LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 3 із 49

41. Аналіз сигналів та побудова систем керування перетворювачів на базі спектрально-часових методів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 Д.О. Ульченко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розвинуто теорію керування широтно-імпульсними перетворювачами електричної енергії з використанням спектрально-часових методів аналізу сигналів у перетворювачах. Проведено аналіз струмів і напруг перетворювачів і запропоновано методи виявлення спотворень форм струмів і напруг на підставі вейвлет перетворення, які у подальшому використовувались під час побудови систем керування. Розроблено алгоритми керування широтно-імпульсними перетворювачами з адаптивним регулюванням частоти комутації вентилів, що дозволило знизити динамічні втрати на вентилях у безтрансформаторних схемах перетворювачів. Проведено моделювання роботи автономного інвертора напруги та фільтро-компенсувального перетворювача з використанням дискретного вейвлет перетворення.

42. Аналіз та синтез систем збудження машин змінного струму електромашиновентильних комплексів генерування електроенергії

Автореф. дис... д- ра техн. наук05.09.03 А.С. Куцик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 40 с. — укp.

На підставі поєднання теорії математичного моделювання електромашиновентильних систем і принципів теорії об'єктно-орієнтованого проектування розвинуто теорію аналізу складних електротехнічних систем, що дозволяє створювати моделі з більш повним описом їх елементів і з можливістю функціонування цих моделей у реальному часі у взаємодії з фізичними об'єктами. Удосконалено метод аналізу процесів у синхронній машині шляхом зменшення впливу похибки числового інтегрування диференціальних рівнянь у фізичних координатах, що дозволяє підвищити точність аналізу процесів в електротехнічних комплексах з синхронними машинами за умов забезпечення функціонування моделей у реальному часі. Запропоновано метод аналізу процесів у комплексі система збудження - генератор - лінія електропередачі, що дозволяє врахувати нелінійність електричних машин і дискретність напівпровідникових перетворювачів і проаналізувати взаємні впливи між системою збудження, генератором і лінією електропередачі за робочих режимів та у випадку аварійних ситуацій у лінії та напівпровідниковій системі збудження. Синтезовано нечіткі регулятори збудження сихронних генераторів електростанцій на базі уточнених математичних моделей об'єктів регулювання з урахуванням процесів і обмежень у напівпровідникових системах збудження та нелінійності електричних машин, що дозволяє покращити динамічні характеристики генераторної установки. Розвинуто теорію керування асинхронною машиною з боку ротора, що передбачає врахування встановлених залежностей між коефіцієнтом потужності статора та струмами фазного ротора, а також залежності потужності, що споживає коло ротора з мережі, від режиму роботи та швидкості обертання.

43. Аналіз теплового стану синхронних явнополюсних двигунів на основі еквівалентних теплових схем

В.П. Шевченко, В.Л. Кобрін Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 64. — С. 62-66. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Наведено еквівалентні теплові схеми заміщення якоря та полюсної системи індуктора синхронної явнополюсної машини. Наведено розв'язання теплових провідностей схеми заміщення щодо перегрівів окремих елементів машини.

44. Аналіз функціонування електричних систем на основі структурної зв'язності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.02 Т.Л. Кацадзе; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 21 с. — укp.

Запропоновано загальну математичну модель електричної системи (ЕС), основною структурною частиною якої є ядро, функціональна цілісність якого визначає нормальне функціонування ЕС. Розроблено метод, математичні моделі, алгоритм аналізу структурної зв'язності ЕС на базі математичного апарату q-зв'язності, загальну структуру та математичні моделі блоків матриці чутливості, яка відбиває взаємний вплив режимних параметрів об'єктів ЕС і призначена для здійснення на її основі аналізу структурної зв'язності системи, а також новий модельний базис експертної системи EXSYLEN

45. Аналіз ядерної безпеки ядерно-небезпечних об'єктів Чорнобильської АЕС

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.21 Д.Г. Бобро; Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 28 с. — укp.

Розроблено повномасштабні тривимірні розрахункові моделі складних ядерно-небезпечних об'єктів Чорнобильської АЕС (реактору РВПК-1000, сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2), паливовмісних мас об'єкту "Укриття"), що найбільш адекватно відображають усі їх конструктивні особливості та масо-габаритні параметри. На основі розроблених моделей проведено розрахунки, що обгрунтовують ядерну безпеку та подають вхідну інформацію для подальших розрахунків радіаційних характеристик об'єктів. За результатами проведеного аналізу чутливості зроблено обгрунтовані спрощення моделей та описано базові моделі. Наведено схему розрахунків та експериментальних досліджень радіаційних характеристик реакторних конструкцій для енергоблоків АЕС з реакторами РВПК.

