LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальнонаукове знання

Всього — 66 Сторінка 2 із 4

21. Комп'ютерний інтегральний мозок в інтелектуальному інформаційному суспільстві

В. Гриценко, М. Вовк, А. Котова Вісник НАН України. — 2002. — N3 — укp.

На сучасному етапі становлення інформаційного суспільства, коли як єдиний інформаційний простір вже існує Інтернет, постає завдання створення інформаційних просторів, які б мали конкретну тематичну орієнтацію — наприклад, медичного, правового, культурного та ін. А це актуалізує проблему сумісності інтелекту людини-користувача з інтелектом таких інформаційних просторів. Глобальна ідея інтелектуального інформаційного суспільства — служити людині, не завдаючи шкоди її здоров'ю. Тобто йдеться про створення можливостей для кожного віднайти власну «екологічну нішу», щоб зберегти і розвинути свої фізичні, інтелектуальні та духовні потреби.

22. Конфлікт цивілізацій

М. Поджарський Вісник НАН України. — 2002. — N11 — укp.

Після подій 11 вересня 2001 року у світі заговорили про прийдешню війну цивілізацій. Що ж нас очікує у XXI столітті — всесвітня катастрофа? Черговий «кінець світу»? Чи ми просто вступаємо у новий, закономірний етап розвитку Людства?

23. Космоекологія — наука про роль позаземного середовища для земного життя

В. Семененко, Е. Соботович Вісник НАН України. — 2001. — N9 — укp.

Екологічні проблеми виникли на певному етапі розвитку людства, коли зростання народонаселення і забруднення навколишнього середовища, що його супроводжувало, зумовили необхідність захистити людину від результатів її ж діяльності, тобто від самої себе. Нині екологічні програми набули екстремального характеру і спрямовані на розв'язання конкретних проблем, спровокованих технологічними або природними катастрофами. Тому формуються нові наукові напрями, в рамках яких з'являються принципово нові методи розв'язання цих проблем. Одним з таких напрямів є космоекологія.

24. Математические модели в экономических исследованиях

М.А. Солдатов, С.А. Солдатова Культура народов Причерноморья. — 2001. — N16. — С. 44-49 — Библиогр. в конце ст. — рус.

математическое моделирование экономики, математические модели, экономика, региональная экономика, экономико-математические модели, кафедра информационных систем в экономике, преподавательТНУ

25. Міжнародна інформаційна політика: структура, тенденції, перспективи

Автореф. дис... д-ра політ. наук23.00.04 Є.А. Макаренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 41 с. — укp.

Вперше комплексно досліджено глобальні трансформації системи міжнародних відносин, зумовлені феноменом глобалізації комунікації та формуванням інформаційної парадигми міжнародного розвитку кінця XX - початку XXI ст. Концептуалізовано сучасний стан і тенденції міжнародної інформаційної політики на різних рівнях міжнародних зв'язків - глобальному, регіональному та національному. Виявлено пріоритети національної політики в галузі інформації та комунікації шляхом компаративного аналізу стратегій національного розвитку за умов становлення інформаційного суспільства. Розглянуто структуру міжнародної інформаційної політики, визначено інформаційні чинники в сфері економічних, зовнішньополітичних, правових відносин та у сфері міжнародної безпеки. З погляду глобальних трансформацій світової політики з'ясовано формування та розвиток інформаційного суспільства в Україні. Визначено міжнародні пріоритети національної інформаційної політики, а також наведено рекомендації для розробки та реалізації зовнішньополітичних стратегій і забезпечення національних інтересів у сфері міжнародних інформаційних відносин.

26. Міжнародні зв'язки Державної наукової медичної бібліотеки як фактор росту інформаційного потенціалу медичної галузі

Р.І Павленко, Н.А. Орлеанська Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 74-77. — укp.

В статті розглядаються деякі аспекти міжнародних зв'язків медичної бібліотеки України на сучасному етапі. Особливу увагу наголошено на доступі до світових інформаційних ресурсів для медичної галузі. Відображено міжнародну співпрацю медичної бібліотекиУкраїни з багатьма міжнародними організаціями для задоволення потреб користувачів у галузі охорони здоров'я.

27. Моделирование в экономике при неполной информации

Л.И. Руденко Культура народов Причерноморья. — 2001. — N16. — С. 39-44 — Библиогр. в конце ст. — рус.

моделирование социально-экономических систем, математическое моделирование, экономико-математические методы, экономико-математические модели, кафедра информационных систем в экономике, преподавательТНУ

28. На роздоріжжях інформатики

С. Лем Вісник НАН України. — 2003. — N2 — укp.

