LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 4 із 88

61. Алгоритмізація основних етапів інформаційного моделювання предметної області

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Ю.Г. Шаталова; НАН України. Ін-т пробл. мат. машин і систем. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Розроблено методичне, алгоритмічне і програмне забезпечення процесу розробки інформаційної моделі організації у вигляді системи реляційних баз даних. Представлено методи та алгоритми, що дають змогу автоматизувати процес проектування бази даних. Запропоновано метод маніпулювання функціональними залежностями, заснований на матричному представленні булевих функцій. Суть методу полягає в можливості зіставлення булевої функції заперечення імплікації кожній функціональній залежності, а множині функціональних залежностей - диз'юнктивну функцію. Розроблений метод дає змогу розв'язувати задачі, що виникають у процесі проектування бази даних. Метод легко програмується та досить наочний. Розроблено алгоритм пошуку всіх потенційних ключів відношення, заснований на запропонованому методі маніпулювання функціональними залежностями, а також алгоритм переходу від діаграми "сутність - зв'язок" до відношень реляційної бази даних. Розроблено програми, які реалізують запропоновані алгоритми та методи. Наведено методику контролю та тестування проекту бази даних.

62. Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних обчислювальних систем при вирішенні багатомірних динамічних задач

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 О.А. Дмитрієва; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено методи й алгоритми, спрямовані на підвищення ефективності експлуатації паралельних обчислювальних систем. Розроблено багатокрокові блокові методи розв'язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь, орієнтованих на реалізацію в обчислювальних системах з паралельною архітектурою. Обгрунтовано збіжності та доведено стійкість розроблених методів. Показано, що паралельні алгоритми знаходження початкових значень для блокових методів забезпечують необхідну точність обчислень. Доведено, що розроблені методи пов'язані з одноразовим обчисленням оператора переходу. Здійснено відображення розроблених алгоритмів на структури сучасних високопродуктивних обчислювальних систем.

63. Алгоструктурна організація паралельних обчислювальних процесів в комп'ютерних системах

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 С.А. Горбатюк; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено моделі та методи структурно-алгоритмічної організації паралельних обчислювальних процесів для підвищення ефективності роботи комп'ютерних систем. Наведено метод алгоструктурного проектування обчислювальних моделей для реалізації автоматизованої розробки моделей, які базуються на застосуванні бібліотечних алгоструктур і встановленні зв'язків між ними. Удосконалено метод перетворень алгоструктурних моделей, який забезпечує структурування на підставі тотожних перетворень. Створено метод розпаралелення обчислень в алгоструктурах, який передбачає врахування структурно-алгоритмічної організації моделі, оптимізацію обчислення та дозволяє зменшити час їх проведення і найкращим чином використовувати наявні ресурси. Розвинуто метод структурної реорганізації у проблемно-орієнтованих алгоструктурних конструкціях, а також технологію автоматизованого проектування алгоструктурних моделей. Запропонована технологія забезпечує ефективне проектування обчислювальних моделей, її використано для розробки програмного засобу.

64. Анализ коэффициентов перестраиваемого цифрового фильтра в контуре управления

В.С. Ситников, А.А. Брус Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2006. — Вип. 65. — С. 80-84. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Освещен синтез цифрового перестраиваемого фильтра и анализ его коэффициентов. Рассмотрена возможность масштабной перестройки за счет частоты дискретизации и коэффициентов фильтра. Указаны условия раздельного регулирования коэффициента усиления и частоты среза.

65. Анализ применения автоматического индексировани документов в АИС "Информкультура"

Н.Н. Литвинова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

Analisys is given of word-by-word automatic indexing of titles and annotations (abstracts) of documents in IRS "Informkultura". The need for classification language to enhance recall and precision is stressed. Presented are specific types of concept names in documents on culture and arts which fail to be retrieved effectively using automatic indexing. Additional intellectual processing of these types is suggested. It implies using keywords naming broader concepts for unique names and numeric data forchronological characteristics.

66. Анализ характеристик Е- и Н-плоскостных сверхширокополосных антенных решеток

Г.В. Ермаков, Д.М. Литовченко, М.Г. Иванец, В.В. Воинов Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Техн. науки. — 2007. — N 2. — С. 37-43. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Запропоновано метод розрахунку просторово-часових характеристик надширокосмугових антенних решіток з урахуванням взаємного впливу елементів і поведінки густини поверхневого струму на крайках. Метод базується на інтегральних уявленнях і реалізований у вигляді ітераційної процедури, що дозволяє визначати стрибок струму на поверхні окремого випромінювача. Наведено розраховані пікові діаграми спрямованості Е- і Н-площинних решіток. Надано фізичну інтерпретацію результатів розрахунків, висвітлено їх характерні особливості.

