LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Загальні роботи по техніці

Всього — 535 Сторінка 9 із 27

161. Матеріали і техніка рисунка

С.В. Рибін Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 5. — С. 75-88. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

Висвітлено питання про застосування матеріалів і техніку рисунка. Наведено методичні рекомендації до курсу "Академічний рисунок".

162. Матеріалознавство: внесок державнихнауково-технічних програм

С. Фірстов, Г. Кузьмінська, Д., Ткаченко Л., Чернишов Л., Шинкаренко Л. Левіна Д. Вісник НАН України. — 2001. — N10 — укp.

Протягом 1994—2000 років в Україні реалізовано державні науково-технічні програми (ДНТП), покликані прискорити і оптимізувати процес практичної реалізації результатів наукових досліджень. У статті зроблено спробу на прикладі виконання ДНТП за напрямом «Нові речовини та матеріали» проаналізувати можливості цієї форми організації науково-технологічних досліджень, визначити шляхи підвищення її результативності.

163. Метод підвищення точності систем діагностики технічного обладнання на основі стаціонарної вимірювальної інформації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 В.В. Нечипорук; Нац. авіац. ін-т. — К., 2007. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено метод масштабних коефіцієнтів (МК) та індикаторних функцій стандартизації інформаційних сигналів, виділено основні типові класи випадкових процесів, для яких задача стандартизації може мати розв'язок та бути технічного завершеною. Доведено теорему стаціонаризації за методом МК та ІФ для кусково-однорідних процесів Пуассона. Обгрунтовано математичну модель кусково-однорідного процесу Пуассона у задачах надійності, діагностики технічного обладнання, що працює за нестаціонарних режимів. Розроблено метод імітаційного моделювання кусково-однорідного пуассонівського процесу, що враховує кусковий характер процесу функціонування виробів. Базуючись на результатах дослідження, є можливим застосовувати класичні процедури прийняття рішень про стан діагностованого об'єкта шляхом використання методу К та ІФ для перевірки гіпотез за методами Неймана - Пірсона та Вальда й у разі планування перевірки виробів щодо надійності з використанням зазначених методів.

164. Метод реконструкції зображень внутрішньої структури об'єктів контролю з використанням алгоритму зворотного проектування

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.13 О.В. Кабанова; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено внутрішню структуру та склад виробів, металевих і неметалевих конструкцій, зокрема дефектів цієї структури за методом рентгенівської реконструктивної томографії. Вивчено залежність значення функції тривимірного зображення від проекційних даних. Одержано та реалізовано метод швидкої реконструкції внутрішньої структури тривимірного об'єкта, що дає змогу оцінити його склад. На базі методу швидкої реконструкції вдосконалено FDK - метод, що дає змогу реалізувати реконструкцію тривимірного зображення з проекційних даних від конусної схеми сканування. Розроблено та програмно реалізовано математичну модель процесу одержання тривимірних проекційних даних за результатами томографічного експерименту, яка адекватна реальним характеристикам та параметрам зображення і дає змогу вибирати довільні схеми сканування (позиції джерела та детектора, їх орієнтацію, розмір), задавати різні траєкторії руху джерела та детектора довкола об'єкта; високу точність проекцій; здійснювати різні траєкторії руху джерела й детектора довкола об'єкта; високу точність проекцій; створювати моделі реальних об'єктів з можливістю їх подальшого дослідження. Запропоновано технічну реалізацію швидкого методу тривимірної реконструкції зображення об'єкта у разі визначення його складу.

165. Метод та інформаційно-вимірювальна система кореляційного аналізу спекл-зображень поверхонь матеріалів

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.16 О.М. Сахарук; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Запропоновано новий метод оптичної спекл-кореляції, заснований на використанні архітектури корелятора спільного перетворення (КСП). Розроблено новий нелінійний фільтр, принцип дії якого полягає у бінаризації спільного енергетичного спектра (СЕС) КСП з використанням кільцевого медіанного порогу. Створено інформаційно-вимірювальну систему (ІВС) на базі нового методу оптичної спекл-кореляції. Проаналізовано похибки даної системи за допомогою тестових спекл-зображень. Обгрунтовано доцільність застосування оптико-цифрової ІВС, в якій для реалізації операцій кореляції фрагментів спекл-зображень використано КСП з бінаризацією кільцевим медіанним порогом. Досліджено процеси деформування та руйнування листових дюралюмінієвих зразків та поперечні переміщення сталевих балкових зразків з використанням розробленої системи. Створено діючий макет гібридного оптико-цифрового спекл-корелятора з цифровим першим каскадом та оптичним другим каскадом та проаналізовано тестові спекл-зображення.

