LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Електроніка. Обчислювальна техніка

Всього — 1755 Сторінка 9 із 88

161. Високоточна швидкодіюча ІВС опрацювання стрибкоподібних сигналів на базі АЦП із ваговою надлишковістю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 А.В. Снігур; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 18 с. — укp.

Запропоновано метод коригування похибок комутатора вимірювального каналу інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) опрацювання стрибкоподібних сигналів, що дозволяє зменшити загальну інструментальну похибку каналу та підвищити точність вимірювань. Удосконалено метод підвищення точності ІВС для опрацювання стрибкоподібних сигналів, який базується на введенні до структури вимірювального каналу системи як "ядра" порозрядного аналого-цифрового перетворювача (АЦП) з ваговою надлишковістю, що самокалібрується. Контур даного ІВС включається в контур коригування похибок каналу. Удосконалено метод підвищення швидкодії ІВС для опрацювання стрибкоподібних сигналів, за яким здійснюється компенсація динамічних похибок першого та другого роду у вимірювальному каналі шляхом уведення до його структури порозрядного АЦП з ваговою надлишковістю. Розвинуто математичні моделі динамічних похибок другого роду, що виникають у вимірювальному каналі під час зміни вхідних сигналів, і які можна значно зменшити (на 1 - 2 порядки) за рахунок їх компенсації у порозрядному АЦП, що входить до складу ІВС.

162. Високоточні аналого-цифрові перетворювачі з перерозподілом заряду на основі інформаційної надлишковості

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 Н.О. Біліченко; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2001. — 19 с. рис. — укp.

Наведено результати подальшого дослідження у галузі розробки аналого-цифрових перетворювачів (АЦП). Вдосконалено принципи побудови високоточних швидкодіючих АЦП із перерозподілом заряду. Показано, що характеристики АЦП із перерозподілом заряду можна покращити за рахунок використання інформаційної надлишковості у вигляді надлишкових позиційних систем числення (НПСЧ). Розроблено методи зменшення похибок аналого-цифрового перетворення в АЦП із перерозподілом заряду шляхом введення інформаційної надлишковості. Запропоновано методи зменшення підсумкової методичної похибки, обумовленої процесом самокалібрування ваги розрядів. Проведено дослідження динамічних параметрів АЦП із перерозподілом заряду. Визначено умови, за яких тривалий триекспоненційний перехідний процес вироджується у швидкий одноекспоненційний з незмінною постійною часу на всіх кроках врівноваження. Запропоновано спосіб підвищення швидкості аналого-цифрового перетворення, який базується на значному скороченні довжини такту врівноваження на старших розрядах.

163. Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах

Автореф. дис. канд. техн. наук01.05.02 І.О. Баран; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2003. — 20 с. — укp.

Побудовано та досліджено нові математичні моделі (для одно- та двовимірного випадків) стаціонарних процесів дифузії та фільтрації рідини в анізотропних областях складної конфігурації, які містять довільно орієнтовані в просторі тонкі включення/тріщини. Запропоновано нові класичні еквівалентні узагальнені задачі, які визначені на класах розривних функцій, в основних ортогональних системах координат (декартовій, циліндричній, полярній), доведено теореми існування та єдиності узагальнених розв'язків отриманих задач. Розроблено високоточні обчислювальні алгоритми методу скінчених елементів (МСЕ) для числового розв'язування змішаних крайових задач з умовами спряження неідеального контакту та створено на їх основі ефективну діалогову систему автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах. Одержано оцінки похибок наближених розв'язків. Побудовано нову варіаційну задачу з єдиним узагальненим розв'язком про формування температурного поля у вузлі тертя. На основі об'єктно-орієнтованого програмування та розроблених високоточних обчилювальних алгоритмів МСЕ створено та програмно реалізовано автоматизовану систему DIFUS діалогового моделювання задач з умовами спряження. За допомогою системи DIFUS розв'язано модельні приклади та практичні задачі.

164. Високоточні порозрядні АЦП, що самокалібруються, з ваговою надлишковістю для систем цифрової реєстрації і обробляння аналогових сигналів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 О.А. Архипчук; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2004. — 18 с. — укp.

Поглиблено теорію аналого-цифрового перетворення на основі надлишкових позиційних систем числення, досліджено методи самокалібрування високоточних порозрядних аналого-цифрових перетворювачів (АЦП), побудованих на неточній елементній базі. Показано, що всі паралельні цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП), що використовуються у порозрядних АЦП, діляться на ЦАП з безпосереднім та приведеним балансом похибок. Удосконалено методи самокалібрування ваг розрядів за стратегіями "знизу - догори" та "згори - донизу". Доведено, що похибки врівноваження після самокалібрування мають нормальний закон розподілу. Виведено аналітичні залежності, що дозволяють визначити оптимальні щодо точності параметри процедури самокалібрування. Запропоновано методику евристичного синтезу структур порозрядних АЦП, що самокалібруються.

