LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 7 із 27

121. Інформаційні та комунікаційні технології в дизайні

М.О. Хоменко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 261-265. — укp.

Наголошено, що "візуальний знак сьогоднішньої інформаційної ери - це знак комп'ютерного інтерфейсу, це знак комп'ютерної рамки, це знак піксельного растру..."

122. Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного контролю параметрів роторних систем

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 О.М. Васілевський; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2005. — 19 с. — укp.

Розроблено й обгрунтовано метод вимірювання частот обертання роторних систем (РС) за віброметричними параметрами, за яких частота обертання вимірюється з застосуванням акселерометрів шляхом утворення взаємо-кореляційної функції між двома зміщеними у часі вимірювальних систем (ВС). Відзначено, що використання такого методу дозволяє одночасно з вимірюванням частот обертання здійснювати автоматичний контроль вібраційних параметрів РС, що сприяє підвищенню вірогідності автоматичного контролю. Розроблено модель системи автоматичного контролю параметрів РС, яка передбачає застосування запропонованого адаптивного алгоритму автоматичного контролю параметрів РС, який дозволяє мінімізувати похибку несинхронності обертання РС і підвищити точність синхронізації у 1,5 - 2 рази у порівнянні з відомими інформаційно-вимірювальними системами. Створено та досліджено методи автоматичного контролю параметрів РС з використанням функцій чутливості, струму статора та ЛДЗ ВС, які базуються на комплексному використанні електромеханічних і віброметричних параметрів та дозволяють одержувати достовірну інформацію про стан цих параметрів, з урахуванням яких здійснюється ремонт РС. Розвинуто математичні моделі для оцінювання метрологічних характеристик ВК вібрації, які враховують його нелінійні властивості, що дало змогу визначити діапазон роботи ВК та розробити їх з наперед заданими нормованими метрологічними характеристиками.

123. Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних перетворювачів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 В.М. Севастьянов; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2007. — 19 с. — укp.

Розроблено та досліджено інформаційно-вимірювальну систему (ІВС) контролю параметрів тахометричних перетворювачів (ТП), яка дозволяє перевіряти дані параметри з підвищеною методичною та інструментальною складовими достовірності. Запропоновано перевірку ТП здійснювати не тільки за статичного, а також за динамічного режимів. Це дозволяє контролювати параметри ТП, а саме: момент опору, момент інерції, кутове прискорення, стабільність зміни цих параметрів у часі. Проаналізовано стабільність роботи ІВС контролю параметрів ТП з різними типами електродвигунів, асинхронним, синхронним, постійного струму. За результатами моделювання перевагу було надано вибору двигуну постійного струму, який має найменшу похибку відтворення кутової швидкості за динамічного режиму. Запропоновано структурно-алгоритмічний підхід до побудови ІВС контролю параметрів ТП. Наведено рекомендації щодо інженерного проектування вимірювального каналу кутової швидкості, з нормованою похибкою вимірювання та широким діапазоном вимірювання кутової швидкості. За цього похибка вимірювання залишається стабільною майже на всьому діапазоні вимірювання. З використанням розроблених методів створено апаратні, алгоритмічні та програмні засоби, яких використано у розробленій ІВС контролю параметрів ТП. Проведено експериментальні дослідження, які підтверджують одержані теоретичні результати.

124. Інформаційно-вимірювальні системи високочастотної вібродіагностики роторних машин

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.16 О.Г. Воронцов; Вінниц. нац. техн. ун-т. — Вінниця, 2003. — 34 с. рис., табл. — укp.

Створено теоретичні засади формування комплексних частотно-енергетичних діагностичних параметрів, інтегрованих в узагальнену модель опори, подану у вигляді перетворювача параметрів дефектів у параметри високочастотної вібрації, яка формується нею. Розроблено методи діагностування роторних машин, які відрізняються комплексним використанням діагностичних ознак, що визначаються через параметри періодично-нестаціонарного вібропроцесу й забезпечують потенційне підвищення вірогідності діагностики за рахунок більш повного одержання діагностичної інформації, що міститься в ньому. Удосконалено структури вимірювальних каналів (ВК) систем вібродіагностики, що використовують комплексні частотно-енергетичні діагностичні параметри. Розвинуто засоби ВК систем високочастотної вібродіагностики шляхом адаптації параметрів каналів під конкретні умови вимірювання, узгодження частотних властивостей каналів з вимірювальними сигналами й завадами, обмеження імпульсних завад. Запропоновано модель похибок вимірювання середньоквадратичного значення віброприскорення, яка, на відміну від існуючих, враховує збудження інтермодуляційних компонентів у ВК за дії позасмугових завад та їх вплив на похибки вимірювань. Розроблено математичні метрологічні моделі для атестації ВК інформаційно-вимірювальних систем високочастотної вібродіагностики, які дають змогу оцінити динамічний діапазон ВК з урахуванням його нелінійних властивостей, що визначають співвідношення "сигнал - завада" у ВК за наявності позасмугових завад на вході каналу.

