LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 11 із 27

201. Моделі й обчислювальні методи швидкісної та завадостійкої обробки дельта-модульованих сигналів у задачах дефектоскопії

автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Н.О. Матвєєва; Нац. металург. акад. України. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено моделі, методи й алгоритми швидкісної та завадостійкої обробки дельта-модульованих (ДМ) сигналів вихорострумової дефектоскопії. Створено метод обробки ковзної вибірки з залученням алгоритмів спискового та табличного декодування. Досліджено діадно-кореляційні властивості кожного еталона з іншими еталонами й адитивним вектором помилок. Розроблено метод діадної кореляції та редуковано швидкий алгортм Уолша для ідентифікації типу фрагмента. Запропоновано модель і комплексний алгоритм обробки послідовних ковзних вибірок з залученням зазначених алгоритмів і заключного логічного аналізу всієї ДМ-обідної розробленим скінченним автоматом. Обгрунтовано використання "золотого перетину" як коефіцієнта лінійного прогнозування за адаптивно-різницевої модуляції ІКМ-сигналів. Визначено сімейства прямих і зворотних лінійних дискретних адаптивно-модулювальних перетворень, які у разі модифікації забезпечують одержання мінімально похибкового ДМ-зображення та точне відновлення ІКМ-сигналу. Запропоновано модель і метод, які дозволили з приблизно 9 %-ою похибкою оцінювати площу ІКМ-сигналів за їх ДМ-зображеннями.

202. Моделі надзвичайних ситуацій та метод оцінки техногенного ризику в автоматизованій системі забезпечення безпеки виробництва

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.О. Лифар; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Розглянуто питання забезпечення рівня безпеки промислових об'єктів на основі автоматизації моделювання надзвичайних ситуацій та оцінки техногенного ризику. Розроблено метод аналізу небезпеки техногенних об'єктів, що грунтується на комплексному моделюванні небезпечних фізичних процесів та оцінці показників ризику уражень людей, руйнувань і виводу зі строю промислових та цивільних об'єктів під час надзвичайних ситуацій. Описано прикладну інформаційну технологію аналізу потенційної небезпеки техногенних об'єктів. Висвітлено автоматизовану систему, її модульну структуру, бази даних небезпечних властивостей речовин і надійності обладнання. Зазначено, що за допомогою даної системи в інтерактивному режимі послідовно проводиться комп'ютерне моделювання небезпечних фізичних процесів, оцінка масштабів зон та ризику уражень, визначено кількісні показники під час проведення аналізу небезпеки хіміко-технологічних систем. Узагальнено досвід впровадження, промислової експлуатації автоматизованої системи та інформаційної технології аналізу ризику по досягненню рівня безпеки техногенних об'єктів.

203. Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 О.В. Кочеткова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Військ. ін-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше розроблено модель адаптивної системи керування координатно-вимірювальної машини, яка, на відміну від існуючих, базується на використанні нейронних мереж, що дозволяє вибрати оптимальний маршрут сенсорної підсистеми та на базі застосування спрощеного математичного опису провести вимірювання геометричних параметрів просторових деталей у реальному часі. Запропоновано новий метод адаптивного керування координатно-вимірювальною машиною, який, на відміну від існуючих, дозволяє розв'язувати задачу адаптації за умов невизначеності та дії дестабілізувальних факторів для серійного виробництва високоточних та оригінальних деталей. Удосконалено метод дослідження теплового стану координатно-вимірювальної машини, який є вирішальним фактором для забезпечення точності вимірювання деталей. Встановлено, що даний метод, на відміну від існуючого, дозволяє додатково визначити температурну похибку за умови використання мінімального числа датчиків температури в системі діагностування.

204. Моделювання взаємодії елементів системи "машина-дискретне середовище"

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 О.А. Дорофєєв; Технол. ун-т Поділля (м. Хмельницький). — Хмельницький, 2002. — 24 с. — укp.

Запропоновано основи моделювання процесу взаємодії робочих органів, опор і рушіїв машин певного класу з дискретним технологічним середовищем, що розглядається як елемент системи, який впливає на умови функціонування її головного елемента - машини. Виділено характерні особливості деформування дискретних матеріалів, обгрунтовано єдині фізичні співвідношення, що описують це деформування та які покладено до основи математичної моделі. Обгрунтовано модель системи "машина - дискретне середовище". Математична модель враховує особливості деформування дискретних матеріалів, а саме - вплив стиснюючих нормальних напружень. Розроблено методики й прилади експериментального забезпечення розрахунків. Наведено алгоритм розв'язання нелінійної задачі, який використовує ітераційний процес, за якого "зближення" відбувається в тривимірному просторі напружень. Наведено результати паралельного фізичного та комп'ютерного моделювання однієї та тієї ж задачі, а також напрямки використання запропонованої моделі.

