LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 1 із 27

1. Автоматизована система управління генеративним технологічним процесом по тепловому стану затверділого шару

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 В.В. Мешков; Севастоп. нац. техн. ун-т. — Севастополь, 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено й обгрунтовано методику підвищення якісних показників технологічного процесу, що дозволяє під час виготовлення виробів машиноприладобудування, ливарних форм і прес-форм за методом нарощування припуску, зменшити відхилення форми виробу, спричинені процесом його пошарового затвердіння. Для даного технологічного процесу одержано рішення комплексу крайових задач, що описують розподілений об'єкт з запізнюванням. На базі рішення комплексу крайових задач для розподіленого об'єкта розроблено систему управління зі зворотнім зв'язком, що дозволяє стабілізувати значення вихідних параметрів. Досліджено стійкість одержаної системи керування. Розроблені теоретичні положення підтверджено експериментально на діючому програмно-керованому обладнанні, розходження результатів становить не більше 19,4 %.

2. Автоматизовані газоаналітичні прилади контролю промислових і транспортних викидів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 В.П. Приміський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 18 с. — укp.

Досліджено автоматизовані газоаналітичні прилади за умов екстремальних умов експлуатації. Розроблено структурні схеми та математичні моделі газоаналізаторів (ГА) та газоаналітичних систем (ГАС), вихідні сигнали яких неінформативні до дестабілізованих факторів. Запропоновано схеми корекції впливу неінформативних параметрів. Наведено розрахункові методики проектування інфрачервоних, хемілюмінесцентних і полум'яно-іонізаційних ГА. Запропоновано новий спосіб градуювання ГА та стенд для їх метрологічної атестації.

3. Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 Р.В. Чубик; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено, створено та досліджено енергоощадні адаптивні вібраційні технологічні машини (АВТМ) з керованими вібропроводами. Здійснено аналіз і класифікацію керованих систем віброприводу, резонансних вібраційних технологічних машин, за спільними ознаками дії віброприводу на робочий орган. На підставі аналізу позитивних і негативних факторів існуючих керованих систем вібраційних приводів синтезовано структурні схеми для керованих систем з дисбалансним і електромагнітним віброприводом, які дозволяють керувати параметрами вібраційного поля ВТМ на резонансній робочій частоті вібромашини та підтримувати постійний резонансний режим роботи ВТМ незалежно від зміни маси завантаження робочого органу. Розроблено алгоритм функціонування АВТМ резонансного типу. Даний алгоритм реалізовано на промисловому мікроконтролері та перетворювачі частоти на базі широтно-імпульсно модульованої (ШІМ). Розроблено комплексну методику розрахунку електромагнітного віброприводу за використання ШІМ для живлення у АВТМ резонансного типу. Для АВТМ даного типу з дебалансним віброприводом проведено дослідження з використанням експериментальної моделі адаптивної технологічної машини. За результатами досліджень установлено взаємозв'язок енергетичних характеристик вібраційного поля АВТМ резонансного типу й енергетичних затрат дебалансного віброприводу для їх створення. Розроблено комплексну методику та принципи розрахунку дебалансного віброприводу резонансних АВТМ.

4. Аксіологічні засади формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.07 Г.Г. Глухова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів. Розкрито сутність базових понять та концептуальних положень формування екологічної культури студентської молоді на засадах аксіології. Наведено характеристику структури екологічної культури випускників вищої технічної школи як іманентного складника їх підготовки до майбутньої професійної діяльності. Розроблено механізм діагностики сформованості даної особистісної якості, зокрема, встановлено критерії, показники, ситуації прояву, коефіцієнт вагомості, методи кваліметричного оцінювання, рівні. Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено технологію формування екологічної культури студентів техніко-технологічних спеціальностей, виявлено організаційно-педагогічні умови її ефективного функціонування.

5. Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 О.В. Картавих; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Розглянуто педагогічні умови та аксеологічні засади удосконалення загальної культури особистості з використанням джерел вітчизняної та світової культури. Описано педагогічні принципи, розроблено методи і форми підвищення загальної культури студентів вищого технічного навчального закладу. Висвітлено нові технології набуття гуманітарних знань.

6. Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 І.С. Голіяд; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано методичні засади підвищення ефективності навчальної діяльності на заняттях з креслення у вищій школі на змістовно-процесуальному та особистісному (з урахуванням індивідуальних можливостей у процесі самостійної роботи) рівнях. Виконано дидактичний аналіз навчально-методичного забезпечення навчального курсу та визначено підходи щодо удосконалення методики його викладання. Теоретично обгрунтовано й апробовано концентрично-ланцюжковий метод, що забезпечує активне систематичне та послідовне залучення студентів до навчальної діяльності на заняттях з креслення. Розроблено комплекс графічних завдань, що сприяють реалізації основних дидактичних принципів навчання, активізації навчальної діяльності студентів на заняттях та враховують специфіку фахової підготовки. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості графічних знань та практичних умінь, просторової уяви та просторового мислення. На підставі проведеного дослідження встановлено вплив сформованих у студентів графічних знань і вмінь на професійну підготовку майбутніх учителів трудового навчання.

7. Актуальные вопросы экологического образования и воспитания

С.П. Орленко, О.В. Резник Культура народов Причерноморья. — 2001. — N25. — С. 155-157 — Библиогр.: 5 назв. — рус.

экологические проблемы, экологическое воспитание, социальная экология, экологические знания, экология регионов, Украина, Крым

8. Анализ некоторых экологических проблем карадагского природного заповедника

Н.А. Сурова, Е.Ю. Кузнецова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N74. - Т.2. — С. 118-121 — Библиогр. в конце ст. 9 назв. — рус.

Анализируются последствия антропогенного пресса на природные экосистемы Карадагского природного заповедника. Приводятся данные о воздействии диких свиней на степные сообщества Карадага, а также данные качественного анализа пресной и морской воды. Рассматриваются этические проблемы антропогенного воздействия на заповедные территории.The analysis of repercussion of anthropology press of natural reserve Karadag is resulted. The analysis of influence of wild pigs on the structure and productivity of Karadag steppe phytocenosises is resulted. The results of the qualitative analysis of fresh and sea waters is resulted.

9. Аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні

Н.А. Тарасова Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 117-119 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — укp.

Досліджується та аналізується сучасний стан страхування життя в Україні. Порівнюються та систематизуються головні показники діяльності компаній, які займаються страхуванням життя. Пропонуються рекомендації для подальшого розвитку страхування життя в Україні.Исследуется и анализируется современное состояние страхования жизни в Украине. Сравниваются и систематизируются основные показатели деятельности компаний, которые занимаются страхованием жизни. Предлагаются рекомендации для дальнейшего развития страхования жизни в Украине.Life insurance modern state in Ukraine is examined and analyzed. The main indices of companies' activity in life insurance sphere are compared and systemized. Recommendations for further development of life insurance in Ukraine are enclosed.

10. Аномальна релаксація в структурно-невпорядкованих діелектричних матеріалах у приладових системах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 О.А. Комкова; Одес. нац. політехн. ун-т. — О., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено теоретичне дослідження аномальної релаксації у структурно-невпорядкованих матеріалах у приладових системах. Побудовано моделі аномальних релаксацій Коул - Коула, Коул - Девідсона, Гавриляка - Негамі. Для побудови моделі запропоновано визначення локальної дробової похідної та вивчено її властивості. Побудовано фрактальну функцію типу Салема, проведено розрахунки середньої фрактальної розмірності, локальної дробової розмірності, знайдено значення дробових похідних у деяких точках. Одержано аналітичний розв'язок рівняння, що описує аномальну релаксацію, з дробовою похідною. Даний розв'язок збігається з експериментальними законами Коул - Коула, Коул - Девідсона, Гавриляка - Негамі. Використано дробово-диференційальний оператор, за допомогою якого одержано залежність комплексної сприйнятливості законів Коул - Коула, Коул - Девідсона, Гавриляка - Негамі. Показано зв'язок дробової похідної з розмірністю фрактальної множини, що спричинює аномальну релаксацію. Проведено порівняння теоретичних і експериментальних залежностей стосовно діелектричних властивостей. Побудовано модель мікроструктури неупорядкованих середовищ, що виявляють неекспонентну діелектричну релаксацію. Запропонована модель базується на фрактальному підході до структурування середовища та виділення ієрархічних рівнів ближніх порядків - кластерів та їх складових - субкластерів. Показано, що перехід від строго експонентної залежності до аномальної залежності здійснюється за умов переходу від неперервного до фрактального розподілу часу релаксації.

11. Антропогенные модификации природных ландшафтных систем караимского залива озера Сасык-Сиваш

И.В. Алексашкин, Р.В. Горбунов, Т.Г. Тёмная Культура народов Причерноморья. — 2005. — N67. — С. 7-9 — Библиогр. в конце ст. 5 назв. — рус.

