LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Енергетика

Всього — 980 Сторінка 9 із 49

161. Динаміка комплексу гідропристроїв комп'ютерної системи управління частотою обертання ротора гідротурбіни

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 В.М. Дмитерко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2005. — 20 с. рис., табл. — укp.

Створено більш повну нелінійну математичну модель комплексу гідропристроїв комп'ютерної системи управління частотою обертання ротора гідротурбіни, що передбачає декомпозицію його на вузли з урахуванням нелінійностей сил тертя і гідродинамічних сил, а також стисливості та двофазності робочої рідини, змінності коефіцієнта витрати. Одержано аналітичну залежність площини дроселюючої щілини золотника головного гідророзподілювача з позитивним перекриттям у функції переміщення золотника і геометрії щілини, яка у разі малих відхилень залишається нелінійною та не підлягає лінеаризації, підвищує точність установлення витратних характеристик на всьому діапазоні змін динамічних процесів. Обгрунтовано введення гнучких зворотних зв'язків за швидкістю переміщення золотника гідророзподілювача та швидкістю руху штока сервомотора, що підвищують стійкість комплексу гідропристроїв та покращують його динамічні характеристики. Визначено витрату води на гідротурбіні на підставі її універсальної характеристики шляхом функціонального перетворення вхідної інформації про частоту обертання ротора гідроагрегата, відкриття керувального апарату, загального коефіцієнта корисної дії, що забезпечує ввід у модель достовірної інформації про об'єкт та підвищує точність обчислення динамічних характеристик.

162. Динамічні впливи на електромережеві конструкції та їх урахування при проектуванні і експлуатації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 С.В. Турбін; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2001. — 20 с. — укp.

Досліджено ступінь впливу кліматичних та аварійних навантажень на експлуатаційну надійність баштових споруд повітряних ліній електропередачі та вітроенергетичних установок з урахуванням їх конструктивних особливостей та умов роботи. Розроблено методику побудови тривимірних карт райнування території та графіків розподілу кліматичних навантажень за профілем траси повітряної лінії. На підставі проведених експериментальних і теоретичних досліджень напружено-деформованого стану конструкцій баштових опор електичних мереж обгрунтовано необхідність урахування динамічного характеру навантажень, пов'язаних із дією вітра й обривами проводів і тросів, під час проектування та експлуатації зазначених конструкцій. Запропоновано конструктивні пропозиції щодо підвищення експлуатаційної можливості електромережевих конструкцій, заснованих на принципах стабілізації та координації міцності, що дозволяє знизити динамічні імпульси на баштові опори електричних мереж.

163. Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гідравлічній системі з гідродинамічним теплогенератором

Автореф. дис... канд. техн. наук 05.14.06 Сергій Анатолійович Беспалько; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2008. — 20 с. рис. — укp.

164. Дискретный формирователь электрического тока

М.В. Чашко Електромашинобуд. та електрообладн.: Mіжвід. наук.-техн. зб. Пробл. автомат. електропривода. Теорія і практика. — 2006. — Вип. 66. — С. 277-278. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Представлен способ преобразования тока, заключающийся в том, что в потребителе суммируются во времени токи источника.

165. Дисциплінарне нагрівання текучого середовища в каналі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 В.М. Горячкін; Нац. металург. акад. України. — Д., 2005. — 20 с.рис. — укp.

Встановлено залежність ефективної в'язкості від числа Рейнольдса, а також закономірності нагріву та долю енергії, що витрачається на нагрівання, за допомогою числових розрахунків. Розроблено методику вибору розмірів і розрахунку теплової характеристики дисипативних нагрівачів. Запропоновано метод числового розрахунку ізотермічних нагрівачів, який враховує залежність в'язкості текучого середовища від температури та дозволяє оптимізувати форму та розміри нагрівальних каналів. Проведено експериментальне дослідження ізотермічного підігрівача мазуту.