125. Інформаційно-пошукова технологія управління процесами аналізу і визначення складу матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 К.К. Голдер; Черкас. держ. технол. ун-т. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp.

Уперше побудовано та досліджено математичну модель інформаційно-пошукової технології управління процесами аналізу та визначення складу матеріалів з урахуванням ризиків, витрат і часу реалізації, що дає змогу оптимізувати склад і структуру робіт з підготовки, проведення та використання результатів аналізу. Запропоновано метод побудови технології зі зниженим ризиком аналізу для визначення оптимального рівня додаткових витрат (що знижують ризик) за умов інформаційно-пошукової технології аналізу складу матеріалів. Розроблено методи оптимального виділення складових матеріалів. Наведено узагальнену схему технології аналізу складу матеріалів, яка передбачає використання розроблених методів і засобів інформаційно-пошукової технології аналізу складу матеріалів.

126. Історико-мистецтвознавче підгрунтя вітчизняного дизайну

А.С. Півненко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 3. — С. 53-57. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Зазначено, що на початку 1960-х рр. у вітчизняному мистецтвознавстві сформувалась спеціальна наука "технічна естетика", як окрема галузь загальної естетики, що стала методологічним підгрунтям, усіх видів дизайну. Вирішення фундаментальних проблем дизайну, зокрема, предметно-просторового середовища вагомий внесок зробили теоретики, архітектори-практики і дизайнери Харкова.

127. К вопросу о влиянии теплового баланса подстилающей поверхности на формирование блокирования

В.А. Ефимов, Г.П. Ивус, Н.М. Мищенко Культура народов Причерноморья. — 2006. — N85. — С. 46-50 — Библиогр. в конце ст. 8 назв. — рус.

Розглядаються процеси блокування циклонічних траєкторій над територією України. При цьому особливий внесок у формування стійкого блокування вносить тепловий стан підстильної поверхні, що часто формується не тільки під впливом інсоляції, але і при дії внутрішніх процесів в літосфері та гідросфері.Рассматриваются процессы блокирования циклонических траекторий над территорией Украины. При этом особый вклад в формирование устойчивого блокирования вносит тепловое состояние подстилающей поверхности, часто формирующееся не только под влиянием инсоляции, но и при воздействии внутренних процессов в литосфере и гидросфере.Processes of blocking of cyclonic trajectories above territory of Ukraine are considered{examined}. Thus the special contribution to formation of steady blocking brings the thermal condition of a spreading surface frequently formed not only under influence инсоляции, but also at influence of internal processes in литосфере and hydrosphere.

128. К вопросу о выборе оптимизационных критериев оценки эколого-социально-экономической обстановки региона

О.П. Грец Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 74-77 — Библиогр. в конце ст.: 8 назв. — рус.

Цель исследования - разработка и обоснование системы оптимизационных критериев позволяющих повысить эффективность оценивания.

129. К вопросу о дизайне и проблемах визуализации. Инструментальный аспект

С.В. Вергунов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 4. — С. 10-15. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Висвітлено проблеми візуалізації в дизайні, розкрито інструментальний аспект цих проблем з позицій графічного дизайну.

130. К вопросу о дизайне и проблемах визуализации. Понятийный аспект

С.В. Вергунов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 1. — С. 36-42. — Библиогр.: 4 назв. — рус.

Обсуждены проблемы визуализации в дизайне, рассмотрен понятийный аспект этих проблем с позиций графического дизайна.

131. К вопросу о классификации компьютерных графических систем

С.В. Вергунов Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 5. — С. 3-16. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Описано і класифіковано види графічних систем з позицій графічного дизайну.

132. К вопросу о развитии национальной модели дизайна

А.П. Бредихин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 250-253. — рус.

зазначено, що дизайн у сучасному розумінні зародився у 20-му столітті. Саме в цей час він почав формуватися, визначилась сфера його інтересів, було усвідомлено та сформульовано цілі та задачі.

133. К вопросу о сегментировании и позиционировании изделий дизайна на Украине и в Крыму

И.А. Кузнецова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 116-121. — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Запропоновано нетрадиційні напрями сегментування ринку виробів дизайну в Україні та рекомендації з позиціювання виробів дизайну з використанням даних кримських кримських досліджень.

134. К вопросу о характере целей экологического образования

О.Н. Головко Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 181-182 — Библиогр.: 4 назв. — рус.

