LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 8 із 49

141. Гідродинаміка та тепломасообмін у змішуючому конденсаторі з сітчастою насадкою

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.05 В.В. Дубровська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1999. — 16 с. — укp.

Дисертація містить результати експериментальних досліджень процесів гідродинаміки і тепло- і масопереносу при кондесації пари з парогазової суміші у змішуючому кондесаторі з сітчастою насадкою. Встановлено вплив геометричних рідин на гідродинамічні характеристики насадок. Запропоновані емпіричні залежності для розрахунку гідравлічного опору, утримуючої властивості рідини і граничних режимів роботи змішуючого кондесатора. На основі дослідження середніх коефіцієнтів тепло- і масовіддачі виявлено вплив геометричних параметрів насадок, швидкості руху суміші на інтенсивність процесів тепло- і масовіддачі. Запропоновані емпіричні залежності для розрахунку цих процесів.

142. Гідродинаміка та теплообмін потоку рідини в щілинних мікроканалах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 А.В. Тимощенко; НАН України. Ін-т техн. теплофізики. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вивчено гідродинаміку і теплообмін потоку рідини в плоских щілинних і концентричних кільцевих мікроканалах за ламінарного режиму течії. Розглянуто ізотермічну течію рідини в мікроканалах з гідравлічно гладкими і шорсткими поверхнями на основі методів теплофізичного і натурного моделювання. Проведено натурне дослідження гідродинаміки перегрітого потоку рідини в гідравлічно гладких мікроканалах. Проаналізовано одно- та двосторонній теплообмін за вимушеного ламінарного руху рідини. Розроблено розрахункові методики і зразки нового високоефективного теплотехнічного обладнання.

143. Гідродинамічні аспекти блочно-модульного конструювання динамічних насосів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 Сергій Михайлович Яхненко; Сумський держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с. рис. — укp.

144. Гідроекологічний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 Людмила Миколаївна Консевич; Український НДІ екологічних проблем. — Х., 2000. — 21 с. — укp.

145. Гнучкі виробничі системи радіологічного моніторингу

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.20 Ю.Г. Войлов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2000. — 41 с. — укp.

Розглянуто актуальні проблеми створення і модифікації методів, алгоритмів і програм моделювання компонентів гнучких виробничих систем (ГВС), призначених для проведення радіологічного моніторингу за умов недетермінованого середовища в полях потоків гамма-випромінювання, утворених забруднюючими факторами у вигляді відкритих зосереджених і просторово розподілених джерел іонізуючого випромінювання. Запропоновано оригінальну методологію інформаційного моделювання ГВС радіологічного моніторингу, до основи якої покладено іконометричний підхід. Розроблено алгоритми отримання інформаційних моделей ГВС радіологічного моніторингу, а також створено новий клас приладів радіологічного моніторингу - систему візуалізації потоків іонізуючого випромінювання (систему гамма-бачення).

146. Граничний стан конструкційних сплавів для надпровідних електромагнітних систем

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.09 Л.С. Новогрудський; НАН України. Ін-т пробл. міцності. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Обгрунтовано методологію визначення граничного стану конструкційних сплавів за умов дії імпульсу електричного струму та кріогенних температур. Обгрунтовано й експериментально підтверджено концепцію, що частина енергії імпульсу електричного струму, що стимулює досягнення граничного стану металу за таких умов, визначається за його здатністю чинити опір дії імпульсу електричного струму. Розраховано параметр, що визначає здатність металу протистояти дії імпульсу електричного струму. Розроблено розрахункову схему визначення допустимих напружень, що дозволяє використання низькотемпературного зміцнення металів і забезпечення необхідного запасу міцності проти настання граничного стану в процесі дії імпульсів електричного струму. Встановлено головні закономірності зміни опору деформуванню та руйнуванню, характеристик міцності, пластичності та тріщиностійкості конструкційних сплавів різних класів під час дії імпульсів електричного струму за кріогенних температур.

147. Граничні енергетичні характеристики вітроустановок та їх використання для розробки запобіжних пристроїв

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.08 Ю.В. Шевченко; НАН України. Ін-т відновлюв. енергетики. — К., 2008. — 18 с. — укp.

