LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 1 із 49

1. Автоматизація вимірювання напруженості поля

автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 О.А. Щербина; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено структурну схему автоматичного комплексу для вимірювання напруженості поля. Наведено характеристику сучасних засобів вимірювання параметрів електромагнітного поля й обгрунтовано шляхи їх удосконалення. Розглянуто стандарти щодо максимальних значень напруженості поля й щільності потоку потужності, а також існуючі методи та засоби вимірювання напруженості поля. Розроблено автоматичний вимірювальний комплекс, наведено характеристику його окремих складових, що дозволяють підвищити точність і швидкодію вимірювань. Описано новий метод вимірювання діючої довжини антени з урахуванням впливу відбиття від земної поверхні. Математично обгрунтовано складові схеми автоматичного вимірювального комплексу.

2. Автоматизація контролю якості та класифікації пальників газорозрядних джерел світла в процесі їх виготовлення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 С.В. Лубенець; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена проблемі підвищення ефективності виготовлення газорозрядних ламп шляхом автоматизації процесів контролю якості та класифікації їх розрядних трубок (пальників). Розроблена нова методика контролю і класифікації, яка основана на ідеї поелементного аналізу фотозображень з використанням безконтактних методів визначення геометричних характеристик об'єктів циліндричної форми. Наводяться результати розробки і досліджень методів та математичної моделі вимірювального процесу, виконана оптимізація його параметрів, що дозволило мінімізувати похибки вимірювань. Побудовано алгоритм автоматичного контролю та класифікації і технічно його реалізовано з використанням системи технічного зору. Виконана оцінка техніко-економічних показників автоматизованої системи, наводяться дані про її ефективність в процесі експлуатації.

3. Автоматизація побудови засобів розв'язання оптимізаційних задач диспетчерського управління в електроенергетиці

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.02 О.Б. Рибіна; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Проаналізовано існуючі підходи до створення засобів розв'язання оптимізаційних задач диспетчерського управління (ДУ) територіально-розподіленими електроенергетичними об'єктами (ТРЕЕО) та запропоновано інструментальний підхід до розв'язання проблеми автоматизованого створення засобів розв'язання оптимізаційних задач ДУ ТРЕЕО, здатних до адаптації моделей. Запропоновано структурування процесів розв'язання оптимізаційних задач ДУ ТРЕЕО та їх зображення у вигляді композиції обчислювальних процедур, сформованих з множини базових, що дозволило розв'язати задачу автоматизованого синтезу відповідних оптимізаційних алгоритмів та програмних засобів. На базі використання апарату послідовностей елементарних функцій розроблено комплекс формальних алгоритмів, зокрема, розв'язання задачі аналізу чутливості та визначення похідних необхідного порядку для розв'язання конкретних оптимізаційних задач ДУ ТРЕЕО. Розроблені алгоритми та програми можна адаптувати та використати для розв'язання оптимізаційних задач на різних рівнях ієрархії ДУ ТРЕЕО. Основні наукові та практичні результати роботи використано під час розробки системи підтримки диспетчерського персоналу електричних мереж у прийнятті рішень, впровадженої у виробництво.

4. Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.І. Романенко; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. рис. — укp.

Виконано аналіз систем керування, методів контролю параметрів і технічних засобів автоматизації процесів спалювання газового палива у котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств. Установлено закономірності зміни складу димових газів залежно від складу газових компонентів палива й енергетичної потужності за умов забезпечення оптимуму роботи котлоагрегатів за критерієм енергетичної ефективності. Обгрунтовано термокаталітичний метод і створено технічні засоби для вимірювання об'ємного вмісту кисню у димових газах котлоагрегатів. Висвітлено методи оптимізації систем регулювання витрат загального повітря для однопаливних і багатопаливних котлоагрегатів ТЕЦ. Розроблено нові ефективні алгоритми та структурні схеми систем автоматичного регулювання витрат загального повітря, що забезпечують низьку чутливість до координатних і параметричних збурень.

5. Автоматизація систем забезпечення заданої температури з альтернативними джерелами енергії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 І.М. Максименко; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено автоматичну систему забезпечення заданої температури у приміщеннях, яка дозволяє ефективно використовувати альтернативні джерела енергії та мінімально витрачати первинні енергоресурси у процесі постачання теплоносіїв споживачу за рахунок управління структурою системою. Здійснено формалізацію задачі управління структурою системи забезпечення даної температури з альтернативними джерелами енергії з використанням критерію, який відображає ефективність системи. Синтезовано методику аналізу задачі розробки автоматичної системи забезпечення заданої температури зі змінюваною структурою й альтернативними джерелами енергії на підставі об'єктно-орієнтованого аналізу. За допомогою моделювання показано ефективність використання розробленої системи.