166. Методи випробувань і міцність металічних композиційних матеріалів при високих температурах

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 М.П. Рудницький; НАН України. Ін-т пробл. міцності. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Захищається 11 наукових робіт, 4 авторських свідотцтва та Державний стандарт України. Розроблено випробувальне обладнання для дослідження механічних властивостей металічних композиційних матеріалів (МКМ) та їх компонентів, в тому числі кільцевих конструктивних елементів, на основі тугоплавких металів в широкому діапазоні температур та швидкостей деформування. Створені методики для восокотемпературних досліджень розтягуванням міцності армуючих волокон за установлених і високих швидкостей деформування, міжшарового зсуву для багатошарових МКМ, кільцевих зразків, а також жорсткості випробувальних машин. Встановлено і узагальнено нові експериментальні дані досліджень властивостей міцності волокон, багатошарових МКМ, нікелевих сіток та композитів з нікелевою матрицею.

167. Методи випробувань та міцність неметалічних волокнистих композиційних матеріалів за високих температур

Автореф. дис... канд. техн. наук05.02.09 А.В. Богомолов; Ін-т проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Розроблено методику дослідження механічних характеристик під час розтягу неметалічних волокон з крихких матеріалів та методику визначення фізико-механічних характеристик ортотропних композитів за умов зсуву крученням стрижнів прямокутного перерізу до 3300 К. Створено установку для дослідження механічних характеристик під час розтягу неметалічних волокон за температур 290...1870 К та установку для визначення фізико-механічних характеристик неметалічних композиційних матеріалів під час кручення у діапазоні температур 290...3300 К. Одержано розрахункові співвідношення для великих прогинів у процесі випробувань на згин. Визначено величини характеристик міцності волокнистих композитів за різних видів випробувань. Основні результати дослідження використано у процесі розробки нових неметалічних волокнистих композиційних матеріалів, а також для аналізу міцності конструкцій нової техніки.

168. Методи дистанційного контролю геометричних параметрів великогабаритних виробів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.16 В.М. Шмаров; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 34 с. — укp.

Досліджено проблему дистанційного визначення параметрів і характеристик поверхонь складних великогабаритних виробів у тривимірному просторі з використанням багатоканальних лазерних дальномірних систем. Методи базуються на визначенні координат точок поверхні з використанням методу найменших квадратів для обробки результатів. Виконано аналіз трьох-, чотирьох-, п'яти-, шести-, дев'ятиканальних дальномірних систем. Проведено теоретичні дослідження їх потенційних можливостей з метою визначення форми складних поверхонь. Здійснено модельні дослідження стосовно відновлення форми складних поверхонь, які описуються точними математичними виразами, а також особливостей відбиття лазерного випромінювання від складних поверхонь та досліджено дифракційно-інтерференційні явища, які зумовлюють формування індикатриси розсіяння зворотнього сигналу. Досліжено вплив характеру обробки та захисних покриттів металевих і неметалевих поверхонь на коефіцієнти відбиття та зворотню діаграму відбиття у широкому спектральному діапазоні. Досліджено амплітудно-частотні характеристики, шуми та флуктуації інтенсивності двомодових гелій-неонових лазерів і напіпровідникових інжекційних лазерів за різних режимів випромінювання та модуляції з урахуванням їх "старіння". Розроблено методології побудови програмно-математичного комплексу багатоканальних лазерних далекомірних систем.

169. Методи і засоби відеовимірювань лінійних і кутових переміщень

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.01 Ю.О. Подчашинський; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". — К., 2002. — 19 с. рис. — укp.

Розроблено метод вимірювань лінійних і кутових переміщень об'єктів під час проведення досліджень процесів механічної деформації, який базується на перетворенні візуальної інформації про переміщення у відеозображення з наступною їх алгоритмічною обробкою. Розвинуто математичні моделі похибок і викривлень, що виникають під час формування відеозображень та їх перетворення в цифрову форму. Запропоновано ущільнювати відеозображення під час проведення відеовимірювань, що дозволяє більш якісно досліджувати розвиток механічної деформації в часі. Отримано математичну модель, яка дозволяє визначити точність результатів відеовимірювань залежно від параметрів JPEG-алгоритму ущільнення відеозображень.

170. Методи і засоби організаційного і технічного проектування центру автоматизованої обробки і видання патентної інформації

Автореф. дис... канд. техн. наук05.13.06 В.В. Камишин; Наук.-вироб. корпор. "Київ. ін-т автоматики". — К., 2004. — 20 с. рис. — укp.

