LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 6 із 49

101. Вихровий зонально-неоднорідний термоелемент

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 Р.В. Кузь; НАН України та М-во освіти і науки України. Ін-т термоелектрики. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.

Визначено вплив ефектів вихрових термоелектричних струмів, а також ефектів Джоуля, Пельтье, Томсона в зонально-неоднорідному термоелементі на його характеристики. Досліджено питання щодо оптимізації цього впливу для підвищення коефіцієнта корисної дії, вихідної потужності та надійності. Установлено особливості проектування зонально-неоднорідних термоелементів за умов використання їх в термоелектричних перетворювачах енергії. Створена теорія зонально-неоднорідного термоелемента розвиває знання щодо фізичних процесів, які відбуваються в зонально-неоднорідному середовищі та є теоретичною базою розробки об'єктно-орієнтованих комп'ютерних технологій моделювання й оптимізації термоелектричних пристроїв з неоднорідних, зокрема функціонально-градієнтних і композитних термоелектричних матеріалів.

102. Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.16 М.Б. Налісний; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Вперше розроблено методику виявлення вібраційного горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок (КЗ ГТУ), яка, на відміну від відомих рішень, базується на реєстрації вібраційних сигналів з подальшою їх обробкою методами вузькосмужного спектрального аналізу. Удосконалено динамічну модель нестаціонарного підводу тепла у КЗ ГТУ шляхом урахування динаміки заповнення "холодної" та "гарячої" частин камери згоряння, інерційності руху продуктів згоряння, динамічних властивостей системи підводу палива. Запропоновано новий підхід щодо формалізованого опису механізмів появи та встановлення вібраційного горіння в низькоемісійних камерах згоряння ГТУ.

103. Візуальні пірометри з розширеними функціональними можливостями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.04 Б.Ю. Гриневич; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему створення візуальних пірометрів для промислового застосування та як еталонних засобів, придатних для дистанційного вимірювання температури з високою точністю та перевірки існуючих пірометрів випромінювання на об'єктах. На базі розробленого методу аналізу методичних та інструментальних похибок модернізовано існуючі візуальні пірометри для розширення їх функціональних можливостей та раціонального вибору введення апріорної та апостеорної поправок на випромінювальну здатність. Висвітлено комплексні рішення нової структурної побудови пірометра без використання спеціалізованої пірометричної лампи розжарювання. Розроблено мікропроцесорний варіант візуального пірометра з розширеними функціональними можливостями. Досягнено зменшення інструментальної похибки у порівнянні з існуючими пірометрами до 2C, введення апірорної та апостеорної корекції на випромінювальну здатність. Визначено коефіцієнт випромінювальної здатності матеріалу об'єкта за відомої дійсної температури, розширення функціональних можливостей щодо статистичного опрацювання результатів.

104. Влияние дизайна дизельного двигателя на экологические параметры в процессе эксплуатации

С.Н. Литвин, В.И. Толшин, А.Ю. Минаев Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 4. — С. 86-91. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

Для оцінки впливу дизайну дизельного двигуна на екологію в ході експлуатації запропоновано використовувати спрощену методику оцінки викладів NOx в відпрацьованих газах дизелів, яка базується на оцінці параметрів робочого процесу і кількості ефективних зіткнень N2 та O2 в окремих зонах камери згорання.

105. Водоаміачні термотрансформатори (теорія, аналіз, синтез, оптимізація)

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.14.06 Т.В. Морозюк; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 36 с. — укp.

