LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 8 із 27

141. Комп'ютерна акустико-емісійна діагностика технічного стану деталей і конструкцій

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 А.В. Горошко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2003. — 20 с. рис. — укp.

Створено нові методики та технічні засоби неруйнівного контролю та діагностики технічного стану деталей і конструкцій методом акустичної емісії. З метою визначення координат дефектів під час діагностування технічних об'єктів різноманітної форми теоретично розв'язано задачі лінійної, площинної та просторової локації джерел акустичної емісії та для їх реалізації створено засіб на базі трьох модифікованих приладів АФ-15 і комп'ютера. Розроблено методику неруйнівного діагностування технічного стану зварних з'єднань чавуну СЧ-4 в процесі твердіння розплаву. Шляхом занурення контрольованого об'єкту та п'єзоелектричного перетворювача (ПЕП) в акустопрозоре однорідне середовище вперше значно точніше розв'язано задачу визначення координат дефектів у конструкціях зі складною неоднорідною поверхнею. Знайдено кореляційні залежності між характеристиками міцності деяких деталей машин та енергією сигналів акустичної емісії.

142. Комп'ютерне моделювання задач вигину, коливань та стійкості елементів тонкостінних конструкцій

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 О.В. Шматко; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Вперше на базі R-функцій створено новий ефективний метод для розв'язання динамічних задач теорії пологих оболонок довільної форми в плані. Розвинуто варіаційно-структурний метод R-функцій (RFM) щодо побудови нової структури розв'язання для пластин та оболонок, які мають розрізи (тріщини) на поверхні. Модифіковано та спеціалізовано RFM щодо геометрично нелінійних задач теорії пологих оболонок, що забезпечило створення ефективних засобів комп'ютерної реалізації даного класу задач. Вперше для реалізації задач обраної предметної області створено базу знань, яка містить варіаційні моделі, структури розв'язання, схеми лінеаризації, методи розв'язання крайових задач. Створено проблемно-орієнтовану комп'ютерну систему, яка за інформацією, поданою на професійній мові інженера-механіка, будує та досліджує відповідну комп'ютерну модель. Можливості запропонованої комп'ютерної системи, а також методику її вивчення та застосування проілюстровано на численних прикладах розв'язання крайових задач теорії пластин та оболонок складної форми в плані.

143. Комп'ютерне моделювання хаотичної структури та визначення теплофізичних і пружних властивостей композитів

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.04.07 О.В. Жарова; НАН України. Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І.М.Францевича. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Дисертація присвячена питанням дослідження структури композиційних матеріалів та їх фізичних властивостей. Вперше на основі фрактальної моделі хаотичного середовища був застосований поетапний (ітераційний) метод визначення теплофізичних і пружних властивостей композиційних матеріалів, який показав узгодженість з експериментальними даними як для перколяційних систем, так і для композиційних матеріалів із кінцевим розходженням значень властивостей фаз, з яких вони складаються. Проведено аналіз впливу структурних параметрів композитів із хаотичною структурою на ефективні фізичні властивості. Досліджено вплив фізичних властивостей міжфазного прошарку на ефективні характеристики композиту. Розроблені методи визначення теплофізичних та пружних властивостей для композиційних матеріалів, які базуються на єдиному підході до рішення цих задач і які дозволяють здійснити прогнозування комплесу фізичних властивостей композитів. Отримані результати можуть бути використані при визначенні теплофізичних та міцнісних характеристик елементів конструкцій, що складаються з композиційних матеріалів. Показано, що загальні методи для обчислення ефективної провідності композиційних матеріалів можуть бути застосовані для прогнозування температурної та механічної тривкості композиту. Отримані результати використовуються для програмного оснащення автоматизованих систем проектування виробів та при виявленні нових чинників, що істотно впливають на ефективні властивості неоднорідних середовищ.

144. Комп'ютерні методи деформативного конструювання геометричних об'єктів на основі політканинних перетворень

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.01.01 Ю.О. Дорошенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. — К., 2002. — 38 с. — укp.

