LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 3 із 27

41. Геометричне моделювання та дискретизація плоских і просторових об'єктів складної форми з використанням R-функцій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Д.М. Морозов; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2006. — 16 с. рис. — укp.

Розвинуто метод опису геометричних областей складної форми з застосуванням апарату R-функцій, що спрощує побудову та візуалізацію дискретних моделей для геометричних об'єктів некласичної форми. Запропоновано клас простих каркасних геометричних моделей, що поєднується двома основними ознаками, а саме: єдиним формальним описом і автоматичною дискретизацією. Це дозволяє використовувати R-функції як основу в аналітичному конструюванні складних геометричних об'єктів каркасного типу з простих каркасних моделей даного класу, визначених у роботі як "предикатні форми". Розроблено принцип використання предикатних форм для застосування алгебри логіки у каркасних моделях на базі теорії R-функції. Наведено метод використання теорії R-функції для побудови складних геометричних об'єктів з предикатних форм, представлених каркасом. Створено нову програмну систему аналітичного конструювання складних геометричних дискретних моделей, представлених каркасом на базі теорії R-функції для застосування в інженерних розрахунках.

42. Геометричне моделювання та ідентифікація результату обкатки за схемою планетарного механізму

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Д.Л. Соколов; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 21 с. рис., табл. — укp.

Розроблено геометричну інтерпретацію методу центральних моментів, яку використовують для ідентифікації форми фігури, а також описано в аналітичному вигляді формули зв'язку між нерухомою і рухомою системами координат, які використовують для геометричного моделювання переміщення. Розроблено алгоритми профілювання за схемою планетарного механізму виробів шляхом обкатки конкретних різновидів фігур: відрізка, прямокутника, трикутника та трикутника Релло. Складено алгоритми визначення форми фігури G, що є результатом обкатки планетарним механізмом деякої фігури Q. Розроблено алгоритм визначення послідовності параметрів, що характеризують геометричну форму фігури G.

43. Геометричне моделювання у методах дискретних елементів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 О.С. Манойленко; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2002. — 18 с. рис. — укp.

Встановлено, що традиційний підхід до побудови базисних функцій у методі скінченних елементів призводить до розв'язання системи лінійних алгебричних рівнянь стосовно параметрів, що визначають інтерполяційний поліном. Даний підхід пов'язаний з певними обчислювальними труднощами та вимагає великих витрат машинного часу. Розроблено новий геометричний підхід до побудови базисних функцій, який дає можливість отримання нових альтернативних моделей. Для порівняння обчислювальних властивостей побудованих моделей проведено тестування отриманих базисів. Наведено методику геометричного моделювання тривимірних скінченних елементів сирендипової сім'ї. Розглянуто питання, пов'язані з випадковими блуканнями. Доведено, що удосконалення правил випадкових блукань дає можливість виконати конкретний підхід від блукань по вузлах цілочисленої гратки до блукань по області скінченного елемента. У ролі перехідних імовірностей виступають базисні функції, а скінченно-елементна апроксимація приймає форми середнього винагородження за вихід блукаючої частки у вузол.

44. Гідродинамічні основи розрахунку полідисперсних двофазових потоків у технічних пристроях

Автореф. дис... д-ра техн. наук01.02.05 О.І. Картушинський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 34 с. — укp.

Використано лазерно-доплерівську методику вимірювань для дослідження розподілу швидкостей фаз і концентрацій частинок у двофазовому турбулентному потоці в горизонтальній трубі та ламінарному примежовому шарі на плоскій пластині, сегменті та конусі. Вперше встановлено немонотонний характер розподілу частинок по поперечному перерізу пограничного шару. З використанням ейлерового підходу побудовано сім'ю математичних моделей двофазових течій у трубах, струменях і примежових шарах. Висунуто гіпотезу про те, що для реальних сипких матеріалів полідисперсність частинок і пов'язаний з нею механізм міжчастинкових зіткнень є найважливішими чинниками, які визначають розподіл параметрів течії. Розроблено оригінальну алгебричну модель замикання рівнянь руху частинок. Результати числових досліджень різних типів двофазових течій добре узгоджуються з експериментом, що підтверджує прийняту гіпотезу. Впроваджено нові методи розрахунку ряду важливих для практики процесів і пристроїв, пов'язаних з течією полідисперсної двофазової суміші.

45. Графічна діяльність як засіб розумового розвитку учнів VIII - IX класів на уроках креслення (методичний аспект)

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Н.П. Щетина; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Обгрунтовано дидактичні умови для розумового розвитку школярів на уроках креслення. Розроблено показники та визначено рівні розумового розвитку школярів у процесі графічної діяльності. Створено систему графічних задач, які сприяють підвищенню рівня продуктивності діяльності школярів на уроках креслення. Розроблено узагальнений алгоритм процесу розв'язання графічної задачі, який сприяє активізації розумової діяльності учнів на всіх її етапах. Теоретично обгрунтовано функції робочого зошита з креслення та вимоги до нього як цілісного засобу організації продуктивної діяльності учнів на уроках креслення. Запрпоновано навчальну програму з методики викладання креслення, призначену для підготовки студентів до здійснення розумового розвитку учнів у процесі їх графічної діяльності.

