LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 10 із 27

181. Методи та засоби модельної підтримки прийняття рішень в системах проектування та випробовування елементів механічних конструкцій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.Ф. Юзвенко; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. — К., 2003. — 24 с. рис. — укp.

На підставі аналізу процесів прийняття рішень у сучасних системах проектування та випробування технічних об'єктів визначено можливості підвищення їх ефективності шляхом застосування методів і засобів модельної підтримки, сформулювати задачі алгоритмічної, структурної та інформативно-технологічної організації відповідних програмних підсистем моделювання. Визначено основні види математичних моделей механічних об'єктів, що проектуються та випробуються, умови й особливості комп'ютерного відтворення динамічних режимів їх функціонування в технологіях проектування й випробування. Розроблено алгоритмічні основи комп'ютерних засобів модельної підтримки систем проектування й випробування механічних об'єктів з зосередженими та розподіленими параметрами, об'єктів з коливальними режимами функціонування, а також систем контролю й випробування механічних конструкцій, що забезпечують оперативне відтворення властивостей, параметрів і характеристик розроблюваних об'єктів для інформаційно-технологічної організації засобів модельної підтримки процесів прийняття рішень у системах проектування й випробування широкого класу елементів механічних конструкцій. Проведено апробацію розроблених фрагментів інформаційної технології модельної підтримки під час розв'язання прикладних задач проектування та випробування елементів механічних конструкцій.

182. Методи та програмно-апаратні засоби оптимального планування експерименту при дослідженні технологічних процесів

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 С.Г. Бестань; Харк. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2003. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено метод побудови оптимальних комбінаторних планів, який базується на факторних послідовностях та типових варіантах оптимальних матриць планування експерименту. Запропоновано метод переліку типових варіантів оптимальних планів багатофакторного експерименту. Побудовано каталог типових факторних послідовностей і типових планів експерименту. Розроблено програмне забезпечення та апаратні засоби для автоматизації побудови та проведення оптимальних планів експерименту. Наведено приклади використання розроблених методів та програмно-апаратних засобів для моделювання технологічних процесів.

183. Методи та системи електромагнітного збудження вібрацій та ударів

автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 К.Б. Мягкохліб; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Удосконалено теорію електромагнітних збудників вібрації, що застосовуються у задачах віброударних випробувань на надійність машин, приладів та апаратури, а також для деяких технологічних процесів (вібролиття, віброрізання, вібросушіння). Вперше розглянуто динаміку збудників вібрації з урахуванням реактивних мас. Створено новий варіант методу оптимального гасіння післяударних коливань під час випробування на удар. Удосконалено метод визначення потужності електромагнітних віброзбуджувачів (ЕМВ) залежно від динамічних параметрів, електромагнітних і геометричних величин. Удосконалено метод визначення вагового навантаження, коефіцієнтів демпфірування та жорсткості, величин повітряних зазорів і площі перерізу полюсів магнітопроводів. Виведено формули зв'язку параметрів вібрації об'єктів з вихідними напругами електровимірювальних пристроїв. Створено системи ЕМВ для збудження вібрацій у технологічному процесі лиття.

184. Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу

Автореф. дис...канд. пед. наук13.00.02 Н.О. Брюханова; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто проблему навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу, який би повністю враховував умови організації певного навчального процесу і був побудований за правилами текстоутворення. Встановлено види дидактичного матеріалу й особливості їх проектування у педагогічній діяльності інженерно-педагогічного працівника. Обгрунтовано структуру діяльності з проектування зазначених матеріалів та розроблено алгоритм її здійснення. На даній підставі визначено мету та зміст навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектувальній діяльності. Запропоновано багаторівневу методику навчання проектуванню даного матеріалу, що безупинно функціонує протягом усієї підготовки фахівців. Доведено, що застосування зазначеної методики навчання сприяє покращанню якості методичної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін.

185. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню навчально-методичного забезпечення модульної технології

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Т.В. Яковенко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Проаналізовано стан існуючої в педагогічній теорії та практиці проблеми проектування модульної навчально-методичної документації. На засадах компонентного аналізу уточнено поняття "навчально-методичне забезпечення модульної технології". Вперше розроблено та теоретично обгрунтовано алгоритм реалізації майбутніми інженерами-педагогами діяльності щодо проектування модульної програмної документації та дидактичних матеріалів.

186. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування інженерної техніки тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності

Автореф. дис... канд. техн. наук20.02.14 В.І. Кривцун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Удосконалено методику визначення оптимальних значень періодичності проведення технічного обслуговування (ТО) інженерної техніки (ІТ) тривалого зберігання з урахуванням почасової надмірності та відомої функції розподілу наробітку до відмови. Запропонована методика передбачає врахування почасової надмірності - допустимого часу виконання ТО, а також часу перебування зразка ІТ тривалого зберігання у стані прихованої відмови, що дозволяє одержати результати розрахунків періодичності проведення ТО, які більш достовірно відображають реальні умови зберігання. Удосконалено методику визначення отимальних значень періодичності проведення ТО зразків ІТ за зазначених умов з урахуванням почасової надмірності та неповної інформації щодо безвідмовності. Запропонована методика враховує неповноту інформації щодо безвідмовності зразка ІТ, почасову надмірність і час перебування зразка у стані прихованої відмови у разі тривалого зберігання.

187. Методика підготовки та формування дизайнерів у вищій школі в контексті європейської освіти

М.Д. Пригодін Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 106-109. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Описано методику підготовки дизайнерів, яка впливає на навчальний процес. Визначено спільні та відмінні параметри формування фахівців з дизайну в контексті Болонського процесу.

188. Методика формування культури праці учнів основної школи на уроках обслуговуючої праці

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Ю.В. Кузьменко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто проблему формування культури праці учнів V - IX класів основної школи на уроках трудового навчання. Уточнено сутність понять "культура праці" та "культура праці учнів". Наведено опис структурних компонентів та елементів культури праці, визначено рівні її сформованості. Запропоновано модель формування культури праці учнів основної школи у процесі трудової підготовки, наведено методичні рекомендації щодо її впровадження у навчально-виховний процес. Проаналізовано програму з трудового навчання щодо виявлення можливостей відтворення процесу формування культури праці. Розроблено комплекс методів і засобів, спрямованих на оволодіння учнями основними елементами культури праці.

189. Методические аспекты экологического мониторинга береговой зоны моря

И.В. Агаркова-Лях, Г.Н. Скребец Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 14-18 — Библиогр. в конце ст.: 5 назв. — рус.

Контрастність суші та моря у береговій зоні та їх активна матеріально-енергетична взаємодія дозволяють розглядати берегову зону як яскравий приклад парагенетичного ландшафтного комплексу. Застосування парагенетичного підходу для здійснення екологічного моніторингу у береговій зоні дає можливість оцінити екологічний стан берегової зони на основі вивчення речовинних потоків між сушею та морем.The contrast of the land and sea in a coastal zone and their active matter-energy interaction allows considering the coastal zone as the bright example of a paragenetical landscape complex. Using of the paragenetical approach to ecologiczl monitoring realizing gives a chance to evaluate an ecological state of a coastal zone basing on studying matter flows between the land and the sea.

190. Методические подходы к проведению эколого-рекреационного районирования территории (на примере Крыма)

И.М. Яковенко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 56-64 — Библиогр. в конце ст.: 4 назв. — рус.

В рекреационно-географических исследованиях широко используется метод синтетического выражения территориальной дифференциации изучаемых объектов, явлений и процессов, а именно метод районирования как способа расчленения (объединения) определенных территорий по степени сходства и различия их внутренней структуры, характера взаимосвязей, направленности динамических процессов

191. Методичне забезпечення графічної підготовки спеціаліста у вищому закладі освіти (на прикладі немашинобудівних спеціальностей)

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 М.М. Козяр; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Обгрунтовано теоретичні підходи щодо методичного забезпечення викладання інженерної графіки. Розроблено дидактичні основи спецкурсу "Проекції з числовими позначками" для студентів гідромеліоративних спеціальностей, як одного з елементів методичного забезпечення графічної підготовки спеціалістів. Розглянуто систему ефективних форм, методів, засобів та індивідуальних завдань графічної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей. Перевірено доступність розробленого змісту спецкурсу та ефективність методичного забезпечення вивчення інженерної графіки.

