LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 12 із 49

221. Електрохімічні властивості системи сульфідний електрод-полімерний електроліт, перспективної для розробки літієвого акумулятора

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Ю.В. Поліщук; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2002. — 19 с. — укp.

З використанням методів рентгенофазового, термічного аналізу та інфрачервоної спектроскопії встановлено структурні характеристики порошків природного (фракція 70 мкм і 40 мкм) і синтезованого за різних умов ферум дисульфіду (фракція 30 - 40 нм). Досліджено вплив природи літієвої солі на провідність полімерного електроліту. Показано вплив компонентів електроліту та природи літієвої солі на термостабільність полімерного матеріалу та ефективність циклування всієї системи в цілому. Досліджено взаємодію між ферум дисульфідом та компонентами неводних електролітів. Встановлено, що ця взаємодія значною мірою належить від наявності на поверхні катодного матеріалу домішкових сполук та вологи.

222. Електрохімічні сенсори відновлювальних газів для моніторингу повітряного середовища

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 А.І. Кушмирук; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 21 с. — укp.

Установлено механізм виникнення безструмових потенціалів каталітично активних електродів у повітряному середовищі за присутності відновлювальних газів у системі з твердим протонпровідним електролітом і показано, що вони відповідають компромісним потеціалам спряжених реакцій відновлення адсорбованого оксигену й окиснення відновлювальних газів. Показано, що лімітувальною стадією окиснення водню, монооксиду карбону, діоксиду сульфуру та сірководню на газодифузійних електродах у системі з твердим протонпровідним електролітом є уповільнена адсорбція цих газів на електродах, швидкість їх окиснення на порядок нижча за межових дифузійних струмів. Визначено області потенціалів електрохімічної стабільності та корозійної стійкості титану та каталітично активних електролів на його основі у даній системі. З'ясовано, що діоксиду рутенію у системі з твердим протонпровідним електролітом притаманні властивості тривимірного електрода, поляризація якого обумовлена оборотним переносом зарядів у разі зміни ємності подвійного електричного шару поверхні та ступеня окиснення рутенію. Уперше теоретично обгрунтовано та практично реалізовано дво- і триелектродні амперометричні сенсори відновлювальних газів для моніторингу повітряного середовища на основі твердих протонпровідних електролітів і розроблених газодифузійних каталітично активних електродів.

223. Елетромагнітні датчики систем діагностики трансмісій машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Тхафер Бассім; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 18 с. рис., табл. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериметальних досліджень електромагнітних датчиків систем діагностики трансмісій машин, які є магнітною системою, що містить постійний магніт і два стрижневих магнітомодуляційних елементи. Здійснено розрахунок полів у робочій зоні датчика за методом розв'язання інтегральних рівнянь Фредгольма, а також числові експерименти, завдяки яким одержано спрощені залежності коефіцієнта перетворення магнітної системи та зроблено її параметричну оптимізацію. Зауважено, що наведені дані, одержані експериментальним шляхом, підтверджують коректність результатів теоретичних досліджень. Описано принципи формування сигналу електромагнітними датчиками у процесі діагностування трансмісій машин.

224. Енергетичні процеси в електричних колах з ключовими елементами

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.05 С.П. Денисюк; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2001. — 37 с. — укp.

Проаналізовано закономірності миттєвих та інтегральних характеристик енергетичних процесів у колах несинусоїдального струму, складових додаткових втрат електроенергії в одно- та багатофазних колах з ключовими елементами, процесів енергообміну між генераторами та навантаженнями в усталених і перехідних режимах. Запропоновано алгоритми підведення балансу складових електроенергії, що відображають реальні фізичні процеси енергообміну електромагнітних процесів на підставі числово-різницевої апроксимації для розрахунку усталених і перехідних режимів. Створено нові способи розрахунку енергетичних характеристик та управління енергетичним процесами і здійснено їх реалізацію в системах управління енергетичними процесами, компенсації та обліку. Розроблено теоретичні положення для нормативно-методичного забезпечення енерготехнологічного обстеження, програмно-алгоритмічного забезпечення та підвищення енергоефективності процесів у колах з ключовими елементами.

225. Енерго- і ресурсозбереження у процесах локалізації теплоти в промислових об'єктах

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Г.В. Лужанська; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 16 с. — укp.

