LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 5 із 88

81. Аналіз, оцінка та оптимізація динаміки пучків з імпульсною дією

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.04 І.В. Хітько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Розглянуто задачі практичної стійкості та оптимізації динаміки пучків з імпульсною дією. Проведено аналіз практичної стійкості імпульсних систем без збурень та з постійно діючими збуреннями. Для опуклих і зіркових фазових обмежень визначено конструктивні умови максимальних за включенням множин практичної стійкості. Сформульовано та доведено теореми практичної стійкості імпульсних систем. Встановлено необхідні умови оптимальності для задач керування пучком траєкторій динамічної системи з імпульсною дією, якщо функціонал якості є функцією максимуму за початковими даними або за незалежною змінною. Побудовано ітераційні процедури параметричної мінімізації функції максимуму за початковими даними на розв'язках імпульсних динамічних систем. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення для задач оптимізації динаміки заряджених частинок в прискорювальних і фокусувальних системах і проведено відповідний обчислювальний експеримент.

82. Аналогові біполярні інтегральні схеми для сенсорної техніки

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.27.01 Р.Л. Голяка; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 32 с. — укp.

Запропоновано концепцію розробки спеціалізованих біполярних аналогових інтегральних схем (ІС) для сенсорної техніки, яка базується на єдності алгоритмічних, схемотехнічних, конструктивних і технологічних рішень за комплексом задач забезпечення режимів живлення, формування характеристик перетворення та термостабілізації мікроелектронних сенсорів нового покоління. Запропоновано методи наскрізного моделювання та автоматизованого проектування аналогових ІС сенсорної техніки. Розроблено алгоритми функціонування та структуру спеціалізованих інтегральних термокомпенсаторів та сенсорних пристроїв з внутрішнім термостатуванням. Запропоновано диференційний механізм функціонування каналу теплопередачі твердотільних ІС, що базується на явищі теплопередачі. Наведений механізм покладено до основи нового багатопрофільного компонентf - теплокерованого операційного підсилювача. Розкрито теоретичні аспекти та принципи реалізації широкої серії сенсорних ІС з живленням за сигнальною шиною та з очікуваним режимом функціонуванння. Обгрунтовано вибір конструктивно-технологічних базисів.

83. Аналогові функціональні перетворювачі на комутованих конденсаторах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Л.З. Мичуда; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці та дослідженню принципів побудови та створенню нових аналогових функціональних перетворювачів з підвищеною точністю та розширеними функціональними можливостями на основі використання явища перерозподілу заряду в комутованих конденсаторах аналогових функціональних перетворювачів на комутованих конденсаторах (АФПК). Виконано класифікацію перетворювачів. Запропоновано та розроблено нові класи АФПК, зокрема, типу: логарифматор-антилогарифматор, N-логарифматорів-антилогарифматор на двох і одній конденсаторних комірках; з додатковим арифметичним блоком, а також - аналого-цифрові функціональні перетворювачі. Розроблено математичні та фізичні моделі АФПК. Запропоновано аналітичні вирази для характеристик перетворення та оцінки похибок АФПК. Розроблено алгоритми та пакет прикладних програм для дослідження АФПК на ЕОМ і макетні зразки АФПК, наведено результати досліджень.

84. Англомовна термінологія штучного інтелекту в контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу)

автореф. дис... канд. філол. наук10.02.04 В.Д. Сліпецька; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Проведено лінгвостатистичне дослідження структурних і термінотвірних характеристик термінів в англомовних наукових текстах стосовно сфер штучного інтелекту, матеріалознавства й обробки металу, аерокосмічної технології, фінансово-економічної справи. Проаналізовано три категорії термінів, а саме: інтра-, екстрагалузеві та загальнонаукові. За результатами дослідження запропоновано тезу, що існує взаємозав'язок між структурними, термінотвірними характеристиками та категорією термінів, їх галузевою належністю. Установлено зв'язок між довжиною термінів різних категорій, галузей та їх частотою; афіксальними моделями та категорією терміна; термінотвірними типами та категорією терміна; частиномовними моделями та категорією терміна. Виявлено, що основна різниця між структурними та термінотвірними характеристиками інтрагалузевих термінів різних наукових дисциплін полягає у кількісних співвідношеннях частот мовних форм чи продуктивності термінотвірних моделей. Установлено, що відмінності між термінологіям різних наукових дисциплін зумовлюються позамовними чинниками. За результатами кластерного аналізу найближчою до термінології штучного інтелекту виявлено термінологію матеріалознавства й обробки металу.