система образования, экологическое образование, экология, окружающая среда

135. К проблеме загрязнения пестицидами объектов окружающей среды в Крыму

Н.А. Сурова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 127-129 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

В работе сделана попытка проследить динамику накопления пестицидов в почвах, сельскохозяйственных продуктах и в водоемах курортных зон.In this article have done attempt to follow the dynamics of pesticide accumulation in the soil, the agricultural products, and in the objects of the Crimean regions, which have the special importance as a resort.

136. К проблеме перевода патентных формул

Т.Г. Клепикова Культура народов Причерноморья. — 2003. — N37. — С. 106-109 — Библиогр. в конце ст.: 2 назв. — рус.

Статья посвящена переводу одного из важных коммуникативных блоков патентного описания – патентной формулы, которая определяет объем и сущность изобретения и устанавливает права патентовладельца. Все патентные формулы могут быть разделены на 2 группы. Описана структура патентной формулы и даны рекомендации по переводу патентных формул. Стаття присвячена перекладу одного із важливих комунікативних блоків патентного опису – патентної формули, яка визначає об’єм і сутність винаходу і встановлює об’єм прав патентовласника. Всі патентні формули можуть бути розподілені на 2 групи. Описана структура патентної формули і дані рекомендації по перекладу патентних формул. The article is devoted to translating one of the most important communicative blocks of patent specification – patent claims, which determine spirit and scope of invention and define the limits of the assignee rights. All patent claims can be devided into two groups. Structure of patent claims is described and recommendation on translationg patent claims are given.

137. К проблеме формирования образа дизайн-объекта

Е.Я. Рагулин Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — N 6. — С. 253-256. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Проектно-художній образ у промисловому дизайні в багатьох випадках формується завдяки використанню суспільної категорії художнього поняття як стиль і композиційного формоутворення цілісного об'єкта.

138. Качество поливной воды и плодородие почв

В.Ф. Сирик Культура народов Причерноморья. — 2004. — N52, Т.2. — С. 125-127 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

Крым расположен в зоне недостаточного увлажнения, для которого характерна высокая теплообеспеченность. В засушливой зоне при орошении увлажнение увеличивается до таких размеров, которые в природных условиях на данной территории никогда не встречаются. В статье рассматриваются современные проблемы орошаемого земледелия в Крыму.Crimea is located in the zone that suffers from insufficiency of moisture. One of the characteristics of the zone is high level of warmth. By irrigates in dry zone the level of moisture raises to such sizes that can't be met in natural conditions of Crimea. The article deals with the modern problems of irrigation of farming in the Crimea.

139. Кінематика течії у тупикових зонах вихрових камер

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.05 Р.О. Макаренко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2001. — 20 с. — укp.

Наведено фізичну модель кінематики тупикових течій у камерах зі зосередженим тангенціальним підведенням газу. На підставі експериментального вивчення механізму підтягування рідини (газу) до глухого торця дозволило розроблено фізичну модель "торцевого ефекту". Вперше отримано дослідні дані про багатошарову структуру осередненої течії в тупиковій частині вихрової камери за різних глибин розташування торця щодо одиночного впускного сопла. Встановлено закономірності та запропоновано емпіричні формули, що описують залежність геометрії та кінематики тупикової течії від вхідних параметрів: геометрії вихрової камери, сопла та режимів роботи. Для розрахунку вихрових камер запропоновано спеціально складену програму. Надано рекомендації щодо використання отриманих даних про особливості тупикових течій під час проектування вихрових камер з зосередженим тангенціальним підведенням робочого середовища.

140. Кінетика руйнування матеріалів з урахуванням впливу раптових змін в режимі навантаження

автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 А.П. Пилипенко; Терноп. держ. техн. ун-т ім. І.Пулюя. — Т., 2008. — 20 с. — укp.

З використанням методу повних діаграм деформування встановлено загальні закономірності кінетики руйнування матеріалів різних класів з урахуванням впливу раптових змін у режимі навантаження на різних стадіях деформування. Проведено комплексне оцінювання структури матеріалів за статичного розтягу та складного режиму навантаження (статичний розтяг - раптове підвищення швидкості деформації - статичний розтяг) за трьома незалежними методами, а саме: з використанням феноменологічної моделі накопичення пошкоджень у металах, а також за методами тонких фольг і АЕ-сканування. Установлено, що раптові зміни у режимі навантаження стрибком збільшують ступінь розпушення матеріалу та призводять до часткового "розм'якшення" матриці сталі. Теоретично й експериментально обгрунтовано спосіб прогнозування кінетики процесу накопичення пошкодженості у матеріалі за дослідженого складного режиму навантаження та підходи для моделювання процесів деформування та руйнування пластичних матеріалів з урахуванням впливу раптових змін у режимі навантаження.