НАП у задачах розпізнавання хімічних образів (система типу "електронний ніс") та показано її переваги у порівнянні з використанням традиційних щодо цієї задачі нейропарадигм.

46. Алгебраїчні моделі та методи аналізу і синтезу систем керування слабо формалізованими процесами

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.03 О.Ю. Соколов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2001. — 32 с. — укp.

Запропоновано новий підхід до подання знанняорієнтованих продукційних моделей. Побудовано структуру відповідної алгебри лінгвістичних моделей. Алгебричне подання дозволяє описати знанняорієнтовані продукційні моделі як поліномні моделі та моделі у просторі стану. Опис базується на методах аналізу, запропонованих для слабо формалізованих процесів. Досліджено властивості стійкої моделі у просторі стану, які базуються на класичних методах теорії автоматичного керування. Розроблено методи аналізу власних значень і аналізу стійкості, що базуються на використанні реляційної алгебри. Алгебричний метод дозволив подати велику кількість правил як компактний алгебричний вираз. Методологія алгебричного аналізу слабо формалізованих систем включає також стуктурну та параметричну ідентифікацію алгебричних моделей, аналіз керованості та спостережуваності. Проблему синтезу лінгвістичних продукційних систем керування вирішено на базі квадратичного критерію, критерію розміщення полюсів і детермінованого підходу. Наведено метод синтезу, що базується на принципах реляційної алгебри. Створено комп'ютерну програму імітаційного моделювання складних динамічних систем.

47. Алгебраїчні форми аналізу і синтезу грубих лінійних неперервних систем автоматичного управління

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 В.О. Крамарь; Севастоп. держ. техн. ун-т. — Севастополь, 1999. — 17 с. — укp.

Пропонуються нові методи алгебраїчного аналізу і синтезу систем автоматичного управління за наявності непараметричної неозначеності в моделі об'єкту і САУ, яка синтезується методом D-розбиття за дійсним параметром. Одержані співвідношення, що дозволяють досліджувати робастну стійкість САУ з адитивною або мультиплікативною неозначеністю в моделі об'єкту на основі аналізу розподілу коренів критеріального багаточлена узагальненим методом Рауса. На основі узагальненого методу Гурвіца одержані умови в формі системи алгебраїчних нерівностей для синтезу параметрів регулятора САУ з непараметричною неозначеністю в моделі суб'єкту. Розповсюджено застосування узагальненого методу Рауса-Гурвіца на аналіз ряду показників якості систем, які синтезуються методом D-розбиття.

48. Алгебри предикатних операцій та їх застосування у системах штучного інтелекту

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Н.С. Кравець; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Висвітлено питання розробки математичних моделей, методів та інструментальних засобів для формалізації опису та моделювання багатомодульних систем інформаційного обслуговування з розподіленим управлінням за допомогою алгебр предикатних операцій, сіток Петрі та технологій штучного інтелекту. Запропоновано використовувати апарат фундаментальної алгебри предикатних операцій для опису структури і функціонування ординарної сітки Петрі та розфарбованої сітки Петрі. Розроблено метод визначення множини тупикових розміток для розфарбованої сітки Петрі за допомогою апарату фундаментальної алгебри предикатних операцій. Висвітлено систему інтерактивної імітації розфарбованої сітки Петрі та аналізу її властивостей з використанням інтелектуальної компоненти.

49. Алгебро-графові моделі синтезу числових кодів з кільцевою структурою

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 О.Т. Велика; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження числових кодів з кільцевою структурою. Розроблено методику побудови математичних моделей монолітних кодів на базі деяких властвостей розширених полів Галуа та геометрій над ними. Створено алгебро-графову модель монолітного кільцевого коду, на підставі якої уточнено уявлення про теоретичні зв'язки між ідеальними кільцевими в'язанками, комбінаторними конфігураціями та розширеними полями Галуа. Досліджено алгоритми синтезу монолітних кодів з кільцевою структурою. Розроблено пакет програм для синтезу ідеальних монолітних кодів з кільцевою структурою й сформульовано рекомендації щодо використання запропонованих методик для проектування систем і пристроїв інформаційно-обчислювальної техніки.

50. Алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень та їх застосування при створенні раціональних структур обчислювачів

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.03 І.А. Ревенчук; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон.. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено алгебро-логічні методи опису арифметичних відношень, застосовані для створення раціональних структур обчислювачів. Застосовано нові алгебро-логічні методи опису алгебричних виразів m-розрядних двійкових кодів із застосуванням систем рівнянь алгебри скінченних предикатів, що дало підставу для створення арифметичних пристроїв просторового типу. На базі отриманих методів створено бібліотеку часткових алгоритмів, яка використовується для раціональних структур обчислювачів. На базі розроблених методів та алгоритмів створено і впроваджено комп'ютерний варіант довідкової програми з інтелектуальних систем.

