LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 4 із 49

61. Багатокритеріальний параметричний синтез систем автоматичного керування реакторної установки АЕС

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.М. Нікуліна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розвинуто методи синтезу систем автоматичного керування з одним змінним параметром на основі модифікації методів одновимірного пошуку для оптимізації векторних функцій за покроковим підходом, що передбачають урахування умов стійкості систем керування та вимог до їх показників якості. Використання даних методів дозволяє підвищити рівень автоматизації процесу синтеза. Розроблено методи багатокритеріального параметричного синтезу систем автоматичного керування з використанням одновимірних методів, які формалізують завдання управління процесами та суттєво покращують показники якості систем. Розвинуто статичні та динамічні математичні моделі систем керування ядерним реактором у просторі станів, що забезпечують обчислення статичних помилок і проведення параметричного синтезу систем керування тепловою потужністю та дозволяють підвищити якість процесів. Розвинуто параметричний синтез систем керування парогенератора. Розроблено динамічі моделі та проведено ідентифікацію їх параметрів з використанням методів оптимізації, що дозволяє підвищити якість основних процесів у системі керування продуктивністю. Побудовано математичні моделі для систем керування потужністю теплоносія реакторної установки за моделями систем керування реактора та парогенератора. Проведено багатокритеріальний параметричний синтез систем, який забезпечує визначення оптимального закону керування та підвищення надійності систем.

62. Багатопараметровий електромагнітний метод та прилад, заснований на комп'ютерних універсальних функціях перетворення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Мохаммад Махмуд Мохаммад Дарвиш; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Визначено універсальні комп'ютерні функції перетворення, які зв'язують параметри циліндричних виробів з узагальненими компонентами сигналів параметричного електромагнітного перетворювача (ПЕМП). Розроблено дві модифікації електромагнітного методу, який реалізовано на ПЕМП для спільного контролю магнітного та електричного параметрів виробів. Створено методику розрахунку очікуваних значень компонентів сигналів ПЕМП на підставі розв'язання прямої задачі. Розв'язано зворотню задачу визначення умовно виміряних електромагнітних параметрів циліндричних виробів, оцінено похибки визначення їх умовно виміряних параметрів. Установлено критерій практично повного промагнічування циліндричного провідного виробу. вимірювальну установку для спільного контролю електромагнітних величин і втрат потужності у даних виробах і зразках. Одержано результати багатопараметрових досліджень. Розглянуто диференціальну чутливість ПЕМП до параметрів виробів. Розроблено алгоритм та функціональну схему автоматизованої установки для багатопараметрового контролю циліндричних виробів з використанням ПЕМП.

63. Багатопараметрові різницеві електромагнітні методи та пристрої для контролю матеріалів і виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Ду Хіан Янг; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Запропоновано дві модифікації двопараметрового електромагнітного методу спільного контролю магнітної проникності та питомої електричної провідності виробу з урахуванням та без нього впливу одного параметра на інший. Розроблено методику розрахунку очікуваних значень компонентів вихідних сигналів трансформаторного електромагнітного перетворювача, що працює в абсолютному та диференціальному варіантах, а також визначено межі застосування трансформаторного електромагнітного перетворювача (ТЕМП) за зазначених варіантів його функціонування. Розроблено схеми установок для дво- та трипараметрового контролю на базі використання ТЕМП, що працює зі стандартним вольтметром, амперметром, фазометром і фазочуйним ферометром. Надано теоретичне обгрунтування дво- та трипараметрового диференціального електромагнітного методу та ТЕМП для спільного контролю магнітного, електричного параметрів і радіусу циліндричного виробу. Створено методику розрахунку методичних похибок спільного визначення магнітних, електричних параметрів виробу та його радіуса для одно- та двочастотного диференціального ТЕМП, ці методичні похибки обумовлені заміною реальних функцій перетворення їх лінійним наближенням, тобто відхиленням реальних функцій від лінійних наближень робочої точки. Подано результати експериментальних абсолютних і диференціальних дво- та трипараметрових вимірів магнітних, електричних і геометричних величин. Наведено області практичного використання розглянутих електромагнітних методів і пристроїв для дво- та трипараметрового контролю в абсолютному та диференціальному варіантах.

64. Багатоступенева термопереробка твердого палива. Енерготехнологічне використання бурого вугілля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 О.В. Косячков; НАН України. М-во палива та енергетики України. Ін-т вугільних енерготехнологій. — К., 2007. — 22 с. — укp.