165. Високочутливі модуляційні структури радіометричної апаратури НВЧ-діапазону

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.08 О.П. Яненко; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 35 с. рис. — укp.

Проаналізовано основні співвідношення процесу комутаційно-модуляційного перетворення у радіометричному каналі, виявлено причини зниження чутливості, досліджено вплив параметрів окремих блоків каналу на флуктуаційну чутливість. Показано, що основною причиною зниження чутливості модуляційного вимірювача є проходження на його вихід шумових частотних складових, наближених до частоти комутації, запропоновано варіанти зниження цього впливу. Експериментально перевірено можливості підвищення флуктуаційної чутливості та відповідність її розрахунковим показникам. Розвинуто теорію використання додатного та від'ємного зворотного зв'язку для покращання характеристик модуляційних вимірювачів. Показано можливості зворотних зв'язків у НВЧ-радіометрах для зниження флуктуаційного порогу, підвищення чутливості, зниження похибки та підвищення швидкодії. Розроблено нові структури спеціалізованих приймальних і радарних модуляційних вимірювачів енергетичних параметрів сигналів, кореляційних і частотних характеристик, коефіцієнтів поглинання та відбиття, запропоновано алгоритми їх роботи, досліджено джерела похибок, обговорено рекомендації щодо їх зменшення та методи перевірки основних параметрів. Наведено приклади та результати практичного використання даних радіометричних систем для метрологічного забезпечення апаратури медичного призначення, наукових досліджень електромагнітних полів і випромінювань фізичних тіл і біооб'єктів.

166. Виявлення змінення властивостей стохастичних послідовностей за допомогою штучних нейронних мереж

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 Н.С. Ламонова; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектрон. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Розроблено методи виявлення зміни властивостей стохастичних послідовностей у задачах ранньої діагностики нелійнійних стохастичних об'єктів у реальному часі з використанням штучних нейронних мереж (ШНМ). Показано, що якість і складність розв'язання задачі залежать від математичних моделей досліджуваних об'єктів, складність одержання яких обумовлює доцільність використання ШНМ. Розглянуто існуючі статистичні та узагальнені динамічні моделі штучних нейронів та описано загальні принципи побудови багатошарових ШНМ. Удосконалено методи виявлення розладнань, які, завдяки використанню класичних статистичних тестіви, дозволяють враховувати особливості контролю змінних об'єкта управління. Наведено рекурентні алгоритми оцінювання, які мають кінцеву пам'ять у вигляді ковзного вікна та експоненційного зважування інформації, а також дозволяють розв'язати задачу виявлення зміни властивостей об'єктів у реальному часі. З метою покращання властивостей алгоритмів запропоновано правила корекції глибини їх пам'яті та розроблено модифікації алгоритмів, які мають робастні властивості. Доведено, що використання багатошарового персептора у задачах ранньої діагностики є проблематичним. Вперше проаналізовано багатошарові структури спеціалізованих ШНМ з лінійним і нелінійним навчанням і радіально-базисну мережу, орієнтовані на розв'язання задачі ранньої діагностики. Основну увагу приділено пакету програм для моделювання роботи розроблених спеціалізованих ШНМ.

167. Відкриті резонансні системи з дисперсійними дзеркалами в приладах мм та субмм діапазонів

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.03 А.І. Фісун; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 1999. — 31 с. — укp.

Дисертація присвячена вивченню коливальних процесів у відкритих резонаторах (ВР) з дисперсійними елементами. В роботі розвинуто новий напрямок в дослідженні ВР з додатковим обмеженням резонансного простору та трансформацією імпедансу. Запропоновано новий підхід до аналізу механізмів формування коливань, що має в собі хвилеводну модель та метод узагальненої матриці розсіювання як математичне обгрунтування. Проведена класифікація типів коливань. Виявлені та досліджені раніше не відомі типи коливань, серед яких слід виділити коливання, що одержали назву квазіосновних і мають аномально високу добротність. На основі досліджень розроблено ряд квазіоптичних твердотільних генераторів зі сферокутовоешелетним ВР в діапазоні 8-1 мм з високою стабільністю та пониженим рівнем частотного шуму. Дано обгрунтування використання розроблених резонаторів в електровакуумних резонансних генераторах, наприклад, оротронах та перспектив просування даних методів в субмм діапазон.

168. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій

Б. Малиновський Вісник НАН України. — 2001. — N1 — укp.

