LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 6 із 88

101. Багатокрокові алгоритми прогнозування і оцінювання нестаціонарних параметрів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 І.Д. Теренковський; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон.. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці та дослідженню багатокрокових рекурентних алгоритмів прогнозування та оцінювання нестаціонарних параметрів за умов апріорної невизначеності про дрейф параметрів та завади. Розроблено адаптивні алгоритми, що використовують для корекції оцінок обмежену кількість вимірювань. Досліджено питання збіжності алгоритмів та запропоновано рекомендації щодо вибору їх параметрів: кількості використаних вимірювань та коефіцієнта зважування інформації. Проаналізовано обчислювальну стійкість розроблених алгоритмів та запропоновано методи її підвищення. Програмна реалізація розроблених алгоритмів, імітаційне моделювання та їх використання для побудови математичних моделей та прогнозування ходу технологічних процесів виробництва кальцинової соди довели їх працездатність та ефективність.

102. Багаторівнева інтелектуальна скрізна модель створення програмного забезпечення

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.04 О.С. Вільчінська; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання розробки багаторівневої інтелектуальної скрізної моделі створення програмного забезпечення, що являє собою зворотний ітеративний процес, який дозволяє колективу розробників приймати оптимальні рішення в процесі роботи. Наведені моделі та алгоритми забезпечують цілісність і оптимальність процесу розробки програмного забезпечення. Запропоновано розв'язки задач формального опису даного процесу та вибору найкращого варіанта проекту. Розроблено модель уніфікованого життєвого циклу програмного забезпечення, що залежить від параметра часу та критеріїв оптимальності проекту. Вперше введено методологію MIXER, орієнтовану на інтелектуальну підтримку CASE-засобу.

103. Багаторівневі ймовірнісні мережі для моделювання складних інформаційних систем в умовах невизначеності

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.04 О.В. Вітько; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Вперше розроблено архітектуру імовірнісної метамережі, яка відрізняється від існуючих додаванням керуючого метарівня (метарівнів) і дозволяє аналізувати та моделювати поведінку системи у різних аспектах, а також імовірнісні зміни самого аспекту за допомогою єдиного апарату імовірнісних мереж. На основі даної архітектури запропоновано три моделі імовірнісних метамереж: C-, R- і комбіновану RC-метамережу, що відрізняються впливом аспектних атрибутів на прогнозуючу мережу. Модифіковано правила імовірнісного виведення для даних метамереж. Удосконалено методи їх відбудови з даних для багаторівневих моделей. Обгрунтовано застосування даних метамереж для задач фільтрації змісту Web і передбачення переваг користувача мобільної комерції, моделювання радіаційного ризику населення.

104. Багатоступінчасті сповільнюючі системи та їх застосування в клінотронах міліметрових та субміліметрових хвиль

Автореф. дис... канд. екон. наук08.07.02 О.Ф. Пішко; НАН України. Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Запропоновані теоретичні та експериментальні методи аналізу електродинамічних характеристик специфічного класу періодичних структур - відкритих багатоступінчастих сповільнюючих систем. Значну увагу приділено теоретичному обгрунтуванню особливостей формування полів в таких системах та експериментальному підтвердженню одержаних результатів. Ці системи впроваджені в клінотронах з квазіоптичним розподіленим виводом енергії. Запропоновані та реалізовані чисельні алгоритми, які допомогають моделювати та оптимізувати простір взаємодії таких клінотронів. Створені та досліджені генератори мм та субмм діапозону довжини хвиль - клінотрони з квазіоптичним розподіленим виводом енергії. Ці генератори мають рівень потужності, який значно перевищує рівні потужності, отримані на приладах подібного типу. Вирішені питання узгодження випромінювання генератора з квазіоптичними лініями передачі, запропонована модифікація генератора з коригуючою випромінювання лінзою.

105. Багатофакторна оптимізація просторово-часової структури телекомунікаційних мереж

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.12.02 Г.С. Гайворонська; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. — К., 2007. — 32 с. — укp.