85. Апаратне та програмне забезпечення сплайн-обробки багатовимірних цифрових сигналів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 Ю.В. Юрко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Одержано й обгрунтовано способи побудови багатовимірних інтерполяційних сплайнів на прямокутних сітках вузлів як тензорного добутку одновимірних сплайнів. Розроблено способи побудови багатовимірних сплайн-фільтрів за методом найменших квадратів, що дозволяють найбільш затратні операції виразити за допомогою одновимірних процедур. Сформульовано принципи побудови швидких алгоритмів і пристроїв одержання за методом найменших квадратів оцінок багатовимірних сплайнових моделей сигналів.

86. Апаратні засоби та методи обробки і аналізу зображень плоских фігур

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Ал-Зобі Салім Ісса Салім; Вінницький національний технічний ун-т. — Вінниця, 2004. — 15 с. — укp.

87. Апаратно-програмні засоби роздільної локалізації фонем в системах мовної взаємодії людини з ЕОМ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 Сергій Анатолійович Гладунов; Донецький національний технічний ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с. рис. — укp.

88. Апертурні антени з дискретною робочою поверхнею (основи теорії та дифракційний аналіз)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.07 Т.А. Цалієв; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2007. — 34 с. — укp.

Розроблено наукові засади теорії та удосконалено методи дифракційного аналізу, досліджено електродинамічні характеристики нового класу апертурних антен - пристроїв з дискретними робочими поверхнями. Сформульовано визначення, здійснено класифікацію, обгрунтовано принципи побудови дискретних поверхонь, які розглянуто як елементи апертурних антен. Удосконалено методи дифракційного аналізу, засновані на розв'язку інтегральних рівнянь. Показано, що метод дифракційного аналізу характеристик антенних елементів з ідеально провідною дискретною поверхнею складається з послідовного двохетапного числового розв'язання відповідної дифракційної задачі. На базі методу дифракційного аналізу характеристик антенних елементів з ідеальною провідною дискретною поверхнею розроблено й апробовано метод фазової корекції. З використанням запропонованих методів і математичних моделей реалізовано числове розв'язання відповідних двовимірних дифракційних задач і проведено аналіз властивостей різноманітних дискретних поверхонь. Вперше вивчено основні фізичні закономірності у разі зміни кількості шарів, геометричних параметрів, довжини хвилі, характеру поверхневого імпедансу й амплітудного розподілу падаючого поля. Проведено порівняльне дослідження напрямлених, фокусуючих і частотних властивостей усіх досліджуваних антенних пристроїв з аналогічними властивостями суцільних параболічних дзеркал. На базі проведених натурних експериментів досліджено спрямовані властивості дзеркальних і лінзових антен з дискретною та модифікованою дискретною робочею поверхнею.

89. Архітектурно-структурна організація, розробка і застосування реконфігуровних пристроїв на базі ПЛІС

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.05 В.М. Опанасенко; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2007. — 32 с. — укp.

Розроблено теоретичні засади побудови та проектування реконфігурованих пристроїв на базі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС). Створено нові формалізовані методики побудови та динамічної перебудови архітектури та структури цифрових пристроїв з високим ступенем реконфігурованості з урахуванням властивостей реалізованих алгоритмів, логічних, конструктивних і технологічних особливостей ПЛІС, а також інструментальних засобів їх проектування. Розроблено теорію адаптивних логічних мереж, призначених для розв'язання широкого класу задач шляхом безпосередньої структурної реалізації алгоритмів обробки та прямого відображення вхідних даних у вихідні шляхом функціонального та структурного налаштування універсальних компонентів мережі. Розроблено алгоритми синтезу адаптивних логічних мереж на задані класи задач. Запропоновано методику проектування засобів обчислювальної техніки з використанням стандартизованих САПР ПЛІС, на базі якої розроблено структуру реконфігурованого процесора, що реалізує конвеєрний/паралельний принцип обробки даних, з відкритою бібліотекою файлів конфігурації для базових блоків, зокрема, межового пристрою, суматра Хемінга, пристроїв сортування, медіанних фільтрів, пристроїв множення матриць. Розглянуто питання організації обчислювального процесу в системах зі спеціалізованою та проблемно-орієнтованою конфігурацією.