Досліджено термотрансформатори, що працюють за зворотніми та змішаними термодинамічними циклами з водоаміачним розчином як робочою речовиною. Розглянуто й адаптовано до аналізу водоаміачних термотрансформаторів різні напрямки сучасної прикладної термодинаміки. Створено узагальнену класифікацію, що описує всі типи водоаміачних термотрансформаторів, на її основі продемонстровано основні напрямки з питань створення та удосконалення схемно-циклових рішень. Розроблено розширений "метод циклів" термодинамічного аналізу (вибір коректного циклу-зразка), що на ранніх стадіях термодинамічного аналізу дає можливість одержати висновки, раніше невідомі або отримані винятково експериментальним шляхом. Розроблено нові методи ексергетичного аналізу термотрансформаторів. Теоретико-графовий метод використано у математичних моделях елементів і систем водоаміачних термотрансформаторів. Для задач синтезу й оптимізації елементного складу водоаміачних термотрансформаторів уперше використано ациклічні графи. Розглянуто альтернативні системи малої енергетики з водоаміачними термотрансформаторами різних типів. Розроблену термодинамічну теорію та створені математичні моделі підтверджено експериментально. Показано, що всі результати досліджень можуть бути поширені на будь-які типи термотрансформаторів і робочі речовини - однокомпонетні або різні суміші.

106. Вплив водяної пари на емісію оксидів азоту газотурбінною камерою згоряння

Автореф. дис... канд. техн. наук05.04.01 М. Хесен Баб; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1999. — 18 с. — укp.

107. Вплив дизайну термодінамічних циклів на економічну ефективність і екологічність охолоджуючих систем

В.Я. Ошовський Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 7. — С. 22-31. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Запропоновано ступінчасті зразкові термодинамічні цикли та схеми сорбційних машин для одержання холоду за змінних температур, які підвищують економічну ефективність та екологічну безпечність систем охолодження потоків речовин від температури навколишнього середовища у разі використання механічної або теплової енергії низького потенціалу. Розроблено методи розрахунку, проведено теоретичне дослідження, експериментально підтверджено роботоздатність машин.

108. Вплив електризації вологої пари на процеси конденсації в теплоенергетичних установках

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 В.П. Скляров; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Розглянуто причини появи та механізми утворення зарядів у вологому паровому потоці та їх вплив на процеси конденсації у парових турбінах. Запропоновано методику та конструкції електричних зондів для вимірювання густини зарядів у рухомому вологому паровому потоці. Розглянуто методи та засоби керування густиною зарядів у вологому потоці. Наведено конструкції пристроїв, які дозволяють за рахунок електричного впливу на вологий паровий потік керувати процесами конденсації. Показано, що нейтралізація парового потоку за останнім ступенем турбіни знижує коефіцієнт повних втрат у вихлопному тракті на 10 - 12 % від вихідного значення, а додаткова електризація пари в зоні конденсатора збільшує вологість більше, ніж на 1 %.

109. Вплив зовнішніх дій на теплообмін при розвинутому пузирчастому кипінні рідини у великому об'ємі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.04 Нгуен дик Тоан; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням розробки розрахункової бази для проектування парогенеруючих поверхонь з урахуванням орієнтації поверхні в просторі, її теплофізичних характеристик та впливу зовнішньої вібрації. В дисертації на підставі експериментальних досліджень при різній густині теплового потоку одержані кількісні залежності коефіцієнту теплообміну від кута нахилу поверхні до горизонту, коефіцієнтів теплозасвоєння її матеріалу та частоти і амплітуди зовнішньої вібрації. Запропоновано узагальнююче співвідношення, яке дозволяє вести розрахунки теплообміну з урахуванням зазначених факторів. Основні результати праці знайшли промислове впровадження при проектуванні нових типів установок для отримання плавленого каустика.

110. Вплив кріогенного охолодження на параметри лінійного індукційного двигуна ударної дії

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Ель-Юссеф Ібрагім Мослех; Харківський держ. політехнічний ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

111. Вплив несиметрії напруги живлення на тепловий стан асинхронного двигуна у тривалих та повторно-короткочасних режимах роботи

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 О.Г. Пінчук; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". — Донецьк, 2008. — 21 с. — укp.