166. Диференціальний вихорострумовий перетворювач для контролю параметрів немагнітних виробів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 О.С. Сомхієва; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Висвітлено питання розробки та дослідження двопараметричних електромагнітних методів і пристроїв, що їх реалізують, для безконтактного одночасного контролю електричних і геометричних параметрів суцільних немагнітних виробів у зондувальних магнітних полях різної орієнтації. Розроблено алгоритм і модифікації вихорострумового методу одночасного контролю радіуса й електропровідності немагнітних виробів, базуючись на використанні трансформаторного, параметричного та комбінованого перетворювачів в абсолютному та диференціальному варіантах. Розглянуто модифікації двопараметричного диференціального методу без та з відбудуванням одного параметра від іншого. Наведено схеми включення двопараметричних трансформаторного, параметричного та комбінованого електромагнітних перетворювачів, що працюють у диференціальному варіанті. Отримано експериментальні результати спільного визначення двох параметрів немагнітних виробів на конкретних зразках. Одержано співвідношення для розрахунку методичних похибок спільних вимірів радіуса та питомої електричної провідності циліндричних виробів диференціальними вихорострумовими перетворювачами різних типів.

167. Діагностика електротехнічної сталі статорів та паспортизація асинхронних двигунів в процесі ремонту

Автореф. дис... канд. геол. наук05.09.01 В.В. Прус; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

З'ясовано механізм закономірності й уточнено механізм старіння електротехнічної сталі (ЕТС) пакетів статерів асинхронних двигунів (АД) за умов капітального ремонту, що полягає в зниженні в ній індукції насичення й у зростанні втрат у сталі внаслідок посилення впливу вихрових струмів через загальне порушення міжлистової ізоляції пакетів в процесі випалювання, а також внаслідок додаткового виникнення значної кількості закорочених ділянок ЕТС у верхній частині зубців пакетів у результаті його механічних ушкоджень в ході ремонту. З метою визначення реального стану пакетів сталі статорів АД в місцях найбільш пошкодженої під час ремонту верхньої частини зубцевої зони, нового методу локального тестування, що дає змогу досліджувати ЕТС з урахуванням можливого її насичення, в режимах, які відповідають робочим режимам АД за інтенсивністю та направленістю магнітного потоку в зубцях статора, а також розроблено нові критерії діагностики, які суттєво підвищують вірогідність вказаного способу. Обгрунтовано технологію підвищення надійності АД.

168. Діагностика енергетичної ефективності холодильних і теплонасосних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.14 П.Б. Ломовцев; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2003. — 18 с. рис. — укp.

Наведено метод діагностики холодильних і теплонасосних систем, що дозволяє за заданих умов та обсягах виробництва ідентифікувати відхилення штатних режимів роботи від еталонних методом визначення внутрішньокомпонентних і структурних необоротностей в окремих підсистемах та установці у цілому, а також визначити можливі заходи для підвищення ефективності. Для діючої аміачної холодильної установки на основі здійснення діагностики встановлено збільшення ексергоекономічної вартості виробництва холоду на 6,75 %, витрати електроенергії на 4,97 %, амортизаційної складової на 7,29 % і зниження холодильного коефіцієнта на 8,28 % у штатному режимі у порівнянні з еталонним. Виявлено такі можливі коректування експлуатаційних характеристик установки, врахування яких дає зниження ексергоекономічної вартості виробництва холоду на 2,28 % і витрати електроенергії на 10,93 %, у разі чого електричний холодильний коефіцієнт підвищується у 1,16 рази у порівнянні зі штатним режимом. Зазначено, що у своїй основі діагностика ефективності використовує спеціально створену моделюючу багаторівневу модульну систему TT-RH, що забезпечує формування комп'ютерно-орієнтованих моделей термотрансформаторів, які працюють за схемами R, H і RH. Доведено, що дана система дозволяє проводити параметричний та структурний аналіз на етапі передпроектних розробок, визначити термодинамічну ефективність окремих процесів у заданому діапазоні змін параметрів, формувати довільні запити типових проектних процедур.

169. Діагностика ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.02 А.Я. Яцейко; НАН України. Ін-т електродинаміки. — К., 2008. — 19 с. — укp.

