LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 5 із 27

81. Еколого-гуманістичні цінності етнокультур Криму

В.В. Володькіна Культура народов Причерноморья. — 2000. — N15. — С. 140-142 — Библиогр. в конце статьи: с. 141-142 (10 назв.) — укp.

экологическая культура, нуженполныйтекст, краеведение, этническая культура, природа Крыма, природоохранные традиции, этнос Крыма, охрана природы

82. Економіко-екологічний механізм підвищення ефективності захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів об'єктів промисловості

Автореф. дис... канд. екон. наук08.08.01 Е.В. Роздобудько; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2006. — 19 с. — укp.

Розроблено й апробовано ринковий механізм перерозподілу ліцензій на право викиду забруднювальних речовин на підставі концепції "осередку" для підвищення ефективності захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів об'єкта промисловості. Для основних підприємств-забруднювачів міста визначено вектор керованого перерозподілу ліцензій на право емісії забруднювальних речовин в атмосферне повітря, обгрунтовано можливість його застосування для встановлення економічної вигоди. Науково обгрунтовано економічну сутність використання розробленої економіко-математичної моделі перерозподілу ліцензій. Одержано залежності питомих капітальних витрат від ступеня уловлення шкідливих викидів підприємств промислового міста. Наведено практичні рекомендації для здійснення оперативного керування екологічним станом міста з мінімізацією капітальних витрат на підвищення ефективності роботи пилогазоочисних установок. Доведено економічні переваги використання механізму перерозподілу ліцензій на базі концепції "осередку".

83. Експериментальне дослідження ефективності технології організації самостійної роботи студентів технічного коледжу

О.М. Королюк Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 34. — С. 135-138. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Представлено технологію організації самостійної роботи студентів технічного коледжу. Наведено результати формувального етапу педагогічного експерименту з її впровадження в навчальний процес, які вказують на зростання продуктивності самостійної роботи, а отже, підтверджують ефективність розробленої технології.

84. Електрооптика та структурні особливості системи "рідкий кристал - наночастинки - полімер"

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.15 Л.О. Долгов; НАН України. Ін-т фізики. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Вперше проведено систематичні дослідження електрокерованого світлорозсіяння та структури суспензій неорганічних колоїдних наночастинок (НЧ) у нематичному рідкому кристалі (РК), а також трикомпонентних композитів типу РК - НЧ - полімер на їх основі. Визначено стабільність колоїдних НЧ неорганічних матеріалів в РК та електрооптичний відгук таких суспензій. Як один з ефективних шляхів стабілізації таких композитів запропоновано використовувати метод формування в них полімерної сітки. Вивчено особливості фотоіндукованої фазової сепарації в трикомпонентних сумішах типу РК - НЧ - преполімер. Показано, що у разі фазової сепарації в таких композитах за типових для капсульованих РК концентрацій полімеру та невеликої концентрації НЧ наночастинки, в основному, потрапляють у полімер, модифікуючи його властивості. Досліджено механізми світлорозсіяння в композитах РК - НЧ - полімер. Запропоновано модель світлорозсіяння, на базі якої проведено розрахунок світлопропускання шарів капсульованих РК, доповнених наночастинками. Досліджено кутові характеристики світлопропускання композитів у ввімкненому стані. Показано, що шляхом оптимізації показника заломлення матеріалу наночастинок та ступеня їх агрегації можна мінімізувати кутову залежність розсіяння світла в суспензії, а отже - розширити кут огляду системи. Виявлено, що в композитах РК - НЧ - полімер можлива хімічна взаємодія НЧ з іншими компонентами. Обгрунтовано необхідність врахування даних процесів для визначення компонент для композитів РК - НЧ - полімер.

85. Електротитриметрія аргентуму (І), паладію (ІІ), ауруму (ІІІ) у їх сумішах промислового походження

Автореф. дис... канд. хім. наук02.00.02 О.В. Новохатько; Укр. держ. хім.-техн. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Вивчено взаємодію аргентуму (І), паладію (ІІ), ауруму (ІІІ) з органічним - 8-меркаптохіноліном і неорганічним титрантом - сумішшю калій йодиду та йоду (умовно - калій трийодиду) в різних середовищах (тіосульфатному, аміачному, ацетатному). На підставі методу ІЧ- та електронної спектроскопії, елементного аналізу, амперометрії з двома індикаторними електродами, потенціометрії встановлено утворення різнолігандних комплексів. Досліджено вплив природи та кислотності середовища, отримано оптимальні умови визначення даних елементів. Розроблено комплекс методик визначення аргентуму (І), паладію (ІІ), ауруму (ІІІ) в промислових об'єктах і вторинній сировині.