Польський письменник Станіслав Лем відомий передусім як фантаст, книги якого стали явищем великої літератури ХХ ст. Але він є також автором багатьох науково-популярних та есеїстичних творів, автобіографічної прози. Виступає Станіслав Лем і як філософ, культуролог, футуролог. Одна з останніх його книг — «Мегабітова бомба» (1999) — поєднала написані в різні роки есе, присвячені проблемам інформатики і комп'ютерних технологій. Нині, коли людство виходить на новий виток глобальної інформатизації, роздуми письменника над цими проблемами примушують ще раз усвідомити, наскільки стрімко наростає ризик входження людства у небезпечний «світ антиутопій». Друкуємо два есе з книги С. Лема в українському перекладі, а також статтю українського вченого, який розвиває порушену тему в контексті сучасних реалій.

29. На шляху до створення єдиного європейського дослідницького простору

С. Фірстов, Є. Бордюк, Д. Левіна Вісник НАН України. — 2002. — N9 — укp.

Україна — держава європейська. І тому зрозуміле її прагнення ввійти в майбутньому до співдружності європейських країн. У зв'язку з цим для української громадськості становлять інтерес тенденції розвитку та основні пріоритети Європейського Союзу (ЄС), зокрема процеси організації в ньому науково-технічного співробітництва. Їх аналіз сьогодні актуальний ще й тому, що вони зазнали значних коректив після зміни керівництва наукою, тобто приходу на пост головного європейського комісіонера з питань науки Філіппа Бускена.Серед нових принципів одним з визначальних є створення єдиного європейського дослідницького простору.

30. На «перехресті» економіки і права

О. Амоша Вісник НАН України. — 2003. — N4 — укp.

Наш час генерує дедалі більше суспільно-економічних проблем, для успішного розв'язання яких потрібні дослідження на стику різних наук, де відбувається їх взаємодоповнення і взаємозбагачення. Саме таким міждисциплінарним «перехрестям» стала сфера економіко-правових досліджень. Тут з'являється сьогодні чимало новаторських підходів, формуються нові концепції й конкретні програми державного регулювання економіки. І справді видатна роль в усій цій масштабній діяльності в нашій країні належить відомому вченому-юристу, Заслуженому діячеві науки і техніки України, доктору юридичних наук, професору, академіку Національної академії наук України та Академії правових наук України В.К. Мамутову. Цього року Валентин Карлович відзначив своє 75-річчя.

31. Наука про органічний розвиток людини і довкілля (Передумови виникнення екогомології)

С. Злупко Вісник НАН України. — 2002. — N10 — укp.

Об'єктивними передумовами виникнення науки екогомології стало загострення ситуації, пов'язаної із взаємодією людини і довкілля. Адже самеў виживання людини залежить від стану навколишньої природи, з якої вона черпає блага для свого існування. Тому проблема органічності розвитку людини і довкілля є такою ж давньою, як і сама людина. Однак наука, яка вивчає закони такої збалансованості, сформувалася лише в останні десятиліття ХХ століття. 15 років тому автор цієї статті вже виступав з обґрунтуванням необхідності розвитку екогомології та викладом її засадничих ідей (див.: Вісн. АН УРСР. — 1987. — № 5. — С. 70—76). Тож сьогодні цікаво простежити еволюцію його поглядів, дізнатися про те, як відбувається становлення нової науки і вироблення її інструментарію.

32. Науково-технічна інтелігенція та суспільний прогрес

М. Згуровський Вісник НАН України. — 2001. — N2 — укp.

33. Нове століття сформує новий екологічний світогляд?

К. Ситник, В. Багнюк Вісник НАН України. — 2001. — N7 — укp.

Не так давно завдяки складному електронному пристрою у Білому домі у США прозвучала лекція видатного англійського фізика-теоретика Стівена Хокінга, якого тяжка хвороба позбавила можливості говорити, але не зламала його духу. У цій знаменитій лекції, що відразу стала відомою світовому загалу, вчений глибоко проаналізував теоретичні та соціальні проблеми сучасності і наголосив: подальша доля нашої цивілізації залежатиме від поступу науки та збереження довкілля. Без радикального розв'язання глобальних суспільних, енергетичних та екологічних проблем існування людства у третьому тисячолітті стане неможливим. Однак, нарощуючи видобуток і споживання традиційних природних ресурсів та енергоносіїв, людство котиться у прірву. Як зупинити процес руйнації довкілля, пом'якшити антропогенний пресинг на природу? Яких невідкладних заходів необхідно вжити, щоб зберегти біорізноманіття на планеті? Над цими питаннями розмірковують і автори статті. Адже йдеться про проблеми, які мають стати центральними для комплексу біологічних наук у новому столітті.

