LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 11 із 49

201. Електродинамічна стійкість силових трансформаторів (основи теорії, методи розрахунку, засоби забезпечення)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.01 В.І. Лазарєв; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2006. — 37 с. — укp.

Розглянуто теорію електродинамічної стійкості силових трансформаторів у разі коротких замикань, складовими якої є теорії: стійкості до дії радикальних сил, визначення критичних сил полягання провідників, осьових коливань обмоток. Обгрунтовано застосування сучасних засобів забезпечення електродинамічної стійкості. Розкрито фізичну сутність процесів, що призводять до пошкодження обмоток і пов'язаних з ними елементів у разі коротких замикань. Описано методику та програми розрахунку електродинамічної стійкості обмоток.

202. Електромагнітна сумісність в низьковольтних електричних мережах з нелінійними споживачами

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.14.02 А.Ф. Жаркін; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2004. — 35 с. рис. — укp.

Удосконалено теорію електромагнітної сумісності в низьковольтних електричних мережах з нелінійними споживачами, створено моделі та методи дослідження параметрів несинусоїдальності струмів і напруг. Запропоновано методи аналізу мереж низької напруги з використанням традиційних моделей. Вперше розроблено моделі електричної мережі будинку з урахуванням параметрів її основних елементів, характерних електроспоживачів і фільтрів, створено методики визначення несинусоїдальності фазних напруг. На підставі одержаних результатів встановлено вимоги до елементів мережі та розроблено рекомендації щодо використання фільтруючих пристроїв для забезпечення електромагнітної сумісності електроспоживачів низьковольтних мереж.

203. Електромагнітні (пондеромоторні) сили постійного магнітного поля (основи теорії і практики розрахунку)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.05 Ю.А. Бранспіз; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2004. — 36 с. рис. — укp.

Запропоновано ідею інтегральної еквівалентності для визначення аналітичних виразів стосовно густини сили постійного магнітного поля, установлено інтегральну еквівалентність всіх відомих відповідних виразів. Розвинуто відомі положення магнетизму, електродинаміки та теоретичної електротехніки про мікроскопічний і континуально-макроскопічний підходи до опису силової дії постійного магнітного поля. Установлено, що ці підходи узгоджуються між собою на континуально-мікроскопічному рівні та дають однозначний результат у разі відповідного усереднювання. Одержано новий розв'язок для задачі визначення густини сили постійного магнітного поля, показано можливість її розв'зку для мікроскопічного об'єму, який слугує для усереднення векторів магнітного поля у разі переходу від мікро- до макроскопічного рівня його опису. Наведено вираз для розрахунку дії сили магнітного поля на будь-які частини тіл з магнітного матеріалу інтегруванням за їх поверхнею, який не призводить, на відміну від відомих виразів, до суперечностей, і на основі якого передбачено й експериментально знайдено новий ефект силової дії магнітного поля. Обгрунтовано новий принцип розрахунку сили магнітного поля на магнітні тіла з електричними струмами, з використанням якого встановлено інтегральну еквівалентність визначення сили магнітного поля на магнітний провідник з електричним струмом за способами - традиційним і Ейнштейна. Представлено загальні розв'язки деяких задач теоретичного та прикладного характеру.

204. Електромагнітні методи і пристрої для сумісного визначення магнітних, електричних, геометричних параметрів та температури провідних виробів (теорія і розробки)

автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 В.В. Себко; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2008. — 34 с. — укp.

Удосконалено існуючі електромагнітні методи контролю електромагнітних і геометричних параметрів провідних виробів за рахунок їх сумісного контролю з температурою. Створено нові багатопараметрові безконтактні та контактні вихорострумові методи сумісного контролю параметрів трубчастих, суцільних циліндричних і плоских виробів. Створено контактний резистивно-індуктивний трипараметровий вихорострумовий метод сумісного контролю електромагнітних параметрів і температури. Запропоновано чотирипараметрові вихорострумові методи контролю плоских феромагнітних виробів, що зондуються полем кратних частот трансформаторного та параметричного вихорострумових датчиків. Досліджено можливість використання теорії контактного робочого перетворювача стосовно контролю параметрів плазмового стовпа люмінесцентної лампи та машинного мастила з дисперсним феромагнітним порошком. Наведено результати оцінювання вірогідності контролю параметрів провідних виробів у разі реалізації запропонованих вихорострумових методів. провідних виробів.

