LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 7 із 88

121. Вдосконалення методів управління параметрами та структурою мереж мобільного зв'язку

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Ю.М. Правик; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Вперше розроблено багатовимірну структуру автоматизованої системи управління якісними показниками мобільного зв'язку. Наведено метод встановлення та налаштування антен базових станцій, який враховує особливості забудівлі в мікрорайоні. Запропоновано вирази для оцінки ділянок затінювань, які пропонується використовувати під час поточного моніторингу базових станцій. Обгрунтовано методи локалізації абонентського навантаження за умов введення в експлуатацію нової базової станції під час налаштування систем та оцінювання ефективності роботи системи.

122. Вдосконалення обчислювального пристрою частотно-струмових та векторних систем керування об'єктів з асинхронними машинами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 С.Л. Михайлюта; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp.

Удосконалено теорію побудови обчислювального пристрою (ОП) систем керування (СК) об'єктів з асинхронними машинами (АМ) за рахунок введення до моделей АМ елементів та зв'язків температурної параметричної корекції. Розроблено геометрично-аналітичний метод дослідження ОП та СК, який полягає у представленні керованих координат геометричними фігурами, що дозволяє спростити аналіз та синтез ОП за рахунок візуалізації процесів, що відбуваються в ньому та СК. Розроблено метод відносного струму, сутність якого у використанні відношення складових вектора вихідного сигналу ОП як аргументу функцій опису ОП та СК, що спрощує аналіз функціонування ОП та СК. Вперше описано аналітично та зображено графічно область функціонування ОП частотно-струмових та векторних СК об'єктів з АМ у просторі координат навантаження, похибки орієнтації синхронної системи координат ОП та відношення складових вектора сигналу на виході ОП, що дозволило визначити області та умови забезпечення статичної стійкості СК, створити нові методи та засоби мінімізації структурно-параметричних похибок ОП. Запропоновано метод керування координатою моменту, за яким ОП у сталих режимах роботи систем враховує співвідношення та обмеження складових вектора вихідного сигналу ОП, що дозволяє мінімізувати струм живлення та зменшити енергоспоживання в СК. Створено метод налагодження ОП на базі зміщення параметрів даного процесу, що дозволяє скоротити тривалість налагодження та досягти працездатності СК у діапазоні температур АМ від до . Вперше запропоновано метод параметричної адаптації ОП за умов непрямого контролю керованих координат, що підвищує точність і лінійність СК.

123. Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв'язку на базі xDSL технологій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.02 О.І. Цопа; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Запропоновано узагальнену параметричну модель симетричних кабельних ліній зв'язку (ЛЗ) для діапазону частот до 1 МГц, яка побудована на первинних параметрах кабелю та враховує електромагнітні втрати за рахунок його зовнішніх металевих елементів, а також зміни амплітудно-частотних характеристик кабельних ЛЗ за рахунок зовнішніх умов і тривалості експлуатації. Наведено модифіковану математичну модель для оцінки спектральної густини багаторівневих лінійних сигналів, яка враховує вплив фізичних елементів схеми узгодження з ЛЗ. Розроблено алгоритм корекції міжсимвольної інформації в системах передачі інформації в проводових каналах зв'язку. Визначено ефективність застосування багаторівневих лінійних сигналів у цифрових системах передачі на з'єднувальних і абонентських ЛЗ.

124. Вдосконалення структур міських телефонних мереж при впровадженні телекомунікаційних технологій мобільного зв'язку в телефонні мережі загального користування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.02 О.М. Мухін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1998. — 20 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням вдосконалення міських мереж телефонного зв'язку загального користування (ТФЗК) при їхньому розвитку і впровадженні телекомунікаційних технологій мобільного зв'язку. У роботі розвивається новий напрямок у розвитку Єдиної Національної Мережі Зв'язку (ЄНМЗ), основний на формуванні інтегральних телекомунікаційних систем зв'язку міст, які включають фіксовані телефонні мережі і Системи зв'язку рухомої служби (СЗРС) загального користування. Встановлено, що подальший розвиток міських телекомунікаційних мереж пов'язаний з використанням нової SDH технології передачі повідомлень і активним впровадженням у фіксовані мережі мобільних телекомунікаційних систем зв'язку. Запропоновані системні і чисельні методи синтезу складових телекомунікаційних мереж і каналів зв'язку, які дозволяють інтегрально оцінювати їх ефективність ще на етапі проектування. Основні результати роботи знайшли практичне застосування у наукових розробках та при плануванні існуючих мереж підприємствами зв'язку України.