6. Автоматизація управління автономним енергопостачанням з використанням відновлюваних джерел енергії в умовах селянського (фермерського) господарства

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Р.В. Жесан; Кіровоград. держ. техн. ун-т. — Кіровоград, 2001. — 19 с. — укp.

Наведено результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо удосконалення процесу енергопостачання фермерського господарства в Україні шляхом створення системи автоматичного керування системою енергопостачання автономного споживача на основі сонячної установки, вітроустановки, електроагрегата з двигуном внутрішнього згоряння й акумулятора. Запропоновано спосіб оптимізації структури системи енергопостачання за допомогою визначення природно-кліматичних факторів та рівня енергоспоживання. Здійснено технічну реалізацію та впровадження системи автоматичного керування на базі однокристальної мікроЕОМ типу МК51. Наведено дані про її ефективність у процесі експлуатації.

7. Автоматизована діагностика технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок на основі математичного моделювання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Адель Мохаммед Р. Аль-Тувайні; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено метод параметричної діагностики технічного стану тепломасообмінних систем і устаткування енергоустановок електростанцій на базі лінійних діагностичних моделей. Запропоновано ітераційний метод ідентифікації математичних моделей технологічних процесів у тепломасообмінному енергетичному устаткуванні за умови невідповідності розрахункових й експлуатаційних даних. Удосконалено математичні моделі тепломасообмінних систем і устаткування різного призначення: котельної та конденсаційної установок, системи регенеративного підігріву основного конденсату та живильної води, випарної установки для знесолення морської води у складі теплових схем енергоустановок електростанцій, що імітують їх функціональний стан.

8. Автоматизована система контролю і управління технологічним комплексом виробництва машин зворотно-поступальної дії з низькою віброакустичною активністю

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 І.В. Дегтяренко; Донец. держ. техн. ун-т. — Донецьк, 2001. — 17 с. — укp.

Розглянуто систему, побудовану на принципах ситуаційного управління, яка здійснює керування технологічним комплексом виробництва машин зворотно-поступальної дії (МЗПД) за результатами вихідного віброакустичного контролю. Особливістю структури розробленої системи є те, що для формування управлінських рішень у ній використовується частотно-часовий аналіз віброакустичних процесів, реалізований на основі частотно-часових квадратичних детекторів. Квадратичні детектори дозволяють виявити неприпустимі відхилення у технологічних процесах виробництва МЗПД. Вибір інформаційних областей детекторів здійснюється на основі аналізу розробленої математичної моделі динаміки машини. Дана модель встановлює зв'язок між показниками технічного стану машини та її приводом, а також силами, що збуджують вібрацію. Для оцінки віброакустичних характеристик елементів МЗПД у системі реалізовано новий метод, що використовує як критерій оцінки щільність енергії віброакустичного процесу в межах заданої частотно-часової області. Частотно-часову область визначено фазою збудженого стану оцінюваного елемента та частотними компонентами, що ним породжуються.

9. Автоматизоване оперативне управління централізованим теплопостачанням в умовах неповної інформації

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.07 Г.К. Вороновський; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 32 с. рис. — укp.

Розроблено та обгрунтовано нові методи керування відпуском тепла від великих джерел централізованого теплопостачання на базі інформації про надлишкове енергоспоживання в побуті. Запропоновано структуру та режими функціонування замкненої системи керування відпуском тепла, що забезпечує одержання інформації про відхилення середніх внутрішніх температур у житлах від комфортного рівня та зниження надлишкового енергоспоживання. Синтезовано цифрові регулятори з адаптивними компенсаторами запізнення в системах теплопостачання та нечіткий регулятор відпуску тепла з адаптивним корегуванням функцій приналежності. Розроблено методи прогнозування сумісного споживання енергоресурсів житловими масивами на основі нейромережевих інформаційних технологій та синтезовано адаптивну прогнозуючу модель споживання електроенергії та тепла. Запропоновано методику й алгоритми синтезу нового класу нейромережевих регуляторів з прогнозуючими моделями для керування відпуском тепла за контрольованим рівнем побутового електроспоживання за умов невизначеності. Розроблено та практично реалізовано автоматизовану систему моніторингу якості теплопостачання житлових масивів, що забезпечує поточний контроль і прогнозування надлишкового енергоспоживання, а також інтелектуальну підтримку прийняття рішень стосовно відпуску тепла.