46. Аналіз, моделі та діагностика кризових теплогідравлічних явищ в енергообладнанні АЕС

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.14.14 О.В. Корольов; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 33 с. — укp.

Установлено, що наслідком електронагріву є електродинамічні сили, що визначають вібрацію поверхні нагріву та виникнення ТАК. Доведено вплив електродинамічних сил на вібрацію поверхні теплообміну. Установлено істотну відмінність акустичних спектрів, одержаних за змінного й акумуляторного струму, експериментально доведено, що відмінності у таблицях критичного теплового потоку визначаються видом обігріву. Установлено причини появи S-подібних кривих кипіння. Розроблено метод вимірювання температури поверхні нагріву з застосуванням індикатора. Установлено факт зниження гідравлічного опору каналу, що обігрівається, за рахунок електродинамічної вібрації стінок каналу. Розроблено метод діагностики снарядно-пробкових режимів двофазного потоку. Установлено закономірність самоорганізації двофазного потоку за кризи течії. Одержано вирази для розрахунку швидкості звуку та частотних характеристик каналів з двофазними та підкипаючими потоками. Розроблено моделі течії телоносія в каналах, що обігріваються, показано можливість реалізації за цих умов високочастотних коливань. Розроблено метод розрахунку радіаційного підйому тиску у пароводяному інжекторі. спектра акустичного сигналу від характеру течії. Розроблено положення щодо створення системи акустичного контролю протікання даних з'єднань верхнього блока реактора ВВЕР-1000. За результатами досліджень розроблено практичні додатки.

47. Асинхронна автономна генераторна система з керованим збудженням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Б.Л. Копчак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Розроблено лінеаризовану модель асинхронного генератора (АГ) з керованим збудженням як ланки систем автоматичного керування (САК), яка відрізняється від існуючих тим, що для цього використана реальна реакція АГ на зміну ємності самозбудження та дає змогу вдосконалити аналіз впливу на АГ збурень у каналах швидкості обертання, струму збудження та навантаження. Запропоновано будувати САК напруги АГ з самозбудженням як двоконтурні, з введенням додатково контуру регулювання струму тиристорного компенсатора реактивної потужності, що дає змогу підвищити надійність та якість енергопостачання. Створено математичні моделі автономних асинхронних генераторних установок (ААГУ) з керованим збудженням, які враховують нелінійність характеристики асинхронної машини, дискретність тиристорних перетворювачів і дають змогу вдосконалити дослідження електромагнітних та електромеханічних процесів у різних режимах роботи, зокрема: самозбудження, несиметричних та аварійних. Уперше запропоновано вводити в САК напруги АГ гнучкий зворотний зв'язок за вихідною потужністю та використовувати тиристорний компенсатор реактивної потужності не лише для регулювання напруги, але й для демпфування динамічних моментів у системі рушій - генератор, що дозволяє сповільнити її втомлюванісне руйнування. Розвинуто принцип зонного керування для побудови САК напруги ААГУ з урахуванням особливостей впливу випадкових збурень у каналі навантаження, що спричиняє суттєве зниження дисперсії коливань напруги на її виході.

48. Асинхронний електропривід з частотним керуванням підйомно-транспортних механізмів за нормальними та аномальними режимами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Букілі Хішам; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Проаналізовано процеси, що відбуваються в приводі за системою ПЧ - АД, яка працює у пуско-гальмових режимах, під час комутації ключів автономного інвертора напруги (АІН) з частотою широтно-імпульсної модуляції (ШІМ), електричних, електромагнітних і електромеханічних процесів в асинхронних електроприводах під впливом вихідної напруги інвертора, що формується за різними варіантами методу ШІМ, широтно-імпульсного й амплітудно-імпульсного регулювання. Особливу увагу приділено дослідженню внутрішніх комутаційних процесів в АІН і аварійних процесів приводу, що відбуваються у разі раптового відключення напруги живлення. Проведено порівняльний аналіз 73 варіантів формування вихідної напруги АІН. Розроблено рекомендації щодо їх ефективного застосування. Запропоновано універсальний програмний комплекс "MCF - Hicham", за допомогою якого досліджено нормальні й аномальні режими приводу в природних трифазних осях без проміжного переходу від двофазного представлення, що широко застосовується, до трифазної системи координат.

