LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 12 із 27

221. Напружений стан неоднорідних анізотропних циліндрів при дії відцентрових навантажень

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Н.І. Клименко; НАН України. Ін-т механіки ім. С.П.Тимошенка. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Обгрунтовано та розвинуто підхід до розв'язання класу задач про напружено-деформований стан неоднорідних у радіальному та коловому напрямках анізотропних порожнистих циліндрів, що зазнають дії відцентрового навантаження. Побудовано розв'язувальні системи звичайних диференціальних рівнянь. Наведено аналіз розрахунків для наступних класів циліндрів: неоднорідних за товщиною ортотропних порожнистих, неоднорідних у радіальному напрямку порожнистих, що мають одну площину пружньої симетрії; анізотропних неоднорідних у радіальному та коловому напрямках порожнистих, що зазнають дії відцентрового навантаження. Із врахуванням відцентрового навантаження по деформованій схемі проведено розрахунки й аналіз полів напружень і переміщень у неоднорідних циліндрах, обчислено критичні швидкості обертання, в процесі наближення до яких фактори напружено-деформованого стану починають безмежно зростати.

222. Напружено-деформований стан сталевих конструкцій з пружними суцільними та перервними фланговими зварними швами

автореф. дис... канд. техн. наук05.23.01 С.О. Кравченко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2008. — 18 с. — укp.

Визначено напружено-деформований стан (НДС) сталевих зварних конструкцій та їх з'єднань з фланговими швами з урахуванням пружної податливості останніх. Одержано теоретичні розв'язки задач про НДС дво- і тришарових складених стрижнів з урахуванням пружно податливої роботи їх зв'язків у поздовжньому та поперечному напрямках. За допомогою методу скінченних елементів встановлено значення жорсткостей зварних кутових швів у процесі їх розтягнення-стиснення у поперечному напрямку залежно від величини катетів, розмірів щілин між з'єднуваними елементами та параметрів самих елементів. Проведено експериментальні дослідження з визначення НДС зварних двотаврових балок з перервними поясними швами, одержані результати співставлено з даними теоретичних розрахунків і виявлено їх збіжність. Складено методику з урахування пружної податливості флангових зварних швів у роботі сталевих конструкцій, обгрунтовано можливість її використання для розрахунків НДС конкретних зварних конструкцій та їх з'єднань, розрахункові схеми яких можна подати дво- та тришаровими складеними стрижнями. Розв'язано задачі про НДС реальної зварної балки, прогін якої складає 12 м, з неперервними та перервними поясними швами. Проведено порівняльний аналіз відповідних компонентів НДС, запропоновано метод розв'язання задачі з розрахунку стика двотаврової балки, виконаного за допомогою парних поясних накладок.

223. Наступність у професійній підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі "ВПУ - вищі заклади освіти"

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 А.В. Литвин; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто принцип наступності в системі "вищі професійні училища (ВПУ) - вищі заклади освіти (ВЗО)" (машинобудівний профіль). Наведено концептуальні засади наступності знань у ступеневій професійній освіті, які включають ступеневу побудову (багаторівневість) професійної освіти, використання комплексу напрямів здійснення наступності та дотримання її педагогічних умов. Розроблено структурну модель наступності в ступеневій професійній підготовці фахівців машинобудівного профілю. Викладено методику реалізації наступності у професійній підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі "ВПУ - вищі заклади освіти", встановлено критерії ефективності її застосування. У контексті вимог наступності запропоновано шляхи удосконалення змісту, форм організації та методів навчання на різних етапах професійної підготовки.

224. Наукове обгрунтування змісту і проведення лабораторного практикуму з "Технології конструкційних матеріалів" у вищих педагогічних закладах

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 І.О. Носова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с. рис. — укp.

Теоретично обгрунтовано підходи до відбору змісту лабораторного практикуму, визначено дидактичні функції та запропоновано методику його проведення у вищих педагогічних закладах освіти. Встановлено доцільність застосування оновленого методичного забезпечення лабораторного практикуму з курсу "Технологія конструкційних матеріалів", що складається з тематичного плану, посібника та методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт та контролю якості знань студентів, робочих зошитів та комп'ютерних матеріалів. Визначено педагогічні умови та шляхи підвищення ефективності проведення лабораторних робіт з курсу, що полягають у раціональному використанні різних форм організації навчальної діяльності студентів, впровадженні системи професійно орієнтованих навчально-пізнавальних задач та модернізації методичного забезпечення.