Досліджено проблему оптимізації динамічного розвитку телекомунікаційної мережі (ТМ) за умов введення двох взаємопов'язаних видів обладнання, параметри яких потребують зміни принципів планування мережі, з урахуванням просторових і часових факторів. Розроблено метод оптимізації ТМ. Виконано аналіз факорів, що впливають на структуру ТМ та оцінено чуттєвість мережі щодо варіації кожного фактора. Класифіковано інформаційні послуги та розроблено вимоги для надання цих послуг. Сформульовано математичну модель просторово-часової системи дослідження. Досліджено та формалізовано задачі цілочислового лінійного та нелінійного програмування, розв'язання яких дозволило виконати оптимізацію мережі, і загальну задачу оптимізації еволюції ТМ. Розроблено алгоритмічне рішення загальної задачі і реалізовано універсальний програмний комплекс для дослідження різноманітних аспектів розвитку та модернізації ТМ.

106. Багатофункціональні параметричні зонні пристрої та їх використання у радіоелектронних засобах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 Абдерразік Мохамед; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Побудовано математичну модель параметричного зонного генератора, що може бути використана для аналізу характеристик генерування будь-якої гармоніки, а також опису процесів, не тільки першої, а й у n-зоні нестійкості. Модель надає можливість підвищити ефективність проектування параметричних зонних пристроїв. Проведено теоретико-експериментальне обгрунтування вибору функції апроксимації нелінійності у математичних моделях. Результати, одержані завдяки дослідженню, можуть бути використані для опису слабо та значно нелінійних режимів роботи параметричної системи. Розроблено алгоритм розрахунку коефіцієнтів апроксимації нелінійних характеристик індуктивних елементів з використанням експериментальних вольт-амперних характеристик, який враховує режими глибокого насичення, що надає змогу описувати значно нелінійні системи. Проведено дослідження розв'язку нелінійних рівнянь Матьє та Хілла з урахуванням власного струму резонансної системи, з використанням якого одержано залежність коефіцієнта модуляції індуктивності від розстройки. Одержано вирази, які враховують вплив власного струму резонансного контуру індуктивної системи на величину коефіцієнта модуляції її індуктивності, що дозволяє розраховувати процес зростання та встановлення вихідного сигналу. Наведені вирази дають змогу більш точно визначити амплітудні характеристики параметричних пристроїв у зонах нестійкості. Для підвищення швидкості обробки, передачі та прийому інформаційних сигналів створено новий метод і практично реалізовано радіотехнічні пристрої на основі параметричних зонних систем. Проведено якісні та кількісні оцінки швидкодії перетворення, прийому і передачі інформації та реалізовано пристрій високоефективної модуляції сигналів систем зв'язку.

107. Багатофункціональні рідкокристалічні сенсори фізичних величин

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 В.В. Черпак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 16 с. — укp.

Розглянуто фізичні аспекти функціонування та створення багатофункціональних сенсорів фізичних величин на основі електрооптичного ефекту у разі холестерико-нематичного переходу. В основу досліджень покладено немато-холестеричні суміші ціанобіфенілів та оксиціанобіфенілів з домішкою ефірів холестерину ряду одноосновних карбонових кислот. Виявлено вплив селективної компоненти на характер розсіювання світла, встановлено зв'язок між крутизною температурної залежності кроку спіралі та параметрами індукованого холестерика, а також оптимальний частотний діапазон керуючого сигналу шляхом модифікації складу немато-холестеричних сумішей. Розроблено нову структуру багатофункціонального сенсора фізичних величин на базі індукованого холестерика та планарного світловода. Представлено моделі функціонування сенсора фізичних величин на базі рідких кристалів зі змінним показником заломлення під дією температури чи електричного поля, побудованих на основі розрахунку зміни інтенсивності світлового сигналу під час проходження через рідкокристалічний сенсор, пояснено фізику роботи запропонованих структур сенсорів. Розроблено нові структури оптоелектронних рідкокристалічних багатофункціональних сенсорів системи планарний світловод - рідкий кристал для реєстрації фізичних величин та частотно-амплітудний перетворювач у діапазоні частот 200 Гц - 1 кГц, які здатні реєструвати температуру в діапазоні 230 - 330 К та тиск у діапазоні 2 - 4 кбар.

108. База данных "Многоаспектная роспись российской периодики" в Интернет. Доступ по протоколу Z39.50

С.С. Стулова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 177-178. — рус.

Висвітлено методику створення повнотекстової бази даних "Багатоаспектне розписування російської періодики" та різноманітні можливості пошуку за будь-якими елементами записів.

109. Бази даних ЕВSCO Publishing в Інтернет та на CD-ROM: аспекти використання

В.А. Шкаріна Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 360-371. — Библиогр.: 12 назв. — укp.