67. Аналіз гідроакустичних систем за оцінками функціоналів від розв'язків лінійних операторних рівнянь

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.04 О.Л. Жиров; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 20 с. — укp.

Запропоновано мінімаксний підхід до розв'язання задач системного аналізу під час створення гідроакустичних вимірювальних комплексів. Розв'язано задачу мінімаксного оцінювання ядра інтегрального оператора, яка виникає під час оцінювання амплітудного розподілу в лінійному елементі антени за умов невизначеності. Випадкові збурення розглянуто як елементи і процеси зі значеннями в гільбертових просторах. Розв'язано задачу мінімаксного оцінювання співвідношення шум/сигнал в антенній гратці (АГ) за умов невизначеності кореляційної матриці шумів. Розроблено пакет прикладних програм з моделювання гідроакустичного поля в адаптивній АГ, а також програм оптимальної та адаптивної обробки сигналів у гідроакустичній АГ. Реалізовано метод просторового сканування на базі алгоритмів захисту каналів спостереження.

68. Аналіз і оптимізація перспективних випромінюючих систем з імпедансними елементами

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.12.07 В.В. Овсяніков; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 34 с. рис. — укp.

Досліджено методи аналізу, синтезу та оптимізації перспективних одиночних та багатоелементних вібраторних, петльових, рамкових і спіральних антенних систем із провідних стрижнів з увімкнутими у випромінюючі гілки імпедансними елементами, а також випромінювачів із плазми газового заряду. Зазначено, що застосовуються методи інтегрального рівняння та визначення екстремумів цільових функцій за заданими критеріями оптимізації та еквівалентної довгої лінії, об'єднані у єдину послідовність операцій аналізу, синтезу та оптимізації. Розроблено метод розрахунку широкого класу перспективних одиночних та багатоелементних малогабаритних, широкосмугових і багаточастотних даних антенних систем з імпедансними елементами. Встановлено загальну фізичну закономірність для координат увімкнення у вібраторні випромінювачі зосереджених імпедансних елементів будь-якого типу з метою розширення частотного діапазону або забезпечення багатодіапазонності характеристик випромінювання та імпедансу. Виявлено та досліджено ряд нових фізичних закономірностей, на цій основі запропоновано нові типи антен з імпедансними елементами.

69. Аналіз і оптимізація характеристик поля в зоні Френеля апертурних випромінюючих систем із флуктуаціями фази поля збудження

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 В.Г. Лихограй; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Проаналізовано й оптимізовано передавальні апертурні антени, амплітудно-фазовий розподіл (АФР) яких реалізовано з помилками, для систем передачі енергії НВЧ променем (СПЕНП) з приймальними антенами двох типів: ректеною й апертурною з заданим АФР. Вивчено вплив лінійних, квадратичних, кубічних і випадкових фазових помилок на розподіл середньої інтенсивності поля у фокальній площині апертурної випромінювальної системи. Досліджено закономірності зміни параметрів, що характеризують даний розподіл (значення інтенсивності поля в максимумі, ширина головної пелюстки, положення та значення бічних пелюсток) для рівномірного і спаданих до країв амплітудних збуджень. Висвітлено вплив флуктуацій збуджувального поля передавальної антени у складі СПЕНП із приймальною апертурною антеною. Виявлено залежності середнього ККД передачі СПЕНП від параметрів флуктуацій, числа Френеля та вигляду поля збудження антен. Розв'язано задачі статистичного синтезу оптимального поля збудження передавальної антени СПЕНП за критерієм максимуму середнього ККД передачі у разі заданої статистики флуктуацій для приймальних антен зазначених типів. Визначено вимоги до припустимих параметрів помилок у процесі виробництва антен окремих проектів СПЕНП. Зроблено порівняльний аналіз СПЕНП з різними приймальними антенами з точки зору їх ефективності.

70. Аналіз і синтез дротових антен криволінійної форми

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.12.07 Михайло Борисович Проценко; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2005. — 36 с. рис. — укp.

71. Аналіз і синтез нелінійних пристроїв і засобів телекомунікації з використанням неперервного і дискретного рядів Вольтерри

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.12.13 А. Борис; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 36 с. рис. — укp.