225. Наукові засади формування захисних покриттів поліфункціональної дії на основі системи Al2O3-ZrO2-SiO2

автореф. дис... д-ра техн. наук05.17.11 Ірина Володимирівна Ємченко; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 32 с. — укp.

226. Наукові основи високоефективного гідрорізання тонкостінних виробів з неметалевих композитів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.03.07 О.Ф. Саленко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 35 с. — укp.

Вирішено проблему керування процесами високоенергетичної струминної ерозії неметалевого композитного матеріалу шляхом оптимізації умов протікання нестаціонарних процесів тріщиноутворення, обумовлених орієнтацією елементів поверхні розділу, локалізованих у деструктованому шарі на поверхні борозенки розрізу відносно високошвидкісного струменя, завдяки чому підвищено ефективність гідрорізання, поліпшено якість отриманих поверхонь розділу. Сформульовано основні положення механізму формування показників мікро- та макрогеометрії борозенки розрізу, згідно з якими топографія поверхні є наслідком зародження, розвитку та злиття мікротріщин, що рухаються у визначеному напрямку, залежно від інтенсивності струминного впливу, геометричних параметрів струменя, властивостей матеріалу. На основі аналізу фізичної моделі гідрорізання неметалевого композитного матеріалу запропоновано узагальнений алгоритм його моделювання. Створено технологічні основи забезпечення ефективного гідрорізання тонкостінних виробів з неметалевих композитів із заданими показниками якості. Запропоновано ряд технічних рішень щодо виконання окремих елементів устаткування, створено адаптивну систему гідрорізання, розроблено принципи її керування.

227. Наукові основи створення просторово-армованих металевими сітками композиційних матеріалів з підвищеним опором механічним та термічним навантаженням

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.01 Л.Р. Вишняков; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 2005. — 46 с. рис. — укp.

Теоретично обгрунтовано та розв'язано завдання встановлення взаємозв'язку між деформаційними властивостями та ефективними пружними характеристиками металевих в'язаних сіток зі структурою кулірного трикотажу. Базуючись на методах макроскопічної механіки пористих середовищ розроблено модель процесу деформаційної консолідації за методами пресування та прокатки просторово армованих металевими сітками композитів з порошковою матрицею згідно з відомими методами теорії пластичності пористих тіл з врахуванням здатності податливої сітки вносити в'язкий елемент до процесу ущільнення композиту. З метою визначення механізмів дисипації енергії за циклічних навантажень запропоновано розрахунково-експериментальну методику оцінки розсіяння енергії. Розглянуто стабільність структури композитів з металевою матрицею за дії температур під час одержання та експлуатації матеріалів, оптимізовано режими формування композитів за методом гарячого пресування (дифузійного зварювання). Досліджено декілька груп композиційних матеріалів - конструкційних, електродних, ущільнювальних, блискавкозахисних, в яких використання армувальних металевих сіток дає змогу здійснити їх функціональне призначення за умов досягнення просторової внутрішньої структури. З використанням результатів дослідження запроваджено виробництво металевих сітчастих армувальних елементів і композиційних матеріалів з матрицями на основі алюмінієвих сплавів, хлориду міді, цирконію, термічно розширеного графіту та полімерних зв'язуючих в елементах конструкцій авіаційної техніки, водоактивованих джерелах струму, термохімічних катодах і ущільненнях теплових мереж та двигунів внутрішнього згоряння.

228. Наукові підходи та сучасний стан з графічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ

Г.О. Райковська Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 109-114. — Бібліогр.: 13 назв. — укp.

Проаналізовано сучасний стан із графічної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ, а саме формування у них професійних знань, умінь і навичок традиційними методами навчання. Акцентовано увагу на наукових підходах до активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, подолання розриву між освітою та потребами виробничого характеру - використанні інформаційно-комунікаційних технологій.