86. Електрохімічний сенсор озону для моніторингу повітряного середовища

Автореф. дис... канд. техн. наук05.17.03 О.І. Букет; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розроблено електрохімічний дозатор озоноповітряної суміші. Досліджено механізм та кінетику адсорбції та розкладання озону на каталітично активних електродах у системі з твердим протонним електролітом. Показано, що розкладання озону перебігає за електрохімічним механізмом за участю спряжених реакцій його відновлення та окиснення води. Створено газодифузійний електрод на основі пористого титану без застосування дорогоцінних металів зі сталою функцією відгуку потенціалу від активності компонентів матричного електроліту на основі броміду літію, які утворюються під дією озону або діоксиду нітрогену. Теоретично обгрунтовано та практично реалізовано сенсор озону гальванічного типу, заснований на явищі відновлення брому на індикаторному електроді з титану та перебігу на допоміжному електроді анодної реакції з утворенням протонів. Проведено оптимізацію сенсорів озону та діоксиду нітрогену. За часом відгуку, роздільною здатністю, діапазоном вимірювань, селективністю та терміном служби розроблені сенсори переважають відомі аналоги, що підтверджено польовими випробуваннями.

87. Емігрантський характер художньо-проектної культури США

В. Даниленко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 2. — С. 3-10. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

Проаналізовано особливості дизайну США як специфічної країни емігрантів.

88. Емісійні властивості кремнієвих та вуглецевих нанокомпозитних плівок

автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 М.О. Семененко; НАН України. Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова. — К., 2008. — 17 с. — укp.

Розроблено технологію виготовлення por - Si з характеристиками структури c - Si - por - Si, оптимальними для використання як польових емісійних катодів, також технологію виготовлення шарів por-Si без застосування зовнішнього джерела напруги, що дає змогу одержувати емісійні катоди з високою селективністю розмірів кремнієвих нанониток. Запропоновано фізичну модель даного ефекту, що співвідносить його з формуванням провідних наноканалів у діелектричній (напівпровідниковій) матриці, які є "внутрішніми" емісійними вістрями.

89. "Ергодизайн". До створення нових методологічних принципів в галузі дизайн-освіти

В.М. Голобородько Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 13-18. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Вивчено причини відставання теорії та методики дизайну від сучасної проектної практики. Вказано на актуальність проектування посередницьких моделей між складною технікою і користувачем. Виконано аналіз методичної цінності сучасної проектної стратегії ергодизайну.

90. Ергономічні основи розробки систем прогнозування працездатності людини-оператора на основі психофізіологічних моделей діяльності

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.04 О.Ю. Буров; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2007. — 40 с. рис. — укp.

Сформульовано та вирішено завдання підвищення ефективності функціонування енергетичних систем шляхом застосування систем прогнозування професійної працездатності оператора (ПО), які, на відміну від існуючих підходів, забезпечують надійність прогнозу на рівні 0,95. Методологічною базою надійної психофізіологічної оцінки та прогнозування ПО є трирівнева модель формування працездатності, згідно з якою запропоновано працездатність розглядати як стан "професійного гомеостазу", який формується в результаті інтерференції дії генетично обумовлених, вікових і поточних психофізіологічних чинників, ієрархія яких утворюється у результаті формування динамічного інформаційного контуру у структурі функціональної системи діяльності оператора, а стійкість контуру визначає рівень актуалізованої працездатності оператора. Розвинуто методологічний підхід і принципи синтезу комп'ютерних систем прогнозу працездатності операторів на різних стадіх їх професійної біографії, методичне та програмне забезпечення експериментальних досліджень професійно важливих психофізіологічних якостей операторів. Розроблено методики досліджень працездатності операторів за трьома групами відповідно до рівня її формування, а саме: для дослідження загального рівня ПО, повільноплинних змін її рівня, поточної ПО. На підставі даних експериментальних досліджень за лабораторних і виробничих умов доведено ефективність застосування розробленого методологічного підходу. Проведено аналіз ефективності створених систем.

91. Естетичне виховання в системі формування професійної культури майбутнього інженера

О.С. Пономарьов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 100-106. — Бібліогр.: 7 назв. — укp.

Розкрито сутність феномену професійної культури, її місце у структурі професійної діяльності сучасного інженера та зв'язок з загальнокультурною підготовкою і морально-етичною парадигмою. Розглянуто роль естетичного виховання у формуванні, розвитку та максимальній реалізації креативних здібностей студентів і їх професійної культури.

92. Есть ли перспективы у дизайн-бума?

М.И. Розенфельд Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 10. — С. 104-109. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто витоки виникнення систем підвищення професіонального престижу. Узагальнено головні концептуальні засади сучасного дизайн-буму.

93. Заповедное урочище "Роща фисташки туполистной" как элемент ладшафтной и природоохранной структуры Крымского Южнобережья

Г.Н. Амеличев, Л.П. Вахрушева., Б.А. Вахрушев Культура народов Причерноморья. — 2005. — N65. — С. 11-16 — Библиогр. в конце ст. 13 назв. — рус.

