LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 8 із 88

141. Вивчення MS DOS і Norton Commander у школі

О.В. Пастовенський Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 1998. — N 2. — С. 58-60. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Запропоновано методичні поради для організації роботи школярів у групі під час вивчення MS DOS і Norton Commander на основі використання системних дискет і орієнтованих на їх файлову систему посібників.

142. Визначення електромагнітної сумісності великої сукупності радіоелектронних засобів в інформаційних системах радіочастотного моніторингу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 В.В. Стороженко; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. рис. — укp.

Створено інформаційно-розрахункові системи радіочастотного моніторингу (ІСРМ) для розрахунку міжсистемної електромагнітної сумісності (ЕМС) великої сукупності стаціонарних і рухомих радіоелектронних засобів (РЕЗ), що працюють у діапазонах ДВЧ та УВЧ. Ядром системи є програма розрахунку ЕМС РЕЗ, що пов'язана з базою даних тактико-технічних характеристик (ТТХ) РЕЗ і бібліотекою функційних моделей радіоканалу. За результататми експериментальних досліджень уточнено функціональні моделі ряду складових радіоканалу. Запропоновано ефективну відбіркову методику й алгоритм аналізу ЕМС у рамках створення ІСРМ, що обслуговує регіон, де функціонує кілька десятків тисяч РЕЗ, яка дозволяє послідовно скорочувати число аналізованих РЕЗ. Проаналізовано ЕМС РЕЗ попарно та їх сукупності. Визначено склад бази даних ТТХ РЕЗ, що є вхідними даними роботи ІСРМ. Вихідними даними роботи системи аналізу ЕМС є таблиця перешкод. Наведено дані оцінки швидкодії роботи системи.

143. Визначення змінення властивостей об'єктів керування на основі множинного ідентифікаційного підходу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 О.В. Арчакова; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Розв'язано задачу ранньої діагностики об'єктів керування (ОК) і розроблено методи виявлення зміни властивостей ОК за умов апріорної невизначеності характеристик об'єкта, сигналів і збурень з використанням методу множинної ідентифікації. Розроблено рекурентні алгоритми оцінювання, що дозволяють розв'язати задачу виявлення зміни властивостей об'єктів у реальному часі. Наведено різновиди алгоритмів множинної ідентифікації, доповнені вибірковою стратегією модифікації. Побудовано алгоритм множинної ідентифікації динамічних об'єктів. Показано, що використання рекурентних співвідношень у процедурах множинної ідентифікації призводить до досить простих оцінок для будь-якого вектора узагальнених входів. Висвітлено процедури множинної ідентифікації для нестаціонарних об'єктів. Запропоновано алгоритми множинної ідентифікації та виявлення зміни властивостей нестаціонарних динамічних об'єктів керування, призначені для роботи в реальному часі за умов невизначеності параметрів і діючих збурень. Опрацьовано пакет програм для моделювання роботи розроблених алгоритмів множинної ідентифікації.

144. Визначення просторової форми геометричного об'єкта в часі за описами його зображень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 А.В. Ромін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Розроблено метод опису графічного прояву розвитку в часі реакцій гетерогенного типу на прикладі опису сім'ї контурів вигоряння рослинного матеріалу за певною кількістю вузлових зображень. Визначено вимоги комп'ютерної системи передбачення форми геометричних об'єктів, що розвиваються у часі. Розглянуто основні положення іміджевої екстраполяції, призначеної для відновлення проміжних і прогнозування майбутніх зображень за вузловими зображеннями. Показано, що за допомогою іміджевої естраполяції можна спрогнозувати характер поведінки роздільних поверхонь гетерогенної системи у деякий, наперед заданий час, або визначити кромки вигоряння, які передували вузловим кромкам. Наведено приклади створення алгоритмів визначення даних кромок вигоряння.

145. Визначення стандартизуємих норм надійності точних технологічних машин (на прикладі промислових роботів)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.02 О.Г. Шебанов; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2004. — 20 с. — укp.

На основі аналізу фізичних процесів, що мають місце в кінематичних ланцюгах і парах виконавчих механізмів запропоновано нову методику встановлення стандартизованих норм надійності точних технологічних машин, що базуються на математичних залежностях наробітку до відмови від зносу на рівні мікроконтакту, структурних, кінематичних, динамічних параметрів, точності виготовлення ланок та їх монтажу у кінематичній парі та компенсації зносу. В результаті експериментальних досліджень та комп'ютерних розрахунків підтверджено ефективність розробленої методики.