Визначено граничні енергетичні характеристики роторів вітроустановок. Обгрунтовано можливість їх застосування для розробки запобіжних пристроїв роторів з метою підвищення ефективності та надійності вітроустановок. Створено математичну модель ідеального ротора з урахуванням аеродинамічної якості профілю лопатей (сили та швидкості), що надає можливість більш точно визначити граничні енергетичні характеристики елементів лопатей і ротора вітроустановки. Обгрунтовано ряд технічних рішень запобіжних пристроїв, в яких використано сили Коріоліса й аерогідродинамічного тертя, розроблено методики визначення їх параметрів за граничними енергетичними характеристиками ротора. Створено та досліджено експериментальні зразки вітроустановок з запобіжними пристроями. Виявлено, що розроблені відповідні граничні енергетичні характеристики точно обмежують максимальні значення коефіцієнта потужності за відповідної швидкохідності ротора. Визначено резерви енергетичної ефективності роторів. Основні результати наукового дослідження використано для розробки вітроустановок малої потужності.

148. Грунтові фрити для електростатичного емалювання побутової техніки з маловуглецевих сталей

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 О.В. Шалигіна; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2006. — 20 с. — укp.

149. Два методи вимірювання індуктивності котушки

М.Г. Цілинко, М.М. Прокопенко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 1998. — N 2. — С. 126-129. — Бібліогр.: 1 назв. — укp.

Розглянуто два оригінальні методи вимірювання індуктивності котушки. Запропоновано прилад власної конструкції для вимірювання кількості електрики.

150. Двигатель постоянного тока индукторного типа для передачи вращения в герметичный объем

А.Ф. Винаков, А.Д. Ивлев Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 243-244. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Рассмотрен двигатель постоянного тока индукторного типа, который позволяет передавать вращательные усилия в герметичный объем при обеспечении широкого регулирования скорости и момента.

151. Двокоординатні електричні машини для систем локації та слідкування

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.09.01 О.Є. Антонов; НАН України, Інститут електродинаміки. — К., 1999. — 33 с. — укp.

152. Дворівнева система регулювання напруги електротехнічних пристроїв

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 І.Ю. Львов; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено закони регулювання напруги силового трансформатора з швидкою реакцією на значні відхилення напруги, регулювання напруги з адаптивною зоною нечутливості та дворівневого регулювання напруги. Удосконалено метод синтезу систем регулювання напруги й алгоритмів їх функціонування шляхом використання математичного апарату секвенцій. Проведено комп'ютерне моделювання роботи розроблених систем і досліджено ефективність їх роботи. Розвинуто методи оптимізації параметрів розроблених систем регулювання напруги. Запропоновано мікропроцесорну реалізацію даних систем та оцінено похибки вимірювальних каналів.

153. Двухфазная одно-двухслойная двухскоростная полюсопереключаемая обмотка

Л.Я. Беликова, А.А. Здельник Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. — 2005. — Вип. 64. — С. 72-75. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Спроектована нова симетрична двофазна одно-двошарова полюсопереключна обмотка зі співвідношенням полюсів 6:4 з високими значеннями обмоткових коефіцієнтів на обох числах полюсів. Обмотка може бути застосована як у конденсаторних двигунах, так і у двигунах з пусковою обмоткою.

154. Детектори на основі напівпровідникових сполук CdTe і CdZnTe для дозиметрії іонізуючого випромінювання

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.21 О.В. Рибка; Нац. наук. центр "Харк. фіз.-техн. ін-т". — Х., 2003. — 17 с. рис. — укp.

Обгрунтовано вибір даних сполук як матеріалу для ефективних детекторів іонізуючого випромінювання. Проведено комплексне дослідження детекторів з CdTe та CdZnTe, вивчено їх електрофізичні, дозиметричні та радіаційні характеристики. Для корекції енергетичної залежності детекторів розраховано різні конструкції детектор - поглинаючий фільтр. Проведено дослідження радіаційної стійкості детекторів. Показано, що радіаційна деградація детекторів з CdZnTe відбувається за значно більшої поглинаючої дози, ніж для CdTe. .