192. Методология регулирования свойствами объектов художественно-технического творчества

Ю.Г. Божко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 62-70. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Рассмотрена общая методология регулирования свойствами архитектурных и дизайнерских объектов, а также её составляющие, принципы и приемы исследования, моделирования и проектирования.

193. Методологічні основи розробки економічних механізмів реалізації екологічної політики

Н.Е. Ковшун Культура народов Причерноморья. — 2006. — N80. — С. 71-74 — Библиогр. в конце ст. 6 назв. — укp.

Досліджено теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади розвитку управління у сфері реалізації екологічної політики в сучасних умовах. Розроблено та запропоновано напрями подальшого розвитку екологічної політики з метою забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини як невід'ємної умови сталого екологічного, економічного та соціального розвитку України.Исследовано теоретико-методологические и административно-правовые основы развития управления в сфере реализации экологической политики на современном этапе. Разработано и предложено направления развития экологической политики с целью обеспечения экологической безопасности жизнедеятельности человека как основного условия устойчивого экологического, экономического и социального развития Украины.Theoretical-methodological and administrative-legal principles of development the government in the sphere of implementation the ecological policy in modern conditions are investigated in dissertation. The directions for future development of ecological policy are worked out and suggested with the aim of ensuring ecologically safety of person's life activity as the integral part of sustainable ecological, economical and social development of Ukraine.

194. Методологічні підходи до формування та оцінювання якості інгібіторомістких консерваційно-пакувальних матеріалів для захисту виробів із металів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.19.08 Н.І. Доманцевич; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2007. — 42 с. — укp.

Сформульовано основні методологічні підходи щодо формування та оцінювання якості інгібіторомістких консерваційно-пакувальних матеріалів, створених на базі термопластичних полімерів, трансформаторних масел, мастил і порошкових фторопластових покриттів, модифікованих інгібіторами корозії, пластифікаторами та наповнювачами. Запропоновано узагальнену номенклатуру показників якості консерваційно-пакувальних матеріалів. Встановлено вплив технологічних чинників формування та процесу старіння на якість розроблених консерваційно-пакувальних матеріалів. Узагальнено результати комплексних досліджень фізико-хімічних властивостей полімерних матеріалів, визначено характер впливу компонентів на часові характеристики структурних змін і фізико-хімічних властивостей модифікованих полімерних матеріалів. Досліджено зміни електропровідних властивостей композитів. Визначено особливості структуроутворення полімерних систем у разі введення до їх складу модифікувальних компонентів, що дозволяє поєднати процеси формування консерваційно-пакувальних матеріалів та одержати відповідні захисні властивості. Встановлено тенденції змін споживних властивостей консерваційно-пакувальних матеріалів за умов довготривалої експлуатації на базі дослідження молекулярної та надмолекулярної структури. Досліджено захисну здатність інгібіторомістких консерваційно-пакувальних матеріалів за різних умов транспортування та зберігання виробів з металів. Наведено товарознавчу оцінку консерваційно-пакувальних матеріалів і науково обгрунтовано новий підхід щодо встановлення гарантійних термінів захисту широкої номенклатури полімерних захисних матеріалів залежно від умов їх експлуатації. Розроблено та затверджено нормативну документацію на модифіковані полімерні матеріали. Здійснено впровадження у виробництво нових консерваційно-пакувальних матеріалів.

195. Механізм та кінетика десорбції цільових компонентів з адсорбентів, покритих полімерними оболонками

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.08 О.Р. Попович; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Вивчено кінетику процесу десорбції активного компонента з капсульованих частинок адсорбенту. Розроблено математичну модель процесу десорбції активних компонентів. Визначено коефіцієнти ефективної дифузії активних компонентів у порах адсорбенту та полімерних оболонках. Математична модель дозволяє за результатами дослідження кінетики процесу встановлювати необхідну товщину покриття та розробити технологію нанесення полімерних оболонок на адсорбент.

