LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 2 із 49

21. Алгоритми керування напівпровідниковими перетворювачами на основі швидкого симетричного перетворення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 Є.В. Москаленко; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Розроблено способи підвищення швидкодії систем з напівпровідниковими перетворювачами на базі побудови алгоритмів швидких симетричних перетворень. Запропоновано матричну форму запису базисних функцій СКІ-перетворення та розроблено методику побудови алгоритмів швидкого СКІ-перетворення на базі факторизації матриць. З використанням запропонованого способу факторизації матриць розроблено алгоритми швидкого СКІ-перетворення. За результатами аналізу різних апаратних і програмних способів реалізації алгоритмів доведено, що найбільш швидкодіючим і, водночас, дорогим способом є реалізація на спеціалізованих мікросхемах систолічних процесорів; найменшою швидкодією (близько 2 мс) та найбільш низькою вартістю характеризується спосіб реалізації алгоритмів на однокристальних процесорах; найбільш прийнятною є реалізація на цифрових сигнальних процесорах. Розроблені алгоритми швидких перетворень та методи їх реалізації використано в системах керування трифазним інвертором з компенсацією впливу несиметрії трифазної мережі та широтно-імпульсним перетворювачем фотоелектричної системи з робастним принципом керування.

22. Алгоритми оптимального використання електроенергії в системах з відновлюваними джерелами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 О.Л. Іванін; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с. рис. — укp.

Проаналізовано та складено еквівалентні схеми фотоелектричної батареї, вітряного генератора, акумуляторної батареї та навантажень локального об'єкта, які є базою для створення алгоритмів оптимізації споживання електроенергії. Визначено доцільність застосування методу динамічного програмування з метою одержання оптимального закону керування навантаженнями локального об'єкта. Запропоновано використання методу нечіткої логіки для керування перетворювачами електроенергії з метою уточнення стратегії керування, одержаної за допомогою методу динамічного програмування. Розроблено алгоритм виведення активно-індуктивного й активно-ємнісного навантажень на заданий режим на базі методу динамічного програмування. Проаналізовано та визначено доцільність застосування числових методів для розв'язання задачі динамічного програмування. Розроблено алгоритм керування електроспоживання локального об'єкта на базі методу нечіткої логіки, в якому загальну задачу споживання розділено на окремі підзадачі для кожного окремого елемента системи. Одержано аналітичні залежності потужності на виході фотоелектричної батареї від зміни параметрів навантаження та її внутрішнього опору. Розроблено алгоритм нечіткого керування ШІП для відбирання максимальної потужності від фотоелектричої батареї.

23. Алгоритми проектування перетворювачів напруги, електромагнітно-сумісних з мережею та навантаженням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 М.В. Родіонова; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено питання забезпечення електромагнітної сумісності стосовно індустрійних кондуктивних радіозавад під час автоматизованого схемотехнічного проектування напівпровідникових перетворювачів напруги ключового типу. Запропоновано методологію схемотехнічного проектування перетворювачів з урахуванням вимог електромагнітної сумісності на початкових етапах розробки. Доведено, що ці вимоги, сформульовані у нормативних документах як частотні характеристики завад, можна визначити за допомогою аналізу амплітудно-частотних характеристик елементів матриць розв'язків, розрахованих в інтервалах лінеаризації перетворювача. Встановлено, що мінімізація відхилень АЧХ цих елементів, зумовлених наявністю паразитних параметрів компонентів за тривалістю часу перемикань ключів, призводить до зменшення рівня індустрійних кондуктивних радіозавад, створюваних перетворювачем. Розроблено алгоритми автоматизованого схемотехнічного проектування перетворювачів з урахуванням вимог електромагнітної сумісності та запропоновано математичне забезпечення для їх реалізації.

24. Алгоритмізації та програмування оптимального синтезу багатоконтурних систем теплопостачання

І.В. Вознюк Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. — 2004. — Вип. 6. — С. 65-70. — укp.