229. Науково-методичне забезпечення якості дистанційного навчання у технічному університеті

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.01 Є.Ю. Владимирська; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Розроблено комплексну модель забезпечення якості дистанційного навчання у технічному університеті, яка грунтується на процесному підході до створення дистанційних курсів та проведення навчання. Запропоновано та введено до педагогічного обігу методи щодо використання найновітніших концепцій та ідей з теорії управління: концепції організації, що навчається; моделей організаційної та процесної зрілості. Розроблено класифікацію методів забезпечення якості освітньої діяльності, а також методологію забезпечення якості вищої освіти, а саме: сформульовано термінологічний апарат; запропоновано визначення понять "якість освіти", "якість вищої освіти", "якість дистанційного навчання"; розкрито властивості якості освіти; розглянуто чотири її виміри: результативність, оптимальність, ефективність і справедливість (етичність). Визначено та досліджено моделі забезпечення якості вищої освіти: оцінки, контролю, гарантування якості й управління нею; проаналізовано п'ять рівнів зрілості системи забезпечення якості, методи покращення та піднесення рівня якості; розроблено методичні рекомендації, які стосуються створення дистанційного навчання з гарантованим рівнем його якості. Досліджено дидактичні принципи та специфіку педагогічного забезпечення якості даного навчання у технічних університетах.

230. Науково-методичні основи автоматизованого управління системами обслуговування вимірювальної техніки розподілених технічних комплексів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 О.О. Морозов; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С.Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2006. — 36 с. — укp.

Розроблено та удосконалено моделі та методи автоматизованого управління розподіленою системою обслуговування (РСОБ) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) технічних комплексів за умов їх розосередження та домінуючого впливу цілеположення та координації розподіленого технічного комплексу. Запропоновано моделі та методи, які забезпечують підтримку прийняття рішень щодо управління РСОБ ЗВТ технічним (регламентним) обслуговуванням і дозволяють підвищити оперативність та достовірність даних рішень. Представлено загальні вимоги щодо автоматизації управління РСОБ ЗВТ, методів автоматизованого рішення задач управління.

231. Науково-методичні основи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в контексті дизайн-освіти

Г.В. Майстренко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 31. — С. 128-130. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто методи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в системі внутрішньої організації навчання учнів V -VII класів, форми й історичний аспект цієї проблеми. Підкреслено провідну роль математики в роботі над внутрішнім проектуванням; вміщено завдання для роботи вчителів з учнями на уроках образотворчого мистецтва. Звернено увагу на формування гармонії, цілісності, творчого мислення в єдиному просторі на уроках вивчення перспективи в контексті дизайну.

232. Науково-методологічні основи забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин на базі моніторингових систем багатопараметричного діагностування

автореф. дис... д-ра техн. наук05.02.02 Т.М. Кадильникова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2008. — 40 с. — укp.

З метою вирішення науково-технічної проблеми забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик машин створено й апробовано моніторингові системи багатопараметричного діагностування, впровадження яких сприяє подальшому підвищенню ефективності використання технічної інфраструктури суспільства. Моніторингову систему багатопараметричного діагностування машин розроблено на базі використання комплексу теоретичних та експериментальних методів і засобів визначення діагностичних параметрів, встановлення їх взаємозв'язку та закономірностей впливу на експлуатаційні характеристики машин і механізмів. Запропоновано уніфіковані методи проектування систем моніторингу машин з наперед заданими властивостями: інтегрованою похибкою вимірювальної інформації, необхідною кількістю та якістю чутливих елементів, аналого-цифрових перетворювачів, фільтрів низьких і високих частот; математичним моделюванням у першому наближенні досліджуваних процесів у машинах і механізмах. Проаналізовано практичні питання багатопараметричної діагностики машин і механізмів, які найбільш поширені у різних галузях промисловості та містять у своєму складі найбільш розповсюджені типові елементи, працюють за умов високого рівня вібрації та характеризуються підвищеними вимогами щодо надійності функціонування.

233. Науково-технічне забезпечення техногенної безпеки зварних конструкцій екологічно небезпечних виробництв

автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 К.М. Іваненко; Держ. екол. ін-т М-ва охорони навколиш. природ. середовища України. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено комплексну систему екоаудиту щодо забезпечення ресурсозбереження, техногенної безпеки експлуатації зварних конструкцій (ЗК) екологічно небезпечних виробництв (ЕНВ) з одержанням інтегрованого природоохоронного ефекту. На базі розробленої методології й екоаудиту дослідження з системним підходом, декомпозицією техногенно-екологічної системи (ТЕС) на ієрархічні підсистеми науково обгрунтовано комплексну систему забезпечення ресурсозбереження й техногенної безпеки експлуатації зварних конструкцій ЕНВ з одержанням позитивного синергічного екологічного ефекту (ПСЕЕ). Показано, що використання удосконаленого технологічного процесу зварювання з охолодженням (автоматичного дугового зварюванн) сприяє зниженню емерджентності ТЕС з мінімізацією техногенного забруднення навколишнього природного середовища.Розроблено нові синергічні захисні композиції та модифіковані лакофарбові покриття на вторинній сировині, що підвищують рівень техногенної безпеки експлуатації ЗК в ЕНВ. Результати наукового дослідження впроваджено у виробництво та учбовий процес ВНЗ.