205. Електромагнітні процеси в асинхронних двигунах з екрановими полюсами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 І.Р. Гавдьо; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 17 с. рис. — укp.

Висвітлено питання удосконалення методів математичного моделювання електромагнітних й електромеханічних процесів в асинхронних двигунах з екранованими полюсами (АДЕП). Розроблено розгалужену заступну схему магнітопроводу двигуна, а також алгоритм та програму розрахунку магнітного кола двигуна. Виведено формули для обчислення матриці диференціальних індуктивностей та потокозчеплень контурів АДЕП. Із використанням диференціального гармонічного методу та диференціального сплайн-методу розроблено математичні моделі розрахунку усталених режимів АДЕП для дослідження впливу параметрів та геометричних розмірів на поведінку АДЕП в усталених режимах роботи. Створені моделі можна використовувати для проектування АДЕП і оптимізації їх характеристик.

206. Електромагнітні процеси в намагнічувальних системах інформаційно-вимірювальних комплексів контролю параметрів магнітотвердих матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 В.С. Мадай; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Розроблено напівпольову математичну модель електромагніта сильних полів для дослідження просторово-часового розподілу магнітного поля у міжполюсному просторі. Удосконалено математичну модель цього електромагніта з використанням методу єдиного магнітного потоку для визначення оптимальної конфігурації магнітної системи, за якої у міжполюсному просторі забезпечено задані параметри магнітного поля з мінімальними енергетичними витратами та масогабаритних показників. Розроблено математичну модель постійного магніта, в якій його представлено заступною схемою з розподіленими параметрами, що дало змогу дослідити вплив зразка на топографію магнітного поля системи. Реалізовано комплексну математичну та цифрову модель намагнічувальної системи, що забезпечує підвищення метрологічних (точність, швидкодію) та експлуатаційних (енергоощадність, портативність) параметрів інформаційно-вимірювальних комплексів. Розвинуто критерії побудови джерел живлення та систем автоматичного регулювання намагнічувальних пристроїв.

207. Електромеханічна міцність полімерних ізоляторів високої напруги. Оптимізація конструкції та силових елементів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.13 В.В. Рацлав; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн.ін-т". — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено електромеханічну міцність і запропоновано оптимальні параметри діелектричних елементів нових полімерних конструкцій для електроприладів підстанцій та компактних ліній електропередач. Проведено статистичні дослідження пористості та електричної міцності профільних склопластиків та розроблено методику виявлення початкових стадій дефектоутворень у склопластикових стрижнях за їх механічного навантаження: стискання, кручення, розтягування та згинання. Наведено розрахункові вирази та висвітлено методику визначення експлуатаційних навантажень на полімерні траверси різних довжин, методику числового обчислювання оптимальної конфігурації оболонки полімерних конструкцій.

208. Електромеханічна система вітроенергетичної установки на базі надсинхронного вентильного каскаду

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Д.Г. Алексієвський; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Наведено результати аналізу структур вітроелектрогенеруючих систем, показано перспективність побудови вітроенергетичної установки (ВЕУ) без аеродинамічного регулювання на базі схем енергоустаткування з неповним перетворенням потужності. Запропоновано сталу траєкторію регулювання вітроелектрогенерувальної системи, яка дає змогу знизити встановлену потужність електрообладнання надсинхронного вентильного каскаду (НКВ). Розроблено оптимізаційну математичну модель вибору робочого ковзання, а також методику розрахунку механічних характеристик НКВ з урахуванням впливу ефекту витискування струму на процеси комутації роторного випрямляча. Запропоновано спосіб регулювання НКВ у складі ВЕУ та структурну схему системи керування, що його реалізує. Шляхом дослідження математичної моделі електромеханічної системи підтверджено працездатність запропонованого способу регулювання та структурної схеми системи керування. Наведено методику розрахунку електромеханічної системи ВЕУ на базі НВК та некерованої вітротурбіни.