49. Асинхронний електропривод з векторним керуванням напругою фазного ротора

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 В.Д. Йовбак; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Установлено закономірності, притаманні процесам перетворення енергії у машинах подвійного живлення, які дозволяють одержати залежності між струмами фазного ротора, потокозчепленням і струмами статора, а також електромагнітними параметрами асинхронної машини. Відзначено, що виявлені закономірності забезпечують компенсацію поля статора у разі статичних і динамічних режимів роботи за умов векторного керування машиною у колі ротора та надають електроприводу з машиною подвійного живлення властивостей електроприводу з компенсованою машиною постійного струму незалежного збудження. Виведено умови синхронізації сигналів керування з вектором напруги статора, що забезпечило формування керувального впливу у цифрових системах зазначеного керування асинхронним електродвигуном, що має фазний ротор, це дозволило значною мірою покращити експлуатаційні й енергетичні характеристики електроприводу.

50. Асинхронний електропривод з покращеними показниками електромагнітної сумісності у контурах перетворення електричної енергії

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 П.І. Поліщук; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М.Остроградського. — Кременчук, 2008. — 21 с. — укp.

Формалізовано підхід, що узагальнює та доповнює теорію створення архітектур сучасних електроприводів (ЕП) і синтезу фільтрокомпенсувальних пристроїв - складових електротехнічних комплексів, для покращання електромагнітної сумісності контуру перетворення електричної енергії з живильною мережею та навантаженням. Проведено градацію рівнів вимог та їх відповідність умовам електромагнітної сумісності ЕП, симетрованих з живильною мережею та навантаженням. Досліджено електромагнітні процеси та підтверджено можливість досягнення необхідного рівня електомагнітної сумісності у разі ШІМ напруги живлення електричного двигуна шляхом застосування електричних фільтрів. На базі методу чотириполюсника розроблено методику формування структур електричних фільтрів, що дозволяє синтезувати їх нові варіанти як комбінації функціональних ланок - суб'єктів фільтрації загальнофільтрувального комплексу. Доведено залежність між якістю перетворення електричної енергії в ЕП змінного струму з контуром імпульсного перетворення напруги живлення асинхронного двигуна (АД) та режимами їх функціонування, що дозволило розробити рекомендації щодо рівня припустимих і можливих відхилень форм кривих струму та напруги від синусоїдних. Запропоновано та досліджено алгоритм компенсації впливу параметрів вихідного фільтра на характеристики ЕП. Досліджено новий ефект, врахування якого дозволяє визначити рівень виконання захисних функцій відповідними пристроями перетворювального контуру. Доведено необхідність та модернізовано імпульсний перетворювач ШІМ-напруги комплектного ЕП елементами захисту від "довгих" імпульсів наднапруг.

51. Асинхронний трифазно-однофазний електропривод з тиристорним керуванням

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Ю.В. Шуруб; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Розроблено математичні моделі, проведено аналіз та синтез структур регульованого електроприводу (ЕП) за системою "однофазний тиристорний перетворювач напруги - асинхронний двигун з трифазними обмотками статора малої потужності та фазозсувним конденсатором". Специфіка такої системи полягає у різноманітності простих схемо-технічних рішень і в складності електромагнітних та електромеханічних процесів, обумовлених якістю напруг та струмів в елементах ЕП. Розроблено узагальнену математичну модель, що враховує ЕРС обертання, несиметрію та несинусоїдальність струмів та напруг, дозволяє проводити порівняльний аналіз різних схем силової частини ЕП. На її базі досліджено динамічні, механічні, енергетичні та регулювальні характеристики системи. Обумовлено вибір раціональних схемо-технічних рішень і проведено оптимізацію параметрів силових елементів ЕП. Функціональні можливості даної системи реалізуються за двома основними напрямками - регулюванням швидкості обертання в обмеженому діапазоні та мінімізацію втрат потужності у разі змінного навантаження.

52. Асинхронні генератори з вентильним та вентильно-ємнісним збудженням для автономних енергоустановок

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.01 Л.І. Мазуренко; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2001. — 37 с. — укp.