196. Місце, зміст і задачі дисципліни "Архітектура і дизайн виробничого середовища" в системі підготовки бакалавра та спеціаліста промислового дизайну

В.Ф. Константинов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 4. — С. 11-16. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Вирішення поставлених завдань у процесі вивчення дисципліни забезпечує одержання студентами необхідних знань, вмінь і навичок, які відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик бакалавра та спеціаліста промислового дизайну.

197. Міцність композиційних матеріалів в умовах високих температур з урахуванням їх пошкодженості

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Сергій Вікторович Оксіюк; Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

198. Моделирование эколого-социально-экономической системы

М.В. Абрамова, В.А. Рыбинцев Культура народов Причерноморья. — 2004. — N50, Т.2. — С. 11-14 — Библиогр. в конце ст.: 6 назв. — рус.

Целью данной работы является разработка модели эколого-социально-экономической системы, основанной на принципе единства и неразрывной связи экономической и экологической систем, анализ потоков загрязнений, генерируемых экономической системой, и из влияния на природную среду.

199. Моделі задач механіки деформування композитних брусів дискретно-неоднорідної структури

Автореф. дис... д-ра техн. наук01.02.04 О.В. Горик; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2003. — 40 с. рис. — укp.

Запропоновано ітераційні розрахункові моделі напружено-деформованого стану (НДС) для розв'язування задач механіки деформування брусів дискретно-неоднорідної структури з урахуванням депланації перерізів. Обгрунтовано гіпотези згинних депланацій перерізів, які послідовно змінюються від ітерації до ітерації залежно від бажаної точності розрахунку. Відзначено, що їх математична та фізична суть дає змогу одержувати збіжні результати розрахунку брусів практично довільної структури. Одержано систему визначальних диференціальних рівнянь відносно двох змінних - шуканих функцій, нормальних до поздовжньої осі переміщень, і деформацій зсуву. Структура рівнянь, кількість яких залежить тільки від кількості кроків у ітераційному процесі, дає змогу аналізувати задачі згину та зсуву відокремлено. При цьому, уточнення компонентів НДС відбувається самоврівноваженими напруженими станами залежно від вихідних геометричних і фізико-механічних параметрів брусів. Одержано розв'язки у замкнутому вигляді для моделей довільної ітерації, що надало можливість проаналізувати міру впливу різних чинників на депланацію перерізів і, як наслідок, на параметри деформування, стійкості та коливань брусів. Розв'язано задачу втрати стійкості окремих фаз у середовищі матриці за умови її руйнування. Виконано розв'язування дослідницьких і прикладних задач механіки композитних брусів для різних галузей техніки та експериментально обгрунтовано одержані результати.

200. Моделі і методи розв'язання задач технічного діагностування на основі штучних імунних систем і байєсових мереж

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 А.О. Фефелов; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему створення інформаційних систем технічного діагностуваня для виявлення аномалій у роботі складної технічної системи, визначено тип і локалізацію відмови за умов неповної, неточної та суперечливої інформації. Зроблено прогнозування технічного стану досліджуваних систем. Проаналізовано існуючі методи розв'язання задач технічного діагностування. Запропоновано багаторівневу модель процесу діагностування, реалізовану на рівні архітектури інформаційно-аналітичної системи діагностування. Розроблено узагальнену технологію побудови штучних імунних систем для розв'язання задач технічного діагностування, що відрізняєтья універсальністю застосування та дозволяє створювати математичний опис дрейфу параметрів і виявлення аномалій у роботі складної технічної системи. Обгрунтовано підхід до виявлення аномалій у роботі технічної системи, що використовує механізми негативного відбору й імунної мережі. Розроблено новий метод та алгоритм виявлення місця та типу відмови складної технічної системи за допомогою байєсової мережі модифікованої структури й інформативно-вартісного критерію. Створено інформаційну технологію синтезу та настроювання нейронних мереж за допомогою штучних імунних систем для розв'язання задач прогнозування дрейфу параметрів технічного об'єкта. Розроблено архітектуру та створено прототип комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи для розв'язання задач технічного діагностування.