209. Електромеханічні процеси та регулювання асинхронних електроприводів з інверторними перетворювачами частоти

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 О.В. Волков; Нац. гірн. акад. України. — Д., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню і розрахунку електромеханічних процесів асинхронних частотно-регульованих (ч-р) електроприводів і керуванню цими електроприводами. Наведено якісний та кількісний аналіз електромеханічних процесів у стаціонарних пускових і робочих режимах асинхронного двигуна під час живлення від різних типів інверторних перетворювачів частоти (ПЧ) з урахуванням несинусоїдальності форми їх вихідних напруг (струмів) та насичення головного магнітного ланцюга двигуна. Розроблені способи керування і структури регулювання асинхронних електроприводів з інверторними ПЧ, що не потребують датчиків усередині і на валу двигуна та забезпечують ефективні режими функціонування, а також нормовані електромеханічні процеси привода.

210. Електромеханічні системи автоматизації технологічних об'єктів з інтелектуальним керуванням

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 А.О. Лозинський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 41 с. — укp.

Уперше розроблено метод параметричного синтезу асимптотично стійких оптимальних систем керування об'єктами, що перебувають під дією випадкових збурень, що передбачає одночасне розв'язування задачі забезпечення стійкості системи та задачі мінімізації сформованого функціоналу якості та дає змогу уникнути розв'язування матрицевих нерівностей для знаходження параметрів регуляторів системи керування, а також забезпечити покращання техніко-економічних характеристик об'єкта. Створено метод синтезу взаємозв'язаних електромеханічних систем за умови відсутності аналітичного зв'язку між коефіцієнтами регуляторів і сформованим функціоналом якості, тобто відсутності математичної моделі об'єкта в аналітичному вигляді. Удосконалено метод розв'язку оберненої задачі динаміки на базі паралельної структури нейрорегулятора та контролера шляхом використання теорії розривного керування для синтезу контролера, що забезпечує інваріантність системи щодо дії параметричних збурень. Запропоновано метод синтезу нечіткого регулятора на підставі спрощеної бази правил, що реалізує оптимальне керування за комплексним функціоналом якості зі змінними ваговими коефіцієнтами його складових. Наведено метод структурно-параметричного синтезу нечіткого регулятора з використанням штучних нейронних мереж шляхом введення універсальної активаційної функції та застосування на етапі оптимізації гібридного методу оптимізації на базі генетичного алгоритму. Удосконалено метод прямого керування моментом електропривода змінного струму шляхом формування вектора напруги на виході перетворювача частоти на основі принципів теорії нечітких множин та розривного керування, що забезпечує зменшення пульсацій електромагнітного моменту асинхронного двигуна. Розвинуто теорію стійкості нелінійних систем з інтелектуальними регуляторами, зокрема, сформульовано критерій стійкості для системи керування, побудованої на базі принципу керування за повним вектором стану з використанням гравітаційного методу дефаззифікації та вперше доведено стійкість нелінійних систем, побудованих з використанням принципу підпорядкованого керування, з нечітким ПІ-регулятором за умов нормального перекриття функції належності лінгвістичних змінних і гравітаційного методу дефаззифікації.

211. Електронний мілівеберметр

М.Г. Цілинко, М.М. Прокопенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — N 14. — С. 66-71. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Представлено зовнішній вигляд та принципову схему електронного мілівеберметра, запропоновано методичні розробки з використання приладу в навчальному фізичному експерименті.

212. Електронні процеси в опромінених діелектриках та властивості композицій, що містять ядерне паливо

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.07 О.В. Жидков; НАН України. Ін-т фізики конденс. систем. — Л., 2006. — 32 с. — укp.

Визначено структури електронних станів і процесів електронного перенесення в діелектриках, що зазнали дії високих доз радіаційного опромінення. Ідентифіковано складні процеси, які спричиняють утворення за умов важкої ядерної аварії діелектричних композицій, що містять значну кількість опроміненого ядерного палива. Проведено комплексне експериментальне вивчення діелектричних паливовмісних композицій, що також є розупорядкованими аморфними напівпровідниками, зокрема, досліджено їх численні фізичні характеристики, які впливають на прогноз стану та поведінки таких композицій на тривалий відрізок часу.

213. Електронно-іонні процеси на міжфазній границі активований вуглець/електроліт

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.18 Р.І. Мерена; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — укp.