10. Автоматизоване управління технологічним процесом генерації вологої пари в енергоблоках з реакторами ВВЕР-1000

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 К.В. Беглов; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2004. — 23 с. рис. — укp.

Розроблено комплексну математичну модель системи генерації пари, що забезпечує одержання інформації по каналах "рівень в парогенераторі (ПГ) - вологість пари після ПГ", "вологість пари після ПГ - вологість пари перед турбіною" і "витрата пари - вологість пари перед турбіною". Уперше експериментально досліджено парогенеруючий тракт (ПГТ) як об'єкт регулювання вологості пари, одержано нові дані про його статичні та динамічні властивості. Запропоновано нову структуру АСР живлення ПГ, що включає контроль вологості пари перед турбіною.

11. Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Аль-Батанех Суф'ян Махмуд Наджиб; Національна гірнича академія України. — Д., 1999. — 17 с. — укp.

12. Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 В.В. Кухарчук; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 1999. — 35 с. — рус.

Дисертація присвячена розробці нових методів та автоматизованих засобів контролю моментних характеристик електричних машин. Розроблено нові методи неперервного та покрокового контролю залежності пускового моменту від кутового положення ротора, метод прискореного контролю залежності пускового моменту від напруги живлення, прямий метод контролю моменту інерції ротора і динамічного моменту. Синтезовано структурні схеми та алгоритми роботи мікропроцесорних засобів контролю моментних характеристик, ефективність яких обгрунтована теоретично та підтверджена експериментально. Запропоновано методичне, алгоритмічне і апаратне забезпечення для автоматизованої метрологічної атестації створених засобів контролю, що дало змогу впровадити їх у виробництво як засоби вимірювальної техніки.

13. Автоматизований оперативний вибір схем технологічних процесів енергоблоків електростанцій з урахуванням показників надійності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Л.С. Молль; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Розвинуто математичні моделі функціонального стану паротурбінних установок електростанцій, що дають змогу на підставі лінійних багатофакторних залежностей оперативно визначати зміни техніко-економічних показників виробки електричної та теплової енергії, спричинені змінами схемно-технологічних факторів експлуатації. Запропоновано метод розрахунку надійності технологічних систем енергоустановок електростанцій, що базується на розрахунку імовірності безвідмовної роботи логіко-структурних схем технологічних процесів з послідовним і паралельним з'єднанням нерезервованих і резервованих елементів з різними кратностями резервування, інтенсивностями відмов і відновлень. Уперше розроблено метод автоматизованого оперативного вибору структур і параметрів схем технологічних процесів паротурбінних енергоустановок з урахуванням їх надійності та базуючись на лінійних багатофакторних моделях функціонального стану установок і розрахунку імовірності безвідмовної роботи елементів схеми. Створено метод прогнозування величин виробки електричної та теплової енергії енергоблоками електростанцій з застосуванням лінійних моделей їх функціонального стану, методу розрахунку надійності схем технологічних процесів і методу виявлення за критеріями серій та інверсій трендів значень параметрів, що визначають надійність енергетичного устаткування.

14. Автоматизований структурний синтез число-імпульсних функціональних перетворювачів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.05 А.Е. Лагун; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено нову методику автоматизованого структурного синтезу число-імпульсних функціональних перетворювачів (ЧІФП). Висвітлено алгоритми декомпозиції заданої функціональної залежності у систему диференціальних рівнянь Шеннона, які враховують багатоваріантність, а також алгоритми, що дозволяють вивести структурну схему ЧІФП функції, пропорційної до заданої, на екран монітору комп'ютера. Запропоновано алгоритм автоматизованого імітаційного моделювання структур ЧІФП з використанням розроблених імітаційних моделей базових елементів, що реалізують операції ділення та множення і працюють з додатними та від'ємними приростами число-імпульсного коду. На базі запропонованих алгоритмів проведено дослідження структур ЧІФП елементарних математичних функцій.

15. Автоматизовані засоби технічної діагностики та електричного контролю за станом ізоляції в сільських електричних мережах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 А.І. Котиш; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 17 с. — укp.

