LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальнонаукове знання

Всього — 66 Сторінка 4 із 4

61. Формування зв'язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування України: соціологічний аналіз моделей

Автореф. дис... канд. соціол. наук22.00.03 В.А. Водолазький; НАН України. Ін-т соціології. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Здійснено соціологічний аналіз PR-діяльності органів місцевого самоврядування України та з'ясовано характер суперечностей між визначальними на практиці односторонніми зв'язками місцевої влади з громадськістю та несистемними спробами налагодження двостороннього діалогу. Дістав подальшого розвитку аналіз суті PR як соціального інституту, таких його характеристик, як соціальна мета, предмет, суб'єктна структура, субстанція, зміст, засоби й результати діяльності, сфера застосування, функції, а також специфіка реалізації в закритих та відкритих соціальних системах. Досліджено й узагальнено відомі у світовій практиці моделі організації PR і запропоновано принципи оптимізації зв'язків органів місцевої влади з громадськістю за умов України: розмежування функцій служб PR з іншими муніципальними структурами, реалізація принципу "взаємної доповнюваності" PR та інших структур, випереджувальне планування стратегії та тактики PR-діяльності, систематичний контроль за досягнутими результатами. Розроблено критерії оцінки ефективності зв'язків з громадськістю. Запропоновано систему первинних та інтегральних емпіричних показників ефективності PR-зусиль, а також класифікацію технологічних моделей PR муніципальних органів України, що відображає загальну тенденцію їх трансформації від PR як додаткового атрибута прикрашання влади до PR як інструмента стратегічного управління.

62. Экологический гуманизм и гармонизация взаимоотношений человека и природы

Е.А. Балакирева, Е.В. Еремка, Т.В. Шокотко Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 18. — С. 39-43. — Библиогр.: 6 назв. — укp.

Зазначено, що глибинною причиною екологічної кризи є споживче відношення до природи, що входить у протиріччя з її фундаментальними законами. Проаналізовано погляди вчених на можливість правильної постановки головної екологічної задачі на рівні людських якостей.

63. "Эксперт: Экология" - информационная система для профессионалов (и не только)

И. Зарецкая, И.И. Миронова, О. Морозова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Детально розглядається структура і склад спеціалізованої довідкової системи "Експерт: Екологія", сервіс для користувачів та технологія роботи з системою, можливості використання системи в діяльності бібліотек, основні напрямки її розвитку.

64. Як відновити баланс екосистеми?

Ю. Шеляг-Сосонко, Я. Мовчан, Л. Вакаренко Вісник НАН України. — 2002. — N10 — укp.

Наприкінці другого і на початку третього тисячоліття людська спільнота опинилася перед загрозою втрати цілісності біосфери як глобальної екосистеми Землі. Проявами небезпечних змін у довкіллі є, зокрема, катастрофічні повені на зразок тих, які довелося пережити цього літа Європі та деяким країнам Азії і Південної Америки. За цих умов одним з найактуальніших завдань стає детальне дослідження всіх ознак і причин розбалансованості у природі. Воно має стати першим кроком до вироблення чіткої стратегії відновлення екологічного балансу.

65. Як захистити екологію від «неоекологів»

М. Голубець Вісник НАН України. — 2001. — N7 — укp.

У статті констатується, що теперішня «ситуація в світовій екологічній науці свідчить про загальновідому невідповідність змісту поняття «екологія», яке визначив її засновник Е. Геккель, та змісту «сучасна екологія», тобто того змісту, який сьогодні вкладається в це поняття» (с. 171). Але що спричинило до такої ситуації в цій галузі науки і що означає термін «сучасна екологія»? І чи справді маємо справу з «тріумфальним поширенням» (с.177) екології в новій її якості, як циклу знань, який, за М. Ф. Реймерсом, «увібрав у себе розділи географії, геології, хімії, фізики, соціології, теорії культури, економіки, навіть теології — по суті справи, всіх наукових дисциплін» (с. 172)?

66. «Він був не лише видатним науковцем, а й інженером з великої літери» (До 100-річчя від дня народження А.П. Александрова)

І. Вишневський, Ворона П. Вісник НАН України. — 2003. — N5 — укp.

Життя і діяльність видатних особистостей завжди залишає яскравий слід на Землі. Справді унікальними постатями в ядерній науці ХХ століття були академіки І.В. Курчатов та А.П. Александров, 100-річчя від дня народження яких відзначалося цього року. В їх долях віддзеркалюється вся історія розв'язання «уранової проблеми», освоєння могутньої енергії атомного ядра. Причому йдеться про розробки не лише військового призначення, а й, що головне, об'єктів мирного використання атомної енергії. Для українських науковців-ядерників ці ювілейні дати стали приводом для аналізу основних здобутків і перспектив розвитку вітчизняних ядерних центрів. Про пройдений шлях і сьогодення говорили учасники наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження цих видатних науковців. Конференція відбулася у березні у Великому конференц-залі НАН України.Про внесок І.В. Курчатова у становлення експериментальної бази ядерної науки в Україні йшлося в одній із попередніх публікацій «Вісника» (2003. — № 1. — С. 43—46). Подальший розвиток у нас цього наукового напряму, зокрема в Інституті ядерних досліджень НАНУ, відбувався за безпосереднього сприяння та активної підтримки академіка А.П. Александрова.