Розроблено новий напрямок прикладної геометрії щодо керованого синтезу та варіації форми геометричних об'єктів (ГО) певного функціонального призначення, який грунтується на методі деформативного конструювання (моделювання) ГО та геометричних політканинних перетвореннях простору. Розроблено теоретичні засади деформативного конструювання геометричних об'єктів як керованої цілеспрямованої варіації форми обраного ГО-прототипу або системи формоутворювальних геометричних елементів внаслідок деформації простору, що охоплює ГО або його складові. Розроблено математичний апарат політканинних перетворень у дво- та тривимірному просторах як функціональних відповідностей двох точкових полів (хмар). Досліджено властивості політканинних перетворень. Експериментально обгрунтовано деформативне конструювання геометричних об'єктів на базі політканинних перетворень. Запропоновано спосіб інтерактивного комп'ютерного синтезу каркасно-кінематичних поверхонь з політканинно-подібними плоскими твірними. Досліджено можливість застосування математичного апарату політканинних перетворень у прогностичних моделях розвитку природних екологічно небезпечних динамічних процесів і стильової деформації статистичних і динамічних зображень.

145. Композиційна цілісність дизайн-об'єкту

Н.Г. Романенко, О.А. Куліш, Ю.П. Іщенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 7. — С. 3-8. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.

Розглянуто теоретичні основи композиції в дизайні. Обговорено одну з основних категорій композиційної цілісності - симетрію й обгрунтовано методи її застосування.

146. Компьютерная революция конца ХХ века и эстетика

М.И. Розенфельд Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 120-124. — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Розглянуто засади розвитку комп'ютерної революції у кінці ХХ ст. та її вплив на професійну діяльність дизайнера, візуальну культуру.

147. Конструктивий рисунок

Г.І. Депутат, Н.Г.Бойко Романенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 162-168. — Библиогр.: 7 назв. — укp.

Визначено можливості та правила широкого впровадження аналітико-конструктивного методу у процесі побудови об'ємного рисунку.

148. "Контр-культура" - эволюция революций

М.И. Розенфельд Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 6. — С. 42-45. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Розглянуто питання розвитку історії культури, як дискретного процесу. Описано модель розвитку стилю, як окремої категорії; вказано причини кризи сучасного етапу розвитку дизайну.

149. Концептуальная модель экологизации школьного образовательного процесса в системе всеобщего экологического образования

О.Н. Головко Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 170-173 — Библиогр. в конце ст.: с. 173 (3 назв.) — рус.

система образования Украины, школьное экологическое образование, компоненты экологического образования, модели экологического образования, принципы экологического образования, методика преподавания, методы обучения, школьное образование

150. Концептуальні засади викладання фундаментальних навчальних дисциплін в дизайн-освіті

Н.Г. Романенко, В.А. Афонін, Ю.П. Іщенко, О.М. Лагода Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 6. — С. 67-73. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Побудовано основу структурно-логічної схеми підготовки дизайнерів різних рівнів акредитації та визначено концептуальні положення викладання фундаментальних дисциплін-дизайн освіти.

151. Кручення та згин порожніх анізотропних стрижнів довільного пеперечного перерізу

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.02.04 Р.М. Нескородєв; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с.рис. — укp.

Розроблено єдиний підхід до вирішення крайових задач теорії пружності для довільних областей, який грунтується на виборі шуканих функцій у вигляді лінійної комбінації фундаментальних рішень, застосований до задач кручення та згину порожніх анізотропних стрижнів з перерізами довільної конфігурації. У межах цієї методики проведено дослідження для визначення напруженого стану скручених і зігнутих стрижнів зі складними одно- та багатозв'язними поперечними перерізами залежно від форми та розташування порожнин для різних випадків анізотропії матеріалу. Запропоновано методику дослідження напруженого стану поблизу отворів, розташованих на бічних поверхнях тонкостінного закрученого стрижня.