Поняття «інформаційні технології» (ІТ) з'явилося зовсім недавно. Воно виникло у зв'язку з тим, що розробка, виробництво і застосування комп'ютерів, обладнання для інформаційних мереж, периферії і компонентів до них, а також програмного забезпечення перетворюються нині на найважливішу промислову галузь, яка за економічними показниками конкурує з такими галузями, як автомобіле- і авіабудівна, металургійна тощо. І як кожна галузь, вона потребує для свого розвитку ефективних технологій. Прабатьками ІТ були електронні обчислювальні машини, створені в середині ХХ століття. Вони, зі свого боку, спричинили появу «Computer Science»— науки про комп'ютери та «Informatique» — інформатики. Перше поняття виникло у США, друге — в Європі. Власне кажучи, вони позначали одне й те саме — велику галузь теоретичних і прикладних знань, пов'язаних з отриманням, зберіганням, обробкою, передачею і використанням інформації. Саме вони й стали базою для розвитку і становлення ІТ. Перші кроки на шляху до сучасних інформаційних технологій в Україні були зроблені у першій половині ХХ століття. На жаль, деякі з них до останнього часу залишалися «білими плямами» в історії науки. «Оживити» їх, відтворити невідомі або забуті події, пов'язані зі становленням цього «векторного» напряму науки і техніки, — важливе завдання сучасних науковців.

169. Вільні групи та напівгрупи автоматних перетворень

Автореф. дис.. канд. фіз-мат.н. наук01.01.06 А.С. Олійник; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертацію присвячено вивченню зображень вільних груп та напівгруп автоматними перетвореннями над скінченними алфавітами. Розвинуто техніку обчислень у вінцевих добутках за нескінченними послідовностями напівгруп перетворень. Доведено, що у сенсі Бера "більшість" скінченно породжених піднапівгруп напівгрупи автоматних перетворень над скінченним алфавітом є вільними. Побудовано континуальну серію прикладів вільних напівгруп автоматних підстановок. Знайдено зображення вільних неабелевих груп рангу 2 як скінченними, так і нескінченними автоматами над двоелементним алфавітом. Описано відношення Гріна в напівгрупі автоматних перетворень над скінченним алфавітом.

170. Віртуальна реальність: онтологічний статус

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.01 О.М. Каріна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 17 с. — укp.

Досліджено онтологічний статус, основні онтологічні характеристики віртуальної реальності, встановлено особливості віртуальної реальності, представленої технічними засобами. Визначено смислові навантаження, якими наділено поняття "віртуальний" в історії філософії та науковому дискурсі. Виявлено еврестичний потенціал постнекласичної філософії для з'ясування онтологічного статусу віртуальної реальності. Зазначено, що постмодерністська методологія дозволяє визначити віртуальну реальність як інтерактивну, символічну реальність, що містить у собі нестачу реальності та внаслідок цього є умовою пошуку істини, виступає постійним нагадуванням про існування розрізнення між буттям та його формами. Встановлено, що для даного типу реальності характерні нон-фінальна процесуальність та високий креативний потенціал. Обгрунтовано твердження, що на відміну від віртуальної реальності як такої, яка завжди нагадує про існування забуття реальності (буття) у формах її представлення, віртуальна реальність, створена інформаційними та телекомунікаційними технологіями, навпаки, призводить до забуття реальності, стверджуючи можливість абсолютного та вичерпного представлення буття технічними засобами. Зазначено, що внаслідок перманентної процесуальності віртуальної реальності об'єкт, простір, час, причинність у ній інвертуються, знаходяться у процесі постійної зміни.

171. Віртуальне проектування інтелектуалізованих роботів для розвідки і нейтралізації небезпечних екологічних подій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Юлія Валеріївна Писаренко; НАН України; Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова. — К., 2006. — 20 с. — укp.

172. Власні та вимушені коливання в неоднорідних резонаторних системах магнетронів на просторових гармоніках

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.03 О.В. Фурсова; НАН України. Ін-т радіофізики та електрон. ім. О.Я.Усикова. — Х., 2006. — 16 с. — укp.

Узагальнено існуючу теорію магнетронів на просторових гармоніках. Запропоновано математичну модель для вивчення власних і вимушених коливань у неоднорідних коливальних системах магнетронного типу. За допомогою цієї моделі досліджено вплив різних видів неоднорідностей і температурних ефектів на властивості резонаторних систем й енергетичні характеристики магнетронів на просторових гармоніках. Запропоновано спосіб керування характеристиками резонаторних систем магнетронів і самих магнетронів на базі введення в них періодичних неоднорідностей. На підставі результатів статистичного аналізу впливу випадкових неоднорідностей визначено вимоги до точності виготовлення коливальних систем магнетронів на поверхневих гармоніках. Проаналізовано властивості вимушених коливань у резонаторних системах за наявності неоднорідностей різних типів. Завдяки розв'язанню нелінійної самоузгодженої системи рівнянь вивчено особливості електронно-хвильової поверхневої взаємодії та закономірності формування поля просторового заряду у резонаторних системах магнетронного типу за наявності в них малих періодичних неоднорідностей.

