LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 5 із 49

81. Вибір раціональних параметрів системи комбінованого збудження високомоментних вентильних двигунів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Д.Ю. Зюзін; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Запропоновано математичну модель для дослідження електромагнітних процесів у перехідних режимах під час роботи високомоментного двигуна комбінованого збудження (ВВДКЗ). Розроблено програмно-алгоритмічний комплекс, на базі якого можна використовувати математичну модель ВВДКЗ для вирішення її в середовищі FEMM, а також здійснення дослідження впливу змінних інтегрування на робочі властивості двигуна. Наведено алгоритм одержання раціональних співвідношень між геометрією постійного магніту та магніторушійної сили електромагнітного збудження, що дозволяє вибрати мінімальну постійну магніту за умов збереження на необхідному рівні електромеханічних характеристик ВВДКЗ. Установлено раціональну схему живлення та визначено показник, що оцінює ефективність застосування кобінованого збудження.

82. Вибір раціональної конструкції високовольтних імпульсних конденсаторів з послідовним з'єднанням груп секцій

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.13 О.Ю. Дубійчук; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено ресурсні характеристики секцій конденсаторів з різною товщиною паперового або паперово-лавсанового діелектрика, просоченого касторовим маслом. Проведено ресурсні випробування секцій високовольтних імпульсних конденсаторів (ВІК). Експериментально встановлено залежності ресурсу від товщини ізоляції у діапазоні від 40 мкм до 120 мкм. Проаналізовано одержані результати для негерметичних секцій у порівнянні з даними для герметичних секцій. Розроблено методику вибору раціональної конструкції конденсатора з послідовним з'єднанням груп секцій на підставі проведених ресурсних випробувань та з урахуванням розбіжностей значень ємності та показників надійності. Одержано експериментальну залежність ресурсу секцій з паперово-лавсановою ізоляцією, просоченою касторовим маслом, від товщини діелектрика та відсоткового вмісту плівки, а також від напруженості електричного поля для секцій з однаковою площею обкладок. Розраховано граничні питомі характеристики ВІК. Розроблено й апробовано рекомендації щодо раціонального вибору конструкції конденсаторів. Результати наукового дослідження використано для створення нових типів ВІК - КІМ-120, КІМ-125, КІМ-131, КІМ-136 з підвищеною товщиною діелектрика від 120 мкм до 160 мкм.

83. Визначення властивостей оптимізаційної позіноміальної математичної моделі силових трансформаторів

В.П. Чайковський, В.А. Матухно, О.В. Трищенко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 64. — С. 89-91. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Позіноміальна форма функцій крітеріїв та обмежень у математичній моделі трансформатора дає змогу на підставі аналізу показників степенів за керованих змінних визначити її якісні властивості та вибрати для параметричної оптимізації ефективні методи пошуку оптимуму.

84. Визначення параметрів двигунів змінного струму при полігармонійному живленні обмоток статора

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 А.П. Калінов; Кременчуц. держ. політехн. ун-т. — Кременчук, 2005. — 20 с. — укp.

Розвинуто теорію аналізу схем заміщення двигунів змінного струму загальнопромислового використання шляхом урахування втрат у сталі за нелінійною залежністю опору контуру намагнічування від частоти струму та врахування ефекту витіснення струму на вищих гармоніках, зумовленого квадратичною залежністю збільшення опору ротора, що дозволяє з достатньою достовірністю аналізувати енергопроцеси за умов полігармонійного живлення обмоток статора. Уперше одержано у загальному вигляді рівняння балансу складових гармонік миттєвої потужності на джерелі живлення та елементах схем заміщення двигунів змінного струму з урахуванням нелінійностей, що дозволило визначити їх електромагнітні й енергетичні параметри у разі полігармонійного живлення. Теоретично доведено й експериментально підтверджено, що комплексне використання рівнянь електричної рівноваги та балансу ортогональних складових миттєвої потужності в елементах схем заміщення та додаткових інформаційних рівнянь, які одержуються за режимів живлення обмоток статора від пристроїв полігармонійної напруги, на відміну від відомих методів, забезпечує пофазну ідентифікацію електромагнітних й енергетичних параметрів двигунів змінного струму з урахуванням їх нелінійностей, а також підвищену точність та низьку чутливість до похибок вимірювань. Доведено, що використання визначених параметрів схем заміщення та ковзання неробочого ходу дозволяє визначити втрати у сталі за функцією струму намагнічування та втрати у роторі, що, на відміну від відомих методів, підвищує точність декомпозиції втрат потужності двигунів змінного струму для розрахунку передбачуваної навантажувальної здатності.

