LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 4 із 27

61. Дизайн як "інструмент" маркетингу

О.В. Соболєв Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2002. — N 7. — С. 7-14. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

Розглянуто дизайн як необхідну ланку процесу проектування, виробництва і реалізації товарів. Зазначено, що ефективність дизайнерської діяльності певним чином буде зумовлено залученням маркетингу і різних маркетингових засобів.

62. Дизайн-освіта України в контексті Болонського процесу: ступені і цикли

В.В. Турчин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 4. — С. 3-10. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розглянуто основні положення щодо приєднання вищої освіти України до європейського освітнього простору та проаналізовано структуру системи ступенів та циклів вищої дизайн-освіти.

63. Дизайн: параметричні аспекти

В.Я. Даниленко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 4. — С. 3-14. — Бібліогр.: 20 назв. — укp.

Розглянуто трактування терміна "дизайн", запропоновано періодизацію дизайну ХХ ст., висвітлено відмінність дизайну від суміжних видів мистецтв.

64. Дизайнерское образование: выбор приоритетов в условиях импорта материальной культуры

А.В. Бойчук Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 3-6. — рус.

Розглянуто проблемку розподілу освітніх напрямків і спеціалізацій між дизайнерськими навчальними закладами та попитом українського ринку.

65. Дизайнерська освіта в Польщі (Академія мистецтв ім. Яна Матейка, м. Краків)

В.Ф. Прусак Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 2. — С. 251-256. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Проаналізовано становлення дизайн-освіти в Польщі. Наголошено на доцільності використання науково-педагогічного досвіду найстарішого мистецького закладу Польщі, Краківської Академії Мистецтв ім. Яна Матейка в практиці дизайн-освіти України.

66. Дизайнология развития и процветания общества

В.А. Ашкин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 282-285. — рус.

"Дизайнологія" показує механізми і методи організації процесів життєдіяльності і життєзабезпечення в компанії, регіоні, країні й у цьому її фундаментальне значення, що сприяє творчому розкриттю з боку багатьох наук.

67. Динамика изменения качества воды и атмосферного воздуха в экосистемах Крыма

В.Г. Кобечинская, А.Л. Коробейников, И.П. Отурина Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 25-28 — Библиогр. в конце статьи: 5 назв. — рус.

экология Крыма, экологическое равновесие, преподавательТНУ, источники загрязнения, уровень загрязнения, сточные воды, газообразные отходы, выброс вредных веществ, экосистемы Крыма, загрязнение воды, загрязнение атмосферы

68. Динаміка і похибки мікромеханічних гіроскопів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.03 В.О. Апостолюк; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 1999. — 17 с. — укp.

Дисертація присвячена дослідженню динаміки і похибок мікромеханічних вібраційних гіроскопів. Складено математичні моделі, які описують рух чутливих елементів на обертовій основі й основні похибки камертонних, карданових і одномасових мікромеханічних вібраційних гіроскопів. Для одномасових гіроскопів досліджено вплив поступальних і кутових вібрацій, змін температури, похибок виготовлення на точність вимірювання кутової швидкості, і проведено аналіз перехідних процесів в амплітудах вихідних коливань чутливого елемента. Отримані математичні моделі дозволяють розраховувати основні характеристики перерахованих мікромеханічних гіроскопів.

69. Динаміка конструкцій при складній взаємодії їх елементів

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 О.В. Коротунова; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2004. — 22 с. — укp.

Запропоновано математичну модель розрахунку руху складеної конструкції, яка базується на загальних рівняннях теорії пружності з урахуванням механізму контакту між її елементами. Розвинуто методики числового дослідження нестаціонарних процесів у конструкціях з використанням характеристичних рівнянь руху складових конструкцій. Розроблено ефективні алгоритми розрахунку динамічної взаємодії конструкції, що передбачає можливість відриву чи поновлення контакту між ними, які реалізовано у вигляді пакетів прикладних програм для персональних комп'ютерів. Одержано розв'язання ряду задач, що підтверджують ефективність розробленої методики та мають наукове й практичне значення. Вивчено вплив механічних і геометричних параметрів елементів системи на характер динамічного напружено деформованого стану розглянутих конструкцій у цілому.

70. Динамічні ефекти дифузного розсіяння рентгенівських променів в складних гетероструктурах

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.С. Скакунова; Ін-т металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України. — К., 2005. — 20 с. рис. — укp.