Розглянуто загальну задачу оптимального синтезу багатоконтурних систем теплопостачання, а також описано принципову блок-схему алгоритмів її декомпозиції.

25. Альтернативная энергетика Франции

Л.А. Багрова Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35 — рус.

энергетика, Великобритания, Крым, фонд Темпус-Тасис, ТНУ, экологическая безопасность, геоэкология, проект "Развитие образования в области безопасной энергетики", экологические проблемы энергетики, энергетическая политика, экологическая энергетика, приливные станции, энергосбережение, преподавательТНУ

26. Альтернативні системи кондиціонування повітря з прямою сонячною регенерацією абсорбенту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.14 Аль Гарбі Набіль; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2006. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання стосовно сонячних систем охолодження середовищ і кондиціювання повітря, які базуються на використанні відкритого абсорбційного циклу. Визначено фактори, які негативно відображаються на розвитку альтернативних систем кондиціювання повітря (АСКП), а саме: високі температури регенерації абсорбентів і велика кількість ТМА, що входять до систем (абсорбери-осушувачі, випарні охолодники, градирня, десорбер-регенератор, теплообмінники). Схеми АСКП побудовано з використанням прямої регенерації абсорбенту. Розроблено конструктивне оформлення плівкових поперечноточних тепломасообмінних апаратів (ТМА) на основі багатоканальних полікарбонатних плит. Це рішення уніфіковано для всіх ТМА і для сонячного колектора-регенератора, в якому така плита є прозорою ізоляцією сонячних колекторів-регенераторів (СК-Р).тобто коефіцієнт корисної дії від приведеної температури. Розроблено АСКП, зокрема основний блок охолодження, виконано аналіз її можливостей. АСКП здатна забезпечити одержання комфортних параметрів повітря для будь-яких кліматичних умов земної кулі (у межах вологовмісту зовнішнього повітря до 25 г/кг і температури зовнішнього повітря до ). У порівнянні з парокомпресорними системами АСКП забезпечує значне зниження енерговитрат (до 40 %), що підтверджується даними експлуатації аналогічних установок. Базуючись на методології "Повний життєвий цикл" показано, що час повернення енергії для різних типів СК-Р суттєвою мірою залежить від матеріалів, які використовуються у конструкції СК. Полімерний сонячний колектор-регенератор СК-Р має суттєву перевагу щодо величини впливу на довкілля за умов перерахунку на 1 ГДж енергії, що виробляється, у порівнянні з повітряними СК традиційного типу.

27. Анализ влияния температуры двигателя на процесс самонастройки регулятора тока в системе управления асинхронного электропривода

А.В. Передерий Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 52-53. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Проведены экспериментальные исследования современного асинхронного электропривода на базе преобразователя частоты с микропроцессорным управлением. Выполнен анализ влияния температуры двигателя на процесс самонастройки регулятора тока в системе векторного управления электропривода.

28. Анализ несинусоидальности напряжения в системах с тиристорными преобразователями при наличии коммутационных колебаний

А.К. Жук, Д.А. Жук, С.Л. Трибулькевич Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 64. — С. 37-44. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Запропоновано вдосконалену розрахункову модель, що дозволяє враховувати комутаційні коливання під час оцінювання та порівняльного аналізу показників несинусоїдальності напруги в автономних електроенергетичних системах з шестифазними і дванадцятифазними тиристорними перетворювачами.

29. Аналіз безпеки і експрес-методики оцінки стану АЕС з ВВЕР під час аварій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.14 Д.В. Шевєльов; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 20 с. — укp.