205. Моделювання дефектної структури матеріалів при деформації та зв'язок еволюції дефектів з діаграмою навантаження

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 К.М. Борисовська; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2008. — 20 с. — укp.

З використанням комплексного підходу до комп'ютерного моделювання динаміки дефектів на різних рівнях проаналізовано вплив структурних перебудов на характер кривих зміцнення за умов навантаження. Для високопористих керамічних матеріалів узгоджено характер нелінійної діаграми навантаження з процесом розтріскування. Створено оригінальну комп'ютерну програму, яка дозволяє моделювати механічну поведінку матеріалів з різною пористістю та прогнозувати їх механічні та демпфувальні властивості. Змодельовано механічну поведінку високопористої кераміки на основі оксиду алюмінію. З використанням методу молекулярної динаміки промодельовано таку поведінку ГЩП титану. Установлено наявність нелінійної діаграми навантаження, зумовленої стохастичним і детермінованим виходом атомів з рівноважного стану. Створено оригінальну комп'ютерну програму, яка дозволяє з застосуванням методів дислокаційної динаміки аналізувати структурні перебудови у часі. Проаналізовано вплив зовнішніх параметрів і структури матеріалу на здатність щодо створення дислокаційних сіток. Розглянуто особливості перебудови дислокаційної структури поблизу вершини та проаналізовано значущість характеру структури щодо інтенсивності напруги у вершині тріщини.

206. Моделювання динамічних обводів агрегатів, що працюють у рухомому середовищі

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Н.І. Бадаєва; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Розвинуто методи та засоби моделювання криволійних обводів - ліній і поверхонь - з попередньо заданими умовами зміни кривини та оптимізації форми для проектування форм машин і агрегатів, що працюють у рухомому середовищі. Досліджено основні варіанти плоских і просторових динамічних обводів, що визначаються за допомогою дуг кіл, біарків, сегментів кривих 2-го та 3-го порядків, у тому числі нераціональних, а також дуг евольвент. У методах моделювання за допомогою дуг кіл, біарків, сегментів кривих 2-го та 3-го порядків запропоновано ряд способів керування зміною кривини й оптимізації форми. Найбільш перспективними для застосування в проектуванні форм агрегатів, що працюють у рухомому середовищі, є евольвенти (завдяки лінійному закону зміни радіуса кривини уздовж кривої). Досліджено "вторинні" евольвенти, у яких еволютою є евольвенти. Розглянуто можливість застосування таких евольвент для проектування обводів з 2-м і 3-м порядком гладкості. Запропоновано метод визначення довільного просторового сегмента за допомогою плоского. Наведено варіанти моделювання сплайнових поверхонь з заданими певними "динамічними" характеристиками та умовою спряженості визначальної сітки кривих.

207. Моделювання об'єктів термічної обробки для задач оптимізації управління

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.07 О.Г. Трофименко; Одес. держ. політехн. ун-т. — О., 2001. — 19 с.рис. — укp.

Розроблено математичні засади автоматизованого оптимального управління процесом поверхневої термічної обробки рухомим джерелом тепла. Апробовано нову стратегію енергоощадження та доведено її ефективність для поверхневої термічної обробки рухомим джерелом тепла. Виконано апроксимацію безупинного рухомого джерела тепла дискретною моделлю з набору нерухомих джерел тепла, які працюють у різних місцях і в різний час. Обгрунтовано критерій повноти поверхневої термообробки. Визначено коефіцієнти тепловіддачі для деяких випадків нагрівання рухомим джерелом тепла. Запропоновано конструкцію керованих газових джерел тепла.

208. Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 Л.М. Капченко; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Досліджено стан теоретичного обгрунтування моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами. На підставі теорій висвітлено моделювання і його складову - планування роботи в системі управління професійно-технічним навчальним закладом. Визначено і обгрунтовано принципи планування роботи навчального закладу за сучасних умов. Описано комплексну модель планування організаційно-педагогічної діяльності в професійно-технічному навчальному закладі. Наведено методичні рекомендації щодо планування роботи керівників професійно-технічних навчальних закладів.

209. Моделювання процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційному спектрометрі: кінетична модель з двома незалежними джерелами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.01 О.М. Бугай; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 21 с. — укp.