173. Властивості йонно-модифікованих тонкоплівкових і багатошарових структур на основі елементів IV групи

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 М.І. Клюй; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 31 с. рис. — укp.

174. Властивості модифікованих вуглецевих плівок та шаруватих структур на основі кремнію

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 А.Б. Романюк; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Виявлено ефект формування структурних неоднорідностей в іонно-модифікованих АПП. Наведено фізичну модель ефекту значного збільшення твердості імплантованих плівок. Створено кремнієві шаруваті структури з прихованими мікрокристалітними шарами карбіду кремнію, розглянуто механізм стимулювального впливу домішки кисню на процес їх формування. Для гетерування рекомбінаційно-активних домішок і дефектів запропоновано використання плівки Ge з йонно-променевим перемішуванням або АПП, проаналізовано механізми дії таких гетерів.

175. Влияние параметров электромеханической системы с нейроуправлением, предотвращающим срывные фрикционные автоколебания, на ее динамические показатели

В.Б. Клепиков, Л.В. Асмолова, И.В. Обруч Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 374-377. — Библиогр.: 9 назв. — рус.

Оценено влияние основных параметров двухмассовой электромеханической системы с упругой кинематической связью с зазором и без него и нейрорегулятором на динамические показатели качества. Показано существование диапазона изменения каждого из параметров, в пределах которого срывные фрикционные автоколебания не возникают.

176. Возможности ведения базы данных с полилингвистическим обеспечением (на примере базы "ЭКО")

Л.С. Соловьева — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются проблемы информационной, форматной и лингвистической совместимости электронных каталогов и баз данных библиотек. Анализируется опыт создания базы данных "ЭКО", лингвистическим обеспечением которой являются индексы УДК, ДКД, предметные рубрики ГПНТБ и Библиотеки Конгресса.

177. Возможности интегрированного представления культурных ресурсов регионов России на базе технологий, разрабатываемых и внедряемых ОАО "Альт-Софт" в области сохранения и пропаганды культурного наследия

П.А. Гринфельд Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 198-204. — рус.

Подано тенденції розвитку інформаційних систем в організаціях культури - інтеграція баз даних у єдиний інформаційний простір і відкритість інформаційних ресурсів. Перераховано технологічні програмно-інформаційні комплекси, розроблені у ВАТ "Альт-Софт"що у поєднанні дозволяють інтегровано представляти культурні інформаційні ресурси регіонів Росії. Висловлено думку, що продуктом спільного використання цих технологій і результатів їх застосування може стати комплексне представлення культурних інформаційних ресурсів Росії в Інтернет.

178. Возможные решения для "гибридных" библиотек

Н.А. Барбер Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 231-232. — рус.

У міру того, як світ інформації все більше і більше ускладнюється, перед бібліотеками постає проблема оптимізації доступу користувачів до своїх фондів і ідентифікації та інтеграції нових видів документів, доступних в Інтернет.Більшість джерел довідкової інформації на даний час доступні в електронній формі і забезпечені системою посилань до первинних і вторинних ресурсів. Таким чином реалізується "пакетний" підхід, характерний для віртуальних або електронних бібліотек. В нинішній час існує цілий ряд проектів створення "віртуальних бібліотек", які зазвичай розробляють національні бібліотеки. Ці проекти пропонують рішення, основані на технології електронної інформації та Інтернет. Однак ці рішення можуть вимагати занадто багато коштів і не вирішувати повністю проблему доступу до документів, що недоступні в даній місцевості. Тому стали виникати "гібридні" бібліотеки. Під "гібридною" бібліотекою розуміють бібліотеку, що має у своєму фонді документи на різних носіях (друковані документи, мікрофіші, електронні документи, ін.), розміщену у різних місцях (в місці свого розміщення, на віддалених серверах, на національних і групових серверах) і що пропонує своїм користувачам інтегрований доступ до всього зібрання зразу, а не частинами. "Гібридна бібліотека" - нормальне явище нашого часу. У доповіді розглядаються деякі проблеми, що стоять перед "гібридними" бібліотеками; описуються реально існуючі бібліотеки даного типу і пропонуються деякі рішення щодо впровадження ресурсів Інтернет у фонди таких бібліотек

179. Вплив активних обробок на процеси формування та властивості омічних та бар'єрних контактів до карбіду кремнію

Автореф. дис... канд. техн. наук05.27.06 Я.Я. Кудрик; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Досліджено формотворчі процеси на межі поділу метал/карбід кремнію під впливом активних видів обробки.

180. Вплив ефекту концентрування струму на поведінку електронно-діркової плазми в багатошарових світловипромінюючих структурах

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 А.В. Зіновчук; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України. — К., 2008. — 20 с. — укp.