LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 10 із 49

181. Дослідження міцності та коливань елементів турбомашин з використанням методу граничних інтегральних рівнянь

Автореф. дис... д-ра техн. наук01.02.04 О.О. Стрельнікова; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2003. — 35 с. — укp.

Вирішено науково-технічну проблему розробки та обгрунтування методів розрахунку частот і форм коливань складних просторових конструкцій, що взаємодіють з середовищем або мають тріщини. На основі методів теорії потенціалу та граничних (сингулярних та гіперсингулярних) інтегральних рівнянь побудовано математичні моделі та методи дослідження вільних коливань елементів турбомашин з рідиною або газом, а також напружено-деформівного стану в тілах з тріщинами в пружнопластичному формулюванні. У просторовому повітряному потоці визначено аеродинамічні навантаження, що діють на лопаті повітряної труби, досліджено напружено-деформівний стан та прогини лопаті, сформульовано задачу оптимізації лопаті повітряної турбіни з обмеженнями, пов'язаними з міцнісними та геометричними параметрами, флатером та частотами власних коливань. Розроблено ефективний метод розрахунку власних коливань конструкцій, що взаємодіють з рідиною, який поєднує метод скінченних елементів для визначення власних коливань конструкцій у вакуумі та метод граничних інтегральних рівнянь для обчислення тиску рідини. За його допомогою визначено частоти і форми власних коливань лопатей поворотно-лопатевих і робочих коліс радіально-осьових гідротурбін та кришок гідротурбін у воді. Метод граничних інтегральних рівнянь розвинуто для дослідження елементів конструкцій з тріщинами в пружнопластичному формулюванні.

182. Дослідження режимів відпускання та облік споживання теплоти в системах централізованого теплопостачання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 В.В. Шарков; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

В роботі наведені результати визначення величини споживання теплоти при різних режимах відпускання і неповній забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії. Отримані залежності для визначення розрахункових теплових навантажень в умовах, які відрізняються від прийнятих для центрального регулювання відпуску теплоти, при відключенні систем вентиляції, а також при зміні площі поверхні нагріву опалювальних приладів системи опалення. Розроблена методика коректування величини відпуску теплоти на централізоване гаряче водопостачання при відсутності у споживачів приладів обліку. У результаті аналізу впливу визначальних факторів на велечину витікання теплоносія із водяних теплових мереж отримані відповідні розрахункові залежності.

183. Дослідження стабілізованої електричної дуги і розробка високоресурсного ефективного електродугового нагрівача газу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.10 А.В. Чалєнко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2003. — 19 с. рис. — укp.

На підставі результатів дослідження процесу нагрівання газу стабілізованою електричною дугою показано, що основними недоліками елекродугових нагрівачів (ЕДН), які використано під час проведення даного дослідження, є низький ресурс роботи електродів і коефіцієнт корисної дії (ККД). Виявлено конструктивні рішення та умови, що сприяють тривалій та ефективній роботі ЕДН. Створено секціонований катодний вузол для ЕДН, що працюють на агресивних робочих газах із захистом катода інертним середовищем (Ar) низького тиску. Визначено, що ерозія вольфрамового катода в такого ЕДН на порядок нижче відомих даних у разі зменшення витрат Ar в 100 разів і який може працювати в режимі плазменного катода. Розв'язано систему диференціальних рівнянь, що описує взаємодію позитивного стовпа, неелектропровідної області та стінки розрядного каналу в замкнутій формі, узагальнено експериментальні дані та представлено у вигляді графіків і критеріальних залежностей. Розроблено ЕДН із секціонованим катодним і анодним вузлами з розподіленими силою струму та витратою газу для плазмохімічної переробки вугілля потужністю 350 кВт, з тепловим ККД 0,78 і ресурсом роботи 500 - 1 000 годин. Основні вузли спроектовано з застосуванням системи тривимірного твердотілого проектування Компас-2D.