46. Графічний дизайн і ренесанс типографіки

В.М. Савін Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 306-308. — укp.

Розглянуто питання розвитку національної моделі дизайну на сучасному етапі.

47. Гуманізація виробництва - провідна задача формування виробничого середовища сучасного промислового підприємства

В.Ф. Константинов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 185-188. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Зазначено, що до вирішення проблеми гуманізації виробництва - провідної задачі сучасності - студенти спеціалізації "Дизайн середовища" підключаються вже на третьому курсі в ході виконання курсового проекту.

48. Двовимірні задачі теорії пружності для анізотропного півпростору з порожнинами та тріщинами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 О.В. Авдюшина; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено метод розв'язання двовимірних задач теорії пружності для багатозв'язного анізотропного півпростору за умов, якщо його матеріалові властива загальна прямолінійна анізотропія. Основні елементи даного методу: аналітичне продовження комплексних потенціалів на верхні півплощини всіх узагальнених комплексних змінних, зведення задач для плоскої границі до серії задач лінійного спряження, отримання їх загальних розв'язків, виділення сингулярностей комплексних потенціалів у кінцях тріщин, задоволення граничних умов на контурах отворів і тріщин методом найменших квадратів. Розв'язано ряд нових задач для анізотропного півпростору та півплощини з отворами та тріщинами. Досліджено вплив параметрів анізотропії, геометричних розмірів і кількості отворів або тріщин, їх близькості до плоскої або прямолінійної границі на значення та розподіл напружень і пружного потенціалу, а також на зміну коефіцієнтів інтенсивності напружень. Виявлено ряд нових механічних закономірностей.

49. Деякі аспекти розвитку дизайнерської освіти XXI ст. в центральному регіоні України

В.М. Кардашов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 52-56. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто інтеграцію дизайн-освіти і виробництва на високому професійному рівні, архетип українського мистецтва.

50. Деякі чинники становлення вітчизняного дизайну в цілому та промислового зокрема

О.Ф. Луговський Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2007. — N 4. — С. 139-147. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто деякі чинники, які впливають на розвиток сучасного українського дизайну, зокрема промислового. Здійснено аналіз дизайнерської активності за умов становлення та розвитку незалежної держави.

51. Дидактичні засоби управління навчальною діяльністю майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін метрологічного профілю

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 О.Є. Ріхтер; Укр. інж.-пед. акад.. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто проблему управління навчальною діяльністю під час процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з дисциплін метрологічного профілю. Конкретизовано поняття "дидактичні засоби управління навчальною діяльністю". Розроблено комплекс даних засобів, який враховує особливості навчання дисциплін метрологічного профілю та складається з навчальних текстів до лабораторних робіт і структурно-логічних схем рідною та іноземною мовами, двомовних стандартів та комплексних контрольних робіт. Теоретично обгрунтовано та розроблено методику навчання дисциплін метрологічного профілю з використанням зазначеного комплексу дидактичних засобів управління. На підставі експериментального дослідження підтверджено ефективність розробленої методики. Доведено, що впровадження в процес навчання дисциплін метрологічного профілю дидактичних засобів управління навчальною діяльністю сприяє підвищенню якості знань майбутніх інженерів-педагогів та оволодінню досвідом творчої діяльності.

52. Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 В.В. Васенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні закономірності вивчення елементів графічної грамоти молодшими школярами на уроках трудового навчання, математики та образотворчого мистецтва. Визначено показники та рівні засвоєння цього виду навчального матеріалу означеною віковою групою учнів. Запропоновано різні види завдань до даних предметів, які сприяють розвитку абстрактного мислення, уяви та здатності до самостійного вирішення навчальних завдань. Розроблено показники рівнів засвоєння графічної грамоти учнями початкової школи, що дозволяє діагностично працювати з ними вчителям для забезпечення наступності у навчанні з основною школою. Теоретично обгрунтовано та визначено поняття "графічна грамота", яке визначає діяльність молодших школярів, а також проаналізовано розвиваючі можливості навчання графічної грамоти молодших учнів. За результатами дослідження створено робочий зошит з елементів графічної грамоти для молодших школярів, який дозволяє вчителю забезпечити диференційований підхід щодо організації їх графічної діяльності.