Вперше розроблено теоретичну модель дифракції з урахуванням динамічних ефектів когерентного та дифузного розсіяння в гетерогенних епітаксійних, а також іонно-імплантованих кристалічних структурах. Надана модель самоузгоджено враховує для кожного шару наявність в інтенсивності дифракції динамічної дифузної компоненти, а також екстинкцію когерентної компоненти за рахунок дифузного розсіяння. Вперше враховано особливості динамічної взаємодії між шарами, що зведена до відповідних рекурентних співвідношень між когерентними складовими коефіцієнтів відбиття окремих шарів. В цій моделі враховано інтерференцію когерентних хвиль, що розсіюються різними шарами та підкладкою в багатошарових епітаксійних структурах. У разі врахування амплітуди розсіяння кожним неоднорідним шаром модель передбачає його розбиття на однорідні підшари. Вперше здійснено повну адекватну кількісну пошарову характеризацію вказаних гетероструктур з одержанням нової інформації про характеристики дефектів, ефекти сегрегації та взаємодифузії, а також уточнити хімічний склад, товщини окремих шарів, профілі деформації.

71. Динамічні процеси у вібромашинах для об'ємної обробки з дебалансним віброзбудником

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 В.Г. Топільницький; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с. — укp.

На базі математичного моделювання досліджено динамічні процеси, які відбуваються у вібромашинах під час об'ємної обробки виробів, для визначення впливу параметрів машини та її сипкого середовища на фактори інтенсивності обробки виробів. Побудовано уніфіковану комплексну нелінійну модель системи вібромашина - оброблюване середовище, яка складається з взаємозв'язаних моделей руху контенейра (робочого органу) вібромашини з двома незалежнопривідними дебалансними віброзбудниками та його сипкого середовища. Модель дозволяє враховувати вплив фізико-механічних властивостей середовища й особливості його контакту з контейнером, а також характер руху середовища. Дослідження динамічних процесів проведено для перехідних і усталених режимів роботи вібромашини. Розроблено рекомендації щодо вибору кінематичних і конструктивних параметрів вібромашини для забезпечення найбільшого зняття матеріалу з поверхні оброблюваного виробу за одиницю часу.

72. Дискретна інтерполяція плоских одновимірних обводів з закономірною зміною кривини

Автореф. дис... канд. техн. наук05.01.01 Є.А. Гавриленко; Тавр. держ. агротехн. акад. — Мелітополь, 2004. — 18 с. рис. — укp.

Запропоновано метод дискретного геометричного моделювання неосцилюючих лінійних обводів за заданим законом зміни кривини, який базується на способі оцінки значень радіусів кривини в точках кривої, що конструюється за допомогою стичних кіл. Наведений метод передбачає: попередній аналіз вихідної дискретно поданих кривих (ДПК), що дає змогу визначити область можливого та вибрати область оптимального за умовами задачі розв'язку; згущення ДПК, що забезпечує формування в точках одержуваного обводу заздалегідь призначених значень радіусів кривини. Розроблено алгоритми, які дають змогу одержати обводи другого порядку гладкості нульового, першого та другого порядків фіксації. На базі цих алгоритмів запропоновано способи конструювання ДПК з закономірним характером зміни кривини, що містять ділянки: опуклі, угнуті, прямолінійні, зростання й убування кривини вздовж кривої, незмінного радіуса, а також замкнені криві.

73. Диференційований підхід до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу

О.М. Королюк Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 24. — С. 236-239. — Бібліогр.: 8 назв. — укp.

Обгрунтовано доцільність диференційованого підходу до організації самостійної роботи студентів технічного коледжу, запропоновано типологію студентів для здійснення диференціації.

74. Діагностування зносу та довговічності деталей машин по електропровідності змащувального мастила

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.02 А.О. Бабенко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Встановлено й експериментально підтверджено аналітичний взаємозв'язок між інтенсивністю зносу деталей машин (ДМ) та електропровідністю мастильної плівки. Розроблено методику визначення зміни електропровідності змащувального мастила залежно від ступеня його відпрацювання та інтенсивності зносу ДМ (за лабораторних та експлуатаційних умов досліджень). Встановлено максимально припустимі строки служби змащувального мастила, які забезпечують мінімальне значення інтенсивності зношування. Надано практичні рекомендації для діагностування зносу та довговічності ДМ, визначення строків служби мастил у зв'язку з їх електропровідністю.

75. Діяльність А.А.Абрагамсона (1854 - 1924) в галузі транспорту і комунального господарства України (кінець ХІХ - ХХ століть)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 В.В. Обуховський; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Проаналізовано наукову, інженерну, організаційну та громадську діяльність відомого вітчизняного вченого-інженера шляхів сполучення, вченого-залізничника, фахівця у галузі залізничного будівництва колій і мостів, спорудження фунікулера та пуску першого електричного трамваю. Систематизовано різноманітний джерельний матеріал. Висвітлено розвиток науки та техніки залізничного транспорту та комунального господарства в Україні. Доведено, що науковий і технічний доробок вченого сприяв розвитку нових ідей і задумів щодо подальших технічних досліджень.