Базуючись на неперервному та дискретному рядах Вольтерри розроблено методи аналізу та мінімізації нелінійних спотворень у телекомунікаційних системах, а також розвинуто теоретичні засади та створено нові структури компенсаторів нелінійних ефектів. З використанням модифікованої матриці адмітанції та неперервного ряду Вольтерри опрацьовано єдиний опис систем з малими нелінійностями. Розроблено моделі базових нелінійних елементів, з яких можуть складатися нелінійні аналогові системи, а також модель нелінійного операційного підсилювача. Наведено методи й алгоритми обчислення міри гармонічних та інтермодуляційних спотворень, а також методи обчислення відгуку нелінійних систем на збудження періодичними сигналами. Створено програмне забезпечення, яке дає змогу розраховувати спотворення в широкосмугових телекомунікаційних підсилювачах, а також в активних аналогових фільтрах проведено його верифікацію на підставі співставлення результатів обчислень з даними вимірювання. Розроблено теорію стабільності частоти й амплітуди осциляцій у телекомунікаційних генераторах синусоїдальних коливань з використанням рівнянь стану, основою яких є ряди Вольтерри. Розроблено методи аналізу й обчислень нелінійних спотворень у генераторах синусоїдальних коливань, які можна описати за допомогою рівнянь стану. Одержано спеціальну форму дискретних рядів Вольтерри зі скінченною кількістю членів для бінарних вхідних сигналів, базуючись на якій з використанням граткових операторів, сигмоїдальних і радіальних функцій створено нові структури для нелінійних компенсаторів еха. Розроблено методи аналізу та проектування компенсаторів еха в основній смузі частот, а також компенсаторів еха для телетрансмісійних систем, що працюють з несучими сигналами. Проаналізовано питання, що стосуються різної частоти дискретизації вхідних і вихідних сигналів у компенсаторах еха, розроблено компенсатори у формі переплетених структур, які цей факт враховують.

72. Аналіз інваріантних множин в динамічних об'єктах нейромережного типу

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.04 М.Р. Мнацаканян; НАН України. Нац. косм. агентство України, Ін-т косм. дослідж. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Розглянуто новий клас математичних моделей нелінійних керованих систем нейромережного типу з асоціативною пам'яттю. Вперше поставлено та розв'язано для таких систем задачу про існування нерухових точок багатозначного відображення та доведено відповідні теореми. Досліджено питання існування інваріантності для нелінійних систем нейромережного типу з кусочно-лінійною, сигмоїдною динамікою та динамікою гіперболічного тангенса. Для N-мірної нейронної мережі побудовано інваріантні множини. Проведено аналітичні та числові розрахунки.

73. Аналіз об'єктивних понять знаку і знакових операцій. Поняття інформації

В.Б. Кулик Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 58-62. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Проаналізовано об'єктивні поняття знаку і знакових операцій та поняття інформації.

74. Аналіз скінченних антенних решіток на основі вісесиметричних апертурних випромінюючих елементів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.07 Ростислав Федорович Дубровка; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 18 с. — укp.

75. Аналіз та верифікація MSC-систем за допомогою мереж Петрі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.03 Л.Є. Матвєєва; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Уперше побудовано алгортим перекладу опису проектованої системи мовою MSC2000 у мережі Петрі та доведено його коректність за допомогою алгебри процесів, а саме - бісмуляційну еквівалентність вхідних MSC діаграм і синтезованої за цими діаграмами мережі Петрі. За цього визначено формальну семантику базового елемента мови MSC2000-(condition). Розроблено й обгрунтовано оригінальні алгоритми аналізу та верифікації формальної моделі у вигляді мережі Петрі, що використовують метод TSS розв'язання систем лінійних однорідних і неоднорідних діафантових рівнянь над множиною натуральних чисел, а саме: алгоритм верифікації певних властивостей мереж Петрі, зокрема, (структурної обмеженості), L3-живості, досяжності, наявності дедлоків; алгортим побудови S- і T-варіантів мережі Петрі; алгоритм пошуку пасток і тупиків асиметричної мережі Петрі. Рекомендовано здійснювати аналіз зменшеної складності її динамічних властивостей, який має проводитися за допомогою розв'язання рівняння стану. Уперше запропоновано визначення інваріантності властивостей базової моделі як мережі Петрі, яке використовується для створення оригінальної методики пошуку конфліктів функціональностей проектованої системи.

76. Аналіз та оптимізація всеспрямованих та гостроспрямованих вісесиметричних дводзеркальних антен

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.07 Олексій Семенович Кім; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 19 с. — укp.

77. Аналіз та оптимізація показників якості та структур комп'ютерних мереж з технологією АТМ

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 О.Ю. Зайченко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 33 с. рис. — укp.