110. Балансування навантаження і планування задач для підвищення ефективності керуючих обчислювальних систем

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 М.Є. Щербакова; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Вперше запропоновано метод оптимізації розподілу програмних модулів між вузлами мережевої комп'ютерної системи управління технологічними процесами з радіальною топологією за часовими критеріями, що забезпечує мінімізацію або часу взаємодії програм у мережі, або часу виконання програм контролерами, або часу гарантованої відповіді мережевого обчислювального комплексу. Вперше запрпоновано метод планування задач за багатьма характеристиками, що виконуються робочими станціями комп'ютрених систем керування технологічними процесами, в якому черговість встановлюється між групами рівноцінних задач, що дає можливість зменшити непродуктивні простої задач у чергах до послідовно використовуваних ресурсів. Вперше запропоновано метод умовної векторної обробки масивів даних і його програмну реалізацію, що забезпечують вибіркову векторну обробку елементів масивів за індивідуальними алгоритмами, що сприяє істотному прискоренню обчислень у порівнянні зі скалярною обробкою за рахунок більш повного завантаження конвейєра центрального процесора.

111. Безконтактні захоплюючі пристрої для автоматизації завантаження технологічного обладнання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.А. Данилюк; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено високопродуктивні та надійні безконтактні струменеві захоплюючі пристрої для маніпулювання об'єктами з наскрізними і глухими циліндричними отворами, об'єктами типу дисків, пористими, неміцними, нежорсткими, крихкими, гнучкими, з покриттям, забрудненими, нагрітими та іншими об'єктами, а також вакуумно-струменеві захоплювачі для плоских і магнітно-струменеві для феромагнітних об'єктів. Розроблені захоплювачі забезпечують високу точність базування та центрування, надійність та довговічність роботи, мають низьку собівартість. Винайдено теоретичні та експериментальні залежності для розрахунку статичних і динамічних характеристик безконтактних захоплювачів. Визначено оптимальні конструктивні параметри захоплювачів і запропоновано методику їх проектування.

112. "БиблиоГид" - Интернет-сайт о детском чтении

А.А. Копейкин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 789-791. — рус.

Розповідається про Інтернет- сайт відділу рекомендаційної бібліографії Російської державної дитячої бібліотеки " БиблиоГид", що стосується дитячого читання і орієнтований на батьків і педагогів. Сайт " БиблиоГид" - одна з небагаточисленних спроб освоєння Інтернету в сфері рекомендаційної бібліографії - включає в себе біля двадцяти розділів, які різносторонньо висвітлюють проблеми дитячого читання. Творці "БиблиоГида" бачать своє завдання у тому, щоб максимально полегшити користувачеві процес книжкового пошуку й одночасно спробувати розширити коло його читацьких інтересів.

113. Біморфні п'єзоперетворювачі динамічних тисків з підсилювачами заряду зі зворотнім зв'язком

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 В.В. Туз; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2007. — 20 с. — укp.

Удосконалено науково-технічну базу проектування п'єзокерамічних перетворювачів динамічних тисків для систем керування. Розроблено та досліджено структурні схеми, амплітудно-частотні та фазо-частотні характеристики, передавальні функції, перехідні характеристики. Розвинуто математичне та схемотехнічне моделювання п'єзоперетворювачів з одно- та двоконтурним просторовим електромеханічним негативним зворотним зв'язком з підсилювачами заряду. Розроблено п'єзоперетворювачі з двоконтурним зворотним зв'язком з використанням підсилювача напруги у додатковому каналі зворотного зв'язку, що дозволяє проектувати п'єзоперетворювачі з більшою температурною та часовою стабільністю. Одержано аналітичні вирази для досягнення мінімуму похибки вимірювання п'єзоперетворювачів з одно- та двоконтурним просторовим електромеханічним негативним зворотним зв'язком.

114. Вагова обробка сигналів і зображень у радіотехнічних системах на основі атомарних функцій

автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 Володимир Володимирович Павліков; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2008. — 20 с. — укp.

115. Варіації статистичних характеристик радіосигналів радара часткових відбиттів, викликаних динамічними процесами в мезосфері

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 С.В. Панасенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Удосконалено методику одержання параметрів вітру за допомогою повного кореляційного аналізу. Розроблено два нових радіофізичних методи виявлення хвилевих збурень у мезосфері. Запропоновано адаптивне перетворення Фур'є з застосуванням статистичного підходу, що грунтується на теорії оптимального виявлення й оптимального оцінювання параметрів сигналів. Установлено регіональні залежності вектора швидкості вітру та хвилевих збурень у мезосфері від часу доби, сезону та рівня магнітної активності.