85. Визначення параметрів можливих автоколивань в системі перетворювач напруги - асинхронний двигун

Р.П. Герасимяк, А.С. Тарабанчук Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2006. — Вип. 65. — С. 15-18. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Наведено методику розрахунку можливої частоти й амплітуди автоколивань у замкнутій нелінійній системі "перетворювач напруги - асинхронний двигун". Визначено граничний коефіцієнт підсилення системи.

86. Визначення професійної компетентності інженера-електромеханіка

М.Г. Гордієнко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 16-17. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Проаналізовано поняття "компетентність" та "професійна компетентність" в психолого-педагогічній практиці. Наведено авторське визначення професійної компетентності інженера-електромеханіка.

87. Визначення профілю циліндричного рефлектора, що дозволяє розподіляти відбиті промені за заданим законом

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 М.О. Максимова; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2004. — 19 с. — укp.

Розроблено метод визначення форми профілю циліндричного відбивача, який дає змогу розподіляти відбиті від нього промені за наперед заданим законом. Одержано математичний опис профілю рефлектора залежно від заданих умов опромінення. Запропоновано метод визначення раціональної форми та розміщення синусоїдальних рефлекторів у теплотехнічній системі. Описано керуючу розподілом відбитих променів функцію, а також в аналітичному вигляді - профіль циліндричного рефлектора. Зроблено розрахунок і комп'ютерну реалізацію раціонального розміщення синусоїдальних відбивачів спільно з аналізом "рівномірності" розподілу енергії по поверхні теплоприймача.

88. Визначення радіаційного навантаження корпусу ядерного реактора на основі байєсівського підходу

Автореф. дис... канд. техн. наук01.04.16 В.Л. Дємьохін; НАН України. Ін-т ядер. дослідж. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Доведено, що задача визначення радіаційного навантаження є задачею статистичного розв'язку. Показано, що для її розв'язання оптимальним є байєсівський підхід, з застосуванням якого розроблено відповідний математичний апарат оцінювання функціоналів нейтронного потоку. Запропоновано розрахунково-експериментальну систему визначення умов опромінення корпусу реактора. Показано, що під час визначення редіаційного навантаження корпусу необхідно враховувати вигоряння ядерного палива в процесі його експлуатації. Розроблено спеціальне устаткування для проведення дозиметричних вимірювань біля зовнішньої поверхні корпусу та проведено комплексний аналіз експериментальних результатів, одержаних на енергоблоках Південно-Української та Хмельницької АЕС.

89. Визначення та попередження аварійних режимів асинхронних частотно-регульованих електроприводів

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 А.Г. Лохматов; Нац. гірн. ун-т України. — Д., 2007. — 19 с. — укp.

Досліджено електромагнітні процеси, питання ідентифікації та автоматичного керування за аварійних режимів в асинхронному електроприводі (ЕП) на базі автономного інвертора напруги (АІН) з широтно-імпульсною модуляцією (ШІМ). Розроблено математичний опис та імітаційну модель зазначеного ЕП, яка дозволяє враховувати дискретні властивості та несинусоїдну форму вихідної напруги (струму) інвертора, нелінійність кривої намагнічування двигуна. З застосуванням методів операторного зображення, узагальнених векторів, еквівалентних джерел розраховано електромагнітні процеси, які відбуваються в асинхронному ЕП з АІН-ШІМ за аварійних режимів, а саме: внутрішнього короткого замикання в інверторі, провалах і відновленні напруги мережі живлення ЕП, неповнофазних режимів інвертора, спричинених зникнення одного чи декількох керуючих імпульсів на його силових ключах. На підставі результатів проведеного аналізу електромагнітних процесів одержано аналітичні залежності для інженерного розрахунку. Запропоновано ефективні способи ідентифікації та автоматичного керування асинхронним ЕП з АІН-ШІМ за аварійних режимів, що дозволяють запобігти виходу з ладу силових елементів електропривода під час експлуатації.