Встановлено основні закономірності конверсії дніпровського бурого вугілля у процесі термічної переробки. Створено нові та модифіковано існуючі установки для дослідження процесів окисного піролізу та спалювання дніпровського бурого вугілля у киплячому шарі (КШ). Визначено розмелоздатність дніпровського бурого вугілля та паливних сумішей на його основі. Розроблено методику експериментального дослідження процесу спалювання та піролізу бурого вугілля в КШ і циркулюючому киплячому шарі (ЦКШ). Створено методику порівняльного дослідження розмелоздатності палива та паливних сумішей. Удосконалено методику розрахунку швидкості конверсії коксового залишку. Експериментально визначено закономірності перебігу процесу конверсії дніпровського бурого вугілля за умов факела, КШ і ЦКШ. Наведено рекомендації щодо залучення у паливний баланс теплових електричних станцій (ТЕС) дніпровського бурого вугілля. Результати наукового дослідження використано для створення проектів енерготехнологічних апаратів.

65. Безбаластний MoO3-електрод для літієвих хімічних джерел струму

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Олександр Васильович Маркевич; Український держ. хіміко-технологічний ун-т. — Д., 2006. — 21 с. — укp.

66. Безконтактні електромагнітні перетворювачі з різною орієнтацією зондуючого магнітного поля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 Чінь Тхі То Оань; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Розглянуто двохпараметрові методи та реалізуючі їх комбінований і прохідний перетворювачі відповідно з поперечним і поздовжнім відносно досліджуваного вибору магнітними полями. Отримані співвідношення, які описують роботу цих перетворювачів, заснованих на абсолютних вимірюваннях радіуса та питомої електричної провідності, циліндричних немагнітних виробів, а також на специфічному контролі електричних, магнітних і геометричних параметрів у моменти досягнення екстремумів амплітудної та фазової чутливості, уявної частини внесеної ЕРС перетворювачів обох типів, а також екстремумів уявної та похідної від реальної частин результуючої ЕРС прохідного перетворювача. Розроблена методика розрахунку метрологічних характеристик розглянутих перетворювачів з різною орієнтацією магнітного поля. Одержані співвідношення для оцінки похибок двопараметрових вимірювань.

67. Безреактивне згладжування пульсацій у мережевих перетворювачах електричної енергії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 В.А. Попов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 16 с. — укp.

Розроблено способи безреактивного згладжування пульсацій шляхом формування квазіпостійної вихідної напруги і створено на даній основі схеми мережевих перетворювачів з покращеними масогабаритними показниками. Запропоновано спосіб безреактивного згладжування пульсацій на базі алгоритмів формування квазіпостійної напруги кусково-синусоїдальної форми, який дозволив досягти зменшення кількості реактивних елементів у 2 - 10 разів. Теоретично визначено якісні характеристики вихідної напруги та мережевого струму, запропоновано шляхи їх поліпшення. Отримано аналітичні співвідношення для розрахунку основних електричних параметрів перетворювачів, надано рекомендації стосовно їх проектування. Встановлено особливості режиму роботи елементів і вузлів цих пристроїв та розроблено засоби підвищення ефективності їх застосування.

68. Бесконтактные магнитоэлектрические системы в медицинской технике

А.Е. Антонов Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 63. — С. 26-31. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Розглянуто типи електромеханічних перетворювачів енергії, які застосовуються в приладах медичної техніки зі специфічними умовами експлуатації. Наведено приклади виконання електромеханічних пристроїв для різних областей медицини.

69. В'язкість розчинів холодоагентів із компресорними мастилами (Експеримент, методи прогнозування)

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 В.В. Сєчених; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2008. — 19 с. — укp.

