LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 7 із 49

121. Встановлення умов поверхневого тріщиноутворення при циклічному деформуванні сталей енергетичного устаткування у водних середовищах

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 А.М. Сиротюк; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2002. — 17 с. — укp.

Розроблено методику експериментального дослідження корозійно-механічної пошкоджуваності циклічно-деформованих металевих поверхонь, яка дозволяє визначити зміну фізико-механічного стану поверхні в межах кожного циклу навантаження.

122. Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.07 К.М. Гура; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1998. — 16 с. — укp.

Проведено дослідження ефекту квадратичного детектування струму в тонких феромагнітних плівках. Дослідження цього ефекту дозволило підвищити точність вимірювання потужності гальваномагнітними перетворювачами електромагнітного поля, створити, використовуючи ефект квадратичного детектування струму, квадратичний детектор електричної складової електромагнітного поля.

123. Вторинні системи електропостачання діагностичних комплексів промислових підприємств

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Густаво Авіла Абарка; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 1999. — 19 с. — укp.

124. Высокомоментный двигатель постоянного тока с комбинированным возбуждением

В.В. Булгар, А.Д. Ивлев, А.В. Яковлев Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 241-242. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Рассмотрен двигатель постоянного тока с комбинированным возбуждением, обеспечивающий, благодаря новым конструктивным решениям значительное улучшение ряда удельных показателей и снижение затрат электрической энергии в статических и динамических режимах работы электропривода.

125. Газодинамічні процеси взаємодії полідисперсних потоків у вихрових апаратах

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.14.06 Л.В. Кнауб; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2005. — 29 с. — укp.

З метою вирішення важливої народногосподарської проблеми економії енергії та покращення стану довкілля обгрунтовано необхідність впровадження у технологічні процеси вихрових апаратів, що працюють за замкнутим циклом на альтернативних видах палива і дозволяють зменшити енергоспоживання. Обгрунтовано теорію вихрових гетерогенних потоків у процесах змішування або поділу на компоненти та проаналізовано зміни газодинамічних параметрів під час взаємодії основного й набігаючого потоків у зонах вільного, змушеного та потенційного вихрів. На підставі всебічного дослідження динаміки газодинамічних функцій і параметрів у вихрових потоках розроблено напівпромислові та промислові зразки сепараторів, випаровучів-змішувачів і холодильних агрегатів з урахуванням вимог технологічних процесів термостатування, сепарування та підготовки робочих сумішей для найбільш ефективного згоряння. Відзначено, що запропоновані вихрові газодинамічні апарати менш енерго- та металоємні, більш надійні, мають менші габарити та вартість у порівнянні з існуючими за рахунок відсутності в їх конструкції рухливих вузлів і систем і покращених екологічних показників завдяки функціонуванню за замкнутим циклом. Результати практичних випробувань використано для розробки методу розрахунку вихрових апаратів.

126. Гексафторофосфати лужних металів: синтез, властивості, застосування у суперконденсаторах

автореф. дис... канд. хім. наук02.00.01 Л.Е. Байдич; ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". — Д., 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено простий спосіб одержання розчинів електроліту для суперконденсаторів на основі натрій гексафторофосфату в апротонному розчиннику, успішне випробування якого проведено на промислових зразках типорозміру R2325 з вугільними електродами.

127. Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика

Автореф. дис... д-ра. техн. наук05.24.01 Петро Гервазійович Черняга; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2000. — 35 с. — укp.

128. Геометрическое моделирование периодических энергетических процессов в управляемых электрических цепях и системах электропитания

М.Н. Горбачев Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 275-276. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Изложен и обоснован принцип геометрического моделирования периодических негармонических энергетических процессов в управляемых электрических цепях и системах электропитания с использованием математической теории поля.