184. Дослідження стійкості діакоптичних методів розрахунку динамічних режимів електричних кіл

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 П.Р. Струбицький; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено питанням дослідження стійкості діакоптичних методів розрахунку перехідних процесів у електричних та електронних колах. Особливу увагу приділено виявленню апріорних критеріїв стійкості діакоптичних процедур. Запропоновано використовувати з метою розрахунку перехідних процесів А-стійкий діакоптичний метод, який базується на понятті експоненціальної стійкості. Розширено метод використання відношень Релея для оцінки стійкості діакоптичного процесу. Реалізовано оцінку стійкості розрахунку за збуреннями зовнішніх змінних. Наведено критерії оцінки стійкості, які реалізовано в програмі діакоптичного аналізу електричних кіл.

185. Дослідження та розробка систем опалення промислових печей на основі регенеративних пальникових пристроїв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 В.В. Алексєєнко; НАН України. Ін-т газу. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Запропоновано використання систем опалення з регенеративним пальником у промислових печах для зменшення витрат природного газу за рахунок підігрівання повітря. На підставі аналітичних та експериментальних досліджень встановлено геометричні параметри малогабаритного регенератора залежно від технологічних параметрів роботи печі. Розраховано температурні поля за висотою регенератора, визначено його гідравлічний опір. На експериментальному стенді досліджено адекватність числового експерименту за регенеративного теплообміну. Встановлено, що існуючі емпіричні залежності для гідравлічного опору шару насадки з кульок не дають змогу досить точно розрахувати опір у малогабаритному регенераторі. Доведено, що у шарі насадки під час короткоциклових процесів функціонує поверхневий шар кульок, а сама насадка регенератора за даних умов може перебувати у стані теплового насичення. Проаналізовано екологічні особливості функціонування регенеративного пальника з високим рівнем підігрівання повітря. Встановлено суттєвий вплив організації спалювання палива на викид оксидів азоту. Одержані практичні результати наукового дослідження використано під час розробки проекту системи опалення з регенеративним пальником та в процесі будівництва нової печі для переплавлення алюмінію. Встановлено екологічність та економічність нової системи опалення. Зазначено, що за даних умов показник питомих втрат палива у порівнянні з аналогічними печами нижчий у 1,5 - 2 рази.

186. Дослідження умов конвергентності для нелінійних електричних кіл

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 Р.Я. Паранчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено методику одержання умов конвергентності нелінійних електричних кіл на основі теорії стійкості лінійних параметричних систем. Вперше застосовано принцип максимуму Понтрягіна для знаходження екстремального збудження лінійної параметричної системи другого порядку з фіксованими межами зміни функції збудження. Встановлено, що екстремальне збудження даної системи має прямокутну форму. Одержано умови існування ферорезонансу залежно від амплітуди зовнішнього збудження та загасання у коливальному контурі з нелінійною індуктивністю, що апроксимується поліномом довільного степеня. Математично описано процеси під час виникнення несиметричних режимів у нелінійних системах другого порядку методом ізоклін та методом лінеаризації диференціального рівняння в околі періодичного режиму. Обгрунтовано необхідність врахування несиметричних режимів поряд з ферорезонансними у процесі дослідження умов конвергентності. Розглянуто параметри та умови існування режимів, які порушують конвергентність нелінійної параметричної системи. Проаналізовано квазіперіодичні та режими ділення частоти, а також обертові рухи, проведено їх порівняння. Аналітично одержано новий критерій відсутності обертових рухів.

187. Достандартизаційні дослідження методу контролю якості термоелектродного дроту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.02 Т.З. Бубела; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено оптимальний метод контролю якості термоелектродних матеріалів з метою його подальшої стандартизації. Відзначено, що запропонований метод дозволяє проводити процедуру контролю безконтактним шляхом з застосуванням вихрових струмів. Здійснено експериментальні дослідження впливу термоелектричної неоднорідності на електричні та термоелектричні властивості термоелектродного дроту. Проаналізовано модель параметричного вихорострумового перетворювача та досліджено характер і рівень впливу заважаючих факторів на вихідний сигнал перетворювача. Розроблено засади для створення стандартизованих методик контролю якості термоелектродного дроту вихорострумовими технічними засобами.