Побудовано кінетичну модель процесів електротермічної атомізації в атомно-абсорбційній спектрометрії, яка враховує проникнення проби вглиб графіту. Досліджено закономірності формування аналітичного сигналу в атомно-абсорбційній спектрометрії. Встановлено, що суттєвий вклад під час формування атомно-абсорбційного сигналу вносять два паралельних в часі процеси надходження атомів в аналітичну зону: один - на поверхні печі, інший - в об'ємі стінки графітової печі. З'ясовано фізичний зміст параметрів кінетичної моделі процесів атомізації та вивчено їх вплив на форму аналітичного сигналу. Показано, що у разі інтерпретації механізмів атомізації разом з енергією утворення вільних атомів необхідно враховувати передекспоненціальні фактори, величина яких пов'язана з часом перебування атомів в джерелах. Досліджено процеси атомізації міді, срібла та цинку. Доведено можливість використання моделі щодо контролю вірогідності аналізу.

210. Моделювання процесів розподілу ресурсів у децентралізованих системах

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 І.С. Колесник; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто задачі оптимізації розподілу ресурсів у децентралізованих виробничих системах за довільних виробничих функцій (ВФ) елементів. Обгрунтовано необхідність розгляду виробничих елементів з невипуклими ВФ. Розроблено орієнтовану на задачі оптимізації класифікацію виробничих функцій і систем. Досліджено розриви функцій оптимального розподілення. Запропоновано оптимізацію розподілу на базі оптимального агрегування ВФ елементів. Виконано узагальнення варіаційної задачі Марковіца - Белмана про максимізацію виробництва за певний плановий період для випадку довільних функцій розвитку виробництва. Досліджено оптимальні стратегії розвитку децентралізованих виробничих систем у разі використання зовнішніх ресурсів. Поставлено та розв'язано задачі оптимізації розподілу ресурсів за нечітких обмежень та невизначеності ВФ елементів. Наукове дослідження проведено у середовищі математичного пакету, основні результати використано під час розробки навчальних електронних посібників.

211. Моделювання процесів ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Н.Я. Павич; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2002. — 17 с. — укp.

Висвітлено питання розробки теоретичних засад щодо побудови математичних моделей та інтерпретації даних ультразвукового контролю пружних середовищ з об'ємними неоднорідностями. Розроблена математична модель поширення ультразвукових хвиль у пружному півпросторі з об'ємними неоднорідностями, метод відтворення форми поверхні замкненої неоднорідності типу порожнини або абсолютно жорсткого включення в області високих частот зондування, методи дистанційного визначення форми зіркової області, яку займає порожнина або пружне тіло, дозволяють розширити функціональні можливості засобів неруйнівного контролю.

212. Моделювання та регуляризація задачі визначення розподілу частинок за розмірами в дисперсних середовищах оптичним методом

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 В.Б. Гетьман; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 16 с. рис. — укp.

Розроблено математичну модель, в межах якої відносний вміст частинок різних розмірів визначається з використанням системи лінійних алгебричних рівнянь. Даними для розрахунку є виміряний розподіл за амплітудою та тривалістю електричних імпульсів, які виникають на виході фотоприймача під час перетину частинками освітленої зони. Матриця системи рівнянь визначається в результаті розробленої процедури калібрування. У загальному випадку така задача є некоректною. Для її розв'язку розроблено метод ітераційної регуляризації на базі методу регуляризації Тихонова. Проведено дослідження з метою оцінки роздільної здатності та похибки вимірювання пристрою, побудованого згідно з запропонованою моделлю. Виміряно розподіли за розмірами в культурах бактерій різних видів у фізрозчині глюкози. Зареєстровано динамічні зміни в суспензіях, що містять мікроорганізми.

213. Модульна сітка як інструмент якісного макетування

О.М. Борисенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 71-75. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Вказано, що завданням композиції є забезпечення зв'язку між окремими елементами, які складають зображення. Створення системи пропорцій і засобів для вирішення складних проблем композиції можна здійснити шляхом розробки відповідної модульної сітки. Наголошено, що опанування інструментарію модульних сіток є базовим у процесі вивчення методики поділу та використання різних площин для отримання збалансованого і гармонійного дизайнерського рішення на підставі упорядкування величезної кількості різнорідних шрифтових і образотворчих елементів. Сприйняття інформації стає швидким і легким, якщо для її представлення вибрано систему, яка розкриває зміст і логіку. Поєднання системних знань принципів пропорцій і художнього конструювання допоможе створити грамотну модульну сітку як основу типографічної композиції. Модульна сітка - основа творчого макетування публікації.

214. Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.09 В.Г. Коваленко; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с. — укp.