Досліджено питання підвищення надійності сільських електричних мереж шляхом розробки нових нетрадиційних методів і засобів неруйнівного автоматизованого контролю та діагностування стану ізоляції. Встановлено функціональні залежності струму витоку опорних ізолянтів (35 кВ) від факторів навколишнього середовища та розрядних напруг. Зазначено, що дані залежності є необхідною передумовою для розробки пристроїв неруйнівного безперервного контролю забруднення ізоляції. Запропоновано та реалізовано новий нетрадиційний спосіб контролю за станом ізоляції в мережах з ізольованою нейтраллю, що базується на використанні струмів витоку опорних ізолянтів без застосування трансформаторів напруги.

16. Автоматическое управление электродной системой электрогидроимпульсной установки с асинхронным электроприводом

В.С. Блинцов, С.С. Козырев Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 88-89. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Разработана система автоматического управления электродной системой электрогидроимпульсной установки с асинхронным электроприводом. Проведен анализ динамики, определены параметры, влияющие на характер поведения системы. Даны рекомендации по выбору параметров системы управления, обеспечивающих требуемое качество переходных процессов.

17. Автономні інвертори як складова частина електротехнологічних установок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 Бензин Ахмед; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розвинуто теорію, принципи побудови та розробки автономних інверторів підвищеної частоти за умов роботи змінного електротехнологічного навантаження. На базі теоретичних досліджень та обчислювальних експериментів розроблено математичні моделі інверторів без зворотних діодів та з ними, які дозволяють проаналізувати процеси у силовій частині та розрахунок перетворювальних пристроїв для електротехнологічних установок. Наведено рекомендації щодо використання автономних інверторів у електротехнологічних установках.

18. Автономні системи електроживлення сільськогосподарських споживачів з різнорідними джерелами електроенергії

автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 В.В. Каплун; Нац. аграр. ун-т. — К., 2008. — 37 с. — укp.

Досліджено проблему підвищення надійності й ефективності автономного електроживлення сільськогосподарських споживачів. Розглянуто науково-технічні передумови побудови автономних систем електроживлення як комплексу автономних електрогенерувальних установок та технологічного обладнання у сільському господарстві. Установлено закономірності функціонування структурних організацій різнорідних джерел електроенергії та їх впливу на надійнісно-вартісні характеристики. Відзначено, що впровадження результатів досліджень забезпечує комплексне рорзв'язання задач надійного автономного електроживлення сільськогосподарських споживачів, зменшує енергетичні та ресурсні витрати. Розвинуто метод структурно-алгоритмічної оптимізації автономних систем електроживлення з традиційними та поновлюваними джерелами. Доведено, що реалізація автономних систем з заданими функціональними властивостями потребує комплексного оцінювання за показниками надійності та питомої собівартості електроенергії. З використанням результатів дослідження розв'язано прикладні задачі розрахунку показників надійності й ефективності автономних систем електроживлення.

19. Адаптивні електронні вимірювальні перетворювачі для високоточних імпульсних та фазових лазерних далекомірів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.05 І.О. Брагинець; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2005. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено високоточні та швидкодіючі електронні вимірювальні перетворювачі для лазерних далекомірів. Запропоновно і розглянуто нову двопорогову схему фіксатора часового положення імпульсного сигналу (ФЧПІ) зі слідкувальним порогом з корекцією похибок, обумовлених зміною амплітуди та форми вимірювального сигналу, оцінено її метрологічні характеристики. Розглянуто методи корекції похибок перетворювача часового інтервалу (ПЧІ) в амплітуду напруги. Запропоновано структурні схеми імпульсних лазерних вимірювачів відстані, оптимальний алгоритм оцінки істинної дальності в фазових далекомірах з урахуванням похибок вимірювання фазових зсувів. Розроблено системи корекції систематичних похибок, обумовлених впливом гармонічної завади, застосування яких практично не збільшує випадкову похибку.

20. Адаптовні силові модулі імпульсних перетворювачів малої та середньої потужності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 К.Є. Івашуткін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 19 с. — укp.

Наведено способи побудови інтегральних силових модулів, що мають властивість адаптовності внутрішніх параметрів до умов застосування, зміни параметрів зовнішніх ланцюгів, режимів навантаження та частоти комутації, з використанням яких створено імпульсні напівпровідникові перетворювачі малої та середньої потужності з поліпшеними електротехнічними характеристиками. Розроблено інтегральні модулі, що характеризуються змінними параметрами внутрішніх ланцюгів. Запропоновано схемотехнічні рішення інтегральних адаптовних силових модулів на базі МДН-транзисторів. Отримано аналітичні вирази розрахунку втрат у таких силових модулях. Наведено методику розрахунку параметрів елементів модулів.