Показано необхідність розробки експрес-методик оцінки стану реакторної установки (РУ) з урахуванням вимірюваних параметрів у режимі реального часу. Сформульовано основні положення методології таких оцінок, базуючись на критеріях конвективної нестійкості рідини, теоретично доведено необхідність урахування неодномірного конвективного тепломасообміну в об'ємах з малими просторово-осередненими швидкостями середовищ. Запропоновано математично обгрунтовані та валідовані моделі, що мають властивості числової стійкості та низької чутливості відносно нодалізації й адекватно описують неодномірні процеси тепломасообміну в об'ємах РУ з однофазними середовищами, у рамках одномірних кодів (моделі поліпшеної оцінки). Запропоновано послідовний підхід до розробки методик оперативного аналізу стану АЕС (експрес-методик) і формалізації алгоритмів прийняття рішень. Цей підхід містить методи поліпшеної оцінки та підходи, орієнтовані на роботу у реальному масштабі часу. На їх базі запропоновано принципи побудови систем підтримки оператора, що характеризується надійністю й одночасно вимагають значних матеріальних і трудовитрат. Проведено аналіз запроектних аварій, що дають максимальний очікуваний внесок у частоту пошкоджень активної зони. Наведено рекомендації стосовно розробки інструкцій оперативному персоналу, що дає можливість без проведення додаткових експериментальних робіт оптимізувати стратегію управління такими аваріями, зокрема пошкодження активної зони реактора.

30. Аналіз виникнення самозбудження асинхронних двигунів при поздовжньому вмиканні ємності в пристрої регулювання напруги та реактивної потужності

В.Г. Рудницький, В.В. Бондаренко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 232-233. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Одержано зони стійкості та самозбудження асинхроних двигунів під час повздовжнього вмикання ємності в пристрої регулювання напруги та реактивної потужності для різних номінальних потужностей трансформаторів, наведено приклад для конкретного асинхронного двигуна.

31. Аналіз динаміки напівпровідникових перетворювачів на комплексній площині

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 Т.В. Миланіч; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 17 с. — укp.

Розроблено новий метод аналізу перетворювальних пристроїв у перехідних режимах роботи. Розглянуто метод аналізу перехідних процесів шляхом відображення їх на площину комплексної змінної. Вказано на переваги запропонованого методу перед існуючими - можливість аналізу лише однієї змінної, щоб мати уявлення про перехідні процеси у будь-якій частині всієї системи. Необхідність визначення ненульових початкових умов для кожного такту роботи перестає бути важливою. Зазначено, що принцип єдиності перехідного процесу в усій системі дозволяє контролювати лише одну змінну, а всі інші розраховувати за допомогою годографа даної змінної за розробленими алгоритмами, що значно спрощує вимірювальний канал системи мікропроцесорного керування. Встановлено правила аналізу на комплексній площині різноманітних пристроїв перетворювальної техніки.

32. Аналіз електричних кіл з нелінійними електрохімічними елементами методом перетворення змінних

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 О.І. Бондар; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Удосконалено аналітичні методи аналізу нелінійних електричних кіл, з використанням яких встановлено загальні закономірності електромагнітних процесів у колах з електрохімічними елементами. Експериментально одержано вольт-амперні характеристики нелінійних електрохімічних елементів та виконано їх аналітичну апроксимацію. Побудовано електричні схеми заміщення електролізерів та розроблено їх математичні моделі. Удосконалено метод перетворення двох змінних для аналізу кіл з нелінійними електрохімічними елементами й обгрунтовано методику його проведення. За допомогою методу перетворення двох змінних одержано аналітичні розв'язки рівнянь електромагнітного стану, що описують процеси у колах з нелінійними електрохімічними елементами за умов дії вхідних струмів та напруг різної форми. Встановлено загальні закономірності зміни у часі прикатодного спаду напруги у даних колах та струму осадження металу. Виконано розрахунки для кіл з електролізерами електроосадження міді, заліза, нікелю. Досліджено стійкість електромагнітних процесів в електрохімічних колах з елементами, що мають N-образну характеристику електрохімічного елемента. Одержано залежності, що пов'язують максимальне значення прикатодного спаду напруги з параметрами несинусоїдного джерела живлення. Виконано досліження впливу зміни параметрів імпульсних джерел живлення на максимальне та мінімальне значення прикатодного спаду напруги.