90. Визначення функціоналів нейтронного потоку на зразках-свідках металу корпуса реактора ВВЕР-1000

Автореф. дис... канд. техн. наук01.04.16 О.В. Гриценко; НАН України. Ін-т ядер. дослідж. — К., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Розроблено принципово новий підхід до визначення умов опромінення зразків-свідків (ЗС) у реакторах корпусного типу, що експлуатуються на АЕС в Україні, в основі якого лежить моделювання фізичного процесу поширення нейтронів до місць розташування ЗС у реакторі. Запропоновано оригінальний дворівневий зонний принцип опису об'єктів із складною геометричною структурою, у якому моделюється фізичний процес поширення частинок. Розглянуто детальну тривимірну модель внутрішньокорпусних пристроїв реактора ВВЕР-1000 та контейнерних зборок, у яких розташовуються контейнери зі ЗС, що опромінюються. Розроблено нові неаналогові методи моделювання траєкторій нейтронів, які у поєднанні з уже відомими дозволяють одержати результати розрахунків із достатньо малою статистичною похибкою за прийнятих витрат розрахункового часу. Наведено оригінальну схему організації зв'язку між наборами підпрограм геометричного блока програми розрахунку переносу нейтронів до місць розташування ЗС у реакторі ВВЕР-1000.

91. Визначення характеристик газотурбінних двигунів та установок в експлуатаційних умовах на основі математичного моделювання

автореф. дис... канд. техн. наук05.05.16 Т.М. Нурмухаметов; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Визначено фактичні характеристики газотурбінних двигунів та установок (ГТДУтаУ), а також його вузлів, за експлуатаційних умов на базі математичного моделювання. Розроблено різнорівневі математичні моделі турбовальних ГТД з регульованим і нерегульованим сопловими апаратами силової турбіни, з регенерацією та без регенерації теплоти. Проведено зіставлення одержаних математичних моделей ГТД з дослідними характеристиками та підтверджено їх адекватність. Запропоновано методики розрахунку необхідних газодинамічних параметрів ГПА за неповними вимірюваннями у разі використання існуючих штатних систем контролю ГПА. Удосконалено апроксимаційні характеристики осьових і відцентрових компресорів. Обгрунтовано вбір системи координат для подання характеристик ГТД і його вузлів, запропоновано їх перетворення, що суттєво спрощує процедури ідентифікації моделей. Наведено формули й алгоритми для визначення фактичної потужності ГТДтаУ за умов експлуатації та коефіцієнтів технічного стану ГПА, одержаних з використанням запропонованих математичних моделей.

92. Використання імпульсних режимів заряду для підвищення експлуатаційних параметрів акумуляторів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 Ю.М. Подражанський; Укр. держ. хім.-технол. ун-т. — Д., 2000. — 17 с. — укp.

Досліджено можливості поліпшення експлуатаційних параметрів різноманітних типів акумуляторів за рахунок застосування імпульсних режимів заряду. Розроблений імпульсний адаптивний принцип заряду акумуляторів грунтується на тому, що заряджувальний пристрій постійно отримує інформацію про поточний стан і динамічний відгук акумулятора на заряджувальні імпульси і використовує дану інформацію для управління процесом заряду. Таким чином акумулятор включається у ланцюг зворотного зв'язку з зарядним пристроєм, що забезпечує адаптивний характер процесу. Показано, що використання зарядних імпульсів спеціальної форми дає змогу значно прискорити процес заряду акумулятора, а також у 1,5 - 3,0 рази продовжити термін їх служби у порівнянні зі звичайним режимом заряду постійним струмом. Запропоновано пояснення ефекту прискорення процесу заряду акумуляторів в адаптивному імпульсному режимі. Досліджено структурні зміни, що відбуваються на електродах акумулятора під час циклування.

