LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 2 із 27

21. Взаємодія поверхні CdTe різної кристалографічної орієнтації з розчинами на основі І2 та Н2О2-НІ

автореф. дис... канд. хім. наук01.04.18 Валентина Григорівна Іваніцька; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. — укp.

22. Взаємозв'язок педагогічно-наукової і проектно-художньої діяльності у підготовці дизайнера-графіка (на прикладі мистецької школи Харкова)

О. Гладун Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 16-24. — Бібліогр.: 14 назв. — укp.

Виділяючи найбільш важливі дидактичні принципи харківської мистецької школи, зокрема: високий науковий рівень викладання, наочність, системність і послідовність у вирішенні навчальних задач, зазначено, що, знаходячись у взаємозв'язку, вони утворюють чітку педагогічну систему підготовки фахівців.

23. Взаємозв'язок фізичної підготовленості та якості професійного навчання студентів політехнічних ВНЗ

Т. Лошицька Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 2. — С. 106-108. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

The article deals with relationship between physical fitness and success of students.

24. Визначення втомної довговічності елементів конструкцій з концентраторами напружень на підставі деформаційних параметрів локального руйнування

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Р.В. Чепіль; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Показано можливість прогнозування ефективної діаграми швидкостей росту втомної макротріщини на повітрі та за умов впливу корозійного середовища, базуючись на силовому та деформаційному підходах.

25. Визначення довговічності металічних матеріалів та зварних з'єднань при циклічному навантаженні і наводнюванні

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Д.В. Рудавський; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2004. — 20 с. рис. — укp.

З використанням методів інтегральних перетворень та межової інтерполяції одержано в замкнутому вигляді розв'язок задачі дифузії водню в зоні передруйнування біля вершини тріщини з урахуванням механічних напружень та попереднього наводнювання матеріалу. На базі комбінації методу скінченних елементів та різницевої схеми запропоновано нову числову схему побудови розв'язку нестаціонарної узагальненої двовимірної задачі дифузії водню в зварній пластині. З використанням енергетичного підходу механіки руйнування матеріалів створено нові розрахункові моделі для визначення періодів зародження та підростання до макроскопічних розмірів втомної мікротріщини біля наводненої вершини концентратора напружень. Побудовану в межах енергетичного підходу розрахункову модель докритичного росту втомної макротріщини у зварному з'єднанні узагальнено на випадок дії водневовмісного середовища та наявності дотичної складової тензора механічних напружень у зоні передруйнування біля вершини тріщини. З застосуванням наведених розрахункових моделей розв'язано декілька нових прикладних задач для визначення залишкової довговічності стикових зварних з'єднань та трубних елементів металоконструкцій.

26. Визначення енергетичних характеристик екзотермічних стержнів при ремонті й утилізації суден

Автореф. дис... канд. техн. наук05.14.06 Б.В. Лебедєв; Одес. держ. акад. холоду. — О., 2007. — 20 с. — укp.

Аналітично встановлено закономірності теплообміну за умов різання термітними та киснево-термічними стрижнями на повітрі і за підводного різання. Розроблено методику розрахунку коефіцієнта корисної дії та необхідної теплової потужності зварювального та ріжучого киснево-термічного стрижня. Вивчено процес теплообміну під час горіння зварювального та ріжучого кисневотермічного стрижня на повітрі та під водою, що дає змогу розрахувати необхідну теплову потужнісь складів і жужільний склад. Наведено результати експериментальнх досліджень закономірностей теплообміну за умов різання термітними та киснево-термічними стрижнями на повітрі та підводного різання. Розвинуто технологію зварювання, наплавлення та різання екзотермічними зварювальними стрижнями.

27. Визначення періоду докритичного росту тріщин високотемпературної повзучості в матеріалах і елементах конструкцій

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Н.Б. Сас; НАН України. Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С.Підстригача. — Л., 2008. — 20 с. — укp.

У межах механіки руйнування пружно-пластичних тіл сформульовано математичну модель для дослідження росту в конструкційних матеріалах тріщин високотемпературної повзучості, визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій та їх високотемпературної міцності з використанням першого закону термодинаміки стосовно механіки сповільненого руйнування тіл за високотемпературної повзучості. Розкрито домінуючу роль у даному процесі періоду усталеної повзучості. Удосконалено метод еквівалентних площ для ефективної реалізації запропонованої моделі та наближеного визначення періоду докритичного росту в тривимірних тілах тріщин високотемпературної повзучості. Встановлено, що зміна площі тріщини високотемпературної повзучості у разі її поширення у полі однорідних напружень тривимірного тіла мало залежить від конфігурації її контуру і тому замінюється кодовим контуром за відповідних початкових і кінцевих розмірів. Запропоновано критерій високотемпературної міцності тонкостінних елементів конструкцій з тріщинами, який базується на розв'язку задачі про межово-рівноважний стан пластини з довільно орієнтовною тріщиною високотемпературної повзучості за двовісного розтягу. Даний критерій підтверджено відомими в літературі результатами експериментальних досліджень. Сформульовано задачу про докритичний ріст тріщин високотемпературної повзучості в стінці паропроводу, його зварному з'єднанні, у колесі парової турбіни та визначено їх залишковий ресурс. Запропоновано спосіб наближеного розв'язку даної задачі. Розв'язано деякі нові задачі про кінетику поширення тріщин високотемпературної повзучості у пластинах і тривимірних тілах.

