LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 49 із 49

961. Чисельне моделювання магнітного поля і вихрових струмів у кінцевих частинах турбогенератора з метою підвищення його надійності

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 О.М. Дубініна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Розвинуто методи розрахунку магнітних полів, вихрових струмів та магнітних втрат потужності у кінцевій зоні турбогенератора за рахунок високої точності врахування геометрії торцевої зони. Запропоновано математичну модель магнітного поля у торцевій зоні турбогенератора, яка враховує тривимірність поля за допомогою квазітривимірної моделі, а також різноманітні конструкційні фактори, що дозволяє вдосконалити аналіз складових магнітної індукції, зокрема, аксіальної складової магнітної індукції у кінцевих пакетах, яка є причиною виникнення вихрових струмів у листах осердя і, внаслідок цього, можливого їх перегріву. Проведено порівняльний аналіз межових умов супутніх рішенню задачі розрахунку магнітного поля у торцевій зоні турбогенератора за методом плоско-ортогональних розрахункових моделей. Установлено кількісний вплив на додаткові магнітні втрати потужності принципових конструкційних рішень у рубцевій зоні кінцевих пакетів осердя статора за допомогою порівняльного аналізу, за цього розрахунковий аналіз дозволяє вибрати параметри елементів кінцевої зони та мінімізувати таким чином додаткові теплові виділення та нагрів цих елементів. Удосконалено проведення безпосереднього розрахунку поля в режимі навантаження за сукупної дії обмоток статора та ротора, за комбінації з різноманітними варінатами врахування насичення магнітопроводу турбогенератора. Розв'язано задачу щодо розрахунку магнітного поля у середині кінцевого пакета осердя статора.

962. Чисельне моделювання тривимірної в'язкої течії газу через коливні лопаткові вінці турбомашин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.16 Ю.А. Биков; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Проведено числовий аналіз аеропружної поведінки вінця турбомашини, що базується на моделюванні течії в'язкого газу й енергетичному методі визначення зон нестабільності коливань лопаток і передбачає коливання лопаток за однією із власних форм і відповідної власної частоти з постійним міжлопатковим фазовим кутом і подальшим визначенням роботи аеродинамічних сил. Інтегрування рівнянь Нав'є-Стокса, осереднених за Рейнольдсом, здійснюється за допомогою розробленої явної числової схеми, що базується на модифікованій схемі Годунова з використанням рухомих розрахункових сіток довільної конфігурації. Наведено результати дослідження аеропружної поведінки робочого колеса останньої ступені потужної парової турбіни з відносно довгими лопатками. Дослідження проведено для трьох різних режимів роботи турбіни (одного розрахункового та двох нерозрахункових), окремо для ідеального та в'язкого газу. Визначено аеропружні характеристики лопаткового апарата для кожної власної форми коливань лопатки та заданого міжлопаткового фазового кута.

963. Чисельний аналіз коливань елементів лопаткового апарата турбомашин з пошкодженнями

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 М.О. Чугай; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено тривимірні моделі лопаткового апарата з пошкодженнями. Адаптовано розрахункові методи для коливань елементів такого апарата за допомогою сингулярних скінченних елементів для визначення спектра власних частот, форм коливань і розподілу інтенсивностей напружень. Моделювання об'єктів проведено на базі тривимірного підходу з використанням методу скінченних елементів. Виявлено нові якісні та кількісні залежності впливу пошкоджень на особливості власних частот, форм коливань і локалізацію напружень у складних системах лопаткового апарата. Досліджено розподіл і визначено зони локалізації тривимірних полів інтенсивностей напружень пакетів лопаток з пошкодженнями. На підставі результатів дослідження особливостей розподілу даних інтенсивностей і вібраційної поведінки розглянутих конструкцій лопаткового апарата розроблено практичні рекомендації щодо зниження рівня максимальних напружень. Вірогідність і обгрунтованість одержаних результатів забезпечуються їх погоджуваністю з експериментальними даними, а також даними, наведеними в літературі, та збіжністю числових розрахунків. Зазначено, що результати проведених досліджень можуть використовуватися для діагностування наявності пошкоджень в елементах лопаткового апарата, а розроблені методики рекомендовано до застосування на турбобудівних підприємствах.

964. Чисельний розрахунок тривимірних електричних полів в полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.05 Ю.В. Перетятко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 19 с. — укp.