93. Використання низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів масляних систем охолодження енергетичних апаратів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 Н.Ю. Колесник; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено систему використання низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів для гарячого водопостачання на прикладі комбінованої масляно-випарної системи охолодження трансформаторів. Встановлено, що використання системи охолодження знижує температуру масла в баці трансформатора, збільшує номінальну потужність на 5 - 10 %, зменшує різницю температур між верхніми та нижніми шарами масла, що скорочує знос ізоляції та збільшує термін її служби. Отримано теоретичні та експериментальні залежності, які дозволяють точно розрахувати густину теплового потоку на поверхні обмотки та визначити розмір поперечного перерізу витка проводу обмотки. Розроблено, запроектовано та впроваджено дослідний промисловий зразок комбінованої масляно-випарної системи охолодження трансформатора ТСМА 100/6.

94. Вимірювальні генераторні частотні перетворювачі для промислових мікроелектронних датчиків

Автореф. дис... канд. техн. наук05.27.06 Н.А. Омельчук; Херсон. держ. техн. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено та розроблено вимірювальні пристрої для технологічного устаткування, які можуть працювати у промислових приміщеннях, забруднених електромагнітними шумами. Проведено порівняльний аналіз датчиків технологічних параметрів з амплітудно-модульованим вихідним сигналом, на підставі якого показано перспективність застосування частотних датчиків у складі устаткування. Розроблено методику аналізу нестабільності початкової частоти вимірювального частотного пристрою (ВЧП), а також розроблено методику вибору оптимальних, за критерієм нестабільності, співвідношень параметрів схеми автогенератора, що дає змогу домогтися істотного зниження нестабільності початкової частоти (для деяких схем до двох разів). Запропоновано нову схему ВЧП для датчиків технологічних параметрів на базі автогенератора з діодно-ємнісним фазозміщувачем, яка має високу лінійність характеристики перетворення. Сформульовано умови самозбудження автогенератора на основній та вищих гармоніках. Розроблено нові шумові моделі для RC- та LC-генераторів, виконано аналіз шумових моделей автогенераторів різних типів на ОП та надано порівняльну оцінку їх флуктуаційної нестабільності. Показано, що поріг чутливості генераторного датчика обмежений короткочасною нестабільністю частоти (чи періоду) автогенератора, що виконує функції проміжного перетворювача. Наведено схемні рішення ВЧП, а також методики розрахунку, використані під час розробки мікропроцесорних систем для установки ультразвукового зварювання, з метою оптимізації технологічного процесу зборки силових транзисторних модулів на базі IGBT.

95. Вимірювальні перетворювачі струму з електронною компенсацією похибки для електроенергетики та електротехнологічних установок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.02 Г.М. Варський; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розглянуто питання розвитку теорії, способів побудови та методів випробувань вимірювальних перетворювачів струму з електронною компенсацією похибки, що характеризуються високими та стабільними в часі метрологічними даними, для систем керування, обліку електроенергії, релейного захисту та автоматики електроенергетичних об'єктів. Розроблено математичні моделі вимірювальних перетворювачів струму з електронною компенсацією похибки в усталених та перехідних режимах роботи електроенергетичних систем, з урахуванням паразитних параметрів електромагнітної системи перетворювача. Описано подільники струму для вимірювальних перетворювачів на великі струми. Обгрунтовано методи для дослідження метрологічних характеристик даних перетворювачів для електронних лічильників електроенергії.

96. Вимірювання та аналіз нестаціонарних вібрацій методами цифрової обробки сигналів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.01 Я.В. Грень; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 20 с. — укp.