В работе рассматриваются антропогенные модификации природных ландшафтных систем Караимского залива озера Сасык-Сиваш, с целью реализации идеи устойчивого развития. Отмечается высокая степень антропогенных модификаций прибрежных комплексов залива. Данный гидрологический объект перспективен для проведения комплексных ландшафтно-экологических и биологических исследований. В связи с изолированностью Караимского залива от озера сформировались новые условия существования биогеоценоза.В роботі розглядуються антропогенні модифікації природних ландшафтних систем Караїмської затоці озера Сасик-Сиваш з метою реалізації ідеї сталого розвитку. Відмічалася висока ступінь антропогенних модифікацій прибережних систем затоці. Даний гідрологічний об'єкт перспективне для проведення цілісних ландшафтно-екологічних та біологічних досліджень. У зв'язку з ізольованістю Караїмської затоці від озера сформувалися нові умови існування біогеоценозу.In work the anthropogenesis updating natural landscape Caraim of a gulf of lake Sasuk-Sivash are considered, with the purpose of realization of idea of steady development.The high degree of anthropogenesis updating of coastal systems of a gulf is marked. The given hydrological object is perspective for realization of complex landscape ecological and biological researches. In connection with isolation Caraim of a gulf from lake the new conditions of existence biogeocenos were generated.

12. Апроксимація дискретно представлених кривих у полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.Є. Мацулевич; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Досліджено апроксимацію спіралеподібних дискретно представлених кривих (ДПК) у полярній системі координат за критерієм найменших граничних відхилень (НГВ). Розглянуто неперервну НГВ-апроксимацію на підставі перенесення в простір параметрів та вивчено властивості цього перенесення. Запропоновано методи лінійної та багатовимірної НГВ-апроксимації, складено алгоритми визначення параметрів функції-апроксиманта. Запропоновано спосіб апроксимації на базі дискретних представлень спіралеподібних ДПК, який не потребує визначення параметрів НГВ-спіралі. Досліджено дискретну НГВ-апроксимацію спіралеподібних ДПК у полярній системі координат без урахування вигляду модулювальної функції на базі побудови опуклих опорних ДПК. Запропоновано способи дискретного НГВ-моделювання складених спіралеподібних ДПК, корекції прямолінійних ділянок апроксимуючої кривої, а також ітераційний спосіб побудови НГВ-розв'язку.

13. Атомно-абсорбційний спектрофотометр з капілярним електротермічним атомізатором

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 М.Г. Лорія; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 18 с. — укp.

Запропоновано математичну модель переносу маси для моделювання процесу атомізації на базі методу нульового градієнта та дельта-функції Дірака. З використанням розробленої моделі показано, що основною причиною нелінійності статичної характеристики атомно-десорбційного спектрометра є нестабільність оптичних параметрів вимірювальної системи. Створено структурну модель вимірювального вузла з вертикальним електротермічним атомізатором, що дало змогу поліпшити стабільність оптичних параметрів вимірювальної системи та на 60 % зменшити похибку вимірювання атомно-абсорбційних спектрофотометрів. Лінеаризовано статичну характеристику такого спектрометра завдяки використанню вертикального капілярного електротермічного атомізатора та логарифмування вихідного сигналу вимірювальної системи, що дозволило значною мірою розширити діапазон вимірювання та збільшити до 70-ти кількість елементів. Наведено модифікований атомно-абсорбційний метод з використанням капілярного електротермічного атомізатора, на основі якого уніфіковано основні параметри вимірювальної схеми, вдвічі збільшено чутливість перетворення та збільшено вірогідність контролю до значення 0,94.

14. Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 А.Ю. Джантіміров; Ін-т пед. освіти і освіти дорос. АПН України. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено історико-соціальні аспекти становлення та розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні. Проаналізовано досвід підготовки педагогічних кадрів для професійно-технічної школи у країнах Європи. Визначено вимоги Болонської декларації. Систематизовано основні концептуальні та методологічні засади та принципи, за якими можливе реформування інженерно-педагогічної освіти України. На підставі визначених сучасних проблем, що стосуються підготовки та комплектування професіонально-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) інженерно-педагогічними кадрами, ретельного методологічного аналізу психолого-педагогічної складової підготовки, а також удосконаленого комплексу вимог до освітньо-кваліфікаційних характеристик даних кадрів запропоновано модель неперервної багаторівневої інженерно-педагогічної освіти в Україні та здійснення її реалізації шляхом впровадження мережі регіональних багаторівневих інженерно-педагогічних навчальних комплексів, діяльність яких має спрямовуватися на задоволення потреб регіональних ПТНЗ у педагогічних кадрах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

15. Безфтористі матеріали для електродугового відновлення циліндричних деталей малого діаметру та технологія наплавлення в потоці флюсу

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 Л.А. Жданов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 16 с. — укp.