90. Асимптотики обмежених розділених керувань в оптимальних параболічних періодичних крайових задачах

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.04 Іван Дмитрович Фартушний; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с. — укp.

91. Асимптотическое дифференцирование ступенчатых сигналов в задачах управления скоростью и перемещением

Е.М. Потапенко, Е.Е. Потапенко, А.Е. Казурова Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 286-288. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Проведено исследование относительно получения информации для управления скоростью и перемещением. В качестве единственного измерителя используется грубый инкрементный датчик перемещений. Для получения скорости движения разработан асимптотический дифференциатор.

92. Асимптотичний аналіз багатоканальних стохастичних мереж

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.05.04 Є.О. Лебєдєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 34 с. — укp.

Розроблено загальну теорію асимптотичного аналізу багатоканальних стохастичних мереж, яка містить результати дослідження перехідного та стаціонарного режиму функціонування мереж, дифузійної та гауссівської апроксомації процесу обробки інформації за умов критичного навантаження, асимптотичного укрупнення множини вузлів. Для процесу обробки інформації побудовано дифузійні та гауссівські немарківські процеси, характеристики яких подано через параметри мереж. Запропонована методика асимптотичного аналізу дає змогу досліджувати немарківскі мережі з керованим джерелом пакетів, а також залежними вхідними птоками. Розроблено ефективні алгоритми розрахунку характеристик багатовимірного процесу обробк пакетів та розв'язку задач оптимізації структури вхідних потоків.

93. Багатоальтернативні оптимізаційні моделі технологічних процесів виробництв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 О.І. Тіщенко; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено методи, моделі та програми автоматизованого аналізу й оптимізації прийняття рішення з урахуванням системного взаємозв'язку технології та об'єктів виробництва. Задачі оптимізації технологій виробництва за умов невизначеності здійснено в структурних формах. Розв'язано задачу оптимізації технології виробництва на основі багатоальтернативних моделей оптимізації з використанням математичного апарату теорії нечітких множин.

94. Багатоаспектний метод та алгоритми генерації тестів комбінованого діагностування мікропроцесорних пристроїв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 В.О. Бойчук; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням розвитку тестового комбінованого діагностування сучасних мікропроцесорних пристроїв. Запропоновано нову структурно-поведінкову модель мікропроцесорних пристроїв, який характеризується паралельним хвильовим алгоритмом розповсюдження проявів несправностей. З метою їх розповсюдження через вузли моделі або сукупність вузлів використано розв'язки невизначених (діофантових) рівнянь або їх систем, одержаних в процесі аналізу програмних модулів вузлів. Наведено способи запобігання конфліктів, що виникають під час побудови тестів, згідно з багатоаспектним методом. На основі нечітких відношень складових моделі розроблено метод мінімізації кількості тестової інформації. Основні результати дослідження використано для створення підсистеми генерації тестів, що дозволило спростити структуру та розширити функціональні можливості програмного забезпечення систем комбінованого діагностування, підвищити достовірність пошуку несправностей та ефективність систем тестового комбінованого діагностування.

95. Багатоканальні активні фільтри з зворотнимі зв'язками для систем керування та контролю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 О.В. Дорошук; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19 с. рис. — укp.

Проаналізовано сучасні способи та засоби реалізації фільтрів для обробки аналогових сигналів у системах керування та контролю. Запропоновано нові структури багатоканальних активних фільтрів (БКАФ), які можна використовувати як типові. Розглянуто різноманітні структурні перетворення математичної моделі БКАФ, що призводять до появи нових схем. Апробовано методику автоматизованого отримання набору нових схем за допомогою структурних матричних перетворень. Наведено метод отримання нових схем БКАФ, що мають низьку елементу чутливість, шляхом доповнення базової схеми. Результати запропонованих рішень перевірено за допомогою моделювання на ЕОМ.