Проведено експериментально-розрахункове вивчення в'язкості розчинів холодоагентів з компресорними мастилами. З використанням одержаної інформації розроблено таблиці довідкових даних стосовно в'язкості реальних робочих тіл: R-600a/Reniso WF 15A, R-245fa/Planetelf ACD 100FY. Наведено результати комплексного експериментально-розрахункового дослідження теплофізичних властивостей компресорних мастил: ХМІ Азмол, ХС 15, ХС 40, Planetelf ACD 100 FY, Reniso WF 15A, Mogul ONF 46, Lunaria FR 32, Castrol Icematic SW22, Castrol Icematic SW32. Створено два оригінальні експериментальні стенди для дослідження в'язкості рідин за методом кульки, що котиться і для визначення молекулярної маси та тиску пари на лінії кипіння компресорних мастил. З використанням теорії термодинамічної подібності запропоновано модель для опису температурної залежності в'язкості для чистих холодоагентів, сумішевих холодоагентів і РХМ у всьому діапазоні концентрацій. Розроблено методику прогнозування в'язкості для чистих холодоагентів, сумішевих холодоагетнів і РХМ, яка передбачає застосування структурно-адитивного підходу та використання обмеженої емпіричної інформації. Установлено зв'язок між парахором, ортохором, молярною рефракцією, критичним молярним об'ємом і критичною амплітудою для різниці густин на лінії кипіння та конденсації. Запропоновано нову кореляцію між показниками заломлення та густиною рідини. Розроблено таблиці довідкових даних з капілярної сталої, густини, показника заломлення, в'язкості, молекулярної маси та тиску на лінії кипіння компресорних мастил: ХМІ Азмол, ХС 15, ХС 40, Planetelf ACD 100 FY, Reniso WF 15A, Mogul ONF 46, Lunaria FR 32, Castrol Icematic SW22, Castrol Icematic SW32. Розроблено таблиці довідкових даних з в'язкості реальних робочих тіл: R-600a/ХМІ Азмол, R-600a/Reniso WF 15A, R-245fa/Planetelf ACD 100FY. Побудовано зручні для практики застосування діаграми в'язкість - тиск - температура для робочих тіл: R-600a/ХМІ Азмол, R-600a/Reniso WF 15A, R-245fa/Planetelf ACD 100FY.

70. Вдосконалення діагностування обмоток короткозамкнених асинхронних електродвигунів на основі контролю параметрів робочого режиму

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Д.В. Полковніченко; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено метод діагностування обмоток статора та ротора асинхронного двигуна (АД) з короткозамкненим ротором (КЗР) за даними контролю миттєвих значень фазних струмів і напруг у робочих режимах, що відрізняється від відомих методів тим, що для оцінки технічного стану електродвигуна використовується комплексний критерій справності, заснований на використанні симетричних складових струму статора та кута нахилу механічної характеристики АД в області робочих ковзань. З метою урахування впливу несиметрії напруги живлення на результати діагностики розроблено метод, заснований на порівнянні величин фазних опорів електродвигуна, що розраховуються за даними контролю миттєвих значень фазних струмів і напруг. Запропоновано узагальнені залежності комплексного критерію справності для АД з КЗР різних типів за різних видів дефектів обмоток статора та ротора (виткові замикання у фазі статора, обриви паралельних гілок обмотки статора та одного стрижня обмотки ротора), які використовуються для визначення межових значень цього критерію.

71. Вдосконалення методів балансування роторів турбокомпресорів на основі ідентифікації їх математичних моделей

автореф. дис... канд. техн. наук 05.02.09 В.Г. Гадяка; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2008. — 20 с. рис. — укp.

Удосконалено методи балансування гнучких роторів та підвищення якості їх врівноважування на підставі побудови вірогідних математичних моделей. Розроблено методи та програми ідентифікації динамічних моделей роторних систем, зокрема, оцінювання коефіцієнтів жорсткості і опору сегментних підшипників турбокомпресорів. З використанням розроблених методів одержано динамічні коефіцієнти як функції від частоти обертання, для всіх типорозмірів підшипників, що використовуються у відцентрових компресорах. Одержано математичні моделі всіх типів роторів турбокомпресорів, розрахункові динамічні коефіцієнти впливу (ДКВ) яких практично не відрізняються від експериментальних. Це дозволило значно скоротити процес балансування, обмежуючись тільки нульовим пуском, або мінімальним числом пробних пусків. Розроблено класифікацію гнучких роторів турбокомпресорів залежно від вибору оптимальних площин корекції та частот обертання, ДКВ для яких необхідні для розрахунку. Результати роботи доцільно використовувати під час динамічних розрахунків турбокомпресорів на стадії проектування, а розрахунково-експериментальну методику впроваджено для балансування роторів турбокомпресорів на розгінно-балансувальному стенді.

72. Вдосконалення методів визначення метрологічних характеристик магнітометричних інформаційно-вимірювальних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 Андрій Анатолійович Марусенков; НАН України; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

73. Вдосконалення методів та засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспоживання промислових підприємств

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 О.В. Коцар; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2005. — 21 с. рис. — укp.