Огрунтовано доцільність застосування взаємодії плоских горизонтальних неізотермічних потоків для запобігання проривів зовнішнього повітря в опалювальні приміщення цехів. Розроблено спосіб створення повітряно-теплової завіси шляхом перекриття вертикального щілинного повітрярозподільного отвору насадка за порядком, що перемежовує. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження розробленого способу. Одержано залежності впливу конструктивних і технологічних параметрів на сумарне поле швидкостей та на поле надлишкових температур, утворених у разі злиття повітряних струменів до єдиного потоку. Наведено методику розрахунку та рекомендації щодо її застосування. Розроблений засіб теплолокалізації випробувано за виробничих умов та впроваджено на підприємствах Одещини КП "Іллічівськтеплоенерго" та на НП "Диком Юг", за цього економія теплової енергії становила 20 %, окупність заходів складала 1,5 раза.

226. Енергозбереження при споживанні електроенергії

Ю.М. Омельченко, П.Д. Андрієнко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 324-326. — укp.

Розглянуто актуальні проблеми енергозбереження в Україні. Відзначено та обгрунтовано розрахунками визначальну роль в енергозбереженні виробництва та впровадження силової електроніки.

227. Енергозбереження у підготовці кормів до згодовування при використанні асинхронних електродвигунів з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.16 Р.М. Чуєнко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено фізичні процеси та ефекти в асинхронному двигуні з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності, зокрема, вплив числа фаз обмотки статора на ефективність двигуна, спільну дію двох МРС напівобмоток фази статора з різною просторовою та часовою орієнтацією струмів, а також підмагнічувальну дію ємнісного струму в компенсованому двигуні. Розроблено математичну модель асихронного двигуна з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності з урахуванням його особливостей. Вивчено електромеханічні процеси перетворення електричної енергії у механічну в асинхронному двигуні з внутрішньою ємнісною компенсацією реактивної потужності.

228. Енергозберігаюча технологія отримання паливного газу з біомаси та його спалювання в пічних агрегатах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Ю. В. Шишко; Нац. металург. акад. України. — Д., 2004. — 17 с. рис. — укp.

Розроблено енергозберігаючу технологію одержання висококалорійного газу з біомаси та його спалювання в енерготехнологічних агрегатах з метою часткової заміни основного виду палива - природного газу. Виконано аналіз ефективності енергетичного використання біомаси в Україні та за кордоном. Експериментальним шляхом досліджено процес піролізу відходів біомаси за різних режимів. Розроблено технологічні схеми сумісної роботи нагрівальної печі та піролізера, а також проведено оцінку ефективності роботи схем за часткової заміни природного газу на піролізний. Визначено властивості відходів біомаси (тирси, лузги соняшнику) як палива, необхідні для створення устаткування та розробки технології одержання високотемпературного піролізного газу. Розроблено математичні моделі процесів теплообміну та піролізу часток біомаси у вільному падінні та у потоці гарячого повітря. Проведено чисельні дослідження теплотехнологічних процесів термічної обробки біомаси, розроблено рекомендації щодо вибору основних режимних параметрів ведення процесів. Запропоновано та досліджено спосіб завантаження відходів біомаси в установку піролізу, який забезпечує герметичність робочої камери, безперервність та рівномірність подачі біопалива. Розроблено технічне завдання на дослідну установку для піролізу відходів біомаси у потоці гарячого повітря.

229. Енергозберігаючі системи на основі абсорбційних термотрансформаторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 Н.А. Максимова; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2007. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано концептуальні підходи до створення енергоощадних систем теплохладопостачання з використанням абсорбційних термотрансформаторів. На підставі даних системного аналізу запропоновано блочну модель енергоощаджувальної установки з бромістолітієвими перетворювачами теплоти. Одержано нові експериментальні дані, що характеризують інтенсивність тепловіддачі за умов кипіння водних розчинів броміду літію в об'ємі на гладких і оребрених трубах. Оцінено вплив інгібіторів корозії у розчині броміду літію під час його кипіння в об'ємі на коефіцієнт тепловіддачі від поверхні гладких і оребрених труб.

230. Енергозберігаючі технології створення повітряно-теплових режимів теплових електростанцій

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.03 В.П. Корбут; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 36 с. рис. — укp.