Розроблено методи аналізу нестаціонарних вібрацій обертових машин у режимі реального часу з використанням різниць. Розглянуто моделі сигналів нестаціонарних вібрацій. Розроблено методи вибору ділянок локальної стаціонарності та методи визначення різниць кореляційних функцій і спектрів потужності з метою використання останніх як діагностичних ознак. Шляхом комп'ютерного моделювання досліджено похибки визначення ділянок локальної стаціонарності розробленими методами. Виявлено нові діагностичні ознаки обертових машин, які під час використання різницевого кореляційно-спектрального аналізу дозволяють виявити перекіс прилягаючої поверхні другого підшипника турбіни типу К-200-130 ЛМЗ, обрив болта кріплення бічної колодки до обойми першого підшипника турбіни типу К-160-130 ХТЗ та нерівномірність затягування болтів півмуфт роторів високого та низького тисків цієї турбіни. Виявлено також діагностичні ознаки, які дозволяють встановлювати наявність тріщин у лопатках турбін. На підставі запропонованих методів та алгоритмів розроблено ефективні структури та програмне забезпечення для адаптивного кореляційного аналізу нестаціонарних вібрацій механічного обладнання та його елементів у режимі реального часу.

97. Високовольтні джерела живлення фізико- аналітичного обладнання

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 Лариса Іванівна Сенько; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2000. — 19 с. — укp.

98. Високовольтні електророзрядні системи з керованим перетворенням енергії

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.03 О.І. Вовченко; НАН України; Ін-т електродинаміки. — К., 2002. — 33 с. — укp.

Висвітлено питання розвитку теорії керування енергетичними та силовими параметрами високовольтних електророзрядних систем на базі проведених широкомасштабних експериментальних і теоретичних досліджень процесів перетворення електроенергії у разі електророзряду. Наведено математичну модель перетворення енергії у разі високовольтного електричного розряду, енергоефективні способи та алгоритми керування режимами роботи електророзрядних систем. Розроблено та апробовано за промислових умов електрогідроімпульсні комплекси з керованим перетворенням енергії для підвищення дебіту нафтових свердловин, руйнування неметалічних матеріалів, запресовування труб, штампування деталей та генерації потужного акустичного випромінювання.

99. Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.03 М.З. Фльор; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2005. — 20 с. — укp.

Розроблено, сертифіковано та упроваджено в об'єктах комунального господарства України у кількості більше, ніж 130 штук, жаротрубні водогрійні теплогенератори нової конструкції, що відрізняються високою енергоекологічною ефективністю (КПД складає 94 %, викиди оксидів азоту у 3 рази менше від нормативних), простотою виготовлення, газощільністю та маневреними якостями. Розроблено, сертифіковано та упроваджено автоматизовані блочні газові пальники ГБГ-2,5, з плавним регулюванням теплової потужності та витрат повітря з метою комплектації жаротрубних теплогенераторів потужністю 1,0 МВт. Створено пристрій пропорціоналізатора, який забезпечує постійність заданого технологічними умовами значення коефіцієнта надлишку повітря за змінного теплового навантаження котлоагрегата. Здійснено упровадження розроблених жаротрубних теплогенераторів з регулювальними газовими пальниками типу ГБГ-2,5 на підприємствах ОКП "Донецьктеплокомуненерго" та одержано річний економічний ефект більш, ніж 2,5 млн грн.

100. Високотемпературна втомна міцність титанових сплавів у водних середовищах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.01 П.Я. Сидор; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Досліджено втомну міцність високоміцного сплаву ВТ-8 на стадіях зародження та поширення тріщин в залежності від виду гарячої деформації заготівок та режимів термічної обробки. Встановлено основні закономірності високотемпературної витривалості сплавів ПТ-7М, ПТ-3В, 27 та їх зварних швів у воді, водних розчинах хлоридів, сульфатів та NaOH. Виявлено інверсію впливу частоти циклічного навантаження на витривалість гладких зразків та зразків із механічними концентраторами. Показано різний характер впливу попереднього наводнювання на корозійно-втомну міцність титанових сплавів в залежності від їх хімічного складу, складу середовища, наявності концентраторів і зварних швів.