Настоящая статья продолжает цикл работ авторов, посвященных систематическому описанию заповедных объектов Крыма. В Ученых записках ТНУ им. В.И. Вернадского и в научном журнале "Культура народов Причерноморья" ранее опубликованы материалы, касающиеся заповедного урочища "Кучук-Ламбадский каменный хаос", памятников природы "Красный камень" (ЮБК), "Глыба пермских известняков" на Симферопольском водохранилище, "Гора Болгатур" у Гурзуфа, "Чаудинская степь", "Мыс Такыл", заповедник горы Опук на Керченском полуострове. Для многих из изученных заповедных объектов комплексное научное описание приводится впервые. Основными задачами подобных работ является выяснение их современного состояния, влияния на них хозяйственной деятельности, составление инвентаризационных списков редких и исчезающих растений, определение оптимальных границ, соответствующих площадям, утвержденным государственными органами.

94. Засоби інженерії ймовірних квантів знань для підтримки рішень при виборі обладнання в технологічний підготовці виробництва

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 Олена Павлівна Киричук; Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". — Х., 2005. — 20 с. рис. — укp.

95. Застосування нових інформаційних технологій в графічній підготовці студентів вищих навчальних закладів

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 М.Ф. Юсупова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розкрито сучасні тенденції та перспективи застосування інформаційних технологій у графічній підготовці студентів. Визначено психолого-педагогічні закономірності навчально-пізнавальної діяльності студентів за умов комп'ютерного навчання та розкрито механізми управління цією діяльністю студентів у триланковій дидактичній системі викладач - комп'ютер - студент. Визначено теоретичні підходи щодо створення автоматизованого навчального курсу з використанням універсального середовища автоматизації інженерно-графічних робіт AutoCAD. Розроблено критерії оцінки знань студентів з графічних дисциплін за умов комп'ютерного навчання. Експериментально перевірено методику графічної підготовки студентів з використанням інформаційних технологій.

96. Заходи захисту навколишнього середовища від токсичних сполук ванадію

Автореф. дис... канд. техн. наук21.06.01 С.О. Гринь; Укр. НДІ екол. пробл. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

97. Зв'язана задача термопружності для конструкцій з анізотропних матеріалів

автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 Г.О. Козуб; Запоріз. нац. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2008. — 20 с. — укp.

Розроблено підхід до числового рішення зв'язаних задач термопружності анізотропних шаруватих конструкцій за силових і термічних навантажень. Одержано співвідношення для тривимірного скінченного елемента, який враховує особливості полів переміщень і температур у шаруватій конструкції з анізотропними шарами. З використанням запропонованого елемента розв'язано низку тестових задач термопружності та теплопровідності. Розроблено алгоритм розв'язання зв'язаної задачі термопружності, реалізований як пакет прикладних програм. Проведено розрахунок конструкцій промислового призначення, зокрема, багатошарового обтікача, великогабаритних шин типу 40.00, 27.00 та 18.00.

98. Зміст і методика вивчення курсу "Основи виробництва. Інформаційні технології виробництва" в загальноосвітній школі

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 О.О. Калігаєва; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Теоретично обгрунтовано характерні особливості й умови реалізації політехнічної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. Визначено зміст інформаційних технологій виробництва як базу навчального курсу "Основи виробництва. Інформаційні технології виробництва". Розкрито суть поняття "інформаційні технології виробництва" з урахуванням стану і перспектив подальшого розвитку перетворювальної діяльності людини. Розвинуто цілісне уявлення про сучасні інформаційні технології виробництва як складну динамічну систему. Розглянуто систему знань про дані технології сучасного виробництва як важливу складову загальноосвітньої підготовки школярів. Обгрунтовано роль і місце виробничих інформаційних технологій як предметно-змістового наповнення сучасної політехнічної освіти, структуру та зміст зазначеного навчального курсу. Запропоновано методику нового навчального курсу, яка базується на інноваційних підходах до формування понять, а розроблений курс сприяє цілісній реалізації змісту освітньої галузі "Технологія" у загальноосвітній школі.

99. Зміст і методика підготовки майбутніх учителів трудового навчання з інформатики

автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 Г.М. Нітченко; Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2008. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему формування змісту та методики підготовки майбутніх учителів трудового навчання з інформатики. Проаналізовано історію розвитку та сучасний стан інформаційних процесів у галузі освіти. Обгрунтовано можливості використання новітніх інформаційних технологій у професійній діяльності вчителя трудового навчання. Визначено обсяг необхідних знань, умінь і навичок, необхідних майбутньому вчителю трудового навчання для успішної професійної самореалізації. Для визначення змісту дисципліни "Інформатика" використано загально-дидактичні та специфічні принципи добору, а також професіографічний підхід і метод експертного оцінювання. Розглянуто основні методичні підходи до викладання дисципліни "Інформатика". Встановлено критерії оцінювання знань та умінь з інформатики, визначено рівні готовності майбутніх учителів трудового навчання до використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Розроблено модель формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя трудового навчання. Визначено ефективність розробленої програми з інформатики та запропонованої методики підготовки майбутніх учителів трудового навчання з даної дисципліни.

100. Значение опыта летней практики младших курсов отделения "графический дизайн" для дальнейшего обучения и профессионального становления

И.Н. Глюдза Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 49-52. — рус.

Зазначено, що літня практика дозволяє викладачу вирішувати зі студентами важливі та складні завдання з аналізу, вивчення, творчого осмислення та методичної побудови роботи над конкретним культурним матеріалом.