Доведено переважний вплив на повітряно-тепловий режим теплових електростанцій (ТЕС) особливостей формування конвективних потоків у нагрітих вертикальних поверхонь котлів і в каналах між ними. Показано, що неврахування даного чиннику під час вибору схем організації повітрообміну і в розрахункових методиках призводить до значного температурного розшарування за висотою котельного відділення з відповідним переохолодженням нижніх та перегрівом верхніх зон, перевитратою теплової енергії на нагрів припливного та дуттьового повітря та значними тепловими втратами від обладнання. Сформульовано положення про необхідність переходу на зональні за висотою аераційно-механічні системи створення повітряно-теплового режиму з мінімізацією градієнта температур для зниження потужності термогравітаційних течій та раціонального тепловикористання. Запропоновано уточнену фізичну модель термогравітаційної турбулентної течії середовища у вертикальному каналі, а також систему вихідних рівнянь для теоретичного опису швидкісних, температурних і тепломасообмінних характеристик цієї течії. Вперше задачу визначення основних характеристик термогравітаційного потоку середовища розв'язано комплексно для всіх ділянок за висотою каналу для граничних умов першого та другого роду. На підставі результатів проведених за уточненими методиками експериментальних досліджень одержано дані стосовно характеристик термогравітаційних потоків у вертикальних каналах і вивчено вплив горизонтального струменевого перекриття каналу на характеристики термогравітаційного потоку в ньому. Визначено швидкості та температури повітря в об'ємах приміщень, а також температури поверхонь огороджень за різних умов та різних схем організації повітрообміну. За розробленою методикою числового моделювання одержано динамічні та теплові характеристики внутрішнього та зовнішнього повітряно-теплового режиму головних корпусів ТЕС з урахуванням взаємодії вітрового потоку з неізотермічними поверхнями цих споруд. Розроблено концепцію енергоощадних технологій створення повітряно-теплового режиму ТЕС з використанням багатозональних аераційно-механічних систем організації повітрообміну та тепловикористання.

231. Епітаксійні ферогранатові структури для сенсорів магнітного поля

Автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук01.04.01 С.Б. Убізський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 36 с. — укp.

Розроблено фізичні засоби функціонування перетворювачів магнітного поля на основі епітаксійних плівок ферогранатів (ЕПФГ) з напрямком спонтанної намагніченості, близьким до площини плівки, та способи одержання таких плівок з наперед заданими властивостями, оптимізованими за характеристиками перетворення. Досліджено магнітну анізотропію, доменну структуру та процеси перемагнічування в ЕПФГ із змішаною кубічною та одновісною магнітною анізотропією, доменну структуру та процеси перемагнічування в ЕПФГ зі змішаною кубічною і одновісною магнітною анізотропією. Побудовано математичні моделі первинних перетворювачів (системи магнітооптичної візуалізації, індукційного та магнітооптичного первинних перетворювачів магнітного поля). Наведено вимоги до їх активних середовищ. Висвітлено технологічні способи отримання необхідних ЕПФГ методом рідинно-фазної епітаксії. Здійснено комплексні дослідження магнітних, магнітоанізотропних і магнітооптичних властивостей одержаних ЕПФГ.

232. Ефект тензочутливості у плівкових системах на основі Cu, Cr і Sc

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.Б. Ласюченко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2001. — 19 с.рис. — укp.

Вивчено ефект тензочутливості та фізичних процесів в одно- та багатошарових плівкових системах. Запропоновано теоретичну модель тензочутливості для полікристалічних одно- та багатошарових плівкових систем із урахуванням залежності від деформації коефіцієнтів дзеркальності поверхні плівки, проходження межі зерен і міжфазної поверхні електроном. Розроблено методику визначення деформаційних коефіцієнтів та похідних, на базі розмірних залежностей термічного коефіцієнта опору для деформованих і недеформованих плівок. Здійснено апробацію теоретичних співвідношень для коефіцієнта повздовжньої тензочутливості одно- та багатошарових плівок. Запропоновано методику розділення внеску об'ємного, поверхневого та зерномежового розсіювання електронів у величину коефіцієнта повздовжньої тензочутливості.

233. Ефективне очищення газів, які відходять, теплоенергетичних систем від діоксиду сірки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.04 Д.В. Миронов; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена актуальним питанням захисту навколишнього середовища. Встановлено раціональні умови очищення газів від сірчаних сполук в порожнистих форсункових абсорберах (ПФА), а також виявлено існування резерву підвищення якості роботи таких апаратів. Здобуті дані, які характеризують фізико-хімічні та кінетичні параметри ефективного поглинання діоксиду сірки у різних абсорбційних системах. Розроблені теоретичні основи створення високоефективних систем очищення газів від сполук сірки, визначені раціональні параметри реалізації у них процесів газоочищення, оцінки рівня технологічності та ефективності її роботи. Запропонована система очищення газів від діоксиду сірки, що викидають у атмосферу підприємства теплоенергетичного комплексу, хімії, нафтохімії, чорної та кольорової металургії, забезпечує санітарні норми на викид діоксиду сірки та утилізацію продуктів, що утворюються.

234. Ефективні опори високовольтних ліній електропередачі для України

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 Ю.В. Сапронов; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2001. — 18 с. — укp.