Сформульовано нові задачі оптимізації характеристик мереж Asynchronous Transfer Mode (ATM), а саме, вибору пропускних спроможностей (ВПС), оптимального розподілу потоків (РП) та комбіновану задачу ВПС РП. Сформульовано та досліджено задачу знаходження максимального багатопродуктового потоку (МБП) у мережах ATM, доведено умови оптимального потоку та розроблено метод відшукання МБП. Досліджено проблему аналізу показників живучості мереж ATM, уведено показники живучості для категорій сервісу CBR, VBR та ABR, розроблено метод їх оцінки. На базі розроблених моделей, методів й алгоритмів створено програмний комплекс "ATM" NetBuilder, застосування якого дає змогу вирішувати комплекс взаємопов'язаних задач аналізу й оптимізації характеристик існуючих і синтезу структури нових мереж з технологією ATM. Відзначено, що використання комплексу "ATM" Netbuilder дозволяє значно скоротити час проектування та знизити капітальні витрати мереж завдяки прийняттю оптимальних проектних рішень.

78. Аналіз та оптимізація характеристик завадостійкості турбо-кодів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.02 С.Д. Прокопов; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2002. — 20 с. рис. — укp.

Запропоновано нові аналітичні вирази функції розподілу ваг усічених згорткових кодів зі структурами гратчастої діаграми з обнулінням і без обнуління. Аналітично обгрунтовано важливість обнуління компонентних кодерів у складі кодера турбо-коду. Розроблено методику вибору найкращих згорткових кодів у складі турбо-кодів, що враховує довжину інформаційного блоку. З використанням розробленої методики знайдено нові рекурсивні систематичні згорткові коди зі швидкостями 1/2, 1/3 і 1/4, оптимальні у складі турбо-кодів з довжиною інформаційного блоку 100, 1000, 10000 т 100000 символів. Визнчено рекурсивні систематичні згорткові коди зі швидкостями 1/2, 1/3, і 1/4, що мають оптимальний спектр інформаційних ваг, відомості про які відсутні в літературі стосовно кодування. Розроблено більш ефективну у порівнянні з відомими методику розрахунку дистанційного спектра детермінованих турбо-кодів, що базується на породжувальних функціях компонентних згорткових кодів.

79. Аналіз та синтез електромеханічних систем зі спостерігачами стану

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 О.І. Толочко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 36 с. — укp.

Досліджено науково-технічну проблему підвищення якості керування електромеханічними системами за умов неповної інформації про об'єкт регулювання. Розвинуто теоретичні положення аналізу та синтезу систем електропривода зі спостерігачами стану з урахуванням дії на ідентифіковану частину об'єкта регулювання невимірних збурень. Здійснено спрощення структурних схем систем автоматичного керування зі спостерігачами стану (СС) у загальному вигляді, удосконалено теорему розподілу та методику синтезу СС для випадку, коли зворотний зв'язок за оцінкою деякої координати діє на ідентифіковану частину об'єкта регулювання. Розроблено спрощену методику структурного синтезу редукування СС, запропоновано нові розподіли полюсів та нулів, удосконалено методику синтезу систем підпорядкованого регулювання методом характеристичних співвідношень. Запропоновано методику та програмне забезпечення для автоматизації синтезу модальних регуляторів і спостерігачів стану. Розроблено аналогові та цифрові СС, що відновлюють динамічний і статичний моменти двигуна без додаткового інтегратора. Наведено методики синтезу систем керування двомасовими електромеханічними системами та спостерігачів стану, необхідних для їх реалізації. Узагальнено результати експериментальних досліджень і упровадження у промисловість запропонованих систем електроприводу та методик аналізу, синтезу та налаштування цих систем.

80. Аналіз та синтез хвилеводних структур з складними координатними межами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 Д.Ю. Кулик; НАН України. Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 2003. — 16 с. рис. — укp.

Розроблено принципи та алгоритми геометричного аналізу хвилевідних структур, що забезпечують узагальнення та підвищення ефективності використання методу часткових областей під час розв'язання тривимірних внутрішніх крайових задач. Запропоновано та досліджено нові типи фільтрів НВЧ-діапазону на коротких секціях Н-хвилеводів з нетрадиційними позамежними зв'язками, модифіковано хвилевідні дільники-об'єднувачі з неоднорідностями в області зв'язку та диплексери на їх базі. Запроваджено швидку (пірамідальну) методику оптимізації широкосмугових хвилевідних диплексерів, яка враховує вплив вузла дільника на всі елементи канальних фільтрів.