129. Геометричне моделювання взаємоспряжених профілів роторів і корпусів як обвідних сім'ї трохоїд

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.Б. Васильєв; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено теоретичну базу для алгоритмів геометричного моделювання профілів роторів і корпусів виробів класу роторних двигунів або компресорів, принцип дії яких базується на схемах планетарних механізмів. Запропоновано метод визначення взаємоспряжених кривих, складовими якого є способи точного опису: двох обвідних сім'ї кривих, утворених в результаті обкатки епітрохоїдою за схемою планетарного механізму; двох обвідних сім'ї кривих, утворених в результаті абкатки гіпотрохоїдою за схемою планетарного механізму; класифікації сім'ї профілів роторів і корпусів виробів класу роторних двигунів або компресорів залежно від відношення радіусів ділильних кіл планетарного механізму.

130. Геометричне моделювання елементів проточних частин двопоточних турбін

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 С.А. Устенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Розроблено теоретичні та практичні методи геометричного моделювання елементів проточних частин двопоточних турбін. Розглянуто особливості моделювання лопаток радіально-осьового та осьового ступенів. Геометричне моделювання лопатки радіально-осьового ступеня включає профілювання меридіального перерізу робочого колеса, аналіз якості кривих меридіональних обводів, моделювання профілю лопатки на розгортці циліндричної поверхні зовнішнього радіуса, геометричне моделювання центрального диска робочого колеса, а також моделювання вихідного спрямного апарата. Моделювання лопаток осьового ступеня складається з профілювання лопаток, для чого застосовується синтезована функція, розвантаження лопаток відцентровими силами, розміщення плоских перерізів за висотою лопатки з урахуванням її розвантаження, геометричного моделювання просторової робочої лопатки. Запропоновано метод аналітичного подання аеродинамічних обводів і поверхонь з застосуванням алгоритму Анселона - Лорана і бікубічних сплайнів.

131. Геометричне моделювання елементів проточних частин діагональних турбомашин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.Ю. Кукліна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Розроблено методи, алгоритми і програми геометричного моделювання елементів проточних частин турбін діагонального конструктивного оформлення та їх візуалізації на екрані монітора ПЕОМ з застосуванням сучасних досягнень прикладної та обчислювальної геометрії, комп'ютерної графіки в області аналітичного подання кривих і поверхонь складних технічних форм. Запропоновано комплексний підхід до геометричного моделювання рухомих і нерухомих елементів проточних частин турбін діагонального типу. Розглянуто методи геометричного моделювання робочих коліс діагонального типу. Запропонована геометрична модель містить блоки геометричного моделювання меридіональних меж колеса та формування робочих поверхонь лопаток. З використанням методів геометричного моделювання робочих коліс діагональних турбін з невисоким ступенем діагональності розглянуто питання моделювання профілів лопаток осьових ступенів, які входять до конструкцій турбін діагонального типу. Подано методи геометричного моделювання нерухомих елементів діагональних турбомашин (ДТ). Розроблено програми геометричного моделювання та візуалізації елементів проточних частин ДТ для ПЕОМ у системі програмування Borland Pascal 7.0 з формуванням script-файлів і побудовою в автоматичному режимі зображень у графічному пакеті AutoCAD.

132. Геометричне моделювання компресорних лопаткових апаратів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 В.Є. Спіцин; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2006. — 21 с. — укp.

Розглянуто геометричні моделі (ГМ) лопаткових апаратів осьових компресорів, які дозволяють підвищувати ефективні показники ступенів завдяки поліпшенню геометрії обводів і поверхонь, що обмежують течію робочої речовини. Запропоновано підхід щодо удосконалення геометрії лопаток, їх виготовлення на високошвидкісному п'ятикоординатному обробному центрі. Розроблено ГМ скелетних ліній лопаток осьових компресорів із застосуванням графіків розподілу кривини. Запропоновно нову ГМ асиметричних профілів, які застосовуються у високонапірних компресорах з лопатками S-подібної форми. Описано методику моделювання робочих поверхонь лопаток із застосуванням сплайнів, що будуються на основі функцій Гріна. Визначено вплив геометричних параметрів лопаток компресорів на форму обводів і поверхонь, що їх формують.