Розроблено методичні засади організаційного та технічного проектування центру автоматизованої обробки та видання патентної інформації з урахуванням невизначеності вихідних даних під час проектування. Запропоновано методику організаційного проектування центру на підставі системного підходу, що включає: узагальнений алгоритм системного проектування організаційної структури центру, методику визначення чисельності персоналу центру на базі комплексного обліку вартості утримання персоналу, якості виконання ним своїх функцій та завантаження виконавців, математичну модель синтезу алгоритмів реалізації функцій виконавцями. На базі застосування теорії нечітких множин розроблено методику обробки експертної інформації з метою визначення важливості та ступеня виконання вимог щодо технічних засобів центру. Запропоновано методики та алгоритми розв'язання задачі нечіткої багатокритеріальної оптимізації та вибору раціонального складу технічних засобів центру, що базуються на максимінному та лексикографічному методах оптимізації. Створено схему технологічного процесу обробки патентної інформації. Обгрунтовано склад та функціональні обов'язки персоналу центру. Описано програмну реалізацію та визначено раціональний склад технічних засобів центру. Надано техніко-економічну оцінку ефективності впровадження засобів автоматизації обробки та видання патентної інформації.

171. Методи і системи автоматизації технологічної підготовки промислового виробництва

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.13.06 П.М. Павленко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2006. — 35 с. — укp.

Розглянуто проблему створення методології побудови автоматизованих систем технологічної підготовки розширеного виробництва на базі сучасних інформаційних технологій у галузі автоматизації управління. Розроблено методи автоматизованого управління процесами технологічної підготовки промислового виробництва, запропоновано їх функціональні діаграми та структуру інтегрованого інформаційного середовища. Створено методи управління конструкторським і технологічним проектуванням та відповідними проектами. Розроблено багатоагентну експертну підсистему для управління розподіленими автоматизованими системами технологічної підготовки розширеного виробництва. Для реалізації нових методів та алгоритмів створено програмні засоби, що забезпечують автоматизацію процесів технологічної підготовки розширеного виробництва. Результати наукового дослідження використано в процесі побудови автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва, які експлуатуються на промислових підприємствах України та Росії.

172. Методи і системи акусто-емісійної діагностики

Автореф. дис... д-ра екон. наук05.11.16 С.Ф. Філоненко; Нац. авіац. ун-т. — К., 2003. — 36 с. — укp.

Розроблено моделі сигналів акустичної емісії (САЕ) у випадку утворення у матеріалі локальної тріщини та протіканні пластичної деформації, з урахуванням процесу їх розвитку. Встановлено, що зміни у формі САЕ від тріщини та пластичної деформації обумовлено гальмуванням і прискоренням процесів їх розвитку. Визначено, що параметри САЕ (амплітуди, тривалості тощо) залежать від кінетики розвитку тріщини та пластичної деформації. Відповідно до кінетичного критерію руйнування розроблено критерій руйнування матеріалу за САЕ, за яким у разі повного руйнування сума відносних прирощень нагромадженої енергії САЕ досягає граничного значення, що дорівнює одиниці. Запропоновано методику діагностики стану виробів у разі їх механічного навантаження, яка грунтується на обробці пристроїв енергії САЕ на часових перерізах процесів її нагромадження залежно від величини прикладеного напруження. Наведено методики прогнозування фізико-механічних характеристик виробів без їх руйнування, а також контролю інструментальних матеріалів, який базується на аналізі нагромадженої енергії САЕ. Розроблено методики корекції критерію виявлення САЕ від тріщин у разі зміни чутливості апаратури, граничного рівня фіксації САЕ, величин їх амплітуд і порогу обмеження. Наведено нові підходи щодо побудови мобільних акусто-емісійних систем з використанням сучасних комп'ютерних технологій, мінімізацією електронних засобів, максимальним використанням логічного та фізичного рівнів побудови засобів обчислювальної техніки та гнучких програмних засобів керування та обробки даних.

173. Методи оптимізації параметрів та режимів роботи вихорострумових перетворювачів дефектоскопів

Автореф. дис... д-ра техн. наук05.11.13 В.Я. Гальченко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1998. — 34 с. — укp.

Наводиться розв'язок проблеми розвитку теорії електромагнітної дефектоскопії провідних об'єктів довільної форми з дефектами обмежених геометричних розмірів шляхом вдосконалення методів розрахунку вихорострумових перетворювачів, визначення їх оптимальних характеристик та режимів роботи. Запропоновано єдиний методологічний підхід рішення проблеми, математичні та інформаційні моделі процесів контролю, напрямки їх ефективного застосування в теорії та практиці електромагнітної дефектоскопії. Розроблено універсальні технічні засоби контролю об'єктів зі змінними режимами роботи, які задаються під керуванням від ЕОМ.