146. Визуализированная программная среда моделирования дискретно-непрерывных сетей

В.А. Денисенко, А.Г. Нестерюк Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 63. — С. 117-122. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Розглянуто вимоги до програмного середовища, що реалізує метафору візуалізації дискретно-безперервних мереж. Наведено основні елементи словника та деякі граматичні правила побудови мови візуалізації. Описано структурну схему розробленої програми та наведено приклад візуалізації конкретної системи.

147. Використання біметалевих шарів і планарних діелектричних структур в оптоелектронних сенсорах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 А.В. Самойлов; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. — К., 2002. — 17 с. рис. — укp.

Досліджено фізико-хімічні процеси на межі поділу тонкої металевої плівки з газовим чи рідким середовищем з метою оптимізації характеристик біосенсора, що базується на ефекті оптичного резонансного збудження поверхневої електромагнітної хвилі в тонкій металевій плівці за умов повного внутрішнього відбиття. Праналізовано проблему оптимального вибору металу-носія поверхневих поляритонів зважаючи на досягнення максимальної чутливості та хімічної інертності робочої поверхні біосенсора з використанням поверхневого плазмонного резонансу (ППР). Вивчено поводження багатошарових металевих плівок як середовищ-носіїв плазмон-поляритонних коливань. Вивчено вплив оптичних параметрів багатошарового металевого шару на форму кривої ППР. Показано, що застосування біметалевих плівок срібла-золота дозволяє впливати на на головні параметри ППР-кривої - кутове положення та напівширину плазмонного мінімуму незалежно. Створено сенсор парів HCl на підставі ППР. Запропоновано новий тип біосенсора на базі планарного поляризаційного інтерферометра, який використовує проникливість електромагнітної хвилі в зовнішнє середовище.

148. Використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж для обробки та покращання розпізнавання мовних сигналів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 В.В. Гудим; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с. рис., табл. — укp.

Проаналізовано математичні моделі формування та сприйняття мовних сигналів, а також використання цих моделей у задачах цифрової обробки. Удосконалено метод попередньої сегментації сигналів. Запропоновано нові (для мовних сигналів) параметри спектрально-часової невизначеності та ентропії спектра часового вікна з нелінійною (логарифмічною) шкалою частот. Побудовано новий принцип застосування НВП для цифрової обробки та аналізу мовних сигналів. Проведено попередній вибір вейвлет-функцій (ВФ) за критерієм мінімальної ентропії коефіцієнтів вейвлет-перетворення та частотно-часової локалізації ВФ. Модифіковано та адаптовано метод дискретних вейвлет-перетворень (ДВП) для задач компресії, декомпресії та зниження рівня шумів. Розвинуто застосування штучної нейронної мережи (ШНМ) для обробки, класифікації та розпізнавання елементів мовних сигналів на ШНМ на базі введення нових, запропонованих та досліджених складових вектора вхідних параметрів.

149. Використання опорних сигналів під час викладання комп'ютерної графіки

С.М. Горобець Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2003. — N 13. — С. 244-245. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Запропоновано новий підхід до викладання комп'ютерної графіки, який базується на концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини.

150. Використання цифрових адаптивних динамічних багатовимірних фільтрів для підвищення точності прогнозування в системах управління

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 А.А. Краснік; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Військ. ін-т. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Досліджено питання підвищення точності прогнозування в системах управління завдяки використанню цифрових адаптивних динамічних прогнозуючих фільтрів (ЦАДПФ). Розроблено структуру лінійного ЦАДБФ на базі апроксимації невідомої вагової функції об'єкта багаточленами (Чебишева, Ерміта, Лагера) та подальшого визначення параметрів за методом найменших квадратів. Запропоновано методики використання запропонованої структури цифрового динамічного лінійного фільтра (ЦДЛФ) для багатовимірних об'єктів і надання фільтру адаптивних властивостей. Оцінено вплив на точність роботи фільтра кількості спостережень за об'єктом, вибору апроксимуючих багаточленів, їх кількості, правильності оцінювання інтервалу інерційності. Кількісні оцінки дозволяють скоротити час на синтезування ЦДЛФ та підвищити точність прогнозування поведінки інерційних об'єктів.

151. Вимірювальні генератори для напівпровідникових резонансних сенсорів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.05 В.С. Рак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. рис., табл. — укp.