Розроблено нові математичні моделі та методики для числового розрахунку тривимірних електричних полів (ЕП) у полімерній ізоляції самоутримних ізольованих проводів з урахуванням наявності гетерогенності близько розташованих мікронеоднорідностей (поверхневих і об'ємних, провідних і діелектричних) та просторового розташування провідників у трифазній лінії електропередачі. Визначено узагальнювальний критерій збільшення напруженості ЕП у зі зшитою поліетиленовою ізоляцією (ЗПЕІ) самоутримних ізольованих проводів (СІП) та в її діелектричних включеннях, який враховує змінення розмірів і електричних параметрів мікронеоднорідностей, відстаней між ними та розмірів дендритів на їх поверхні. Цей критерій використано для підвищення точності розрахунків напруженості ЕП та визначення локальних об'ємів в ізоляції з недопустимою напруженістю. Розроблено нові методики розрахунку неоднорідних тривимірних ЕП в СІП з урахуванням сукупності різних гетерогенних мікродефектів у ЗПЕІ. Методики є ефективними для уточнення технологічних режимів промислового виробництва СІП, що підтверджується їх впровадженням на ЗАТ "Завод "Південкабель" (м.Харків) за освоєння промислового виробництва СІП з характеристиками на рівні кращих світових зразків. Використання СІП виключає короткі замикання між проводами ліній електропередачі (ЛЕП) у разі ожеледі, сильного вітру, снігопаду та інших стихій, зменшує падіння напруги та втрати потужності, а також підвищує надійність, безпеку й енергоефективність повітряних ЛЕП.

965. Шляхи покращення робочих характеристик вентильних двигунів середньої і великої потужності

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 А.Ш. Фаран; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 18 с. рис. — укp.

З використанням єдиної математичної моделі та комплексу проведених порівнювальних досліджень електромагнітних і електромеханічних процесів у вентильних двигунах (ВД) різних типів середньої та великої потужності визначено шляхи їх раціонального вибору та покращання їх робочих властивостей і експлуатаційних характеристик. Уніфіковано математичні моделі та алгоритми розрахунку, що достатньо повно описують процеси в складових елементах системи ВД з урахуванням зв'язків між ними для дослідження режимів роботи ВД різного виконання з єдиних позицій. На підставі аналізу стаціонарних і перехідних режимів роботи ВД сформульовано теоретичні підходи до вибору раціональних параметрів, режимів роботи, схемних і конструктивних розв'язків таких машин середньої та великої потужності.

966. Штучно-інтелектуальний електропривід з безщітковим синхронним двигуном

А.П. Радченко, С.В. Пронічкін Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 63. — С. 32-36. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Наведено результати створення і моделювання в пакеті Simulink/MATLAB електроенергетичного процесу в штучно-інтелектуальному електроприводі з трифазним безщітковим синхронним двигуном.

967. Экспериментальная оценка адекватности полевых математических моделей вентильно-реактивных двигателей

А.С. Порайко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 63. — С. 77-81. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Розглянуто метод експериментального визначення потокозчеплення обмоток електричних машин. Проведено оцінку адекватності польової математичної моделі вентильно-реактивного двигуна.

968. Экспериментальное исследование аналого-цифровых адаптивных фильтров трехфазных сигналов

Е.М. Потапенко, А.В. Соломаха, А.В. Савранская Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 271-272. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Проведено натурное испытание аналого-цифровых адаптивных фильтров на выходе преобразователя частоты (ПЧ) с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) для выделения главных гармоник выходного напряжения. Результаты испытаний подтвердили хорошие динамические качества фильтров.

969. Экспериментальные исследования реверсивного асинхронного электропривода, управляемого по ротору

И.А. Карпук, И.С. Шевченко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 54-55. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Представлены результаты экспериментальных исследований реверсивного асинхронного электропривода на базе асинхронного вентильного каскада с релейным источником тока, управляемого исключительно по ротору.

970. Электромагнитная совместимость системы "Преобразователь частоты - асинхронный двигатель" с системой электроснабжения

Б.И. Фираго, К.М. Медведев, Л.Б. Павлячик Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 263-264. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Проанализированы проблемы электромагнитной совместимости системы "Преобразователь частоты - асинхронный двигатель" (ПЧ-АД) с системой электроснабжения. Приведены результаты исследований входных токов ПЧ-АД, выполненных с помощью разработанной авторами математической модели.

971. Электромагнитные помехи в системах электропитания с современными электроприводами

Н.Н. Юрченко, В.А. Павловский, В.И. Сенько Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 267-268. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Приведено определение электромагнитной помехи (ЭМП) и показано, что системы электропитания с современными электроприводами, в которых используется широтно-импульсная модуляция (ШИМ) являются источником ЭМП, которые могут нарушать нормальную работу близко расположенного радиоэлектронного оборудования. Показаны причины и места возникновения ЭМП в системах электропитания с современными электроприводами, а также пути распространения ЭМП.

972. Электропривод систем конденсации холодильных установок

О.А. Онищенко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 190-192. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Рассмотрены результаты имитационного моделирования электроприводов, функционирующих в составе систем стабилизации температуры конденсации кондиционеров и холодильных установок, дан сравнительный анализ динамических режимов при различной производительности установок.

973. Энергетическая оптимизация при схемних переключениях обмоток статора асинхронного двигателя

Я.Б. Волянская Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2006. — Вип. 65. — С. 11-14. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Предложен принцип переключения обмоток статора асинхронного двигателя с "треугольника" на "звезду" и обратно при изменении нагрузки, обеспечивающий ограничение бросков тока. Проведена оценка энергетической эффективности электропривода при схемных переключениях обмоток статора асинхронного двигателя.