На підставі аналізу методів і засобів діагностування внутрішньої ізоляції високовольтного електрообладнання запропоновано новий метод здійснення діагностики стану ізоляції трансформаторів струму під робочою напругою, реалізація якого забезпечує підвищення завадостійкості засобів діагностики та вірогідності інформації про їх стан. Удосконалено розрахункову модель даної ізоляції, що дозволяє більш точно враховувати вплив експлуатаційних чинників (температури, зволоженості, старіння) і елементів схеми вимірювання на характеристики ізоляції та ефективність її діагностики. Запропоновано й обгрунтовано можливість проведення вимірювань опору ізоляції високовольтних трансформаторів струму за постійного струму, а також приросту тангенса кута діелектричних втрат під робочою напругою, що дозволяє розширити функціональні можливості й інформативність засобів діагностики. Розроблено методологічні засади побудови функціональних структурних схем пристроїв, що дозволило створити систему комплексної діагностики ізоляції високовольтних трансформаторів струму під робочою напругою.

170. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет- функцій m-ічного аргументу

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.12 Тетяна Андріївна Хижняк; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp.

171. Діагностування дефектів кліток роторів асинхронних двигунів з закритими пазами

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 Ю.З. Хліпальський; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Розроблено пристрій для діагностування дефектів кліток короткозамкнених (КЗ) роторів асинхронних двигунів (АД) потужністю до 100 кВт. Проведено аналіз і порівняння ефективності відомих методів і засобів неруйнівного контролю та технічного діагностування обмоток КЗ роторів АД, здійснено їх класифікацію. На підставі аналізу похибок процесу діагностування КЗ кліток запропоновано способи їх зменшення та усунення на етапі розробки пристрою та в процесі обробки контрольованих сигналів. Досліджено новий трансформаторний спосіб і пристрій для діагностування дефектів у КЗ клітках, що базується на використанні індуктора з розімкненою магнітною системою, за допомогою якого підвищено чутливість і точність діагностування дефектів у роторах з закритими пазами. Створено математичні моделі для дослідження запропонованої конструкції індуктора. Висвітлено методики проведення досліджень. Визначено поріг чутливості пристроїв для контролю та діагностування КЗ кліток роторів АД.

172. Діагностування експлуатаційних режимів роботи силових трансформаторів сільських споживчих трансформаторних підстанцій

автореф. дис... канд. техн. наук05.09.03 Л.М. Безменнікова; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. — Мелітополь, 2007. — 20 с. — укp.

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень процесів нагріву силового трансформатора у порівнянні з номінальним режимом роботи за симетричного, несиметричного перевантаження та дії надтоків. Розроблено методику визначення параметрів теплової схеми заміщення силового трансформатора з використанням результатів досліджень холостого ходу та короткого замикання. Запропоновано методику функціонального діагностування експлуатаційних режимів роботи силових трансформаторів сільських споживчих підстанцій за температурою масла та кратностями сил струмів у фазах. За результатами досліджень розроблено мікропроцесорну систему функціонального діагностування силового трансформатора споживчих підстанцій. Здійснено впровадження пристрою діагностування до виробництва. Наведено дані щодо економічної ефективності розробленого пристрою у разі його експлуатації.

173. До вирішення питання вибору джерел світла в контексті дизайн-проектування об'єктів світлотехніки

В.М. Голобородько, В.А. Погорельчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 12. — С. 20-25. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Досліджено вплив типу, потужності, світловіддачі сучасних джерел світла на морфологічні, функціональні та декоративні показники світильників і інших об'єктів світлотехніки. Вказано на актуальність їх проектування з урахуванням номенклатури та різновиду сучасних джерел світла. Проаналізовано методичну цінність таких підходів, запропоновано певні корективи у проектні стратегії щодо дизайн-проектування світильників.

174. Дослідження багатофазних імпульсних перетворювачів з силовими каналами резонансного типу і розробка методики їх проектування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.17 В.Г. Гурков; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2006. — 21 с. — укp.

Розроблено математичні моделі електричних процесів, що дозволяють здійснювати розрахунки електричних і конструктивних параметрів перетворювачів постійної напруги (ППН), зокрема, в окремо взятому силовому каналі (СК) резонансного типу й у ППН модульної структури, узагальнені щодо основних типів схем СК і щодо режимів роботи СК. Створено методики, алгоритми та програми розрахунку електричних процесів для автоматизованого дослідження резонансних ППН. Виконано дослідження основних параметрів резонансних ППН. Зроблено порівняльну оцінку показників їх якості з однофазним і багатофазним принципами функціонування. Виявлено їх специфічні особливості. Запропоновано методику автоматизованого проектування резонансних багатофазних імпульсних перетворювачів за критерієм мінімального обсягу за умов забезпечення заданої якості вихідної напруги, що сприяє практичній реалізації таких пристроїв з поліпшеними масогабаритними показниками.