Встановлено закономірності зміни структури та фізико-хімічних властивостей активованих вуглецевих матеріалів (АВМ) різної природи в результаті хімічної та термічної обробки. Виявлено, що фізико-хімічні процеси, які відбуваються в АВМ різного типу, під дією нітратної кислоти сприяють активізації структурних перетворень, очистці від неконтрольованих домішок (Li, K, Ca, Na, Mg) і покращанню їх властивостей як електродного матеріалу електрохімічних конденсаторів (ЕК). Доведено, що наявність кисню у процесі термічного відпалу АВМ ініціює його екзотермічну реакцію з вуглецем, що призводить до додаткового нагріву поверхні, появи термонапружень, зміни стохастичної фрактальної структури на нано- та мезорівнях, розподілу пор, утворення мікротріщин, які сприяють доступу йонів електроліту в робочі пори, збільшення величини питомої поверхні й ємнісних характеристик ЕК. Обгрунтовано оптимальні режими термічного відпалу АВМ різного сорту, за яких відбувається інтенсивне пороутворення та змінюється розподіл пор за розмірами. Вперше виявлено, що використані в АВМ метали, зокрема залізо, концентруються на розвиненій поверхні вуглецю, що сприяє зростанню питомої ємності подвійного електричного шару (ПЕШ) за рахунок збільшення у ньому густини електронних станів.

214. Електропривід з використанням шестипульсних інверторів напруги, сумісний з навантаженням і електричною мережею

О.Г. Плахтина, С.А. Гаранджа, А.С. Куцик Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 48-49. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.

Запропоновано нову схему частотно-керованого електроприводу з покращеною формою вихідної напруги перетворювача частоти та зі зменшеним впливом на електричну мережу. Шляхом математичного моделювання з використанням об'єктно-орієнтованого методу одержано результати, що ілюструють роботу приводу.

215. Електропривід підйомних механізмів за системою ТП-Д при аномальних режимах роботи перетворювача

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 К.А.Аль Мажид Хандакжи; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена обгрунтуванню вимог до швидкодії приладів захисту силових кіл приводу за системою тиристорний перетворювач-двигун (ТП-Д) підйомних механізмів від аварійних струмів, що виникають при різноманітних аномальних режимах тиристорного перетворювача. Особлива увага приділена аварійним процесам в приводі, що відбуваються при раптовому відключенні живлючої напруги. Проведено порівняльний аналіз ефективності сучасних швидкодіючих пристроїв захисту від аварійних струмів, видані рекомендації щодо підвищення ефективності захисту. Розроблена універсальна математична модель, що дозволить досліджувати нормальні і аварійні режими приводу. Модель використовується на виробництві при аналізі процесів, що відбуваються в приводі і в науково-дослідній організації при виборі варіантів приводу.

216. Електропривод за схемою "Каскадний інвертор напруги - асинхронний двигун"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Г.Й. Боднар; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 21 с. — укp.

Досліджено процес формування квазісинусоїдної напруги в схемах з каскадним з'єднанням інверторів напруги (КІН). Розроблено схеми частотно-керованого електроприводу з КІН у системі "перетворювач частоти - асинхронний двигун" (ПЧ - АД) з урахуванням гармонічного складу напруги живлення АД. Визначено умови забезпечення якості напруги в схемах КІН. Запропоновано нові схеми КІН, які можуть бути використані в частотно-керованих електроприводах для загальнопромислових механізмів у разі регулювання швидкості, особливо в електроприводах з високовольтними АД. Розроблено математичні та фізичну моделі, проведено дослідження електромагнітних і електромеханічних процесів у статичних і динамічних режимах у схемах електроприводу "КІН - АД". Наведено математичну модель замкненої системи автоматичного регулювання швидкості та потокозчеплення з обмеженням струму статора АД у перехідних режимах, яка дає змогу проводити дослідження процесів і характеристик не лише за експлуатаційних режимів роботи електроприводу, а також за аварійних, несиметричних режимів.

217. Електропривод ТПН-АД з мінімізацією втрат при живленні від мережі з несиметричною напругою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 А.О. Бойко; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2002. — 21 с. — укp.