974. Энергетическая оптимизация пусковых режимов частотных асинхронных электроприводов

И.Я. Браславский, А.В. Костылев, Д.П. Степанюк Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 303-304. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Рассмотрены варианты оптимизации пусковых процессов в частотных электроприводах с векторным управлением. Освещены вопросы управления потокосцеплением ротора при пуске машины с точки зрения минимизации электрических потерь. В качестве метода оптимизации использован метод генетических алгоритмов.

975. Энергосбережение и оптимизация потерь в позиционных электроприводах

Е.В. Полилов, А.Б. Зеленов, В.П. Яблонь, Д.И. Морозов Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 315-319. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Рассмотрены процессы преобразования энергии в позиционном электроприводе. Дано теоретическое обоснование эффекта снижения потерь в позиционном электроприводе при уменьшении ускорений. На конкретном примере электропривода нажимного устройства показана экономическая эффективность применения предложенного способа оптимизации диаграммы движения.

976. Явнополюсні вентильні реактивні двигуни з буферами енергії

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.01 В.І. Ткачук; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 37 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці теоретичних положень побудови вентильних реактивних двигунів (ВРД) з буферами енергії, електромеханічний перетворювач (ЕМП) яких є найпростішим з відомих електричних машин і має енергетичні і якісні показники на рівні колекторних машин постійного струму. Із позицій системного підходу здійснено науково обгрунтовані дослідження, які вирішили проблему удосконалення існуючих та створення нових конструкцій ЕМП, первинних давачів положення ротора (ДПР) та електричних схем силових комутаторів й формувачів сигналів ДПР. Запропоновано новий широтно-фазовий спосіб регулювання частоти обертання ВРД. Розроблено теоретичні бази й створено методологію проектування явнополюсних ВРД та їх математичні моделі, адекватність яких до фізичних взірців обгрунтовано теоретично й підтверджено практично.

977. Ядерна енергетика як предмет соціо-екологічного діалогу (соціо-технологічний підхід)

Автореф. дис... д-ра соціол. наук22.00.07 М.М. Саппа; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 1999. — 35 с. — укp.

Дисертацію присвячено вивченню теоретичних та практичних аспектів соціо-екологічного діалогу, предметом якого є використання ядерної енергетики. Висунуто і обгрунтовано концепцію соціального діалогу як дворівневої системи соціо-технологічної діяльності. Показано спроможність концепції соціального діалогу як фундаментальної соціальної технології, що дає можливість використовувати соціальний діалог у соціальному управлінні під час вирішення конфліктів цінностей. Розглянуто партнерів соціо-екологічного діалогу, предметом якого є ядерна енергетика. Доведено: діяльність із використанням ядерної енергії є соціальним інститутом, що перебуває у фазі становлення, а всесвітній екологічний рух - рухом соціальним. Вивчено соціальні технології, що використовують партнери соціо-екологічного діалогу. Одержано більш глибокий розвиток теоретичних досліджень із створення узагальненого алгоритму формування соціальної технології.

978. Якою буде наша енергетична стратегія? (Аргументи проти атомної енергетики)

В. Багнюк Вісник НАН України. — 2001. — N9 — укp.

У прийнятому 5 грудня 2000 р. на парламентських слуханнях у Верховній Раді України «Зверненні до парламентів та урядів країн світу, міжнародних урядових і неурядових організацій, світової спільноти щодо закриття Чорнобильської атомної станції» є хвилюючі слова про необхідність усвідомити відповідальність за долю людства у третьому тисячолітті. У документі підкреслюється, що катастрофа на ЧАЕС стала трагедією світового масштабу, наслідки якої матимуть довготривалий вплив, і висловлюється переконання в необхідності створення міцних підвалин широкого взаєморозуміння та міжнародної співпраці для розв'язання екологічних проблем спільними зусиллями. Справді, Чорнобильська катастрофа гостро поставила питання про безпечність «мирного атома» і доцільність розвитку атомної енергетики. Однак чи зробила світова спільнота відповідні висновки?

979. Diagnostic of large drives for pumping systems

= Диагностика электроприводов насосных систем большой мощости A. Varadi, L. Szentirmai, T. Szarka Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 176-179. — Библиогр.: 5 назв. — англ.

После установки регулируемого асинхронного электропривода для насосов компьютеризированное измерительное устройство показало, что механический резонанс появился приблизительно при 10 кГц, когда обеспечивается номинальный пусковой момент, собственная частота двигателя также составляет 10 кГц. После увеличения частоты переключения инвертора до 12 кГц резонанс был устранен. Таким образом, следует учитывать и частоту переключения, и собственную частоту, чтобы уменьшить время пуска.

980. Influence of electrical arc on the breaking process of low- voltage electric devices

L. Huttner Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 63. — С. 110-115. — Библиогр.: 4 назв. — англ.

Наведено результаті обчислень перевищення температури для стаціонарної дуги на контактах і в дугогасильній камері. Експериментальні дослідження ерозії матеріалів і перегріву струмопровідних частин здійснено на контакторах і мініатюрних вимикачах.