Запропоновано новий підхід до розробки ефективних конструктивних форм опор повітряних ліній електропередачі відповідно до запропонованої розрахункової моделі повітряної лінії, як єдиної системи з проміжними опорами портального типу. Наведено методику визначення аварійних навантажень на елементи повітряних ліній з портальними проміжними опорами. Дійсні аварійні навантаження на проміжні опори повітряних ліній електропередачі напругою (35 - 110) кВ визначено за допомогою системи автоматизованого проектування, виконаної за розробленою методикою. Проведено числові та експериментальні дослідження напружено-деформованого стану елементів повітряних ліній електропередачі. На підставі проведених досліджень розроблено нові конструкції ефективних опор повітряних ліній електропередачі.

235. Ефективність використання відновлювальної енергії на об'єктах промислового теплопостачання Сирії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Аль Уста Айман; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Теоретично та практично обгрунтовано технічну можливість створення комбінованої системи теплопостачання (КСТ) для об'єктів промислового теплопостачання на базі сонячних приставок для котельних установок. Запропоновано конструктивну схему КСТ, а також розроблено математичні моделі процесів теплообміну в елементах КСТ з урахуванням геліотехнічних можливостей регіону експлуатації. Наведено математичні моделі кліматичних умов Сирії, визначено енергетичні характеристики сонячної приставки до котельної установки з урахуванням гідравлічних схем багатомодульної структури сонячних колекторів у процесі довготривалої експлуатації системи. Визначено техніко-економічні характеристики системи та доцільність її використання в складі КСТ. Розроблено методику, алгоритми та програми числового моделювання теплових процесів у ній.

236. Ефективність перспективних інтегрованих систем енергозабезпечення на базі установок когенерації малої потужності (теоретичні основи, аналіз, оптимізація)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.14.06 Г.А. Баласанян; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 36 с. — укp.

Здійснено науково-технічне обгрунтування, розробку та дослідження нового класу комбінованих установок - інтегрованих систем комплексного енергопостачання на базі когенераційних установок малої потужності й альтернативних джерел енергії. Розроблено засади побудови теплових схем і процесів таких систем, розвинуто методи їх аналізу, оптимізації параметрів і режимів функціонування. Виконано порівняльний аналіз перспективних напрямків підвищення ефективності систем енергопостачання на базі установок когенерації малої потужності. Запропоновано відповідні теплові схеми інтегрованих систем енергозабезпечення (ІСЕ) різних конфігурацій. Виконано аналіз, обгрунтовано критерії та методи щодо комплексної оцінки термодинамічної, економічної та екологічної ефективності інтегрованих систем. Сформульовано принципи побудови математичних моделей ІСЕ. Розроблено математичні моделі складових частин ІСЕ з альтернативними джерелами тепла, що враховують різні варіанти конфігурацій і типи систем, джерела енергії та режими споживання енергетичної продукції. Розроблено методику узгодження графіків теплового й електричного навантажень ІСЕ залежно від енергетичного потенціалу додаткових джерел енергії та теплоакумулювальних властивостей елементів системи. Ексергоекономічний метод аналізу ефективності енергоперетворюючих елементів системи використано для оптимізації параметрів теплових схем ІСЕ. Розроблено методику вибору оптимальної структури теплової схеми ІСЕ. Зроблено висновок про підвищення термодинамічної, економічної й екологічної ефективності інтегрованих систем у порівнянні з системами когенерації без додаткових джерел тепла та можливості зняття певних обмежень, характерних для систем енергопостачання на базі тільки когенераційних установок або альтернативних джерел тепла.

237. Ефективність топкового режиму енергетичних котлів при висококонцентрованій пилоподачі низькореакційного вугілля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.14 Ю.М. Побіровський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Наведено результати порівняльних випробувань котлів ТПП-210А з подачею пилу високої концентрації та традиційною системою пилоподачі (СП). Розглянуто основні чинники та їх вплив на топковий режим котла за двох технологій пилоподачі: якість та підготовку твердого палива; повітряний режим; роботу пиловугільних пальників; рівномірність подачі палива на пальники; підсвічування високореакційним паливом.

238. Ємнісні первинні перетворювачі діелектричної проникності сипких матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.05 Роман Михайлович Івах; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 19 с. — укp.

239. Забезпечення єдності вимірювання витрати рідини

автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.02 Н.І. Косач; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 36 с. — укp.

Запропоновано нову структурну модель єдиної повірочної схеми для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати, а також об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу.Розроблено теоретичні засади формування робочих еталонів та засобів вимірювальної техніки витрати рідини з використанням результатів виконаних досліджень ЕМВ.

240. Забезпечення умов підтримання якості електричної енергії і стійкості при синхронізації і паралельній роботі суміщених електричних машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Юрій Олександрович Кусакін; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Х., 2003. — 20 с. рис. — укp.