96. Багатоканальні апаратно-орієнтовані процесори симетричного блокового шифрування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Т.А. Коркішко; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Наведено класифікацію алгоритмів симетричного блокового шифрування (СБШ) за структурними особливостями обробки ключів, виділено методи просторово-часової організації обчислень. Розглянуто принципи побудови багатоканальних апаратно-орієнтованих процесорів СБШ. На підставі узагальненого представлення алгоритмів та апаратного відображення їх потокових графів розроблено архітектури багатоканальних процесорів. Розроблено структури багатофункціональних багатоканальних операційних пристроїв обробки даних та ключів, блоків організації режимів шифрування, алгоритми їх роботи, принципи синхронізації через спільну пам'ять. Наведено методику оцінки характеристик параметрів та одержано аналітичні вирази для оцінки технічних характеристик процесорів СБШ. Визначено галузі їх використання. Створено VHDL моделі та синтезовано HBIC на ПЛП 16-ти канального апаратно-орієнтованого процесора СБШ згідно з алгоритмом SPECTR-H64, двох одноканальних процесорів СБШ згідно з алгоритмом DES, які у порівнянні з процесорами СБШ мають вищу продуктивність шифрування у 2-5 разів.

97. Багатоканальні багаточастотні кварцові генератори зі скороченим часом встановлення коливань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 С.К. Підченко; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням аналізу та синтезу багатоканальних багаточастотних кварцових генераторів (ББКГ) зі скороченим часом встановлення коливань. Запропоновано і розроблено підхід до синтезу ББКГ, який забезпечує мінімізацію часу перехідного процесу за рахунок раціонального вибору параметрів його кіл. На основі ББКГ з малим часом готовності розроблено первинний вимірювальний перетворювач (ПВП) системи дистанційного моніторингу та контролю параметрів серцево-судинної системи людини. Підтверджена ефективність використання ПВП в вимірювальній техніці та медичних діагностичних системах.

98. Багатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів

Автореф. дис... канд. техн. наук 05.13.05 Р.П. Шевчук; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2008. — 20 с. рис. — укp.

Удосконалено багатоканальні комп'ютерні засоби перетворення та криптографічного захисту форматів стиснених мовних сигналів (МС). Запропоновано класифікацію алгоритмів стиснення та мікшування МС, що враховує особливості їх побудови та можливості використання у процесі перетворення стиснених МС. Запропоновано методи перетворення між форматами GSM 06.20, G.729, G.723.1, які дозволяють проводити пряме перетворення параметрів кадру одного формату в інший. Запропоновані методи покращують якість мови, зменшують часову затримку й апаратну складність у порівнянні з класичним методом перетворення, що підтверджено на підставі результатів їх експериментальної реалізації. Запропоновано метод багатоступінчастого мікшування мовних сигналів на основі пам'яті з довільним доступом, що дозволяє ефективно опрацьовувати значення відліків з блоків даних, одержаних шляхом декомпресії стиснених мовних сигналів різних форматів. Процес мікшування розпочинається у разі надходження хоча б двох блоків даних у цільову комірку пам'яті з довільним доступом, що дозволяє уникати черг у буфері блоку мікшування та зменшити затримки, взаємопов'язані з часом очікування блоків даних. Удосконалено структури операційних пристроїв криптографічних модулів апаратно-орієнтованих процесів підтримки протоколу IPSec для різних сервісів обробки даних за різних технологічних характеристик компонентного базису, що забезпечило зменшення затрат обладнання на їх реалізацію.

99. Багатоканальні системи обслуговування у схемі усереднення та дифузійної апроксимації

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.04 Г.В. Мамонова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Побудована асимпотично усереднена еволюція вимог у багатоканальній мережі є зручним об'єктом для постановки та розв'язання оптимізаційних задач, приклади яких наведено у роботі.

100. Багатокомпонентні напівпровідникові тверді розчини АІІВVI та фотоприймачі на їхній основі

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.10 Сергій Едуардович Остапов; Чернівецький національний ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 36 с. рис. — укp.