Розроблено математичні моделі, адекватні електромагнітним і електромеханічним процесам в електроприводі (ЕП) системи тиристорний перетворювач напруги - асинхронний двигун (ТПН - АД). Виведено передаточну функцію електромагнітної частини АД. Удосконалено розрахункову методику дослідження стійкості розімкнутої системи ЕП ТПН - АД. Описано метод дослідження стійкості, заснований на аналізі сталих часу ЕП. Проведено оцінку впливу на стійкість розімкнутої системи різноманітних параметрів ЕП. Висвітлено несиметрію напруги джерела живлення на характеристики ЕП. Запропоновано схеми системи автоматичного симетрування струмів статора АД, показано алгоритм і особливості управління. Здійснено моделювання системи автоматичного симетрування та визначено показники її роботи. Наведено математичний опис режимів роботи електроприводу ТПН - АД, оптимальних за критерієм мінімуму втрат. Розроблено систему автоматичної мінімізації втрат потужності в АД з одночасними функціями симетрування. Описано функціональну схему, проведено розрахунок елементів системи управління. Визначено кількісні показники зменшення втрат потужності в АД і показники симетрування у процесі живлення ЕП від джерела з несиметричною напругою. Висвітлено шляхи підвищення ефективності системи автоматичної мінімізації втрат за рахунок застосування мікропроцесорних засобів управління. Досліджено вплив вищих гармонік струму АД на систему електропостачання.

218. Електротехнологічні системи високочастотної індукційної термообробки металів з глибоким регулюванням потужності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 В.І. Ушаков; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Удосконалено метод глибокого регулювання потужності й обгрунтовано принципи побудови енергоефективних електротехнічних систем високочастотної індукційної термообробки металів (ЕТС ВІТОМ) у разі зміни електричних параметрів навантаження та централізованого електроживлення декількох установок. Визначено умови виникнення критичних резонансних режимів (перенапруг основної та другої гармонік, неоднозначності регульованої характеристики) у системі індукційної обробки металів на базі двомостового резонансного інвертора з протифазним підключенням мостів до навантаження. Розроблено спосіб стабілізації параметрів ЕТС ВІТОМ для обмеження перенапруг основної та вищих гармонік, зривів інвертування та забезпечення однозначності регульованої характеристики за умов зміни параметрів навантаження. Визначено співвідношення параметрів реактивних елементів у системі з резонансним мостовим інвертором за умови реалізації максимальної потужності в навантаженні та розширення допустимого діапазону зміни його опору. Одержано нові залежності для визначення оптимальних параметрів ЕТС ВІТОМ, зменшення нестабільності їх режимів, зривів інвертування та перенапруг на навантаженні за рахунок використання блоків рекуперації електричної енергії. Розроблено математичні моделі ЕТС ВІТОМ з тиристорними резонансними мостовими інверторами та пристроями, що забезпечують адаптацію до нелінійних змін електричних параметрів навантаження у широких межах.

219. Електрохімічна система сульфідний електрод - апротонний електроліт для літієвого акумулятора

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Н.Г. Банник; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Д., 2007. — 20 с. — укp.

, на п'ятнадцятому - . Розроблено, виготовлено та досліджено прототипи хімічних джерел струму у дисковому (габариту 2 016) та призматичному (розміром у вигляді з літієвим негативним електродом, -позитивним електродом і рідинним неводним апротонним електролітом. Показано, що система сульфідний електрод - апротонний електроліт є перспективнішою для створення високоенергоємного літієвого джерела струму, що працює за кімнатної температури.

220. Електрохімічні властивості діоксидно-марганцевого електрода в лужних джерелах струму

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 М.В. Костиря; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2006. — 17 с. — укp.

З використанням моделі локальних процесів обгрунтовано характер залежності між складом активної маси манган-діоксидного (МД) електрода та величиною його поляризаційного опору. Зроблено висновок про збільшення ефекту вирівнювання концентрації протонів у зерні манган діоксиду в електродах з підвищеним вмістом графіту. Виявлено вплив ступеня розрядженості активної маси на поляризаційний опір. Розроблено математичну модель розрядного процесу у пористому електроді з твердофазним реагентом і на підставі даних моделювання зроблено висновки про характер впливу різних кінетичних і структурних факторів на рівномірність розподілу щільності струму за товщиною електрода. Розроблено емпіричну математичну модель розряду елемента. На підставі експериментальних кінетичних даних і результатів оптимізаційного моделювання надано оцінку питомих характеристик джерел струму з МД-катодом і за умов різних анодних матеріалів.