Вперше проведено теоретичний аналіз модульно-рейтингового навчання в аспекті його індивідуалізації та технологічного застосування. Обгрунтовано зміст модульно-рейтингового навчання як цілісної інноваційної технології, спрямованої на індивідуалізацію навчального процесу у вищому технічному учбовому закладі. Удосконалено існуючі види рейтингового оцінювання знань і вмінь студентів, адекватні вимогам впровадження модульного навчання. Удосконалено методику модульного структурування змісту навчальної дисципліни з метою забезпечення індивідуалізації навчання. Визначено основні критерії ефективності технології модульно-рейтингового навчання. Розроблено й апробовано експериментальну модель застосування модульно-рейтингового навчання у процесі вивчення струдентами іноземної мови. Доведено доцільність застосування нової педагогічної технології, що сприяє підвищенню ефективності навчального процесу, формуванню загального позитивного ставлення студентів до викладачів і поліпшенню процесу засвоєння необхідних професійних знань і умінь.

215. Можливості проведення ергономічної експертизи промислових виробів сучасними програмними засобами

Т.А. Бойко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 3. — С. 33-38. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Зазначено, що сучасне програмне забезпечення дає можливість проводити окремі етапи ергономічної експертизи на різних стадіях проектування, що вдосконалює конструкцію, скорочує час проектних робіт, покращує естетичні якості промислових виробів і заощаджує час і кошти.

216. Молекулярно-динамічне моделювання іонного розпилення поверхневих металевих кластерів

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 К.В. Пугіна; НАН України. Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова. — К., 2007. — 20 с. — укp.

З використанням методу молекулярної динаміки досліджено механізми іонного розпилення поверхневих металевих кластерів. Виконано молекулярно-динамічне моделювання розпилення іонами аргону низьких енергій (200 еВ) металевих кластерів (Cu, Au) з поверхонь металевих монокристалічних підкладинок (Cu, Au). Вперше встановлено, що за умов іонного розпилення поверхневих металевих кластерів мають місце напрямки переважного виходу розпилення атомів з кластерів. Встановлено залежність розвитку каскаду атомних зіткнень в нанорозмірному поверхневому металевому кластері від його геометрії. З'ясовано, які з ефектів, що обумовлені тепловими коливаннями атомів, обумовлюють температурну залежність виходу розпилення поверхневих нанокластерів. Визначено вплив підкладинки на формування напрямків переважного виходу розпилення речовини кластерів. За результатами моделювання двокомпонентних систем кластер-підкладинка (Au-Cu, Cu-Au) визначено вплив розбіжності значень сталих кристалічної гратки матеріалів кластера та підкладинки на інтенсивність розвитку каскаду атомних зіткнень в системі. Розроблено комплекс молекулярно-динамічних алгоритмів для моделювання розвитку каскадів атомних зіткнень в поверхневому металевому кластері. Досліджено вплив вибору потенціалу міжатомної взаємодії Cu-Cu на результати моделювання.

217. Мотивація вивчення дисциплін у вищому технічному закладі

Н.Я. Вовчаста Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2007. — N 2. — С. 25-29. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Інтеграція України в європейський освітній простір і приєднання її вищих навчальних закладів до Болонського процесу стимулюють вищі навчальні заклади, зокрема Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, приєднуватися до європейських стандартів, запроваджувати нові моделі підготовки кадрів для галузі. Зокрема, в цьому навчальному закладі проведено широкомасштабну роботу з активізації, оптимізації й інтенсифікації процесу навчання курсантів і студентів. Розглянуто форми та методи, які сприяють виконанню відповідальних завдань у сфері підготовки професійних кадрів як у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, так і в інших вищих навчальних закладах.

218. Муліто-цирконові температуростійкі захисні покриття

автореф. дис... канд. техн. наук05.17.11 Наталія Ігорівна Топилко; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 17 с. — укp.

219. Навчальна дисципліна "Основи теорії дизайну"

А.В. Ярошенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 238-241. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Вказано, що дисципліна "Основи теорії дизайну" містить курс лекцій та практичних занять з основ теорії та методики дизайну які мають на меті допомогти студентові здобути необхідні знання, розвинути їх професійні навички та надати їм можливість працювати над практичними вправами на формоутворення предметно-просторового середовища, а також сприяти їх самостійній науковій діяльності.

220. Навчання учнів VIII - IX класів просторовим перетворенням у графічній діяльності на уроках креслення

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Д.Е. Кільдеров; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено методику розвитку просторового мислення школярів VIII - IX класів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі вивчення курсу креслення. Проаналізовано закономірності, наявні у мисленнєвих процесах під час здійснення уявних просторових перетворень під час розв'язання графічних задач. Розкрито особливості впливу даних задач на розвиток просторового мислення у процесі навчання уявлення просторових перетворень. Розроблено методичні прийоми навчання учнів уявних просторових перетворень на підставі алгоритмізації мислительних процесів. Впроваджено комплекс графічних задач стосовно просторових перетворень. Наведено методичні рекомендації з метою вдосконалення графічної підготовки учнів VIII - IX класів шляхом запровадження комплексу задач на уявні просторові перетворення.