133. Геометричне моделювання об'ємів робочих камер роторно-планетарних машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 В.Г. Рева; Тавр. держ. агротехн. акад.. — Мелітополь, 2005. — 20 с. рис. — укp.

Створено теоретичну базу для алгоритмів геометричного моделювання профілів роторів та корпусів виробів класу роторних двигунів або компресорів, дія яких відбувається за схемами планетарних механізмів. Здійснено дослідження з метою виявлення раціональних значень параметрів обкатки, що забезпечує впровадження розроблених алгоритмів. Розроблено метод визначення взаємоспряжених кривих, складовими якого є способи точного опису, а саме: двох обвідних сім'ї кривих, утворених внаслідок обкатки епітрохоїдою за схемою планетарного механізму; двох обвідних сім'ї кривих, утворених за результатом обкатки гіпотрохоїдою за зазначеною схемою. Запропоновано класифікацію сім'ї профілів роторів і корпусів виробів класу роторних двигунів або компресорів залежно від відношення радіусів ділильних кіл планетарного механізму.

134. Геометричне моделювання променевого енергообміну між аналітично заданими поверхнями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.В. Шоман; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Дисертацію присвячено розробці геометричного методу обчислення кутових коефіцієнтів випромінювання (ККВ) щодо променевого енергообміну між аналітично заданими поверхнями. В методі здійснено побудову радіально-паралельних проекцій (RP-проекцій) поверхонь засобами комп'ютерної графіки. Кутові коефіцієнти випромінювання отримано для випадків енергообміну між каналовими поверхнями. Алгоритми реалізовано у вигляді PASCAL-програм. В методі враховано наявність характерного для каналових поверхонь ефекту самозатінення. Розв'язано задачу самоопромінювання гвинтової каналової поверхні для витка. Результати дисертації знайшли впровадження в наукових дослідженнях оптичних систем передачі інформації, в розробках сучасних теплообмінників, у проектуванні установок полімеризації ізоляційного покриття дротів.

135. Геометричне моделювання розв'язків системи рівнянь Лоренца при розробці імпульсного впорскувача

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Є.М. Фомін; Тавр. держ. агротехн. акад.. — Мелітополь, 2007. — 17 с. — укp.

Обгрунтовано новий спосіб розв'язання задачі геометричного моделювання аттрактора Лоренца як математичного апарату дослідження теплових конвективних потоків рідини в прямокутному каналі. Створено метод пошуку періодичних орбіт аттрактора Лоренца за допомогою процесора Maple, що дозволило удосконалити розрахунки теплових конвективних потоків рідини в прямокутному каналі. Складено програму розв'язання системи рівнянь Лоренца за заданими початковими умовами, за допомогою якої розширено клас рівнянь, які використовуються у прикладній геометрії. Побудовано на площині за допомогою розв'язків системи Лоренца аналоги комірок Бенара, за допомогою яких розширено клас геометричних об'єктів, які застосовуються у методах прикладної геометрії. Складено описи зображень роздільних поверхонь, що обмежуть гілки кривих аттрактора Лоренца. Створено алгоритми анімації зображень формоутворення аттрактора Лоренца залежно від його параметрів. Результати наукового дослідження впроваджено на Державному підприємстві Білоцерківський завод "Еталон" під час проектування імпульсного теплового гідравлічного впорскувача таранного типу, а також в навчальний процес кафедри інженерної та аварійно-рятувальної техніки Університету цивільного захисту України.

136. Гідроаеродинамічне удосконалення розпилювальної градирні

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 О.В. Жевжик; Нац. металург. акад. України. — Д., 2001. — 18 с. рис. — укp.

137. Гідродинаміка вертикального потоку газу з твердими частками і його теплообмін зі стінкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 О.В. Збаращенко; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2004. — 20 с. — укp.