188. Дробно-рациональная аппроксимационная модель электропривода с распределенными параметрами

А.Ф. Верлань, В.А. Федорчук Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 81-82. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Рассмотрена дробно-рациональную математическая модель электропривода с кинематическим распределенным звеном. Получены результаты моделирования при подаче управляющего сигнала.

189. Еволюційний синтез структур соленоїдних систем із заданим розподілом магнітного поля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 М.О. Воробйов; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання структурного синтезу соленоїдних магнітних систем (СМС) з заданим розподілом магнітного поля у робочому об'ємі. Запропоновано метод оптимального структурного синтезу, в якому даний процес сформульовано як задачу багатокритеріальної умовної оптимізації зі змінною розмірністю простору пошуку та дискретно-неперервним характером набору параметрів, що оптимізуються. Для розв'язку поставленої задачі використано генетичні алгоритми, основні генетичні оператори яких відповідним чином адаптовано та модифіковано. На базі розробленого методу створено комп'ютерну систему проектування СМС з заданими властивостями. Результати наукового дослідження застосовано під час проектування удосконаленої магнітної системи цифрового ферозондового коерцитиметра, що використовується на ВАТ "Юність" у Краснодоні (Луганщина) для контролю осердь електромагнітних реле.

190. Екологічний моніторинг важких металів для забезпечення технологічного регламенту продувки ставка-охолоджувача АЕС (на прикладі Запорізької АЕС)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.14 Н.А. Мороз; Севастоп. нац. ун-т ядер. енергії та пром-сті. — Севастополь, 2006. — 21 с. — укp.

Вирішено завдання вдосконадення екологічного моніторингу концентрації важких металів у воді ставка-охолоджувача АЕС, що дозволяє заздалегідь запобігати небажаним впливам технологічних процесів АКС на прилеглі екосистеми та покращувати якість води для підвищення працездатності та продовження ресурсу експлуатації основного технологічного устаткування енергоблоків. Теоретично обгрунтовано та побудовано комплексний автоматизований екологічний моніторинг концентрацій важких металів з урахуванням взаємодії всіх технологічних об'єктів системи охолодження АЕС і природних факторів. Проведено експериментальні дослідження режимів експлуатації ставка-охолоджувача ЗАУС і встановлено, що безперервна продувка є головним фактором зниження до стабільного рівня концентрацій важких металів у його воді. На підставі селективного аналізу групи факторів показано, що процес винесення іонів міді з конденсаторів турбін ЗАЕС технологічно обумовлений і неминучий за використання існуючого теплообмінного устаткування АЕС. Продемонстровано можливості прогнозу екологічних умов ставка-охолоджувача, визначення оптимальних значень витрат його продувки-підживлення, які є науковими передумовами для зміни принципової будови системи охолоджування АКС за рахунок переходу на прямоточно-оборотну систему.

191. Екологічночиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний,політичний аспекти

І Вишневський, Давидовський В., А. Трофименко Вісник НАН України. — 2001. — N9 — укp.

Видатні досягнення ядерної фізики середини ХХ століття дали людству нове потужне джерело енергії, головною особливістю якого є величезна концентрація енергії в малому об'ємі речовини. Це зумовлює його значні переваги перед іншими енергоджерелами, але й водночас створює певну небезпеку, пов'язану з його використанням.