51. Алгебро-логічні моделі формалізації семантики речень та їх застосування в інформаційних системах штучного інтелекту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.23 В.О. Брусенцев; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Запропоновано математичний опис частин мови у вигляді формул алгебри кінцевих предикатів і предикатних операцій. Розроблено алгебро-логічну синтаксичну модель на базі словосполучень, а також модель семантики префіксально-суфіксального словотворення. Запропоновано діалогову систему аналізу та синтезу речень, яку впроваджено до навчального процесу. Наведені алгебро-логічні моделі аналізу покладено до основи підсистеми обробки інформації під час проведення морфометричних досліджень на базі префіксально-суфіксальної обробки слів і словосполучень з використанням відношень і значень, які виникають.

52. Алгебрологічні моделі морфології та їх застосування в логічних мережах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.23 Р.В. Мельнікова; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Уперше розроблено методи схемної реалізації (СР) предикатних операцій заміни, перестановки, підстановки й обчислення значень кванторів , який дозволяє підвищити швидкість обробки символьної інформації у логічних мережах (ЛМ) за рахунок паралельних обчислень, метод СР відображень з метою реалізації паралельної потактної роботи ЛМ за рахунок переходу від алгебрологічного запису відображень до його вигляду, придатного для апаратної реалізації. Наведено алгебрологічний метод загальної роботи ЛМ, заснований на послідовному виконанні паралельних обчислень для підвищення продуктивності систем штучного інтелекту. Запропоновано алгебрологічну модель відмінювання повних неприсвійних прикметників російської мови, яка за рахунок додатково введених фонетичних ознак словоформ і зв'язків між ними, дозволяє використовувати її для високошвидкісної обробки звукової інформації у ЛМ.

53. Алгоритми вимірювання параметрів гармонічного та полігармонічного сигналів при негауссівських завадах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 О.С. Гавриш; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. рис. — укp.

Розв'язано задачу синтезу й аналізу простих і ефективних алгоритмів вимірювання параметрів гармонічного та полігармонічного сигналів за негауссівських перешкодах. Для синтезу нових алгоритмів вимірювання параметрів досліджуваних сигналів за відомих статистичних характеристик негауссівських перешкод використовується метод максимізації поліному. З використанням нових імовірнісних моделей випадкових послідовностей модернізовано метод максимізації поліному, необхідного для синтезу адаптивних алгоритмів. Запропоновано метод оцінки точності апроксимаційних моделей. Отримано та досліджено аналітично вирази асимптотичних дисперсій шуканих оцінок. Розроблені нелінійні алгоритми відрізняються від існуючих лінійних алгоритмів підвищеними точнісними характеристиками. Побудовано структурні схеми нових алгоритмів. Для підтвердження працездатності та ефективності нових алгоритмів проведено комп'ютерне імітаційне моделювання.

54. Алгоритми і апаратно-програмні засоби підвищення ефективності пошуку зображень в графічних базах даних

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 Н.С. Костюкова; Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено питання розробки модифікованого алгоритму пошуку зображень у графічних базах даних і спеціалізованих апаратно-програмних засобів для ефективної реалізації цього алгоритму. Проведено аналіз існуючих систем, що розв'язують задачу пошуку зображень у базах даних, виконано їх класифікацію за певними ознаками. Обгрунтовано необхідність у модифікованому алгоритмі й архітектурному прискоренні його виконання. Запропоновано модифіковані алгоритми пошуку, що дозволяють виконувати пошук зображень у базі даних за текстурними ознаками, а також за колірним змістом з урахуванням і без урахування розташування кольорів всередині зображення. Для опису вмісту зображення застосовуються колірні та текстурні гістограми, а також 2D-колірні гістограми. Для порівняння гістограмних ознак вмісту зображень використовується коефіцієнт їх кореляції, що робить можливим обмеження набору зображень, пропонованих користувачу як результати пошуку. Створено аналітично обгрунтовану спеціалізовану обчислювальну систему для реалізації наведеного алгоритму. Виконано математичне й імітаційне моделювання роботи запропонованої системи, яке підтвердило правильність прийнятих рішень.

55. Алгоритми кореляційного декодування сімей кодів Ріда-Соломона

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 С.В. Миц; Одес. нац. акад. зв'язку ім. А.С.Попова. — О., 2004. — 24 с. — укp.