З використанням загальнофізичних закономірностей досліджено та розроблено теоретичну базу, що дає змогу об'єктивно пояснити та розрахувати інтенсифікацію теплообміну зі стінкою двокомпонентного потоку з урахуванням вологісних характеристик компонентів, виявити вплив різних факторів на енергетичні хактеристики у разі транспорту твердої фази газом, а також природу пульсаційних явищ під час взаємодії потоку газу з твердими частками, що вводяться у потік. Доведено, що інтенсифікація теплообміну двокомпонентного потоку, що містить вологі компоненти (газ, тверді частки), зі стінкою обумовлена зміною гігротермічного стану у разі переносу часток з ядра потоку з постійною температурою у тепловий примежовий шар, що має змінну температуру. Установлено вплив густини газу залежно від зміни тиску на структуру двокомпонентного потоку відповідно висоті вертикальної ділянки пневмотранспорту, що дало змогу визначити умови його реалізації, енергетичні витрати за складовими, а також з'ясувати умови, за яких є можливим досягнення найбільшої енергетичної ефективності вертикального пневмотранспорту. Уперше показано, що пульсаційні явища у разі взаємодії одиночної частки з потоком газу обумовлені залежністю густини газу від тиску і вони є властивістю такої системи. Запропоновано систему рівнянь, яка дає змогу виявити вплив обмеженості потоку на швидкість витання частки.

138. Гідродинаміка робочого процесу теплогенеруючого агрегату багатофункціонального призначення

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 А.А. Папченко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 20 с. — укp.

Наведено результати дослідження робочого процесу теплогенерувального агрегату, а також визначено вплив параметрів проточної частини (діаметр, ширина, кількість лопатей робочого колеса, кількість та ширина лопаток статорних колів), частоти обертання та характеристик робочого середовища на енергетичну характеристику агрегату. Запропоновано підхід щодо балансу енергії теплогенерувального агрегату за умов його використання як багатофункціонального обладнання. Встановлено залежність його потужності від ряду параметрів, а також її уточнення шляхом використання коефіцієнта потужності, одержаного розрахунковим методом у програмному комплексі FlowVision та на підставі проведення експериментальної частини дослідження.

139. Гідродинаміка самозакипаючих потоків в дренажних каналах теплотехнологічних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Н.Д. Степанова; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 24 с. — укp.

Одержано дані про закономірності докритичної та критичної двофазної течії у прямолінійних каналах і місцевих опорах теплотехнічних систем. Виявлено аналогічний характер впливу вмісту легкої фази у двофазному потоці на коефіцієнти місцевого опору та гідравлічного тертя. Досліджено та проаналізовано закономірності взаємного впливу місцевих опорів під час руху двофазного потоку. Установлено характер закономірності впливу геометричних особливостей каналу, структур потоків і ковзання фаз на пропускну спроможність дренажного каналу складної конфігурації (ДКСК). Розроблено математичну модель ДКСК на базі рівнянь збереження та залежностей для визначення критичних параметрів каналу з урахуванням конфігурації ДКСК, структури потоку, дисипації енергії, неадіабатності процесу та недогріву рідини до температури насичення на вході у канал.

140. Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою насадкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 І.М. Кузьменко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 17 с. — укp.

Експериментально визначено густину зрошення, за якої досягається повне змочування поверхні сітчастої гофрованої насадки у протитоковому контактному випаровувачі та визначено швидкості початку захлинання в ньому. Одержано результати комплексних експериментальних досліджень процесу тепломасообміну (ТМО) за умов випаровування на даних насадках під час зустрічного руху теплоносіїв. Наведено результати досліджень опору сітчастої гофрованої насадки від конструкційних та режимних параметрів процесу. Установлено узагальнювальні співвідношення для розрахунку швидкості початку захлинання, тепломасообміну та гідравлічного опору. Одержано результати аналітичного розв'язку відомої напівемпіричної моделі контактного випаровувача зі сформульованими межовими умовами та з урахуванням експериментальних значень коефіцієнтів ТМО.