76. Діяльність І.А.Фещенка-Чопівського в контексті розвитку науки і техніки (перша половина XX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 В.П. Шуманський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.

З використанням сучасної методології та великої кількості джерел зроблено спробу детально та цілісно дослідити внесок І.Фещенка-Чопівського до науки та техніки, що дало змогу по-новому висвітити та оцінити погляди вченого в галузях матеріалознавства, економіки природних ресурсів та сільського господарства України. Шляхом аналізу обгрунтовано ряд нових тверджень щодо вкладу вченого в розвиток металознавства та його впливу на науково-технічний прогрес людства. На базі результатів вивчення творчої спадщини І.Фещенка-Чопівського зроблено ряд нових оціночних положень стосовно проблематики його досліджень у контексті розвитку конкретних наукових програм та подальшого розвитку нових технологій. Зроблено висновки з питань економіки природних ресурсів та розвитку сільського господарства в Україні у 1920 рр. Здійснено всебічний аналіз науково-організаційної діяльності І.Фещенка-Чопівського, надано оцінку педагогічного та просвітницького доробку вченого. Запроваджено до наукового обігу нові матеріали з різних архівів України та Росії.

77. Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "технологія" в умовах профільного навчання

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Н.А. Алік; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Обгрунтовано та розроблено методику допрофесійної підготовки учителів освітньої галузі "Технологія" за умов профільного навчання до вступу у педагогічні ВНЗ. Описано структурно-функціональну модель підготовки учителів даної освітньої галузі, етапи процесу допрофесійної підготовки учителів, зокрема, в школах, на курсах підготовки до вступу у ВНЗ. Викладено методику допрофесійної підготовки учителів освітньої галузі, визначено основні етапи діяльності вчителя та учня, викладача й абітурієнта.

78. Дослідження взаємодії потужного УФ випромінювання створеного ексимерного лазерного комплексу з сапфіром та пористим кремнієм

Автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук01.04.05 С.М. Бащенко; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Висвітлено питання створення ексимерного лазерного комплексу, доповненого ВКР-перетворювачем, що здатний генерувати одночасно на кількох лініях у широкому діапазоні спектра та випромінювання якого характеризується високою спектральною яскравістю та можливістю тонкої перебудови генерованої лінії в незначних межах. За результатами досліджень запропоновано модифікації найуживаніших для ексимерних лазерів плоско-паралельного та нестійкого телескопічного резонаторів, які збільшують вихідну енергію випромінювання, її щільність у перетині променя, зменшують розбіжність та підвищують симетрію променя. Досліджено механізми фотогенерації звуку в сапфірових мішенях у разі зміни густини потужності лазерного опромінення. Показано придатність фотоакустичного метода для визначення порогу лазерного руйнування сапфіру та контролю очистки поверхні пористого кремнію.

79. Дослідження та розробка методів і математичних моделей інформаційної підтримки автоматизованої системи управління ремонтно-технічного обслуговування

Автореф. дис. канд. техн. наук05.13.06 І.В. Машкіна; НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Проаналізовано сучасні підходи до впровадження інформаційних технологій на підприємствах України. Запропоновано ввести до складу автоматизованої системи упраління підприємством функціональну підсистему ремонтно-технічного обслуговування (РТО) промислового обладнання підриємств. Розглянуто методичні питання управління технічною готовністю (ТГ) обладнання: визначено поняття ТГ та проблеми підтримки технічного стану складних технічних систем. Розроблено ресурсно-діагностичну модель оцінки і прогнозування технічного стану складних технічних систем, моделі оцінки зміни поточної й узагальненої ТГ та модель оцінки ТГ на базі залишкового ресурсу. Запропоновано методику управління технічною готовністю обладнання підприємства на етапах експлуатації і ремонту. Наведено приклад реалізації стратегії проектування інформаційної підтримки автоматизованої системи управління РТО на конкретному підприємстві.

80. Екологічний фактор формоутворення в дизайні

Автореф. дис... канд. мистецтвознав.05.01.03 О.О. Орлова; Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Уперше у вітчизняній теорії дизайну узагальнено закономірності та проаналізовано тенденції розвитку формоутворення об'єктів дизайну з урахуванням екологічного фактора. Виявлено специфічні ознаки, що визначають ступінь урахування даного фактора у формоутворенні зазначених об'єктів. Описано феномен мультисенсорного дизайну та розкрито зміст його принципів, розроблених доктором П.Люксенором (ФРН). Уточнено та доповнено критерії оцінки якості формоутворення об'єктів дизайну. Окреслено підходи до вдосконалення традиційної структури процесу дизайнерського проектування з метою розробки моделі екологічного проектування.