На підставі термодинамічного аналізу процесів дисоціації та взаємодії фаз шляхом наплавлення сформовано безфтористу шлакову систему, що забезпечує високі технологічні властивості у ході відновлення циліндричних деталей малого та середнього діаметра. Внаслідок проведених досліджень окиснювально-відновлювальних процесів під флюсами даної системи доведено визначальну роль у формуванні складу шва реакцій у газовій фазі. Показано можливість відновлення марганцю з оксиду магнієм за рахунок протікання реакцій у газовій фазі. Запропоновано вдосконалену схему взаємодії фаз шляхом зварювання під флюсом, за якою на формування кінцевого хімічного складу металу шва значно впливають реакції у газовій фазі. Експериментально перевірено можливість відновлення з оксидів кремнію, марганцю та титану вуглецем. Розроблено новий спосіб наплавлення циліндричних деталей в потоці флюсу, що передбачає горіння дуги в повітряно-флюсовій суміші, що рухається.

16. В'язкопластичні ефекти в процесах високошвидкісного локального деформування матеріалів та елементів конструкцій

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.09 В.В. Харченко; НАН України. Ін-т пробл. міцності. — К., 1998. — 32 с. — укp.

17. Валеоэкологическая культура - методологический фундамент здорового образа жизни

А.Д. Сараев Культура народов Причерноморья. — 2004. — N50, Т.2. — С. 147-151 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

Цель и задачи валеоэкологического образования и воспитания. Валеоэкологическое образование и воспитание должно быть, в конечном счете, направлено на целевое развитие мирового сообщества, всего человечества через коэволюцию с природой.

18. Вдосконалення гідроструминних технологій з врахуванням особливостей формування струменів високого тиску

автореф. дис... канд. техн. наук01.02.05 Н.В. Семінська; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 21 с. — укp.

Вперше проведено комплексні експериментальні дослідження гідродинамічних параметрів струменя високого тиску. На підставі одержаних результатів встановлено основні параметри його гідродинамічної початкової ділянки й одержано критеріальні залежності, які дозволяють визначити її довжину. Запропоновано метод підвищення ефективності руйнування об'єкту за рахунок накладення пульсацій заданої частоти й амплітуди на потік рідини, що сприяє виникненню додаткової гідродинамічної нестаціонарної сили, для визначення якої одержано аналітичну залежність і розроблено програму розрахунку. Досліджено вплив реологічних властивостей робочої рідини з полімерними домішками на гідродинамічні параметри потоку, що дозволило розширити область її ефективного застосування. Проведено математичне моделювання пульсуючої течії рідини в циліндричному каналі насадки для формування струменя, на підставі якого одержано закон розподілу швидкостей, що дозволяє визначити зміну кінетичної енергії на початковій ділянці струменя. Створено методику розрахунку параметрів конструкції насадки для формування струменя з урахуванням стисливості рідини у вигляді програмного продукту та наведено рекомендації щодо його практичного використання. Вперше на підставі комплексного аналізу системи силовий пристрій - канали підведення насадок - струмінь - об'єкт руйнування науково обгрунтовано методику розрахунку гідродинамічних параметрів струменя високого тиску.

19. Вдосконалення технологічних режимів і конструктивних параметрів механічного обладнання для згинання композиційних і складнопрофільних заготівок

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.05 Ю.В. Фоменко; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 1999. — 19 с. — укp.

Дисертація присвячена вдосконаленню і розвитку процесів згинання композиційних і складнопрофільних заготівок. Розроблена комп'ютерна система розрахунку і автоматизованого проектування процесу. Обгрунтовані засоби підвищення ефективності, запропоновані і реалізовані нові технологічні прийоми і технічні рішення, що дозволили підвищити техніко-економічні показники виробництва гнутих деталей з композиційних і складнопрофільних заготівок.

20. Вестернизация системы экологической экспертизы в Украине

Е.Б. Борисова Культура народов Причерноморья. — 2001. — N26. — С. 46-49 — Библиогр.: 9 назв. — рус.

географические науки, экологическая экспертиза, экологическая политика, инвайроментальная политика