152. Крым – как объект изучения в целях охраны земельных ресурсов и рационального использования территории

Г.Ш. Ниметулаева Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 269-271 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

Понятие охраны земель определено в ст. 162 Земельного кодекса Украины как система правовых, организационных, экономических и других мер, направленных на рациональное использование земель, предотвращение необоснованного изъятия земель сельскохозяйственного назначения, защиту от вредного антропогенного влияния, воссоздание и повышение плодородия почв, повышение производительности земель лесного фонда, обеспечение особого режима использования земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения

153. Крымскотатарский фольклор в экологическом воспитании детей

С.И. Харахады Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 260-263 — Библиогр.: 7 назв. — рус.

экологическое воспитание детей, крымскотатарский фольклор, крымскотатарское народное творчество, крымскотатарские народные песни, крымскотатарские сказки, пословицы крымских татар, крымскотатарские народные традиции, отношение к природе, крымскотатарская культура

154. Магнітний коерцитиметричний контроль технічного стану зварних з'єднань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 А.Ю. Бондаренко; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2007. — 21 с. — укp.

Установлено взаємозв'язок між геометричними та магнітними параметрами зварного шва, зони термічного впливу й основного металу на величину коерцитивної сили зварного з'єднання, що уможливлює локальну оцінку пошкодженості зварних з'єднань. З'ясовано вплив циклічного та статичного навантажень на величину коерцитивної сили такого з'єднання. Обгрунтовано використання межових значень величини цієї сили у локальних зонах зварного з'єднання, а також її анізотропії для оцінки технічного стану конструкцій. Запропоновано метод цінки технічного стану зварних з'єднань трубопроводів з застосуванням магнітного коерцитиметричного методу, що полягає у локальній оцінці межових значень величини коерцитивної сили даних з'єднань з використанням зразків-свідків й аналізі кінетики зміни одержаних під час моніторингу її поточних значень для прогнозування залишкового ресурсу.

155. Математична дизайн-освіта в позааудиторній діяльності студентів

Н.В. Воскресенська, В.П. Тименко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 31. — С. 39-41. — Бібліогр.: 2 назв. — укp.

Розглянуто особливості математичної дизайн-освіти в позааудиторній діяльності студентів. Запропоновано особистісно зорієнтовану технологію математичної дизайн-освіти в позааудиторній діяльності студентів. Теоретично обгрунтовано основні компоненти технологічного забезпечення процесу навчання студентів у ВНЗ. Відображено реалізацію інтегрованих форм організації, активних та інтерактивних методів навчання.

156. Математична модель та методи розв'язання задачі розміщення прямокутників з урахуванням припустимих відстаней

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Г.М. Яськов; НАН України. Ін-т пробл. машинобуд. ім. А.М.Підгорного. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Для пошуку глобального оптимального розв'язку задачі використано ідею методу гілок і границь. Побудовано дерево розв'язків, яке охоплює усі крайні точки області припустимих розв'язків. Запропоновано метод пошуку локального оптимального розв'язку, який грунтується на методі зведеного градієнта та стратегії набору обмежень. Висвітлено метод переходу з одного локального оптимального розв'язку до іншого у напрямі зменшення функції цілі завдяки збільшенню вимірності простору, в якому розв'язується задача. Для реалізації методів, ефективність яких доведено числовим моделюванням тестових прикладів, розроблено програмне забезпечення. Враховано якість розв'язків (коефіцієнт заповнення прямокутника) та час виконання.

157. Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах

Автореф. дис... канд. техн. наук01.02.04 І.С. Пожуєва; Запоріз. держ. техн. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 19 с. — укp.

Дисертацію присвячено побудові математичних моделей динамічної поведінки пластин та циліндричних оболонок, що взаємодіють з шаровими спрямовано армованими композитами. За даних умов, для кожного шару використано динамічні рівняння теорії пружності з точним врахуванням механізму взаємодії матриці та армувань. З метою реалізації побудованих моделей запропоновано спеціальні чисельно-аналітичні алгоритми, що базуються на методах інтегральних перетворень Фур'є і Лапласа та квадратурних формулах для їх обернення. Досліджено напружено-деформований стан елементів конструкції подібного виду, зроблено висновки про час встановлення процесу та перехід до стаціонарного режиму. Оцінено вплив кількості армувань та їх жорсткості на розподіл переміщень та напружень.