33. Аналіз електричних кіл з розподіленими параметрами при малих нелінійностях елементів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 О.І. Новікова; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 1998. — 17 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці методики аналізу кіл з нелінійними розподіленими параметрами. В роботі отримані нові математичні формули для розрахунку електромагнітних процесів в колах з лінійнозалежними від струму опорів, квадратичною залежністю від напруги провідностей, слабонелінійних індуктивних і ємнісних елементів. Приведена методика і аналітичні вирази для аналізу перехідних та енергетичних процесів в довгих лініях з малими втратами і нелінійними елементами.

34. Аналіз ефективності пристроїв обмеження внутрішніх перенапруг на регулювальному трансформаторі статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання

Автореф. дис. канд. техн. наук05.14.02 О.М. Сівакова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Проведено аналіз ефективності комплексу пристроїв обмеження величини та тривалості внутрішніх перенапруг на регулювальний трансформатор статичного компенсатора реактивної потужності прямого регулювання. Встановлено залежність ефективності роботи комплексу пристроїв обмеження перенапруг від головної параметричної характеристики компенсатора (яка визначається як співвідношення між номінальною напругою мережі та найбільшою з номінальних напруг регулювальної обмотки цього трансформатора), що дозволило запропонувати приниципи керування та критерій вибору відповідного методу керування потенціалом бічного електрода швидкодійного високовольтного короткозамикача для підвищення надійності захисту. Розроблено рекомендації щодо зміни схеми та параметрів пристроїв обмеження перенапруг, що зменшують розрахункові дії на вентильні розрядники вольтододатного трансформатора (ВДТ) та вирішують науково-технічну проблему, обумовлену невідповідністю рівнів ізоляції регулювальної обмотки ВДТ та величин перенапруг, що діють на неї.

35. Аналіз і синтез магнітних систем давачів лінійних переміщень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 А.В. Романенко; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено математичні моделі тривимірного магнітного поля в магнітних системах давачів лінійних переміщень (ДЛП) та ітераційні методи їх числового розрахунку, що дають змогу розрахувати їх статичні характеристики з урахуванням магнітних характеристик постійних магнітів з необхідною точністю. Запропоновано методику синтезу магнітних систем ДЛП за заданими статичними характеристиками, дозволяє оптимізувати параметри магнітних систем за критерієм мінімальної розбіжності параметрів заданої статичної характеристики та розрахункової. Задачу синтезу розв'язано за методами планування числових експериментів та на підставі регресійного аналізу, причому синтезу піддається не визначене значення поля в заданій точці, а аналітична залежність напруженості поля в робочій області ДЛП від переміщення джерела інформаційного сигналу. Розглянуто два види магніточутливих елементів, застосовуваних у датчиках: стрижневі ферозонди та модулятор, вбудований у магнітопровід ДЛП.

36. Аналіз квазістаціонарних магнітних полів в неоднорідних середовищах з використанням розривних функцій

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.05 В.М. Боєв; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці і дослідженню нового підходу до методів аналізу і розрахунку магнітних полів електротехнічних пристроїв. Запропоновано новий напрямок в методах розрахунку електромагнітних полів, який базується на широкому використанні розривних функцій і передбачає одержання рішення в необмеженому просторі. Доведено ефективність такого підходу при розгляді тримірних і нелінійних задач. Одержано аналітичне рішення задачі розрахунку тримірного магнітного поля спрощеної математичної моделі кріогенератора з урахуванням кінцевої довжини магнітопроводу, поля тороідального трансформатора з витим стрічковим магнітопроводом з урахуванням кінцевої ширини сталевої стрічки та поля у сталевому листі і двошаровому просторі з урахуванням нелінійності кривої намагнічування. Розраховані вибіркові обмотки для вимірювання і компенсуючих пристроїв зовнішнього поля розсіювання електрообладнання.

37. Аналіз напружено-деформованого стану та власних коливань вузлів турбін на основі МСЕ

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 О.В. Асайонок; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 18 с. — укp.