116. Варіаційна модель задачі просторової інтерполяції статичних зображень

автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 М.Є. Сердюк; Нац. металург. акад. України. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено новий підхід щодо побудови алгоритмів просторової інтерполяції статичних зображень. Запропоновано метод, перший етап якого полягає у розв'язанні задачі каркасної інтерполяції зображення, другий - у вирішенні проблеми реконструкції зображення на всій області за інтерпольованими значеннями на каркасі. Запропоновано алгоритм адаптивної побудови каркасу зображення, остов якого є близьким до його топографічної карти, та алгоритм відтворення значень породжуючих функцій зображень на побудованому каркасі. Одержано аналітичне подання для шеститочкового інтерполяційного сплайну з мінімальною локальною кривизною, який використовується в алгоритмах. Запропоновано варіаційну постановку задачі реконструкції зображення. Доведено її розв'язність на класі функцій з обмеженою варіацією. Наведено апроксимативну модель задачі реконструкції зображень, з використанням якої побудовано числові процедури їх просторової інтерполяції. Встановлено факт її розв'язності та доведено, що розв'язки таких задач у відповідних топологіях спрямовані до розв'язків вихідної задачі реконструкції зображень. Здійснено практичну реалізацію розробленого методу. Зроблено висновок, що запропонований підхід дозволяє уникнути появи ряду візуальних артефактів і зберегти достатньо високу візуальну якість результуючих зображень.

117. Вбудована вимірювально-обчислювальна система контролю і настройки стаціонарної передаючої фазованої антенної решітки на базі решітки вимірювальних зондів у ближній зоні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 С.Д. Недзельський; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

З використанням решітки вимірювальних зондів розроблено метод та алгоритм вимірювання матриці взаємних зв'язків випромінювачів в стаціонарних передаючих фазових антенних решітках (ФАР). Показано, що використання запропонованого алгоритму у складі системи контролю фазованих решіток дозволяє значно підвищити їх інформативність і сприяє підвищенню ефективності адаптації процесу керування антенами до власного технічного стану. Вперше розроблено метод контролю передаючих ФАР, який формує оцінки амплітудно-фазового розподілу на апертурі з урахуванням взаємних зв'язків випромінювачів після кожного випромінювання антени, що дає можливість постійно коректувати систему керування променем ФАР з метою максимального зближення реалізованого та бажаного амплітудно-фазового розподілу в антені. Відзначено, що новий алгоритм вимірювання матриці взаємних зв'язків випромінювачів в стаціонарних передаючих ФАР і метод контролю розраховано на застосування за умов присутності на вимірювальній площадці лун-сигналів. Досліджено залежність помилок відновлення характеристик фазованої решітки від геометрії вимірювально-обчислювальної системи. Показано, що існують такі міжелементні відстані у решітці вимірювальних зондів і таке її віддалення від контрольованої антени, які мінімізують число обумовленості матриці коефіцієнтів передачі й обмежують помилки відновлення характеристик ФАР у процесі рішення систем лінійних рівнянь шляхом обертання цієї матриці. Запропоновано критерій оптимізації геометрії вимірювально-обчислювальної системи.

118. Вдосконалення асиметричних біморфних випромінюючих п'єзокерамічних перетворювачів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 С.В. Ротте; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Побудовано та досліджено математичну модель прямокутних плоских асиметричних біморфних випромінювачів п'єзокерамічних перетворювачів (АБВПП), розраховано їх основні коливальні та електроакустичні характеристики (резонансні частоти та чутливість) за різних видів закріплення. Запропоновано спрощений аналітичний метод визначення форми згинних коливань біморфного перетворювача з урахуванням дисипативних втрат, виражених через середнє значення логарифмічного декременту згасання. Досліджено електроакустичні характеристики (амплітудно-частотну, коефіцієнт передачі за напругою та діаграму спрямованості - ДС) трикутних, прямокутних, круглих та еліптичних АБВПП. Установлено оптимальні співвідношення площ п'єзоелементу та металевої пластини прямокутних, трикутних і еліптичних перетворювачів, що дають змогу одержати максимальну чутливість цих АБВПП. Уперше для розширення частотного діапазону АБВПП застосовано електромеханічний негативний зворотний зв'язок. Розвинуто теорію об'ємних п'єзокерамічних перетворювачів. Побудовано та досліджено математичну модель об'ємних АБВПП. Розроблено методику розрахунку звукових полів, одержано формули для опору випромінювання та коефіцієнта концентрації, проведено розрахунки ДС.