158. Математичне моделювання надвисокочастотних та теплових процесів в областях з рухомими межами

Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук01.05.02 В.О. Яковенко; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. — укp.

Досліджено нелінійні математичні моделі надвисокочастотних та теплових процесів в областях з рухомими межами. Розроблено та обгрунтовано метод розв'язання нелінійної гіперболічної крайової задачі, алгоритми та їх числову реалізацію для параболічної крайової та еліптичної граничної задач з визначення координат векторів електромагнітних надвисокочастотних полів, полів температур, вологовмісту та парціальних тисків газу в областях з рухомими межами. Доведено можливість одержання розв'язків нелінійної гіперболічної та параболічної крайових задач шляхом зведення системи рівнянь в частинних похідних до нескінченної системи звичайних диференціальних рівнянь другого або першого порядку. Наведено оцінку розв'язку даної системи звичайних диференціальних рівнянь відносно коефіцієнтів функціональних рядів. Досліджено збіжність запропонованих алгоритмів і визначено оцінку похибки одержаних розв'язків.

159. Математичне та комп'ютерне моделювання параметрів об'єктів з джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 С.Ю. Резнікова; НАН України. Ін-т проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Проведено математичне моделювання та розв'язання багатокритеріальної задачі оптимізації параметрів промислових систем із джерелами викидів шкідливих речовин в атмосферу з урахуванням геокліматичних факторів і наявності трас комунікацій. Досліджено особливості математичної моделі оптимізаційної задачі проектування параметрів виробничих систем, обгрунтовано можливість її подання у вигляді задач: мінімізації економічного показника, що включає витрати на будівництво джерела викидів, системи очищення і вартість землі, яка забруднюється викидами та раціонального розміщення підприємств з урахуванням геокліматичних факторів і трас комунікацій. Наведено математичні моделі даних задач, обгрунтовано вибір цільових функцій і систем обмежень. Розроблено структурну й алгоритмічну організацію програмної системи моделювання параметрів об'єктів виробничих систем з урахуванням екологічних вимог, використану під час проектування об'єктів машинобудівельного комплексу.

160. Математичні моделі в задачах оцінювання вирішальних правил контролю

Автореф. дис... канд. техн. наук01.05.02 Н.О. Лисенко; Нац. металург. акад. України. — Д., 2007. — 20 с. — укp.

Розроблено та досліджено математичні моделі законів розподілу ймовірностей та емпіричних вирішальних правил контролю за експериментальними даними. Запропоновано методики для побудови математичних моделей законів розподілу ймовірностей на базі рядів згладжених дельта-функцій. Розроблено математичні моделі багатомірних законів розподілу для рішення задач дефектоскопії за умов контролю за значною кількістю параметрів. Сформовано емпіричні вирішальні правила еталонної дефектоскопії на базі законів розподілу ймовірностей, побудованих рядами згладжених дельта-функцій, і шляхом розкладання логарифма відношення правдоподібності в ряд Колмогорова - Габора та оцінки його коефіцієнтів методом групового обліку аргументів. Досліджено емпіричні вирішальні правила дефектоскопії, які сформовані на базі критеріїв однорідності вибірок, для проведення розпізнавання за умов обмеженості апріорної інформації. Розглянуто емпіричні вирішальні правила, які сформовані на базі використання критеріїв Стьюдента, омега-квадрат, Вілкоксона, Ван-дер-Вардена й знаків. Ефективність запропонованих вирішальних правил підтверджено шляхом проведення обчислювальних експериментів. На підставі одержаних результатів встановлено, що розроблені моделі, методики й алгоритми можна використовувати для удосконалення методів проектування інформаційно-вимірювальних технологій неруйнівного контролю.