28. Визначення циклічної довговічності елементів зварних конструкцій в умовах гальмування тріщини втоми

Автореф. дис... канд. техн. наук05.03.06 В.О. Бродовий; НАН України. Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Експериментально встановлено закономірності формування результуючого поля залишкових напружень стиску перед вершиною тріщини втоми, яке визначає характер втомного руйнування. Це поле формується під час взаємодії штучно наводжуваних гальмуючих тріщину напружень з напруженнями, викликаними зовнішнім навантаженням. Встановлено кінетику результуючого поля залишкових напружень в зоні тріщини втоми в процесі її розвитку під дією циклічного навантаження. Показано, що способи гальмування тріщин втоми, які базуються на штучному створенні перед їх фронтом залишкових напружень стиску близьких до половини межі текучості, забезпечують суттєве зростання циклічної довговічності елементів конструкцій з тріщинами (на порядок та більше). Запропоновано експериментально-розрахункову методику оцінки циклічної довговічності елементів конструкцій з тріщиною втоми, що гальмується. В основу методики покладено встановлення кореляційної залежності коефіцієнта ефективності гальмування тріщини втоми від параметру, який характеризує величину та розподіл штучно наведених задля її гальмування залишкових напружень стиску.

29. Визначення часових і частотних параметрів та стану просторово розвинених невзаємних динамічних об'єктів. Методи та багатопозиційні системи

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 О.Б. Шарпан; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2006. — 37 с. — укp.

Розроблено та досліджено нові методи і системи, що забезпечують швидке точне визначення часових і частотних параметрів просторово розвинених невзаємних динамічних об'єктів і спектральних параметрів поширюваних у них сигналів у завданнях неруйнівного (неінвазивного) визначення їх структури, пошарового складу та стану. Розвинено часові та частотні критеріальні засади оцінювання структури та стану просторово розвинених динамічних об'єктів різного фізичного походження. Розвинено методологію формування сигналів порівняння та теорію просторових часових, частотних і спектральних вимірювань. Розроблено принципи побудови широкосмугових просторово розгалужених систем ампліфазометрії й ампліфазової спектрометрії, імпедансометрії та імпедансної томографії. Створено методологію визначення стану системи гемодинаміки на засадах пульсової амплітудної та фазової спектрометрії у традиційних (за Фур'є) і нетрадиційних (за Уолша, REX і CoREX) ортогональних базисах. Запропоновано новий метод просторової кореляційно-спектральної осцилометрії, що забезпечує завадостійке визначення параметрів артеріального тиску за умов завад і артефактів підвищеного рівня інтенсивності. Ефективність розроблених методів і систем підтверджено результатами їх застосування за умов реалізації технології оцінювання стану випробовуваних і впроваджених у провідних організаціях України та Росії технічних і біологічних об'єктів.

30. Визуально-графическая интерпретация существующих теорий культуроциклов

И.А. Кузнецова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2003. — N 3. — С. 150-157. — Библиогр.: 13 назв. — рус.

Проаналізовано існуючі теорії культуроциклів, необхідних для подальшої наукової роботи, пов`язаної з прогнозуванням маркетингової політики дизайну.

31. Викладання дизайну в педагогічних навчальних закладах

В.М. Тягур Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 31. — С. 89-92. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Ппроаналізовано різні погляди на сутність дизайну, здійснено спробу визначити основні його функції, розглянуто питання сучасного стану дизайн-освіти в Україні, проблеми, перспективи та деякі напрями введення до системи освіти нової технології розвиваючого навчання - дизайн-освіти - від початкових класів до ВНЗ.

32. Використання функцій комплексного змінного для побудови поверхонь технічних форм

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Е.О. Чернишова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено методи та способи геометричного моделювання кривих і поверхонь на базі наукових положень теорії функції комплексного змінного. Показано можливість використання функції комплексного змінного для задання конформних відображень. Розглянуто конформні відображення кривих, заданих різними способами на комплексній площині Z, з однієї ізотропної сітки в іншу. Розглянуто конформне відображення кола, еліпсу, равлика Паскаля з точками дотику до базового кола відображення, що знаходяться на дійсній осі та в довільному місці комплексної площини функціями Жуковського, на базі яких одержано поверхні обертання. Запропоновано спосіб утворення ізотропних кривих. Значну увагу приділено використанню функцій комплексного змінного для побудови приєднаних мінімальних поверхонь шляхом розширення вже відомих способів їх формування та на базі ізотропних кривих.

33. Витоки дизайн-освіти (за матеріалами провідних дизайнерських шкіл світу)

В.Я. Даниленко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 3. — С. 38-49. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

Висвітлено етапи становлення синтезованої техніко-естетичної освіти у промислово розвинених країнах. Виявлено спільні риси та відмінності національних систем дизайн-освіти у країнах з високою проектною культурою. Розглянуто характерні риси дизайн-освіти у країнах, що розвиваються.