175. Дослідження багатофазних імпульсних перетворювачів з ШІМ-регулюванням та розробка методики їх проектування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.12.13 В.Б. Русаловський; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О.С.Попова. — О., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Досліджено багатофазні імпульсні перетворювачі (БІП) з регулюванням за широтно-імпульсним методом (ШІМ) з силовими каналами (СК) знижуючого, підвищуючого й інвертуючого типів для пристроїв електроживлення та систем електропостачання телекомунікаційних систем. Розроблено математичну модель електричних процесів перетворювачів постійної напруги, що узагальнена щодо трьох зазначених типів схем силових каналів і режимів роботи перетворювача, яка дає змогу проводити розрахунки електричних, енергетичних і конструктивних параметрів перетворювача. Розроблено методику, алгоритми та програмне забезпечення для дослідження електричних процесів і енергетичних параметрів перетворювачів постійної напруги (ПЕЕ) модульної структури. Досліджено основні параметри модульних імпульсних ПЕЕ з СК зазначених типів, виконано порівняльну оцінку показників якості ПЕЕ з однофазним і багатофазним принципами функціонування. Розроблено методику та програмне забезпечення для автоматизованого проектування БІП за критерієм мінімального обсягу у разі максимального значення коефіцієнта корисної дії, що сприяє практичній реалізації пристроїв даного класу з поліпшеними масогабаритними показниками (більш високою питомою потужністю).

176. Дослідження гідродинамічних характеристик торцевих дроселів та динаміка торцевих ущільнень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 Н.В. Зуєва; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2007. — 20 с. — укp.

Проведено теоретичне дослідження течії рідини в утвореному гладкими ущільнюючими поверхнями торцевому дроселі. Вивчено вплив на гідродинамічні характеристики торцевого дроселя інерційних сил рідини і втрат на місцевих гідравлічних опорах. Досліджено динаміку торцевого ущільнення й опорно-ущільнюючої автоматичної системи осьової рівноваги (гідроп'яти) ротора відцентрового насоса. Наведено кількісні й якісні оцінки впливу сил і моментів тиску рідини в торцевих дроселях на статичні та динамічні характеристики безконтактного торцевого ущільнення та гідроп'яти. Уточнено методики розрахунку безконтактних торцевих ущільнень і гідроп'ят, що дозволяють врахувати сили та моменти, обумолені інерцією рідини та втратами на місцевих гідравлічних опорах в торцевих дроселях, які можна використовувати для оцінки власних частот, амплітуд вимушених коливань і динамічної стійкості аксіально-рухомих кілець торцевих ущільнень роторів відцентрових машин і гідроп'ят.

177. Дослідження електродинамічних параметрів малоінерційного лінійного електродвигуна

Автореф. дис... канд. техн. наук05.09.01 І.В. Поляков; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 19 с. — укp.

Метою дисертаційної роботи було теоретичне й експериментальне дослідження малоінерційного лінійного електродвигуна постійного струму в пускових і сталих режимах методами математичного і фізичного моделювання, і на цій основі - розробка теорії і загальної концепції конструювання двигунів такого типу на базі чисельних розрахунків магнітних полів, електромагнітних параметрів і електродинамічних процесів. Двигун призначений для роботи в короткочасних, практично імпульсних режимах розгону масогабаритних об'єктів до високих швидкостей, і має ряд конструктивних особливостей: мала інерційність; висока щільність струму в обмотках індуктора і якоря; відносно великий основний повітряний зазор; використання тиристорної системи з природною вентильною комутацією обмотки якоря.

178. Дослідження і розробка методів та технічних засобів радіаційних випробувань обладнання АЕС на електрофізичних установках

автореф. дис... канд. техн. наук05.14.14 О.В. Сахно; НАН України. Ін-т ядер. дослідж. — К., 2008. — 21 с. — укp.