53. Дидактичні умови активізації мислительної діяльності учнів 8 - 9 класів на уроках креслення

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Н.О. Бондар; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Розглянуто проблему активізації мислительної діяльності учнів на уроках креслення. Проаналізовано її особливості у процесі сприйняття й оперування графічною інформацією. На підставі даного аналізу визначено підходи до проблеми удосконалення методики навчання креслення з метою активізації мислительної діяльності школярів. Визначено умови забезпечення такої діяльності на уроках. Запропоновано та теоретично обгрунтовано засоби впливу на мислительні процеси учнів під час розв'язання задач, що забезпечують їх самостійне розв'язування та впливають на розвиток мислення. Розроблено систему графічних задач, що активізують мислення та сприяють підвищенню продуктивності графічної діяльності. Визначено показники рівнів сформованості мислительних операцій та якостей, які проявляються за умов даної діяльності.

54. Дидактичні умови використання комп'ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.09 Н.О. Голівер; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено систему дидактичних умов використання комп'ютерних технологій, що сприяють підвищенню ефективності навчання студентів вищих технічних навчальних закладів. Запропоновано систему програмно-педагогічних засобів, яка складається з програмних, методичних і дидактичних матеріалів. Обгрунтовано теоретичні засади самостійної діяльності студентів, яка за умов комп'ютерного навчання є не лише оперативно контрольованою, але й керованою. Проаналізовано особливості діяльності педагога у разі комп'ютерного навчання. Доведено взаємозалежність між характером діяльності педагога та співвідношенням підготовки до заняття і діяльності під час заняття. Розвинуто комп'ютерні технології, які є складовою частиною педагогічних технологій та передбачають розширення професійної підготовленості педагогів. Удосконалено традиційну методику поопераційного та поелементного аналізу, що дає змогу викладачеві акцентувати свою увагу на індивідуальних особливостях студентів.

55. Дизайн - людина - середовище

Н.В. Сергеєва Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 3. — С. 60-65. — Библиогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто процеси взаємодії об'єктів дизайну з навколишнім середовищем, а також висвітлено актуальність їх вивчення за критерієм важливості у створенні гармонійного предметно-просторового середовища людини.

56. Дизайн в высшей школе

Р.С. Захаров, О.А. Голдина Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 228-230. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто проблему дизайн-освіти, її доцільність і актуальність під час підготовки фахівців різних спеціалізацій, а не тільки пов'язаних з образотворчим мистецтвом.

57. Дизайн в Україні 1920-х - 1980-х рр. на тлі дизайнів розвинених країн світу (національний та інтернаціональний аспекти)

В.Я. Даниленко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 24-42. — Бібліогр.: 17 назв. — укp.

Проведено проекціювання матеріалів про дизайн в Україні 1920 - 1980 р. на тло, котре утворюють дизайнерські країни-лідери, зважаючи на наявність в них інтернаціональної та національної складових дизайну.

58. Дизайн и совершенство

Г.Е. Слепцов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 190-193. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Зафіксовано настання досконалості. Відображено в комп'ютерних програмах швидкого моделювання процесів вдосконалення форми, кольору, звучання.

59. Дизайн споживчої упаковки в Україні: стандарт та ексклюзив

автореф. дис... канд. мистецтвознав.17.00.07 О.В. Ганоцька; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено еволюцію дизайну упаковки як галузі графічного дизайну зі стародовніх часів до сьогодення. На підставі аналізу конкретно-історичних обставин визначено й обгрунтовано етапи розвитку та становлення стандартної та ексклюзичної упаковки. Установлено, що еволюція дослідженого дизайну відбувалась за певними циклами. Стандартна упаковка мала усі ознаки ексклюзиву, а стародавня з'явилася на вимогу стандартизації самої продукції. На сучасному етапі ці два напрями розвиваються паралельно, проте спостерігається часткове витиснення стандарту ексклюзивом в окремих галузях таропакування, а також перехід упаковки класу "люкс" до категорії "мас-маркет". Введено до наукового обігу певну кількість маловідомих окремих фактів, взаємопов'язаних з еволюцією дизайну упаковки в Україні. Досліджено специфіку ексклюзивної та стандартної споживчої упаковки, зумовлену історико-культурними та соціально-економічними чинниками. Сформульовано критерії ексклюзивної та стандартної упаковки, надано визначення відповідним поняттям. Зазначено, що упаковки, виготовлені стандартним чи ексклюзивним шляхом, значно відрізняються за утилітарними, технологічними, художніми, рекламними, соціально-економічними функціональними аспектами.

60. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури ХХ століття (національний та глобалізаційний аспекти)

Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.05.01.03 В.Я. Даниленко; Львів. нац. акад. мистец. — Л., 2006. — 36 с. — укp.

Досліджено розвиток дизайну України протягом XX ст. у зіставленні основних його складників з відповідниками у розвинених країнах світу. Розглянуто термінологію й основні параметри з дослідженого питання. Висвітлено двоїсту суть дизайну в контексті глобалізаційної та національної його складових. Проаналізовано основні особливості дизайну у різних країнах світу. Запропоновано підходи до творення національно орієнтованого українського дизайну.