34. Відновлення працездатності поверхонь деталей машин детонаційними та металополімерними покриттями

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 С.В. Полтавченко; Східноукр. нац. ун-т. — Луганськ, 2000. — 20 с. — укp.

Проаналізовано техніку відновлення працездатності деталей з метою розроблення технології їх застосування службами ремонту за робочих умов організацій, що експлуатують машини. Розроблено, систематизовано та апробовано технологічні шляхи нанесення покриттів для відновлення деяких типових ушкоджень робочої поверхні деталей машин. Експериментально отримано зносостійкі та антифрикційні характеристики найширше застосованих у відновленні деталей загальномашинобудівного призначення композиційних детонаційних і металополімерних покриттів. Отримано розрахункові залежності, що дозволяють прогнозувати зміну зносостійких та антифрикційних характеристик відновлених деталей.

35. Влияние использования отходов на рекреационный потенциал

В.Л. Дудченко Культура народов Причерноморья. — 2001. — N18, т.2. — С. 63-66 — Библиогр. в конце ст. — рус.

рекреационный потенциал, управление отходами, Украина, Голландия, промбытовые отходы, экономика

36. Влияние функциональных поверхностей на образ предметов ремесла

М.В. Пузур Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 7. — С. 182-190. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Запропоновано доповнену і розширену класифікацію функціональних поверхонь у залежності від ступеня їхньої активності або пасивності, відкритості або закритості і тактильності, а також ступінь впливу форми функціональних поверхонь, місця розташування у виробі, кількості і розмірів на образ виробу.

37. Возможности гис-технологий в географических исследованиях и региональном управлении рекреационным природопользованием

И.М. Яковенко Культура народов Причерноморья. — 2002. — N35. — С. 29-35 — Библиогр. в конце ст. — рус.

охрана окружающей среды, кадастровые системы, рекреационная деятельность, управление природопользованием, рациональное природопользование, геоинформационные системы, экономико-экологическая оценка, управление региональным развитием, геоинформационное картографирование, географические информационные исследования, кадастровые системы, рекреационные ресурсы, Библиогр.: 26 назв., преподавательТНУ

38. Вплив додатків поліакриламіду на втрати напору в раптових звуженнях і розширеннях труб

Автореф. дис... канд. техн. наук05.23.16 В.І. Орел; Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 19 с. рис. — укp.

Одержано систематичні експериментальні дані для турбулентних течій води з додатками поліакриламіду в трубопроводах з раптовими звуженнями та розширеннями потоку. Одержано залежності для обчислення втрат напору в раптових звуженнях і розширеннях труб, який базується на тому, що в тих місцевих опорах, де переважають втрати на тертя, додатки понижують гідродинамічний опір, а в разі домінування опору форми - збільшують його. Запропоновано та обгрунтовано метод перерозподілу витрат рідини між декількома трубопроводами введенням у потік гідродинамічно активних додатків. Удосконалено відомий спосіб обчислення втрат енергії в прямій циліндричній трубі за питомою потужністю, що витрачається на подолання опору потоку та розповсюджено його на раптове розширення труби.

39. Геометричне моделювання спіралеподібних дискретно представлених кривих ліній

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 В.М. Щербина; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2002. — 19 с. рис. — укp.

Досліджено дискретну інтерполяцію спіралеподібних і замкнених дискретно представлених кривих (ДПК) на підставі аналізу характеру змін кутів суміжності ланок супровідної ламаної лінії ДПК з наступним формуванням множини даних кутів для згущеної ДПК. Запропоновано метод, що базується на доведеній тотожності згущення, що пов'язує значення кутів суміжності до та після згущення. Шляхом введення додаткових умов на співвідношення між зазначеними кутами одержано різноманітні різницеві схеми, що гарантують високу точність розрахунків та відсутність осциляції згущеної ДПК. Запропоновано та теоретично обгрунтовано спосіб згущення з використанням геометричних співвідношень між кутами суміжності. Цей спосіб однаково ефективний на опуклих і перехідних ділянках, що відслідковує точки перетину. Наведено спеціальну тригонометричну функцію для неперервного, а також дискретного локального моделювання ДПК, проаналізовано її форму залежно від зміни параметрів, встановлено співвідношення їх значень для запобігання осциляції або для формування перехідної ділянки. Зазначені задачі розв'язано для локального та глобального згущення.

40. Геометричне моделювання спряжених поверхонь стосовно до зубчастих передач

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.А. Нікітенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 17 с. — укp.

Розроблено методики конструювання геометричних моделей криволінійних спряжених поверхонь з просторовим криволінійним контактом. Зарпопоновано спосіб, алгоритм і програму для дослідження та конструювання криволінійної гвинтової поверхні, спряженої з поверхнею обертання. Наведено аналітичний опис криволінійної гвинтової поверхні, створеної сім'єю гвинтових ліній, спряжених із сім'єю кіл, що утворюють задану поверхнею обертання. Апробовано автоматизований метод для побудови криволінійної гвинтової поверхні, спряженої з різноманітними поверхнями обертання.