Досліджено та комплексно вирішено проблеми створення сучасної технічної бази для випробувань обладнання ядерних енергетичних об'єктів, регламентованих Національною програмою подовження строків експлуатації українських АЕС. Наведено результати розробки структур електрофізичної радіаційної техніки для функціональних випробувань (кваліфікації), а також методик і технічних систем метрології таких випробувань. Розроблено та реалізовано метод вимірювання та формування радіаційних полів великих об'ємів шляхом трансформування вузьких пучків електронів у широкі рівномірні потоки випромінювання та вирівнювання їх спектра щодо параметрів, характерних для АЕС. Обгрунтовано методику підвищення надійності електрофізичних радіаційних установок шляхом контролю за станом їх компонентів. Запропоновано та реалізовано відповідні технічні засоби. Розроблено технологічні регламенти кваліфікації кабелів, які дають змогу визначити їх реальний ресурс. Одержано результати експериментальних комплексних випробувань нової кабельної продукції, призначеної для використання у сигнальних мережах АЕС. Створено установку, з використанням якої реалізовано всі вимоги, необхідні для кваліфікаційних випробувань обладнання АЕС за робочих і аварійних режимів їх експлуатації.

179. Дослідження і чисельне моделювання робочого процесу безмастильних багатоелементних ущільнень поршневих компресорів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.15 А.В. Смірнов; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с. рис. — укp.

Одержано нове розв'язання контактної задачі для пружно взаємодіючих металополімерних шорстких спряжень, що грунтується на урахуванні явища "колективної" і нерівномірної взаємодії мікронерівностей, розташованих на пружній основі та на відмінності дійсної опорної кривої шорсткого полімерного шару, який деформується, від вихідної геометричної. Вказане розв'язання дало змогу розширити межі опису зони пружних деформацій металополімерних спряжень і усунути протиріччя, яке полягає у невідповідності між пластичним характером деформацій у зоні тертя, що зазвичай приймається, і утомною природою зносу металополімерних спряжень. На підставі доведеного з розв'язку контактної задачі положення про сталість середнього фактичного тиску (за умов ізотермічного навантаження) для робочої зони пружних деформацій і визначаючої ролі температури в зоні тертя на механізм взаємозв'язку між навантаженням, потужністю тертя, теплофізичними і деформаційними властивостями поверхневих шарів та герметичністю уточнено фізичну модель формування фрикційного контакту в ущільненні. Уперше в методі розрахунку робочого процесу безмастильних багатоелементних ущільнень (ББУ) враховано фрикційну складову швидкості протікання газу в шорсткому металополімерному спряженні, що дало змогу узгодити розрахункові та експериментальні розподілення миттєвих тисків і теоретично підтвердити можливість екструзії полімерних ущільнюючих елементів у напрямку, протилежному загальному перепадові тиску. Уперше для моделювання процесів тепловиділення в зоні тертя ББУ застосовано теорію штамбових теплових джерел, що дало змогу розрахувати закон тепловиділення, сумарну потужність і контактну температуру в зоні тертя. Уточнено математичну модель теплообмінних процесів у ББУ, яка враховує особливості розподілення нестаціонарних теплових потоків у деталі вузла під час зворотно-поступального руху групи штамбових надшвидких теплових джерел, радіаційно-конвективний теплообмін в об'ємах між ущільнюючими елементами за умов фрикційно-циркуляційної течії газу, а також - змінність умов теплообміну на кінцевих ділянках зони тертя.

180. Дослідження механізму герметизації і розробка методів розрахунку і проектування чолових сальникових ущільнень роторів насосів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.05.17 А.В. Загорулько; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2001. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання створення нових конструкцій чолових сальникових ущільнень, які забезпечують підвищення ресурсу та зниження витоків перекачуваного середовища в широкому діапазоні робочих параметрів шляхом теоретичних та експериментальних досліджень механізму герметизації. Розроблено експериментальне устаткування та методики випробувань для визначення фізико-механічних властивостей сальникових набивок, проведення комплексних досліджень процесів тертя та герметизації. Створено нові конструкції чолових сальників із вирівнюванням контактного тиску (з податливим і східчастим дном). Висвітлено фізичну та математичну моделі тертя та герметизації, на базі яких розроблено інженерні методи розрахунку та проектування. Описано типові конструкції одинарних і подвійних чолових сальників роторів насосів.