Знайдено нові структурні властивості сімей кодів Ріда - Соломона (РС). Розкрито сильну структуру частотно-часової циклічності РС-кодів і встановлено, що довільний РС-код завжди може бути представлений у формі сімей рипараметричних дискретних функцій, або у вигляді своїх базових (БКС) і породжуючих (ПКС) кодових слів. Урахування цих властивостей під час розробки практичних схем кодеків дає змогу зменшити складність їх технічної реалізації. Побудовано еквівалентні коди Ріда-Соломона і коди, задані дискретним перетворенням Віленкіна - Крестенсона над полями Галуа та встановлено їх структурні та дистанційні властивості. Запропоновано розділення потужності коду РС на непересічні парціальні підкоди з метою зменшення складності технічної реалізації кодеків, розроблено регулярний алгоритм рекуррентного синтезу безлічі БКС і ПКС для побудови кожного парціального коду. Запропоновано регулярні алгоритми неалгебраїчного кодування РС-кодів на основі безлічі БКС та імовірнісного декодування РС-кодів на основі безлічі КС. Розроблено регулярний алгоритм і економічні схеми ковзного кореляційного декодування РС-кодів на базі знайдених структурних властивостей частотно-часової циклічності. Проведено оцінку складності технічної реалізації кодеків розрізнення ансамблів шумоподібних сигналів з використанням сімей РС-кодів і розроблено практичні рекомендації щодо їх застосування.

56. Алгоритми локально-адаптивної фільтрації на основі робастних оцінок для обробки зображень

Автореф. дис...канд. техн. наук05.11.16 І.Б. Івасенко; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Львів, 2000. — 16 с. рис. — укp.

Розроблено та досліджено локально-адаптивні алгоритми усунення шумів зі змішаним законом розподілу зі зображень. Запропоновані алгоритми базуються на кусково-лінійній моделі функції яскравості зображення та використовують апарат математичної морфології для моделювання локальних об'єктів зображення. Розроблений алгоритм робастної оцінки локальних характеристик зображення, зокрема, коефіцієнтів лінійної регресії та локальної дисперсії, базується на критерії максимуму апостеріорної ймовірності.

57. Алгоритми розв'язку задачі відновлення сигналів в спектроскопії з використанням дискретних ортогональних перетворень

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 А.А. Засядько; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Вирішено важливу науково-технічну задачу підвищення точності інтерпретації результатів спектроскопічних вимірювань на основі розв'язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду. Досліджено підходи до розв'язання даної задачі на основі способу модельних прикладів з використанням дискретних ортогональних перетворень. Алгоритми розраховано на різну ширину апаратної функції спектрального приладу і можуть застосовуватися за умов неточного задання апріорної інформації, одержуваної в процесі дослідження речовини методами спектроскопії. Використання алгоритму діагоналізації матриць для розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою дискретних ортогональних перетворень у розробленому алгоритмі первинної обробки сигналів у порівнянні з іншими алгоритмами дозволяє підвищити якість розв'язку задачі відновлення спектральних піків, що підтверджується результатами впровадження комплекса програм, який реалізує всі запропоновані алгоритми під час проведення лазерного мас-спектрометричного аналізу.

58. Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, заданих точковим каркасом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.В. Павлов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 26 с. — укp.

Розроблено алгоритми самоорганізації дослідження та моделювання процесів, що задані точковим каркасом, з можливістю врахування та управління під час синтезу такими геометричними характеристиками моделей, як гладкість, точність, властивості коридору помилки моделювання, присутність викидів. Визначено порядок причинно-наслідкових зв'язків в системі та комплекс екзогенних змінних. Здійснено фільтрацію та скорочення списку змінних для моделювання вихідних змінних системи. Проведено дослідження та моделювання структури складної системи. Одержано нові алгоритмічні засоби теорії самоорганізації для застосування їх під час синтезу нечітких моделей і моделей коридору помилки моделювання. Розроблено програмне забезпечення запропонованих алгоритмів методу групового врахування аргументів чіткого та нечіткого моделювання та процедур системного аналізу. Проведено апробацію нових алгоритмів у НДІАКС "ЕКОТЕХ" для прогнозування світових цін на деякі індикативні види паливної сировини.

59. Алгоритми семантичного аналізу природномовних текстів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.01 О.О. Марченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Розроблено ефективні методи семантичного аналізу та смислової обробки природномовних текстів. На підставі результатів дослідження сучасних методів семантичної обробки текстів сформульовано концептуальний підхід щодо контекстного асоціативно-семантичного аналізу природної мови, для реалізації якого створено нові та модифіковано існуючі методи й алгоритми та розроблено програмне забезпечення. Відзначено, що новий підхід створено способом моделювання природномовного контексту за допомогою аналізу семантично близьких концептів в онтологічних семантичних базах знань з застосуванням алгоритмів пошуку найкоротших шляхів у графі. Доведено, що процес семантичного аналізу стає більш потужним та ефективним і підпорядковує інші рівні лінгвістичної обробки тексту. Створено алгоритми семантичного білінгвістичного аналізу на підставі використання мультилінгвістичної онтології для смислового перекладу природномовних текстів.

60. Алгоритми та пристрої "фібоначчієвої" арифметики цілих чисел великого діапазону

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Аль-Майта Мохаммад Абделькарім; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 1999. — 20 с. — укp.