174. Методи оцінки тріщиностійкості конструкційних матеріалів за умов складного навантаження

Автореф. дис... д-ра техн. наук01.02.04 Я.Л. Іваницький; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. — Л., 2005. — 41 с. — укp.

Сформульовано теоретико-експериментальні засади встановлення межово-рівноважного стану тіл з тріщинами за умов їх складного деформування. Розроблено методики визначення характеристик статичної та циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів, сформовано бази даних про ці характеристики. Для оцінки змішаного руйнування матеріалів розроблено розрахункову модель межово-рівноважного стану тіла з тріщиною за тривісного статичного та циклічного навантажень на базі енергетичного критерію. Здійснено визначення опірності матеріалу руйнуванню за умов складного напруженого стану під статичним навантаженням на підставі діаграм межово-рівноважного стану тіл з тріщинами з урахуванням силових та деформаційних характеристик тріщиностійкості матеріалів. Розроблено методики визначення характеристик статичної тріщиностійкості за умов змішаних механізмів руйнування конструкційних сталей, що дало змогу встановити допустимі розміри дефектів опорних валків прокатного стану для заданих експлуатаційних умов навантаження. Запропоновано новий підхід до визначення пружно-пластичних переміщень біля вершини тріщини з використанням методу цифрової кореляції спекл-зображень деформованої поверхні матеріалу зразка. Проаналізовано розподіл деформації та напружень біля вершини тріщини, установлено величину пластичної зони передруйнування, визначено величину деформацій і напружень за умов складного навантаження. Для опису втомного руйнування за цих умов запропоновано модель росту тріщини, яка грунтується на енергетичній концепції, згідно з якою тріщина пошириться за умов, якщо дисипація енергії пластичних деформацій у циклічній зоні передруйнування досягне значення циклічної енергії руйнування даного матеріалу. Побудовано розрахункову модель росту поверхневої втомної тріщини у стінці труби магістрального нафтопроводу з урахуванням пульсації робочого тиску та поздовжнього розтяження-стиску. Установлено залишковий ресурс роботи трубопроводу залежно від розміру початкового дефекту. Для форм металевих конструкцій шахтних копрів розроблено методичні рекомендації щодо прогнозування їх довговічності та залишкового ресурсу роботи.

175. Методи підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 О.П. Потильчак; Держ. ком. України з питань техн. регулювання та споживч. політики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2007. — 21 с. — укp.

Досліджено проблеми підвищення точності тензорезисторних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Розроблено нові та вдосконалено існуючі методи підвищення точності тензомоторних ЗВТ, а саме: метод діагностування відшарування тензорезистора, спосіб компенсації температурної похибки за умов нестаціонарних теплових полів, метод компенсації впливу низькочастотних динамічних завад). Досліджено вплив зовнішніх факторів на ефективність застосування розроблених методів підвищення точності. Визначено невиключені систематичні похибки ЗВТ з використанням розроблених методів підвищення точності. Проведено експериментальні дослідження та здійснено практичну реалізацію розроблених методів підвищення точності.

176. Методи системи стабілізації руху вимірювальної головки координатно-вимірювальної машини

автореф. дис... канд. техн. наук05.13.03 Т.О. Іволгіна; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 21 с. — укp.

Розроблено методи й алгоритми стабілізації руху вимірювальної головки кооридинатної вимірювальної машини (КВМ) за умов дії дестабілізувальних факторів. Розроблено систему стабілізації швидкості руху та переміщення вимірювальної головки. Створено адаптивну систему керування координатно-вимірювальною машиною з еталонною моделлю, що забезпечує компенсацію початкових відхилень та вихід системи на заданий незбурений рух. Побудовано інтелектуальну систему оптимального управління КВМ, що містить датчики зовнішньої інформації й алгоритми адаптації та дозволяє визначити вплив різних зовнішніх дестабілізувальних факторів на точність і швидкодію вимірювання складних просторових об'єктів. Проведено експериментальні дослідження даної інтелектуальної КВМ, а також точності та швидкодії самонаведення вимірювального наконечника в потрібний стан у контрольні точки, що не залежить від різних рівнів параметричних збурень.