Установлено вплив на локальний нагрів окремих фазних обмоток статора асинхронного двигуна (АД) величин симетричних складових напруги прямої та зворотньої послідовностей, а також зсуву за фазою між ними. Запропоновано метод визначення кута зсуву між напругами даних послідовностей, за якого досягається максимальне значення локальної температури статора за заданого рівня несиметрії напруги живлення. Цей кут може бути визначений за даними Т-подібної схеми заміщення на етапі проектування АД. З використанням методу симетричних складових розроблено метод визначення екстремальних значень температури та струму найбільш навантаженої фазної обмотки статора та функції кута зсуву між симетричними складовими напруги, за допомогою якого показано, що зміна зсуву за фазою між напругами прямої та зворотної послідовностей може призводити до теплових перевантажень окремих фазних обмоток статора асинхроннних двигунів на 5 - 10 % та до дострокового виходу з ладу АД за допустимої згідно ГОСТ 13109 - 97 несиметрії напруги мережі. Установлено найбільш інтенсивне додаткове нагрівання АД внаслідок дії напруги зворотної послідовності у разі тривалого режиму у порівнянні з експлуатацією за умов повторно-короткочасного режиму. Це спричинено меншою тривалістю дії струму зворотної послідовності за повторно-короткочасного режиму. За цього абсолютні величини струмів зворотної послідовності у разі тривалого та повторно-короткочасного режимів мало відрізняються. Відзначено, що під час проектування електродвигунів, призначених для експлуатації за умов тривалих і повторно-короткочасних режимів, тепловий вентиляційний розрахунок у разі несиметрії напруги живлення достатньо виконувати тільки для тривалого режиму роботи. Удосконалено метод оцінювання допустимої несиметрії струмів зворотної послідовності статора залежно від параметрів Т-подібної схеми заміщення АД, який передбачає врахування найбільш сприятливого значення зсуву за фазою між напругами прямої та зворотної послідовностей та може бути використаний під час визначення установлення спрацьовування пристроїв контролю теплового стану АД.

112. Вплив параметрів кабельної лінії на імпульсні паранапруги в асинхронних частотнорегульованих електроприводах

Д.О. Жук, О.К. Жук Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2006. — Вип. 65. — С. 39-42. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розроблено еквівалентну схему системи автономний інвертор напруги з широтно-імпульсною модуляцією - асинхронний двигун, яка враховує розподілені параметри кабельної лінії. Запропоновано уточнені вирази для розрахунку напруги в будь-якій точці кабельної лінії між інвертором і двигуном та критичної довжини кабелю, що відповідає появі максимальних перенапруг.

113. Вплив попереднього комбінованого розтягу на крихке руйнування сталі корпусу реактора

автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 І.Б. Окіпний; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2007. — 20 с. — укp.

Виявлено основні закономірності впливу режимів попередньої пластичної деформації (ППД) на напруження сколювання наводненої та ненаводненої теплостійкості сталі. З'ясовано, що збільшення ППД розтягом і комбінованим розтягом збільшує напруження сколювання ненаводненої теплостійкості сталі у порівнянні з первісним матеріалом. Встановлено, що у всіх випадках напруження сколювання за комбінованого розтягу залишається меншим, ніж після звичайного ППД. Вперше виявлено зниження ефекту попереднього термомеханічного навантаження (ПТН) теплостійкої сталі внаслідок електролітичного наводнювання. Розроблено методику оцінки впливу попереднього термомеханічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійкої сталі на базі аналізу НДС методом скінченних елементів і локального критерію руйнування, що передбачає досягнення нормальним напруженням критичного значення на певній відстані від вістря тріщини, встановленій на підставі фрактографічних оцінок зародження сепаратної тріщини в околі її вершини.