155. Джерела теплоти локальних систем теплопостачання на базі машин Стірлінга

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.23.03 С.А. Горожанкін; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 36 с. рис. — укp.

Розроблено теоретичні засади оптимізації та метод розрахунку енергоекологічно ефективних джерел теплоти для систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціювання повітря. Створено узагальнену математичну модель установок з термотрансформаторами, що діють за циклом Стірлінга. Кількісно оцінено параметри установок, складових втрат енергії. Зазначено, що розрахункова схема дає змогу розшири кількість обчислених параметрів, та знаходити між ними залежності. Розроблено метод замкнутої оптимізації для визначення раціональних значень параметрів на етапі проектування. Запропоновано нові схеми машин Стірлінга, які підвищують їх потужність і коефіцієнт корисної дії. Досліджено параметри термотрансформаторів з урахуванням типу їх привода, конструктивних особливостей, виявлено шляхи підвищення ефективності. Досліджено параметри теплових насосів з тепловою потужністю до 400 кВт, ефективним ККД до 0,6, виявлено межі їх практичного застосування для цілей теплохолодопостачання. Надано практичні рекомендації з вибору оптимальних параметрів установок для систем теплопостачання та кондиціювання повітря будинків і споруд.

156. Диагностика асинхронных машин по энергетическим показателям при пуске

К.К. Кетнер, Я.П. Грейвулис, А.С. Гаспарян, А.Ф. Теребков Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 350-351. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Предложен метод технического диагностирования асинхронных машин по энергетическим показателям в переходных режимах. В качестве энергетических показателей взяты значения электромагнитного момента, угловой скорости вращения, потребляемой активной мощности, потребляемого тока и коэффициента мощности. Диагностическими параметрами являются отклонения энергетических показателей при пуске от значений, принятых за эталон.

157. Дидактичні особливості інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці електриків

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Р.М. Собко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено педагогічні пароблеми інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці електриків. Визначено його цілі та концептуальні засади. Обгрунтовано принципи інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці фахівців. На підставі дидактичних особливостей інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці електриків показано доцільність і наведено вимоги до побудови інтегративного курсу "Основи комп'ютеризації з елементами спеціальної технології". Запропоновано загальний алгоритм розробки педагогічних програмних засобів.

158. Дизайн освітлювальних приладів в Україні

М.Й. Маркович Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 10. — С. 32-39. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Розглянуто досвід проектування світильників у 1920 - 1930 рр. Зазначено, що у другій половині ХХ ст. розвивався "безнаціональний" конструктивістський дизайн освітлювальних приладів. Національні мотиви проникли лише завдяки творам декоративно-прикладного мистецтва. Проаналізовано вироби дизайну Тернопільської фірми "Ватра-Шредер".

159. Динамические режимы электромеханической системы с асинхронным электроприводом

Р.П. Герасимяк, В.Х. Нгуен, К.П. Здрозис Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 30-32. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Проведен анализ устойчивости двухмассовой электромеханической системы с асинхронным двигателем, в котором учтены электромагнитные инерционности, построены области устойчивости замкнутой по скорости системы.

160. Динаміка багатовитратного запобіжного клапану непрямої дії на тиск 25 - 32 МПа в режимі перевантаження гідроагрегата підйому вала турбіни

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 О.І. Гасюк; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Здійснено теоретичне й експериментальне дослідження з метою поліпшення статичних і динамічних характеристик багатовитратного запобіжного клапана непрямої дії у складі гідроагрегата підйому вала парової турбіни. Розроблено комплекс математичних моделей: насоса, запобіжного клапана непрямої дії, довгого трубопроводу, гідростатичного підшипника. Відзначено, що запропоновану модель з запобіжним клапаном подано стосовно будь-якої змінної нелінійним диференціальним рівнянням VII порядку. Наведено результати аналізу коливань тиску у напірному трубопроводі з частотою 3,7 Гц.