119. Вдосконалення компонентів прецизійних розподілених інформаційно-вимірювальних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 Р.В. Кочан; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2005. — 19 с. рис. — укp.

Синтезовано узагальнену структуру інтелектуалізованої системи, яка забезпечує покращення якості процедур корекції всіх компонентів вимірювального каналу (зокрема сенсорів) завдяки самонавчанню та самоадаптації згідно з заданою стратегією та тактикою поведінки, що дало змогу мінімізувати затрати на проведення процедур підвищення точності та визначити вимоги до метрологічного тестування таких систем. Створено узагальнену структуру метрологічного програмного тесту - програмно-апаратного комплексу, застосування якого дає змогу дослідити властивості вимірювальних каналів інтелектуалізованих вимірювальних систем у пришвидшеному часі та сформулювати вимоги до їх компонентів. Розроблено та досліджено основні прецизійні компоненти вимірювального каналу - оригінальний комутатор напруги низького рівня, а також прецизійний і завадостійкий аналого-цифрові перетворювачі, з покращеними метрологічними характеристиками за робочих умов, адаптивністю та мережевими функціями. Запропоновано використовувати метод взаємного протиставлення резисторів подільника напруги для корекції інтегральної нелінійності аналого-цифрових перетворювачів, що дало змогу зменшити похибку нелінійності у 4 - 8 разів. Розроблено мережевий прикладний процесор з дистанційним програмуванням і програмною реалізацією набору периферійних інтерфейсів, що базується на двопроцесорній архітектурі з розподіленням між ними функцій реалізації інтерфейсів і виконання робочої програми, що гарантує її заміну через ці інтерфейси під час роботи. Створено універсальний сторожовий таймер, функціонування якого не залежить від операційної системи та програмного забезпечення сервера розподіленої системи. Розроблено двокаскадний цифро-аналоговий перетворювач, який завдяки раціональному розподілу функцій між каскадами забезпечує прецизійне дослідження властивостей підсистем корекції похибок, самоадаптації та прийняття рішень інтелектуальних систем і впливу на них процесу самонавчання.

120. Вдосконалення методики розрахунку максимальної дальності розпізнавання тепловізійних систем спостереження

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.07 В.С. Овечкін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 20 с. — укp.

З використанням удосконалених методик розв'язано задачу підвищення точності розрахунку максимальної діяльності розпізнавання (МДР) тепловізійної системи спостереження (ТСС) та розширено область її застосування. Досліджено наукову задачу розрахунку МДР за шкалою NIIRS. Одна з найбільш розповсюджених систем, яка визначає порогові функціональні можливості ТСС, взаємопов'язана з характеристиками об'єкта, атмосфери, ланок ТСС, зорового аналізатора (ЗА) оператора, умов спостереження. Це дозволяє дослідити вплив цих параметрів на рівень NIIRS, синтезувати нову ТСС для забезпечення необхідної якості зображень за NIIRS, визначити, з якої найбільшої відстані буде забезпечуватись виконання завдання щодо розпізнавання об'єкта з урахуванням його рівня NIIRS, параметрів ТСС і умов спостереження без проведення експериментальних досліджень. Розглянуто математичні моделі атмосфери, ланок ТСС (оптичної системи, приймача випромінювання, блоку електронної обробки сигналу, дисплея), а також властивості та характеристики ЗА оператора. Створено методику, яка передбачає застосування нового підходу до врахування атмосфери, зорового сприйняття оператора, впливу руху та вібрацій зображення об'єкта, електронного збільшення на МДР. Це дозволяє аналізувати взаємозв'язок параметрів об'єкта та фону, загальних метереологічних даних, окремих елементів тепловізора, параметрів ЗА оператора, умов спостереження з МДР ТСС. Використання замість закону Бугера модуляційної передавальної функції атмосфери, дозволяє розраховувати МДР за умов сильного вітру, турбулентності, що було неможливо раніше і дає результати, близькі до експериментальних. Досліджено вплив електронного збільшення, руху та вібрацій на МДР. Запропоновано методи їх врахування у методиці розрахунку МДР, що має важливе практичне значення для сучасних систем, які працюють на рухомих платформах. За результатами експериментів доведено, що запропонована методика має високу точність і цілком придатна для практичного застосування. Показано, що використання цієї методики дає змогу синтезувати ТСС з необхідними функціональними можливостями.