192. Еколого-енергетичне обгрунтування переведення вітчизняного холодильного обладнання на альтернативні холодоагенти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 О.Я. Хлієва; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Зазначено, що основним напрямком переведення холодильного обладнання на альтернативні холодоагенти є пошук можливостей економії матеріальних та енергетичних ресурсів і зниження антропогенного навантаження на навколишнє середовище у процесі виробництва штучного холоду. Запропоновано нові коефіцієнти для оцінки еколого-термоекономічної ефективності холодильного обладнання, які сприяють розвитку існуючої у країнах Європейського Союзу концепції оцінки ефективності використання енергетичних ресурсів за повний "життєвий цикл" обладнання (стандарти серії ISO 14 000). Здійснено кількісну оцінку екологічної доцільності застосування натуральних пожежонебезпечних холодоагентів у різних типах холодильного обладнання. Доведено, що екологічний ефект від регулювання емісії галоїдопохідних холодоагентів може набагато перевищувати наслідки від термодинамічно обгрунтованого вибору енергетично ефективного робочого тіла. Розглянуто внесок різних факторів в еколого-енергетичну ефективність різних типів даного обладнання. Проведено зіставлення та аналіз причин розходження у значеннях показників енергетичної ефективності обладнання, одержаних за результатами теоретичних досліджень та експлуатаційних випробувань.

193. Економічна доцільність розміщення вітрових електростанцій

П.В. Яловол Культура народов Причерноморья. — 2003. — N38. — С. 51-54 — Библиогр. в конце ст.: 8 назв. — укp.

Кожна галузь промисловості складається з багатьох підрозділів і без найкращого функціонування кожного з них неможливо досягти оптимальної роботи галузі. Розвиток альтернативної енергетики має багато аспектів, що потребують нагального та усестороннього вивчення. Одним з найважливіших аспектів альтернативної енергетики є економічна оцінка, що включає аналіз території з боку її придатності для використання. Мета. Головною метою цієї роботи і є такий аналіз.

194. Експериментальне вивчення теплообміну в вертикальних кільцевих мікроканалах з однобічним обігрівом та вимушеним рухом рідини

Е.С. Малкін, А.В. Тимощенко Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2006. — Вип. 9. — С. 11-23. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Подано значення середніх коефіцієнтів тепловіддачі, які демонструють високу ефективність теплообміну в мікроканальних системах. Підтверджено можливість використання раніш отриманої залежності для умов стабілізованого теплообміну, для описання одностороннього теплообміну в мікроканалах.

195. Експериментальне дослідження та математичне моделювання теплопередавальних характеристик пульсаційних теплових труб

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 І.О. Кузнєцов; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2006. — 17 с. — укp.

Експериментально досліджено роботу та здійснено математичне моделювання пульсаційних теплових труб (ПТТ). Виявлено незалежність роботи окремих гілок ПТТ, на якій базується запропонована модель дії РТТ. На підставі аналізу сил, що діють в окремо взятій гілці ПТТ - елементарній комірці та припущенні про циклічність процесів, що відбуваються у ній, оцінено тривалості характерних стадій періоду роботи та термічних опорів відповідних цим стадіям механізмів тепломасопереносу. Проведено порівняння результатів розрахунку на базі даної моделі з результатами певних експериментальних досліджень за тих самих значень емпіричних коефіцієнтів. Показано задовільне якісне та кількісне узгодження, що підтверджує правильність обраного підходу.

196. Експлуатаційна надійність електромагнітних пускачів з композиційними контактними матеріалами (на прикладі електроустановок в тваринництві)

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.16 В.В. Коробський; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Удосконалено класифікацію експлуатаційних факторів та вперше здійснено ранжування їх впливу на показники надійності комутувальних пристроїв пускачів. Розроблено методику проведення лабораторних кліматичних випробувань з хімічно-активними домішками для контактів і контактних матеріалів та з її використанням проведено дослідження корозійної тривкості та перехідного опору зразків контакт-деталей, виготовлених зі сплавів на основі міді.Досліджено параметри надійності комутувальних пристроїв (електрична ерозія, перехідний опір) електромагнітних пускачів з серійними та дослідними контактними матеріалами в обумовлених стандартами режимах роботи з урахуванням умов експлуатації. Набула подальшого розвитку математична модель оцінки електричної ерозії контакт-деталей залежно від теплофізичних та електричних процесів, які відбуваються на робочій поверхні контакт-деталей під дією енергії електричної дуги, з визначенням глибини та площі плавлення та випаровування матеріалу контакт-деталей пускачів. На підставі результатів експериментальних те теоретичних досліджень запропоновано методи підвищення надійності та економічної ефективності експлуатації електромагнітних пускачів електрообладнання технологічних систем тваринництва з використанням розроблених контактних матеріалів.