Розроблено математичні моделі, методики, алгоритми та комп'ютерні програми методу аналізу електромагнітних процесів і розрахунку робочих характеристик. Досліджено квазістаціонарні та динамічні режими. Наведено схемні розв'язання та рекомендації щодо проектування асинхронних генераторів з вентильним і вентильно-ємнісним збудженням (АГ з ВЗ та ВЄЗ). За допомогою розробленого методу, фізичного моделювання АГ з ВЗ та ВЄЗ (перетворювач АГ виконано за схемою автономного інвертора напруги) проведено дослідження їх режимів. З'ясовано особливості процесів електромеханічного перетворення енергії в АГ. Обгрунтовано можливість одержання в АГ з ВЗ синусоїдної напруги, доцільність використання АГ з широтно-імпульсною модуляцією напруги та АГ зі з'єднанням статорної обмотки у трикутник і несиметричним ВЄЗ. Визначено доцільні фіксовані від'ємні ковзання для проведення збудження АГ з ВЗ. Сформульовано необхідні та достатні умови самозбудження АГ з ВЗ від залишкової ЕРС. Описано умови одержання синусоїдної напруги в АГ з ВЄЗ. Вміщено теоретичні результати дослідження АГ з ВЄЗ на базі компенсаційного випрямляча. Висвітлено базові схемотехнічні рішення АГ з ВЗ і ВЄЗ та джерел живлення, зварювальної дуги на базі АГ. Розвинуто системний підхід до проектування АГ.

53. Асинхронный тиристорный электропривод с бездатчиковым измерителем скорости

И.Я. Браславский, А.М. Зюзев, К.Е. Нестеров Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 35-36. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Разработан регулируемый по скорости электропривод системы "тиристорный преобразователь напряжения - асинхронный двигатель" (ТПН-АД) без датчика скорости на валу двигателя. Принцип определения частоты вращения ротора, использованный в рассматриваемом электроприводе, основан на измерении ЭДС статора АД в бестоковую паузу.

54. Асинхронный электропривод бытовой стиральной машины с микропроцессорным управлением

В.В. Бушер, Л.В. Мельникова, О.Б. Бабийчук, С.А. Средницкий Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 193-194. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Рассмотрен синтез микропроцессорной системы управления асинхронным двигателем с помощью широтно-импульсной модуляции базовых векторов. Создана программа для простого микропроцессора Microchip PIC16C7x.

55. Аспекти вияву композиторської індивідуальності у сучасній культурі (на матеріалі творчості В.С.Губаренка)

Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.17.00.03 І.С. Драч; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Розкрито суть поняття художньої індивідуальності шляхом виявлення певних закономірностей її становлення у музичній культурі XX ст. Запропоновано концепцію об'єктивізації композиторської індивідуальності, що дає змогу визначити способи передачі суб'єктивного змісту засобами музичного мистецтва. Розроблено аналітичний підхід до вивчення даного художнього феномену, що дозволило врахувати його динамічну природу та онтологічну цілісність. Розглянуто процес реалізації композиторської індивідуальності з використанням матеріалу стосовно творчості В.С.Губаренка (1934 - 2000) - одного з лідерів "шістдесятництва" в українській літературі. З використанням запропонованого модального підходу розкрито особливості еволюції митця, уточнено специфіку музичного мислення композитора, досліджено відтворену ним картину світу, а також сформульовано принципи творчої роботи та естетичні настанови.

56. Багатовимірне цифрове управління барабанними парогенераторами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.Ф. Ложечніков; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено та досліджено цифрові автоматичні системи регулювання (АСР) барабанними котлами середньої потужності та парогенераторами енергоблоків АЕС з реакторами ВВЕР. Для синтезу нових цифрових систем регулювання розроблено аналітичну модель динаміки барабанного котла та експериментально-аналітичну модель динаміки ділянки живлення барабанних парогенераторів енергоблока АЕС з реактором даного типу. З метою стабілізації рівня води в барабанних парогенераторах запропоновано цифровий оптимальний ПІ-регулятор, для оптимального управління всім барабанним котлом - цифровий багатовимірний ПІ-регулятор і його модифікацію з об'єднаним каналом "паливо - повітря". Розроблено багатовимірний цифровий оптимальний ПІ-регулятор з метою управління всією ділянкою живлення енергоблока АЕС з реактором ВВЕР-1000.