234. Національна орієнтованість дизайну Фінляндії

В. Даниленко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 3. — С. 93-105. — Бібліогр.: 12 назв. — укp.

Розглянуто феномен дизайну Фінляндії з огляду на його національну орієнтованість. Висвітлено явище використання фінськими дизайнерами глибинних місцевих традицій у сучасному дизайні - з одного боку, та факт їхньої активної інноваційної роботи в інших країнах, співпраці з іншими культурами - з другого. Зроблено перше ескізне проекціювання отриманого результату на картину передумов українського національного дизайну.

235. Національний чинник як складова дизайну Харківського регіону першої третини ХХ ст.

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.05.01.03 О.В. Васіна; Харк. держ. акад. дизайну і мистецтв. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Вперше системно розглянуто національну складову художньо-промислової сфери Харківського регіону першої третини XX ст. в історичному та культурологічному контексті. Розкрито роль національного чинника у процесі формування дизайну Харківського регіону - потужного осередку вітчизняного дизайну. Наведено нові матеріали щодо особливостей формотворення виробів українського декоративно-ужиткового та промислового мистецтва. Охарактеризовано структурні складники матеріальної культури Слобожанщини, зокрема, розглянуто її семантичний, естетичний і технологічний аспекти. Показано специфіку розвитку загальноєвропейських стилів першої третини XX ст. - модерну й авангарду в контексті формування матеріальної культури України. Визначено шляхи трансляції відповідних складників національного чинника у мистецьке середовище, проектно-художню діяльність та сферу промисловості. Визначено роль національної складової як ідентифікуючої в процесі розвитку дизайну Харківського регіону першої третини XX ст.

236. Національні моделі і глобалізація графічного дизайну другої половини XX ст.

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.05.01.03 В.М. Косів; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Уведено нове поняття "національна модель графічного дизайну", яке окреслюється як унікальна система комунікативних та образно-формальних особливостей творів у межах однієї країни. Вивчено японську, корейську, іранську, швейцарську, італійську та польську національні моделі. За способом формування дані моделі розділено на дві групи: сформовані національними мистецькими традиціями країни та стильовими особливостями. Окремо виділено графічний дизайн в Україні та країнах, які перебувають на стадії теоретичного обгрунтування власних моделей. Глобалізацію графічного дизайну другої половини ХХ ст. розглянуто у контексті "інтернаціонального стилю", "типографічного експресіонізму", розробки піктограм як наднаціональної візуальної мови. Іншими чинниками його глобалізації визначено: зв'язок з економікою та візуальною ідентифікацією транснаціональних корпорацій, міжнародні контакти професіоналів та інформативність про творчість колег за кордоном, використання стилістики синхронних глобальних напрямків мистецтва та постмодерністичне використання відомих історичних стилів, комп'ютерні технології та засоби телекомунікації. Установлено особливості використання мотивів національного мистецтва у творах графічного дизайну як засобу візуальної ідентифікації та їх місце у творах, пов'язаних з естетикою постмодернізму.

237. Національні моделі і |лобалізація графічного дизайну другої половини XX ст. До питання історіографії проблеми

В.М. Косів Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 290-294. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Виявлено національні осередки графічного дизайну; вивчено стилістичні особливості національних моделей і їх класифікацію, а також розуміння глобалізаційних явищ в дизайні, що може бути успішним лише за умови вибору вдалої методики дослідження.

238. Національні традиції і дизайн

Н.В. Біловол Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 256-258. — укp.

Висвітлено поширення сфери впливу на формування оточуючого середовища, поглиблення пошуку свого коріння за допомогою сучасного дизайну.

239. Незадіяний потенціал дизайнерської біоніки

В.Я. Даниленко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 2. — С. 50-58. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Показано потенційні можливості дизайнерської біоніки, котрі не використовуються в теорії та практиці сучасного вітчизняного дизайну.

240. Нейромережеві методи та засоби розпізнавання газів для медичної діагностики та екологічного моніторингу

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.23 Самра Муавія Хассан Хамо; Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2008. — 19 с. — укp.