Обгрунтовано вибір оптимальних розмірів напіпровідникового струнного резонатора (НСР), що є базовим елементом напівпровідникових резонансних сенсорів. Визначено, що за цих розмірів він найменше піддається впливу дестабілізувальних факторів. За методом факторного експерименту створено математичні моделі даного впливу на резонансну частоту такого резонатора. Створено математичну модель автогенератора з напівпровідниковим резонансним сенсором, за допомогою якої вибрано електронну схему, що найкраще забезпечує його роботу у робочому діапазоні частот. З використанням математичних моделей впливу дестабілізувальних факторів на частоту резонатора проаналізовано похибки термостатованого автогенератора. З метою зменшення зазначеного впливу запропоновано спосіб стабілізації частоти струмом кристала та оптико-електронний спосіб зчитування частоти резонатора. Показано, що за умов застосування цього способу потужність сигналу більша від потужності сигналу, що виникає у разі тензорезистивного способу на 40 дБ. Запропоновано принцип побудови термоелектричного перетворювача на базі НСР для вимірювання ефективного значення струму та напруги.

152. Вимірювання частотних характеристик радіосигналами з прямокутною обвідною спектра

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.08 В.Р. Любчик; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено математичні моделі вимірювальних сигналів з прямокутною обвідною амплітудно-частотного спектра. Досліджено апаратуру для реалізації сигналів з визначеними характеристиками амплітудно-частотного спектра. Виконано класифікацію методів вимірювання амплітудно-частотних характеристик, що базуються на вимірювальних сигналах. Запропоновано математичні моделі ортогональної пари сигналів з прямокутною обвідною спектра, які покращено за критерієм мінімальної нерівномірності обвідної спектра у смузі частот. Наведено спектральний метод вимірювання частотних характеристик із використанням нових сигналів.

153. Випромінення та прийом акустичних імпульсів сферичними п'єзокерамічними перетворювачами

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.08 І.О. Моргун; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Здійснено математичне моделювання процесів випромінювання та досліджено питання прийому акустичних імпульсів сферичними п'єзокерамічними перетворювачами. У межах лінійної теорії електропружних радіально поляризованих оболонок одержано тривимірні динамічні рівняння руху сферичної п'єзокерамічної оболонки. З залученням цих рівнянь розроблено математичні моделі та наведено методи їх розв'язання для одномодових (одиничних і екранованих) сферичних перетворювачів у разі випромінювання або прийому ними акустичних імпульсів. Розроблено математичні моделі та наведено методи їх розв'язання для багатомодових сферичних перетворювачів під час випромінювання ними акустичних імпульсів, а також для одномодових сферичних перетворювачів за умов випромінювання ними акустичних імпульсів визначеного профілю (зворотня задача). Проведено числові дослідження та встановлено закони залежності акустичного тиску й електричної напруги на електродах перетворювачів від параметрів досліджених систем, їх механічних властивостей і параметрів збурюючих імпульсів.

154. Випромінювання електромагнітних хвиль конформними сферичними антенами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 В.В. Радченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 17 с. — укp.

Розглянуто задачі випромінювання хвиль конформними мікрострічковими антенами у формі сферичного ідеально провідного диску, який знаходиться на поверхні кульової основи з діелектричною підкладкою, а також задачу про поглинання енергії у двошаровій діелектричній кулі. Дані задачі досліджено методом аналітичної регуляризації, який має гарантовану збіжність і контольовану точність і не вимагає великих витрат машинного часу. Розроблено ефективні числові алгоритми та досліджено робочі характеристики антен. Виявлено, що випромінювання сферичних друкованих антен має складний резонансний характер, обумовлений резонансом основи, резонансами у просторі між сферичним диском та основою, а також резонансами хвиль "шепочущої галереї". На підставі аналізу поглинання хвиль у двошарової кулі показано можливість зниження даної величини за наявності екрана. Показано перспективність використання одержаних результатів для розробки засобів мобільного зв'язку.

155. Випромінювання надширокосмугових імпульсних електромагнітних полів антенами великого струму Хармута

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 Г.П. Почанін; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. рис. — укp.

Досліджено головні закономірності процесу випромінювання нестаціонарних несинусоїдних надширокосмугових (НШС) імпульсних електромагнітних полів випромінювачами, побудованими за принципом антен великого струму (АВС) Хармута. За методом FDTD виконано електродинамічне моделювання процесу випромінювання НШС імпульсного поля даними антенами, одержано залежності просторових і часових параметрів випромінених імпульсів від геометричних розмірів АВС, проведено експериментальні дослідження розподілу та закономірностей поширення НШС імпульсних електромагнітних полів, що підтверджують правомірність теоретичних висновків та надають нову інформацію про особливості випромінювання НШС полів. Виготовлено та експериментально досліджено низку АВС різних конструкцій з різними збуджувальними генераторами.