177. Методи та алгоритми ефективної обробки результатів вимірювального експерименту

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 Н.В. Штефан; Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики, Харк. держ. н.-д. ін-т метрології. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання побудови алгоритмів статистичної обробки результатів вимірювального експерименту. Проаналізовано співвідношення для оцінки результату вимірювання, отримане на підставі точного визначення границь ефективності відомих оцінок та дослідження їх лінійних комбінацій. На підставі розрахунку граничних значень ексцесів розподілів для діапазонів найбільшої ефективності різних оцінок середнього квадратичного відхилення наведено практичні рекомендації щодо їх використання з урахуванням зсуву, що виникає за малої кількості спостережень. Запропоновано експрес-метод визначення довірчих коефіцієнтів за характеристиками форми симетричних та несиметричних розподілів для оцінювання границь випадкової похибки результату одноразового вимірювання. Висвітлено значення коефіцієнтів t-розподілу, визначено границі випадкової похибки за малими вибірками. Розкрито вплив трансформації закону розподілу похибок за нелінійного перетворення на ширину та зміщення довірчого інтервалу. На підставі дослідження різних методів ідентифікації розподілів за малими вибірками показано можливість підвищення її ефективності шляхом використання методу імовірнісних сіток, суть модифікації якого полягає в перетворенні емпіричної інтегральної функції розподілу та математичній оцінці відповідності перетвореної функції заданій теоретичній, що не потребує графічної побудови та суб'єктивності прийняття рішень.

178. Методи та засоби вимірювання великих довжин для метрологічного забезпечення систем зовнішньотраєкторних вимірювань

Автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 В.О. Стрілець; Харк. держ. НДІ метрології. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Здійснено розрахунки умов резонансного збудження мікрохвильовим полем активного середовища лазерного активного елементу. Результати проведених експериментальних досліджень стали основою для створення лазера, що має співвідношення сигнал/шум на рівні квантових шумів. Це дозволило знизити похибку вимірювання довжини віддалеміром і підвищити дальність його дії у 1,5 - 2 рази (до 20 км). Розроблено конструкції прийомо-передавача та відбивача, в яких забезпечено мінімальну інструментальну похибку у широкому діапазоні робочих температур. Проаналізовано складові інструментальної похибки та отримано їх значення. Наведено методики вимірювання показника заломлення повітря у приземному прошарку повітря для різноманітних геграфічних зон, атестації антенних базисів систем зовнішньотраєкторних вимірювань, що забезпечують необхідну точність даних.

179. Методи та засоби забезпечення єдності вимірювань об'ємної активності радону-222 в Україні

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 В.В. Скляров; Держ. ком. України з питань техн. регулювання та спожив. політики, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему створення державного первинного еталона одиниці об'ємної активності радону-222 з метою забезпечення єдності та вірогідності вимірювань радону-222 в Україні, а також створення еталона-переносника одиниці об'ємної активності радону-222. Теоретично досліджено електростатичні поля всередині імпульсної іонізаційної камери радону-монітора AlphaGUARD та синтезовано конструкції та характеристики камери еталона-переносника на підставі аналізу структури потенціалів камери радону-монітора. Зазначено, що актуальність створення еталона зумовлена необхідністю метрологічного забезпечення засобів вимірювання радону-222 в Україні та зниження дозового навантаження від іонізуючих випромінювань на населення України. Розвинуто теорію та практику використання імпульсних іонізаційних камер для вимірювання радону-222 та радону-220 (торона), об'ємні активності якого регламентовані Нормами радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Завдяки проведеному дослідженню розроблено метрологічне забезпечення вимірювання об'ємної активності радону-222 в Україні. Вірогідність одержаних результатів підтверджено міжнародними звіреннями державного первинного еталона одиниці об'ємної активності радону-222 типу ДЕТУ 12-01-97 з національними еталонами одиниці об'ємної активності радону-222, створеними у Німеччині, Росії, Білорусі та Латвії.

180. Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювань довжини на геодинамічних полігонах

автореф. дис... канд. техн. наук05.11.15 П.І. Неєжмаков; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". — Х., 2007. — 24 с. — укp.

Розроблено та досліджено методи та засоби методологічного забезпечення вимірювань довжини на геохімічних полігонах. Досліджено та систематизовано структури електромагнітного поля з заданими характеристиками у напівкоаксіальних резонаторах автогенераторних фотоприймальних модулів. Досліджено проблему обліку впливів домішок газів на показник заломлення повітря. Удосконалено метод вимірювання середньоінтегрального показника заломлення повітря та розроблено апаратуру для його реалізації. Створено та досліджено адаптивні лазерні системи (АЛС) вимірювання довжини на базі автогенераторних фотоприймальних модулів для метрологічного забезпечення вимірювань довжини на геодинамічних полігонах.