57. Багатоелементні болометричні ІЧ-детектори зі скануванням на основі високотемпературних надпровідників

Автореф. дис... канд. техн. наук05.27.01 Е.Ю. Гордієнко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Теоретично й експериментально обгрунтовано можливості створення високоефективного болометричного високотемпературного надпровідника (ВТНП) багатоелементного перетворювача інфрачервоного (ІЧ) зображення з безелектродним поелементним виділенням інформації. Запропоновано та обгрунтовано організацію поелементного зчитування інформації у широкоформатній ВТНП болометричній структурі, яка б дозволила уникнути формування великої кількості електричних з'єднань з комутатором, для чого досліджено можливості формування та переміщення на її приймальній площині локальних областей, чутливих до зовнішнього випромінювання, за допомогою лазерного зонда. Теоретично оцінено граничну чутливість та просторове розрізнення ВТНП багатоелементного перетворювача ІЧ зображення з формуванням окремих елементів за допомогою лазерного зонда та дослідити фактори, які обмежують ці параметри, а також оптимізувати енергетичні та часові параметри лазерного зонда. Досліджено надпровідні властивості та шумові характеристики найбільш підходящих ВТНП матеріалів з точки зору болометричних використань та оптимізовано технологію формування приймальних структур на їх основі з метою створення діючих зразків перетворювача ІЧ зображення. Наведено методики, вимірювальні установки та проведено експериментальне дослідження детектуючих властивостей такого перетворювача ІЧ зображення.

58. Багатоканальний відцентровий золопиловловлювач для аспірації теплоенергетичного обладнання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 О.О. Буров; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Установлено, що в разі збільшення відношення площин поперечних перерізів наскрізного газового потоку на вході й виході з багатоканального відцентрового золопилевловлювача залежність коефіцієнта опору від числа каналів змінюється з квадратичної на лінійну. Розроблено стохастичну модель вилучення з наскрізного газового потоку твердих субмікронних частинок у системі криволінійних каналів із замкненими контурами. Наведено математичну модель еволюції пилу в газовому потоці, що циркулює в замкненій за газом системі знепилювання ізольованого простору. Доведено можливість використання відцентрового димососа як концентратора та коагулятора субмікронних частинок. Запропоновано математичну модель для розрахунку часу знепилювання ізольованого простору за різних варіантів компонування пиловловлювача з димососом.

59. Багатокритеріальне моделювання та оцінка альтернатив при переведенні холодильного обладнання на сучасні холодильні агенти

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.14 І.В. Дубро; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Запропоновано багатокритеріальний підхід для розробки моделей оцінки альтернатив за умов переведення холодильного обладнання на сучасні холодоагенти. Розроблено моделі оцінки небезпеки холодоагентів з застосуванням адитивних функцій і апріорних процедур, що забезпечує достатньо повне урахування прямих та посередницьких факторів глобального та локального ризику. Наведений підхід передбачає здійснення оцінок небезпеки холодоагентів за умов ієрархічності екологічних цілей та змінних пріоритетів. Показано, що урахування динаміки пріоритетів спричинює зміну оцінки розрахункової небезпеки більшості сучасних холодоагентів на 40 % та сприяє створенню умов для виникнення привілейованих альтернатив під час прийняття рішень стосовно зміни небезпечних робочих тіл. За цього інтрументом багатокритеріального аналізу є розроблена інформаційно обчислювальна система EcoRef для визначення екологічних показників холодоагентів та сформована база даних для 150-ти чистих речовин та сумішей. Розроблено рекомендації щодо вибору у межах виявлених "областей безпеки" переважних холодоагентів для системи охолодження різного призначення, що має важливе практичне значення для прийняття екологічно обгрунтованих рішень з метою зниження техногенного навантаження у галузі.

60. Багатокритеріальне моделювання термодинамічної поведінки природних робочих тіл

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 С.В. Артеменко; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2004. — 18 с. — укp.

Досліджено багатокритеріальний підхід у розробці моделей термодинамічної та фазової поведінки природних робочих тіл - перспективного середовища для створення екологічно безпечних технологій знищення органічних забруднень, надкритичної екстракції, заміни озоноруйнуючих речовин у холодильній техніці. Встановлено, що нейронні мережі є потужним інструментом для узагальнення великої кількості несистематизованих даних про підгінні параметри моделей, що істотно використовують експериментальну інформацію і які не можна теоретично оцінити. З'ясовано, що використання надійно визначених критичних параметрів робочих тіл у сполученні з термодинамічно строгими критеріями азеотропії та нейронними мережами, що генерують емпіричні дані про параметри перехресної взаємодії, дозволяє апріорно прогнозувати появу азеотропії у бінарних сумішах холодоагентів. Зазначено, що основні результати дослідження, які прогнозують термодинамічну та фазову поведінку в системах надкритична вода - органічний забруднювач, надкритичний двоокис вуглецю - біологічні молекули мають практичне значення для проектування теплотехнічного обладнання для нових екологічно безпечних технологій.