114. Вплив попереднього термомеханічного навантаження на опір крихкому руйнуванню теплостійких сталей

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 О.Г. Іванченко; НАН України. Ін-т пробл. міцності. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Проведені експериментальні дослідження впливу експлуатаційних та технологічних факторів на ефективність та стійкість підвищення опору крихкому руйнуванню теплостійких сталей після різних режимів попереднього термомеханічного навантаження (ПТН), а також факторів, що спричиняють цей ефект. Розроблено методику оцінки ефективності різних режимів ПТН та стійкості ефекту ПТН під впливом різних експлуатаційних факторів, яка грунтується на урахуванні зміни напружено-деформованого стану під час ПТН за рахунок затуплення вершини тріщини, деформаційного зміцнення матеріалу та залишкових напружень біля вершини тріщини. Запропоновано методику розрахунку залишкової довготривкості елементів конструкцій з поверхневими тріщинами після ПТН.

115. Вплив термогідравлічної незворотності процесів у парокомпресорних холодильних та теплонасосних установок на їх ефективність

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 В.Г. Шерстюк; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Шляхом комплексного математичного моделювання з послідовною експериментальною перевіркою одержаних результатів знайдено узагальнену залежність ефективності парокомпресійних холодильних маших (ХМ), теплових насосів (ТН) від ступеня термогідравлічної незворотності процесів в основних блоках і елементах трубної обв'язки за різних ступенів складності схемних рішень і використання різних холодоагентів. З використанням запропонованого нового ентропійного методу визначення теплопродуктивності ТН і холодопродуктивності ХМ за неізобарних фазових перетворень одержано узагальнене кореляційне співвідношення, яке відображає взаємозв'язки ступенів впливу практично всіх незалежних режимно-геометричних чинників, від яких залежить рівень термодинамічної ефективності ХМ і ТН. Запропоновано методику, яка дозволяє на стадії передпроектних конструкторських розробок проаналізувати вплив гідравлічного опору вздовж тракту циркуляції холодоагенту на значення холодильного коефіцієнта залежно від критерію структурної сладності схеми. Для різних холодоагентів одержано відповідне узагальнювальне кореляційне рівняння. На підставі результатів енергоаудиту експлуатації ХМ у складі сучасного підприємства харчової промисловості запропоновано перспективні схемні рішення для комбінованого виробництва холоду та тепла за рахунок переведення застарілого холодильного обладнання в режим роботи ТН з використанням теплоти конденсації працюючих ХМ. Для технологічних схем, у яких ХМ і ТН працюють у єдиному комплексі тепло- та холодопостачання, запропоновано методику визначення зони робочих температур конденсації та випаровування, у межах якої застосування ТН є економічно доцільним. Виконано випробування натурного промислового фрагмента холодильної станції, що дозволило встановити адекватність запропонованої розрахункової методики визначення впливу термогідравлічної незворотності процесів, яка з достатньою точністю може використовуватися під час розв'язання прямих та зворотніх задач проектування холодильної техніки.

116. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.04 Н.І. Дунаєвська; НАН України. Ін-т газу. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертацію присвячено дослідженню процесу термохімічної підготовки (ТХП) високозольного антрациту (ВЗА), що дозволяє поліпшити умови займання та горіння ВЗА при його факельному спалюванні з суттєвою економією допоміжних природного газу та мазуту. ТХП дозволяє зменшити середній розмір частинок ВЗА, додатково розділити його мінеральну та органічну складові, збільшити внутрішню питому поверхню частинок, частково газифікувати ВЗА. Досліджено вплив режимних харатеристик ТХП на кожний з перелічених показників. Встановлено та апробовано в промисловому масштабі оптимальні режимні характеристики ТХП для одержання двофазового палива з найкращими властивостями займання та горіння в топках котлоагрегатів ТЕС. Показано, що зменшення часу затримки займання ВЗА після ТХП зумовлене головним чином збільшенням реагуючої поверхні частинок. Розроблено рекомендації з використанням ТХП при факельному спалюванні ВЗА.