125. Вдосконалення формувачів імпульсів управління для блокованих тиристорів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 О.Г. Алєксєєв; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання створення формувачів імпульсів управління з покращеними електроенергетичними характеристиками, що забезпечують номінальні режими управління блокованих тиристорів та запобігають аварійним режимам. Розроблено нову функціональну схему формувача, рекомендовано способи побудови основних його вузлів, визначено вимоги щодо характеристик імпульсів управління. Наведено методики розрахунку основних елементів і вузлів формувача, що базуються на аналітичних виразах, а також розглянуто режими їх роботи. Запропоновано новий аналітичний спосіб розрахунку нестаціонарних тривимірних температурних полів в охолоджувачах радіоелементів. Основні результати використано під час розробки декількох типовиконань формувачів імпульсів управління для блокованих тиристорів на струми до 1500 А, а також удосконалення дослідних зразків вітчизняних блокованих тиристорів ТЗА-243-630-45.

126. Веб-сайт як об'єкт графічного дизайну

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.05.01.03 Д.В. Бородаєв; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Поетапно розглянуто веб-сайт як інформаційний об'єкт світової мережі Інтернет, його складові частини та морфологічну структуру з урахуванням технологічно-програмного фактора, що безпосередньо впливає на візуальне оформлення та сприйняття веб-сайту як об'єкта графічного дизайну. Визначено генетичний зв'язок концептуальної моделі веб-сайту з традиціями книговидавництва. Висвітлено значення інформаційного проектування у процесі створення веб-сайту та його візуального оформлення. Проаналізовано принципи формування модульних сіток на базі використання таблиць у веб-сторінках, систематизовано основні напрямки у дизайні веб-сайтів, наведено визначення веб-дизайну як одного з напрямків графічного дизайну. З використанням моделі "людина - комп'ютер - Інтернет" розглянуто специфіку сприйняття веб-сайту.

127. Вейвлетний аналіз багатомасштабних процесів та сигналів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 В.В. Виноградов; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2001. — 15 с. — укp.

Визначено аналітично, числовим методом і експериментально умови нестійкостей у системах з нелінійною взаємодією двох мод із сильно відмінними частотами. Результати вейвлетного аналізу хаотичних сигналів свідчать про наявність характерних рис, за якими можлива ідентифікація та класифікація таких сигналів. Розроблено та впроваджено новий алгоритм вейвлетної фільтрації зображень, заснований на застосуванні шаблонних вейвлетних коефіцієнтів і багатомасштабного аналізу, для видалення шуму біля границь у зображеннях і збільшення їх контрастності.

128. Верифікація динамічних параметрів електронних пристроїв на основі К- значного моделювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Тетяна Валентинівна Гладких; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2007. — 19 с. — укp.

129. Верифікація моделей цифрових пристроїв, які подано мовами опису апаратури

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.12 Є.Ю. Сиревич; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено методи зменшення обсягу тестової інформації, необхідної для функціональної верифікації високорівневих моделей цифрових пристроїв (ЦП), які подано мовами опису апаратури (МОА). Удосконалено стратегію верифікації мовних моделей ЦП. Створено нові методи верифікації на основі синтезу тестів за умов активізації шляхів у структурі, що описує ЦП. Модифіковано методи побудови розрізнюючих послідовностей для ідентифікації функціональних елементів у моделі ЦП. Вперше створено модель сигналу з поданням цілочислових і логічних значень у вигляді діапазонів, а також операції прямої та зворотної імплікації на ній. Розроблено модель ЦП у вигляді композиції двох графів на основі поведінкової моделі на МОА, запропоновано методику проведення діагностичного експерименту за розробленою стратегією. Здійснено експериментальне дослідження на мовних моделях реальних проектів ЦП та тестових схем з каталогів провідних фірм в області проектування ЦП на МОА. Показано, що програмна реалізація компонентів системи автоматизованої верифікації на базі графової моделі та впровадження теоретичних і практичних результатів наукового дослідження у виробництво, дозволили формалізувати процес верифікації та підвищити його достовірність, що сприяє скороченню часу, відведеного на проектування апаратури.

130. Верифікація та тестування інтерактивних систем, специфікованих за допомогою базових протоколів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.03 О.О. Летичевський; НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2005. — 14 с. — укp.