Проведено дослідження тривимірного напружено-деформованого стану (НДС) та власних коливань вузлів гідравлічних і парових турбін з урахуванням контакту елементів та наявності тріщин. Дану задачу розв'язано за допомогою багатосіткового методу скінченних елементів. З метою поліпшення збіжності методу запропоновано модифікацію його операторів - пряму побудову проміжної скінченноелементної моделі і числову побудову оператора конденсації. Удосконалено метод урахування недосконалостей структури у вигляді тріщин для динамічних задач. Проведено тестування запропонованих методик. Створено спеціалізований програмний комплекс з розвинутим вхідним і вихідним інтерфейсами. Встановлено вплив різних конструктивних і технологічних факторів на НДС та власні коливання вузлів гідравлічних і парових турбін. Вперше вивчено вплив контактного обпирання та появи тріщин в лопатковому апараті на НДС діафрагми парової турбіни. Досліжено вплив довжини та глибини тріщини в лопаті робочого колеса радіально-осьової гідротурбіни на власні коливання. Встановлено вплив системи тріщин різної орієнтації та довжини в лопаті поворотно-лопатевої гідротурбіни на її власні коливання.

38. Аналіз нелінійних електричних кіл з фотоелектричними та електрохімічними джерелами живлення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 О.П. Кравченко; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 1998. — 19 с. — укp.

Подається аналіз електричних кіл з нелінійними навантаженнями, залежними від електричних параметрів та температури. Розглядаються варіанти живлення електричних кіл від синусоїдального джерела живлення, фотобатареї та електрохімічних накопичувачів різних термінів використання. Проаналізовано процеси у колах заряду електрохімічного накопичувача від фотобатареї. Одержано оригінальні апроксимаційні залежності для внутрішнього опору фотобатареї від параметрів кола, напруги на накопичувачі від заряду (розряду), які дозволяють розглядати фотобатарею та електрохімічний накопичувач як джерела живлення з нелінійними характеристиками.

39. Аналіз проектних аварій для реакторної установки ВВЕР-1000 з використанням методики оцінки невизначеності даних

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.14 Ю.А. Сапожников; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Вперше розроблено методику аналізу невизначеності даних з подальшим уточненням границь діапазону можливих значень досліджуваної величини, в основу якої покладено чіткий математичний апарат. Застосовано методику аналізу невизначеності даних для встановлення запасів до порушення критеріїв прийнятності, встановлених нормативною документацією для реакторів ВВЕР-1000. Це дозволяє максимально об'єктивно стверджувати про прийнятний рівень безпеки енергоблоків досліджуваного типу, так як уточнений діапазон можливих значень величини, яка аналізується в жодному з випадків не перевищив гранично допустимі значення критеріїв прийнятності. Продемонстровано, що значення отримані з використанням традиційного аналізу чутливості було знижено внаслідок неврахування ряду комбінацій початкових умов. Висвітлено питання можливості проведення кількісної оцінки впливу кожного зі змінних параметрів на аналізовану розрахункову величину, що дозволяє розробити стратегію удосконалення технічних характеристик устаткування ядерного енергоблоку з реактором ВВЕР-1000. Запропоновано спосіб вирішення проблеми втрати теплоносія першого контуру у випадку аварії з відривом кришки колектора парогенератора та незакриттям пароскидного пристрою. Вперше показано можливість переведення реакторної установки в безпечний кінцевий стан з відповідним вирівнюванням тиску першого та другого контурів енергоблоку з метою недопущення руйнування активної зони ядерного реактора.

40. Аналіз розвитку електроенергетики як складової частини паливно-енергетичного комплексу областей півдня України

М.Є. Толпеко Культура народов Причерноморья. — 2003. — N46. — С. 84-87 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — укp.

Метою даного етапу досліджень є: системний аналіз сучасного стану електроенергетики. Економічний аналіз динаміки виробництва електроенергії як передумова комплексу робіт з розробки та впровадження економіко-математичної моделі оптимізації паливно-енергетичного балансу регіону.