Досліджено питання підвищення ефективності використання електричної енергії шляхом удосконалення методів і засобів інформаційного забезпечення задач керування режимами електроспоживання промислових підприємств з використанням оперативної та достовірної інформації про поточні параметри цих режимів за умов застосування автоматизованих систем контролю електроспоживання (АСКЕ). Запропоновано підхід, виконано специфікацію та розроблено алгоритм визначення в АСКЕ якісних параметрів електроспоживання з метою забезпечення комплексних розрахунків за електроенергію з врахуванням її якості. Розроблено структурні схеми й алгоритми функціонування базового комплексу технічних засобів АСКЕ та комплексний алгоритм визначення характеристик електроспоживання на базі миттєвих значень напруги та струму з використанням розробленого способу визначення симетричних складових напруги. Наведено способи підвищення точності та достовірності обліку електроенергії та контролю поточних параметрів режимів електроспоживання.

74. Вдосконалення приладів теплового контролю складу речовин на основі застосування сенсорів з P-N переходом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 О.В. Іванченко; Київ. держ. ун-т технологій та дизайну. — К., 2001. — 18 с. рис. — укp.

Наведено теоретичні та практичні методи підвищення точності, метрологічної надійності та розширення функціональних можливостей вимірювальних перетворювачів температури для приладів теплового контролю складу речовин із застосуванням напівпровідникових чутливих елементів з p-n-переходом. Визначено основні термочутливі параметри та величини вимірювальних струмів сенсорів для систем теплового контролю складу речовин. Запропоновано новий схемотехнічний метод вимірювання температури сенсором з p-n-переходом, що дозволяє отримати лінійну характеристику перетворення за умов максимальної чутливості та мінімального струму саморозігріву сенсора. Розроблено алгоритмічний метод визначення падіння напруги на активній частині напівпровідникових сенсорів, що дозволяє виключити вплив падіння напруги на пасивній частині та об'ємних опорах електродів систем дистанційного контролю складу речовин. Розроблено багатоточкові системи теплового контролю складу та параметрів речовин із напівпровідниковими ключами-сенсорами, в яких виключено вплив опорів провідників, перехідних опорів ключів, об'ємних опорів сенсорів, а також нестабільності параметрів p-n-переходу. Ефективність запропонованих методів і засобів виміру обгрунтовано теоретично та підтверджено експериментально.

75. Вдосконалення процесів сумішоутворення та згоряння в двигунах з іскровим запалюванням при безпосередньому вприскуванні палива

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.03 В.А. Корогодський; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Запропоновано математичну модель процесу перетікання заряду на такті стиску в надпоршневій порожнині двигуна з іскровим запаленням (ІЗ) та напіврозділеною камерою згоряння (КЗ), розташованою у головці циліндра. Уточнено математичні моделі процесів об'ємно-плівкового сумішоутворення в двигунах з ІЗ у разі безпосереднього впорскування палива (БВП). Розроблено метод оцінки ступеня розшарування заряду в двигунах з ІЗ і внутрішнім сумішоутворенням. Визначено особливості впливу організації об'ємного, об'ємно-плівкового та плівкового сумішоутворення в двигунах з ІЗ у разі БВП та розшарування заряду на показники робочих процесів. Запропоновано спосіб організації розшарування заряду за плівкового сумішоутворення в двотактному двигуні з ІЗ у разі БВП за допомогою якісного та змішаного регулювання потужності за умов використання палив широкого фракційного складу.

76. Векторне керування асинхронними двигунами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 Є.Є. Потапенко; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено синтез та аналіз методів векторного керування (ВК) асинхронними двигунами (АД) з поліпшеними енергетичними та динамічними характеристиками та малим обсягом обчислень. Здійснено огляд теоретичних досліджень ВК і систематизовано математичний опис робочого процесу АД для ВК. Синтезовано аналітичні вирази програмних струмів, що мінімізують споживну потужність або струм статора. Обгрунтовано робастний оптимальний закон керування швидкісним контуром. Особливу увагу приділено інформаційному забезпеченню ВК АД лише за клемними вимірюваннями струмів і напруг на виході перетворювача частоти (ПЧ) з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ). Синтезовано фільтри струмів і напруг на виході ПЧ, які виділяють їх основні складові без амплітудних і фазових викривлень. Розроблено адаптивні спостережники, які уникають проблем чистого інтегрування під час визначення проекцій векторів потокозчеплень. Запропоновано методи ідентифікації опорів статора та ротора в реальному часі у процесі штатного функціонування. Синтезовано алгоритми інформаційного забезпечення з меншим обсягом обчислень у порівнянні з традиційними розрахунковими методами. Створено компенсатор для керування контурами струму. Обгрунтовано оцінювальну функцію спостерігачів у складі компенсаторів, які визначають корисні складові струмів, невизначеності струмових контурів і перехресні зв'язки між ними у разі наявності завад, створених ШІМ. Відзначено, що синтезований компенсатор є робастним відносно до всіх невизначеностей контурів струму. Із використанням числового та фізичного моделювання підтверджено високі динамічні характеристики синтезованих методів керування.

77. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машини подвійного живлення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 С.В. Король; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2007. — 19 с. — укp.

Для повної моделі машини подвійного живлення (МПЖ) синтезовано та досліджено новий алгоритм керування моментом і реактивною потужністю статора МПЖ. Створено два динамічних регулятора кутової швидкості МПЖ, які базуються на запропонованому рішенні й алгоритмі. Показано, що наведені рішення забезпечують асимптотичне відпрацювання траєкторій кутової швидкості одночасно з вільним регулюванням реактивної потужності за підвищених показників грубості до варіації опору ротора. Базуючись на новій концепції керування перетворювачем напруги (ПН), синтезовано та досліджено новий лінеаризувальний зворотнім зв'язком закон векторного керування ПН. Показано, що запропоноване рішення забезпечує незалежну з високою точністю стабілізацію напруги у ланці постійного струму та реакційної потужності на вході ПН, однакові за стандартним рішенням значення інтегральної квадратичної помилки стабілізації напруги, а також розширену область стійкості за меншого у 4,4 рази значення ємності. Результати роботи можуть бути використані піж час розробки систем керування МПЖ і ПН.

78. Вентильний реактивний двигун з програмним формуванням вихідних характеристик

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Ю.В. Мнускін; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано ефективні методи оптимізації вентильного реактивного двигуна та способи формування його вихідних характеристик для забезпечення заданих режимів роботи та техніко-економічних показників у регульованому елекроприводі з різними видами навантаження. Удосконалено існуючі та створено нові схеми силових напівпровідникових перетворювачів (без та з кількома буферами енергії та з несиметричною комутацією), підвищено функціональні можливості оптичних датчиків положення ротора та удосконалено мікропроцесорні пристрої керування. Запропоновано універсальну математичну модель вентильного реактивного двигуна для аналізу динамічних і квазіусталених режимів за умови використання двох буферів енергії та програмного визначення керуючих параметрів. Удосконалено метод формування енергозберігаючої траєкторії переключення фаз в руховому та гальмівному режимах, проаналізовано амплітудний, струмовий і широтно-фазовий способи керування. Запропоновано метод програмного формування вихідних характеристик. Одержано залежності струму установки, кутів випереджувального увімкнення та вимикання фаз для програмного формування вихідних характеристик. Адекватність результатів наукового дослідження підтверджено експериментально.

79. Вентильно-реактивный электропривод аппарата искусственной вентиляции легких

И.Н. Радимов, В.В. Рымша, М.В. Гулый Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 188-189. — Библиогр.: 1 назв. — рус.

Представлены результаты разработки и исследования вентильно-реактивного электропривода для компрессора аппарата искусственной вентиляции легких.

80. Взаємовплив електричних мереж електроенергетичної системи в процесі оптимального керування їх режимами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.02 О.Б. Бурикін; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 18 с. — укp.

Установлено залежність втрат потужності, зумовлених взаємними та транзитними перетоками в електроенергетичних системах (ЕЕС), від неоднорідності електричних мереж, що може бути використано для підвищення ефективності оптимального керування нормальними режимами ЕЕС та зменшення в них додаткових втрат електроенергії. Розроблено метод визначення коефіцієнтів розподілу втрат потужності з лінійним представленням навантаження та використанням результатів розрахунку усталеного режиму, що дозволяє визначити втрати потужності у вітках електричної мережі від навантажень заданих вузлів, які можуть належати іншій електричній мережі. Визначено умови оптимальності взаємних і транзитних перетоків потужності в ЕЕС. Удосконалено метод визначення оптимізувальних впливів у системі автоматичного керування потоками потужності напругою в ЕЕС.