156. Виртуальная библиотечная ярмарка (программа Дня Петербургского библиотечного общества на конференции "Крым-2000")

Л.В. Маликова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Библиотеки, использующие Internet в своей деятельности, могли бы существенно расширить информационные услуги для читателей и формировать фонды в соответствии с читательскими потребностями реальными и прогнозируемыми."Виртуальная библиотечная ярмарка" в сети Internet позволит экономично, целенаправленно, оперативно пополнить фонды библиотек, а также создать постоянное профессиональное общение, обсуждение, обучение по всем вопросам комплектования и работы с фондами.

157. Високоефективне перетворення частоти на діодах з бар'єром Шотткі та малошумливі приймачі міліметрового діапазону

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 В.І. Піддячий; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено процес перетворення частоти на сучасних високолегованих діодах з бар'єром Шотткі (ДБШ) та створено на їх базі приймальні системи триміліметрового діапазону з рекордною чутливістю. Визначено оптимальний для даного діапазону тип ДБШ, обчислено його мінімальне досяжні втрати перетворення й умови їх ралізації у змішувачі. На підставі одержаних результатів створено вискочутливі приймальні системи триміліметрового діапазону, які використовуються на радіотелескопі РТ-22 (Крим, Украіна) та у складі радіометричного комплексу технологічного Університету (Гетеборг, Швеція).

158. Висококонтрастні рідкокристалічні модулятори лазерного випромінювання

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 О.Є. Сушинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено процеси розсіювання лазерного випромінювання в немато-холестеричних сумішах. Створено рідкокристалічні модулятори з високим значенням контрасту. Розроблено теоретичну модель розсіювання лазерного випромінювання в індукованих холестериках, в якій зроблено ототожнення розсіюючих центрів з конфокальною доменною структурою, а також встановлено вплив селективної компоненти на загальний процес розсіювання. Показано, що у процесі холестерико-нематичного переходу система характеризується значною полідисперсністю, а саме: наявністю у зразку частинок різного розміру від 0,5 мкм до 10 мкм. Враховано вплив багатократного розсіювання. Теоретичну модель експериментально підтверджено шляхом дослідження кутового розподілу інтенсивності розсіювання світла та проведення оптичного аналізу. Виявлено, що у разі збільшення концентрації оптично активної домішки у нематичній матриці збільшуються розміри і концентрація конфокальних доменів і, як наслідок, зростає розсіювання на цих доменах, що призводить до збільшення величини контрасту. Створено нову багатошарову конструкцію рідкокристалічного модулятора лазерного випромінювання на основі ефекту холестерико-нематичного переходу, проведено її оптимізацію.

159. Високопродуктивна реалізація протоколів захисту інформації на базі операцій модулярної арифметики

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 Рамзі Анвар Саліба Сунна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено новий алгоритм модулярного множення, що відрізняється від класичного табличним способом виконання модулярної редукції за сталого модуля та забезпечує суттєве зменшення обчислювальної складності за рахунок використання результатів передобчислень. Здійснено модифікацію алгоритму модулярного множення Монтгомері для сталого модуля, обчислювальна складність якого близька до теоретичного мінімуму та вдвоє менша у порівнянні з алгоритмом Монтгомері. Розроблено метод прискореної обчислювальної реалізації модулярного експоненціювання з використанням редукції Монтгомері на основі запропонованих алгоритмів модулярного піднесення до квадрату та множення на сталий співмножник для малорозрядних мікропроцесорів, мікроконтролерів та смарт-карт, який забезпечує вшестеро більшу продуктивність у порівнянні з алгоритмом модулярного експоненціювання Монтгомері.

160. Високопродуктивні спеціалізовані обчислювальні структури для обробки даних

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.13 О.О. Синельніков; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто особливості функціонально структурної організації спеціалізованих обчислювальних систем, що дозволяють підвищити продуктивність і точність обробки даних за умов зменшення апаратних витрат. Розроблено паралельні та паралельно-конвеєрні структури для ітераційного обчислення тригонометричних і алгебричних функцій. Швидкодію та точність обчислень значною мірою підвищено завдяки введенню високошвидкісних засобів корекції аргументів і проміжних результатів обчислень. Розроблено високопродуктивні спеціалізовані структури, що дозволяють організувати поточну обробку навігаційних даних у системі у реальному часі, а також реалізацію автоматичного залежного спостереження у районах, в яких організація спостереження за умов використання радіолокаційних станцій неможлива або економічно недоцільна для забезпечення точної та надійної навігації. Запропоновані методи та структури, нові науково-технічні рішення можуть бути використані під час розробки високопродуктивних спеціалізованих структур на інтегральних схемах, базових матричних кристалах або програмованих інтегральних схемах.