197. Експлуатаційний контроль роботоздатності асинхронних електродвигунів за їх функціональним станом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.16 О.Ю. Вовк; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2003. — 24 с. рис. — укp.

Запропоновано роботоздатність асинхронних електродвигунів визначати за їх функціональним станом у сільськогосподарському виробництві. Цей стан представлено в трьох варіантах (номінальний та неномінальний функціональні, а також нефункціональний) та охарактеризовано за допомогою показників: корисної потужності на валу та швидкості витрати ресурсу обмотки статора. Визначено, що зміна швидкості витрати ресурсу за умов незмінної потужності на валу електродвигуна обумовлена виникненням пошкоджень у його вузлах. Установлено взаємозв'язок між змінами втрат активної потужності та зміною функціонального стану асинхронного електродвигуна, на базі якого розроблено новий метод діагностування, що дає змогу контролювати його роботоздатність у процесі виробничої експлуатації та знаходити пошкоджені вузли.

198. Експлуатаційні фактори довговічності великих переходів повітряних ліній електропередачі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Я.В. Назім; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 1998. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню ступеня впливу факторів експлуатації на довговічність великих переходів повітряних ліній електропередачі з урахуванням їх конструктивних особливостей і умов роботи. Запропоновані регресійні моделі для прогнозування геометричних і міцнісних характеристик болтів фланцевих і однозрізних з'єднань опор у залежності від рівня їх напруженого стану та агресивності середовища експлуатації. Виконані чисельні дослідження напружено-деформованого стану проводів, тросів і конструкцій опор великих переходів ПЛ дозволили обгрунтувати необхідність урахування динамічного характеру навантажень, пов'язаних з явищами скидання ожеледі та обривів проводів, при проектуванні, обстеженні та реконструкції переходів.

199. Електричний метод і прилад для поточного контролю параметрів ізоляції кабельних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 В.М. Золотарьов; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання удосконалення випробувань кабельних виробів з пластмасовою та гумовою ізоляцією напругою на прохід в процесі їх виготовлення на екструзійних лініях та перемотування на технологічному обладнанні. Розроблено технологічну модель електромагнітних процесів у стендах таких випробувань. Узагальнено класичне поняття кута діелектричних втрат на випадок рухомого діелектрика. Встановлено, що в рухомій ізоляції виникає так званий внесений кут діелектричних втрат, який може бути як більшим, так і меншим від нуля і доповнює кут втрат у нерухомому діелектрику до кута повних діелектричних втрат у випадку руху діелектрика. Запропоновано методику вибору засобів випробувань, які відтворюють вимоги різних стандартів, для конкретних екструзійних ліній. Досліджено умови випробування та сформульовано вимоги до випробувального електроду.

200. Електричний сумісний двохпараметровий контроль стану ізоляції багатожильних кабелів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 С.В. Рудаков; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Вивчено стан окремих компонентів ізоляції багатожильних кабелів за особливих умов експлуатації. На підставі узагальнення результатів досліджень розроблено рекомендації щодо оцінювання стану компонентів ізоляції (часткових ємностей і тангенса кута діелектричних втрат), кожного окремо, а не всієї конструкції вцілому. Доведено доцільність використання сукупних вимірювань для проведення неруйнівного контролю окремих компонентів ізоляції багатожильних кабелів, а також розроблено методики та одержано вихідні дані для розрахунків, призначені для проведення неруйнівного контролю електричних параметрів кабелів відповідальних енергетичних об'єктів, що є основою для своєчасного виявлення їх дрейфу та вжиття адекватних заходів, в тому числі - заміни застарілих виробів новими. Запропоновано співпроцесор обчислення середнього значення контрольованої величини в реальному часі, що дає змогу підвищувати швидкодію виконання цієї операції в декілька разів.