Розглянуто методи роботи з вимогами, що складають технологію, яка є складовою частиною процесу створення програмних систем з великою кількістю станів. Висвітлено п'ять складових частин цієї технології: формалізацію вимог у вигляді базових протоколів, пошук суперечливостей та неповноти, генерацію тестових наборів з множини вимог, синтез та аналіз динамічних властивостей моделі. Вимоги до інтерактивних систем представлено у вигляді формальних специфікацій - базових протоколів. Визначено клас базових протоколів, для якого задачі технології вирішуються без експонентного вибуху. За допомогою формалізму побудовано алгоритми верифікації базових протоколів з використанням машини доведення, а також синтез моделі за базовими протоколами. На основі методів символьного моделювання розглянуто різні критерії генерації тестів та їх застосування до генерації тестів за специфікаціями, записаними сучасними інженерними мовами - MSC, SDL, UML.

131. Взаємодія гармонік у нелінійному періодичному магнітоактивному середовищі

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 О.В. Шрамкова; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Досліджено нелінійну взаємодію хвиль у структурі, створеній періодичним повторенням напівпровідникового та діелектричного шарів та розташованій у зовнішньому магнітному полі. Для вивчення нелінійних процесів у безмежних і неоднорідних структурах запропоновано метод, який базується на теорії трихвильової взаємодії та формулі Гріна. Вивчено особливості розповсюдження об'ємних і поверхневих хвиль нових типів у напівпровідниковій надгратці у магнітному полі. З'ясовано, що залежність тензора діелектричної проникності від частоти та магнітного поля призводить до специфічної зонної структури спектра в шаруватому середовищі. Розраховано дисперсійні характеристики з урахуванням обмеженості швидкості поширення світла й охарактеризовано властивості коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль від періодичної структури. За результатами теоретичних досліджень отримано два типи ("нульовий тип" і "тип") поверхневих електромагнітних хвиль, які поширюються уздовж поверхні розподілу напівпровідникової гратки й однорідного напівпростору. Проаналізовано резонансні умови між першою та другою гармоніками хвиль. Доведено, що зростання коефіцієнта нелінійної взаємодії асоціюється з резонансними явищами: бреггівським резонансом на періоді структури, "нелінійним резонансом" і циклотронним резонансом.

132. Взаємодія електромагнітних полів і потоків заряджених часток у напівпровідникових хвилеведучих структурах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 А.Ф. Русанов; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Теоретично досліджено взаємодію електронних потоків з електромагнітними хвилями у напіпровідникових хвилевідних структурах круглого та прямокутного поперечних перерізів. Дослідження проведено з урахуванням дисипативних ефектів у напівровіднику під час відсутності та за умов зовнішнього постійного магнітного поля. Визначено ефективність пучково-плазмової взаємодії у розглянутих напівпровідникових хвилевідних структурах і з'ясовано вплив параметрів системи на ефективність взаємодії. Одержано нову інформацію про особливості взаємодії електронних потоків з власними хвилями напівпровідникових хвилевідних структур, що може бути використана в сучасній радіофізиці під час створення експериментальних зразків плазмових підсилювачів і генераторів. Розроблено практичні рекомендації для експериментального дослідження взаємодії електронних потоків з електромагнітними хвилями у напівпровідникових хвилевідних структурах.

133. Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужності з інтегральними P-I-N-структурами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 І.П. Мороз; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розглянуто у міліметровому діапазоні хвиль інтегральну p-i-n-структуру як розмірну систему. Доведено, що у випадку взаємодії p-i-n-діода з потужними надвисокочастотними (НВЧ) полями, матеріальне рівняння даної системи випливає з нелінійного рівняння амбіполярної дифузії. Визначено, що нелінійна компонента рівняння амбіполярної дифузії характеризує продетектований у неоднорідній активній області діода струм. Запропоновано аналітичні співвідношення для розрахунку значення електричної компоненти НВЧ поля (критичне значення поля), у разі якого починають домінувати нелінійні ефекти. Встановлено характер залежностей критичного значення поля від таких параметрів, як частота поля, ширина i-області p-i-n-структури, усередненого часу розсіювання імпульсу електронів і дірок, струму прямого зміщення. Побудовано математичну модель проходження НВЧ хвиль через інтегральну p-i-n-структуру стрічкового типу, яку використано для вирішення проблеми узгодження p-i-n-діода із одно- та багатомодовою лініями передач міліметрового діапазону.

134. Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями H2O2-HBr-розчинник

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.21 Іван Іванович Гнатів; НАН України; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 20 с. — укp.

135. Взаємодія обмежених у просторі нестаціонарних полів із діелектричними та металеводіелектричними структурами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 С.М. Півненко; Харк. держ. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Теоретично та експериментально досліджено спрямоване випромінювання обмежених в просторі нестаціонарних полів (імпульсних хвильових пучків) та їх розсіяння на границях розділу шаруватих металеводіелектричних структур із втратами. Запропоновано алгоритм обробки просторово-часових експериментальних даних для визначення діелектричної проникності, провідності, товщини шару та частотно-кутової залежності коефіцієнту відбиття шаруватих структур. В загальному вигляді одержаний розв'язок задачі про випромінювання прямокутної апертурної антени, що збуджена нестаціонарним сигналом з довільною часовою залежністю і амплітудним розподілом щільності струму по апертурі з урахуванням довільної функції несинхронності збудження. Створено установку для експериментальних досліджень в часовій області за допомогою відеоімпульсів тривалістю сотні пікосекунд із застосуванням розроблених антен із щілиною, що розширюється. З вимірених часо-кутових характеристик визначені параметри кількох типів шаруватих діелектриків та радіопоглинаючих матеріалів.

136. Взаємодія CdTe, CdxHg1-xTe, GaAs та InAs з водними розчинами H2O2- мінеральна кислота-розчинник

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.21 Едуард Михайлович Лукіянчук; НАН України; Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2007. — 20 с. — укp.

137. Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Н.В. Кусяк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. рис. — укp.

138. Взаємозв'язок поляризаційних та частотних флуктацій мод квазіізотропного резонатора

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.05 В.В. Стукаленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.рис. — укp.

Досліджено взаємозв'язок поляризаційних і частотних характеристик двомодового газового лазера в процесі видовження резонатора за умов слабких магнітних полів і температурних флуктацій. Доведено, що у випадку генерації ортогонально поляризаційних мод спектральна залежність частоти міжмодового биття має розриви в моменти згасання - виникнення мод на периферії контуру підсилення. Проаналізовано спектральну залежність положення площини поляризації в магнітному полі для кожної поляризації ортогональних мод в контурі підсилення. Встановлено, що ефективна стабілізація частоти випромінювання газового лазера можлива лише під час використання зовнішнього еталона.

139. Взаємозв'язок характеристик розсіяного сигналу з параметрами поверхні при багаточастотних методах дистанційного зондування

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 С.Є. Яцевич; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2001. — 16 с. — укp.

Експериментально досліджено характеристики розсіяного сигналу за умов багаточастотного зондування параметрів грунтів і рослинного покриву. Експерименти проведено за допомогою дистанційних методів у широкому діапазоні частот з борта літака-лабораторії ІЛ-18. Для обробки результатів експериментів використано дані радіолокаторів бічного огляду 3-х см, 23-х см і 180-ти см діапазонів, а також дані скануючого радіометра 8-ми мм діапазону. Використано дані контактних вимірів. Показано переваги багаточастотного радіолокаційного зондування над одноканальними методами для оцінки параметрів грунтів і рослинного покриву. Установлено зв'язки відбитого сигналу з гранулометричним складом грунтів, щільністю та вологістю. Показано можливості багатоканальної ідентифікації агрокультур і визначення ряду їх біометричних параметрів. Наведено результати застосування космічної інформації РБО ШСЗ "Січ-1" для оцінки агрометеорологічної ситуації в осінньо-зимовий період року.

140. Вибір параметрів комутаційного обладнання на підставі аналізу трафіку обчислювальних мереж

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 А.С. Савченко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Експериментально досліджено діапазон ступенів самоподібності різнорідного трафіку обчислювальних мереж, що дозволяє вдосконалити алгоритми забезпечення якості обслуговування у мережах. Вивчено аналітичні вирази для характеристик часу очікування та корисної пропускної здатності мереж з втратами і повторними передавачами пакетів. Врахування повторних передач пакетів дозволяє більш раціонально використовувати корисну пропускну здатність мережі. Запропоновано й обгрунтовано рекомендації щодо вибору параметрів і структури обчислювальної мережі на підставі характеристик трафіку, що дозволяє поліпшити ефективність роботи мережі.