117. Вплив характеристик зв'язку однотипних елементів на коливання систем з порушеною поворотною симетрією

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 А.В. Побережніков; Ін-т пробл. міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Розглянуто узагальнену дискретну модель лопаткового вінця робочого колеса турбомашини як характерного прикладу об'єкта дослідження, яка дозволяє враховувати можливі зв'язки лопаток і порушення симетрії вінця, обгрунтовано вибір їх параметрів. Для визначення параметрів аеродинамічного зв'язку обгрунтовано використання плоскої решітки лопаткових профілів. На основі методу збурень розроблено алгоритм визначення спектра частот та форм коливань системи, що розглядається, визначено особливості його застосування та межі придатності. Встановлено закономірності впливу аеродинамічного зв'язку підсистем на формування характеристик власних та резонансних коливань системи з поворотною симетрією та за її порушення.

118. Вплив якості палива на ефективність роботи енергоблоків теплових електричних станцій

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Т.Ю. Кравець; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено вплив якості палива на ефективність і техніко-економічні показники роботи пиловугільних котлів типу ТП-100, ТПП-210А з пилосистемами, оснащеними млинами типу КБМ енергоблоків ТЕС 200 та 300 МВт, що забезпечують досягнення оптимального режиму функціонування устаткування. Розроблено експериментально-розрахунковий метод визначення поправочних коефіцієнтів до питомих витрат молольних куль. Запропоновано метод та алгоритм встановлення обмеження досягнення номінальної потужності енергоблоку залежно від якості твердого палива. Виявлено вплив вологості вугілля на продуктивність кульового барабанного млина. Розроблено метод оцінювання збитків ТЕС внаслідок зниження якості використаного твердого палива. Створено нові схеми пилосистем й обгрунтовано заходи щодо покращання їх роботи на вугіллі погіршеної якості. Здійснено апробацію розроблених методів на устаткованні Трипільської, Бурштинської та Добротвірської ТЕС.

119. Врахування газової складової середовища, що перекачується, при визначенні конструкції та робочої характеристики динамічного насоса

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 С.В. Сапожніков; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2002. — 19 с. — укp.

Встановлено спільне та відмінне у явищах зриву параметрів відцентрових і вільновихрових насосів (ВЦН і ВВН) у процесі кавітації та перекачування газорідинних сумішей (ГРС). Виявлено новий тип гідродинамічної решітки профілів і запропоновано фізичну та математичну моделі її робочого процесу. Зроблено висновок, що даний тип решітки профілів є базовим у здійсненні робочого процесу основних видів існуючих вихрових гідромашин. Розроблено фізичну модель течії ГРС у проточній частині (ВВН) типу "Turo", розглянуто її особливості у порівнянні з відповідними моделями насосів інших конструктивних схем. Визначено механізми впливу газової складової середовища, яке перекачується, на робочі характеристики ВЦН і ВВН, а також їх принципові відмінності. Встановлено наявність властивості саморегулювання за частотою обертання гідроприводних турбонасосних агрегатів у разі зміни величини газової складової у середовищі, яке перекачується.

120. Встановлення взаємозв'язку між геометричними та енергетичними параметрами електричних апаратів з метою раціонального вибору апаратів та їх серій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Мохд Зайдан Хусейн Кавакзех; Донец. нац. техн. ун-т. — Донецьк, 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання уточнення відомих залежностей енергетичних параметрів електричних апаратів від їх геометричних розмірів щодо розробки критерію раціонального вибору та визначення напрямків розвитку. Сформульвано узагальнений лінійний розмір. Визначено взаємозв'язок габаритних розмірів, маси й енергетичних показників з узагальненим лінійним розміром. Одержано аналітичні залежності маси, електромагнітних і енергетичних параметрів електричних апаратів від узагальненого лінійного розміру. Проведено експериментальне дослідження даних залежностей. Обрано критерій раціонального вибору електричних апаратів. Спрогнозовано шляхи покращення енергетичних та масо-габаритних параметрів цих апаратів. Проведено дослідження, що підтверджують одержані результати.