34. Ноосфера - душа земной демоэкосистемы

Н.В. Сысойлов Містобудування та терит. планув. — 2005. — Вип. 22. — С. 337-348. — Библиогр.: 8 назв. — рус.

35. Ноосфера: міфи і реальність

К. Ситник Вісник НАН України. — 2003. — N5 — укp.

140-річчя від дня народження В.І. Вернадського — серйозний привід не тільки для всебічного осмислення ролі цього видатного вченого в історії вітчизняної науки, а й для поглибленого аналізу розвитку його фундаментальних ідей у сучасному світі. Отже, статті з таким аналізом є закономірним продовженням попередньої публікації, присвяченої ювілею нашого геніального співвітчизника (див.: К. Ситник, В. Багнюк. Він бачив через століття // Вісн. НАН України. — 2003. — № 2. — С. 51—62).

36. Общий взгляд на историю турецкой политики и политической терминологии

Мустафа Арслан Культура народов Причерноморья. — 2004. — N56, Т.1. — С. 48-49 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

Изучение грамматики иностранного языка в ВУЗе сопряжено с целым рядом субъективных и обьективных трудностей, решение которых в большей степени ложится на плечи преподавателя. Дальновидность и гибкость мышления которого позволяют достичь хороших результатов в процессе обучения. В этой статье автор расскрыл развитие тюркской политической истории и объяснил становление её терминологии. Навчання граматики іноземної мови в ВУЗе складається с цілим рядом субьєктивних та обьєктивних труднощів, рішення котрих здебільшого налягає на плечі вчітеля. Далековидність та гібкість мислення якого дозволяють досягнути добрих результатів у навчальному процесі. В цій статті автор розкрив розвиток тюрськоі політическоі історі та пояснив становлення її термінології.Learning a foreign language grammar in a higher institution entitles a number of subjective and objective difficulties resolution of which depends to a significant extent on a teacher. Only the teacher's open mindedness and flexibility of thinking can ensure positive results in the education process. In this, the development of Turkish political history and formation of Turkish political terminology have been told.

37. Перспективи використання та утримання радіаційно уражених земель

Д. Гродзинський, О. Дембновецький, О. Левчук Вісник НАН України. — 2003. — N4 — укp.

На жаль, в усьому світі Україна асоціюється насамперед з Чорнобильською аварією. Адже у нас сталася найбільша за всю історію людства ядерна техногенна катастрофа, з наслідками якої ми продовжуємо жити і працювати. До розв'язання багатьох чорнобильських проблем людство виявилося не готовим. Зокрема до того, як утримувати і використовувати забруднені радіонуклідами землі, особливо там, де живуть люди. Саме тому науковці й сьогодні, через 17 років після катастрофи, обговорюють можливі варіанти розв'язання цих проблем.

38. Политика информатизации в Украине. Информационная политика. Деятельность Информационных программ Международного фонда "Возрождение" (фонд Сороса)

О.И. Архипская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 35-42. — рус.

Доповідь розповідає про шляхи реалізації політики інформатизації в Україні. Аналізується діяльність Інформаційних програм Міжнародного фонду "Відродження" (фонд Сороса) в Україні.

39. Применение компартивистского подхода в преподавании гуманитарных дисциплин

Ю.В. Барыкин Культура народов Причерноморья. — 2006. — N88. — С. 166-168 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус. — укp. — англ.

В статье доцента Барыкина Ю.В. дается характеристика компаративистского подхода как части социально-исторического метода, показывается роль и значение сравнения, как метода, в преподавании гуманитарных дисциплин и лучшего запоминания их содержания студентами.Description of komparatyvystskogo approach as parts of socially-historical method is given in the article of the associate professor Barykin Yu.V., a role and value of comparison is shown, as method, in teaching of humanitarian disciplines and the best memorization of their maintenance by students.У статті доцента Барикіна Ю.В. дається характеристика компаративістського підходу як частини соціально-історичного методу, показується роль і значення порівняння, як методу, у викладанні гуманітарних дисциплін і кращого запам'ятовування їх змісту студентами.

40. Природно-ресурсний потенціал економічного зростання

Л. Руденко, С. Лісовський Вісник НАН України. — 2001. — N4 — укp.

Для ХХ століття характерне безпрецедентне зростання світової економіки. В останні його роки за один день вироблялося стільки товарів, скільки їх було випущено за весь 1900 р. Небачено зросла кількість населення планети: на початку століття вона становила 1,6 млрд. осіб, а у 1999 р. — понад 6 млрд. Тобто щорічний приріст — близько 100 млн. осіб. Загальновідомо, що економічне зростання і збільшення чисельності населення супроводжувалося безжалісним використанням природно-ресурсного потенціалу регіонів. Настав час, коли має запанувати нове розуміння розвитку.