LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Історія. Історичні науки

Всього — 2188 Сторінка 105 із 110

2081. Формування моделі державно-церковних відношень в Україні

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 С.М. Осиповський; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 17 с. — укp.

З використанням системного та порівняльного підходів вивчено особливості формування системи державно-церковних відношень в Україні у період переходу від тоталітарного до демократичного режиму. Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти взаємодії держави та релігійних організацій, проведено порівняльні дослідження цих відношень у різних країнах світу та Україні. Показано еволюцію відношень між українською державою та релігійними організаціями. Запропоновано шляхи оптимізації цих відношень з урахуванням історичних і регіональних особливостей, а також вимог світового співтовариства.

2082. Формування монопартійної системи в Україні: передумови, форми і методи (1917 - перша половина 20-х рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 С.В. Білошицький; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

На підставі документальних матеріалів центральних державних архівів України, Російської Федерації, державного архіву Служби безпеки України, державних архівів ряду областей досліджено й проаналізовано шляхи, форми та методи становлення монопартійної системи в Україні, висвітлено діяльність у цьому напрямку вищого політичного керівництва УССР і СРСР, місцевих партійних і радянських органів. Значну увагу приділено відображенню комплексу організаційних та ідеологічних заходів, спрямованих на усунення з політичної арени різних опозиційних до більшовицької партії політичних сил і рухів. Грунтуючись на республіканських і загальносоюзних нормативних і законодавчих актах охарактеризовано репресивну політику РКП(б) - КП(б)У, яка призвела до втрат представників різних верств, що мали власний непересічний погляд на перспективи розвитку українського суспільства.

2083. Формування національної самосвідомості учнів 7 - 9 класів на уроках історії України

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.02 П.І. Горохівський; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Обгрунтовано необхідність удосконалення ефективності національного виховання. Визначено зміст і структуру поняття "національна самосвідомість". Розглянуто філософський, психолого-педагогічний аспекти формування національної самосвідомості. З'ясовано роль уроків історії України у формуванні історичної самосвідомості учнів. Розроблено технологію її формування на уроках історії Укаїни. Визначено шляхи їх реалізації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл.

2084. Формування педагогічної майстерності вчителя в ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (1875 - 1882 рр.)

О.А. Лавріненко Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2005. — N 25. — С. 35-37. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Проаналізовано проблему формування педагогічної майстерності як невід'ємної складової практичної професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя в історії Ніжинської вищої педагогічної школи 1875 - 1882 рр.

2085. Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Л.Г. Яновська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського (м.Одеса). — О., 2004. — 20 с. — укp.

Уточнено та конкретизовано сутність поняття "професійна усталеність". Визначено та науково обгрунтовано педагогічні умови, розроблено та експериментально апробовано модель та методику формування даної якості у майбутніх учителів історії. Встановлено критерії, ознаки та рівні сформованості професійної усталеності, уточнено специфічні особливості процесу її формування у майбутніх учителів історії.

2086. Формування системи багатостороннього співробітництва країн-членів Вишеградської четвірки (1991 - 2004 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Д.О. Мороз; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". — К., 2006. — 20 с. — укp.

Досліджено передумови та причини створення вишеградського блоку, показано його роль в інтеграції Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини до ЄС і НАТО. Висвітлено основні етапи та проблеми розвитку співробітництва Вишеградської четвірки у контексті процесу європейської інтеграції. Розглянуто особливості становлення та функціонування системи та механізмів багатосторонньої взаємодії країн-членів даного міжнародного регіонального об'єднання. Узагальнено історичний досвід співробітництва країн "Вишеграду", проаналізовано тенденції розвитку вишеградської співпраці у структурі Європейського Союзу. Акцентовано увагу на координації зовнішньої політики й євроатлантичній солідарності РП, УР, ЧР і СР. Охарактеризовано стан і перспективи зв'язків України з країнами Вишеградської групи.

2087. Формування системи державних повинностей сільського населення Української СРР (1928 - 1933 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Т.Ю. Козацька; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с. — укp.

Виявлено та проаналізовано науково-історичну літературу, архівні джерела, статистику, періодичні видання, збірники документів, на підставі яких доведено історичний факт існування в українському селі системи натурально-продуктових та грошових повинностей селян. Висвітлено становлення адміністративно-примусової системи державних повинностей, виконання селянськими та колективними господарствами хлібозаготівельних завдань держави, накладання натурального штрафу і так званого "твердого завдання" у вигляді продуктової повинності, особливості оподаткування сільського населення та самообкладання платників сільськогосподарського податку, функціонування фінансово-господарського механізму державних позик індустріалізації та грошових штрафів. Зазначено, що формування системи державних повинностей відбувалося шляхом застосування державно-партійними органами влади адміністративно-судових, політично-правових та карально-репресивних заходів, спрямованих на виконання хлібозаготівельних завдань і фінансових зобов'язань сільського населення.

2088. Формування суспільно-політичних ідеалів українського селянства за наказами та ухвалами до I Державної Думи: джерелознавчо-методологічний аспект

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Р.В. Топка; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

З використанням кількісного методу (контент-аналізу) проаналізовано селянські накази до I державної Думи від українських губерній. Побудовано повнотекстову базу даних "Накази та ухвали селян українських губерній до I Державної Думи", на підставі аналізу якої з'ясовано ступінь вливу зовнішньої (політичної) агітації на громадську свідомість українського селянства та визначено місце, яке посідають суспільно-політичні ідеали ураїнського селянства в структурі такої свідомості. Здійснено спробу порівняння громадської свідомості українських і російських селян періоду першої російської революції.

2089. Формування суспільної свідомості Київської Русі в умовах східних та західних впливів

Автореф. дис... канд. філософ. наук09.00.03 А.Ю. Лустенко; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

На підставі проведеного аналізу текстових джерел народної та офіційної субкультур визначено суттєві характеристики процесу формування суспільної свідомості Київської Русі. Проаналізовано процес діалогу культур та його результати відповідно до різних сенсових площин текстів як один з головних показників її розвинутості. Зазначено, що суспільна свідомість проявляє себе в ході міжкультурного діалогу у наявності розвинутого процесу диференціації предмету культурного контакту за характером та мірою його спроможності чинити деструктивний вплив на функціонування реціпієнтної культури. Зроблено висновк, що трансформація свідомості як наслідок міжкультурних контактів включає інноваційний та традиційний моменти, сполучення яких демострує зрілість суспільної свідомості. Знайдено загальний категоріальний код соціокультури Київської Русі.

2090. Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921 - 1929 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 В.М. Пащеня; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Вперше у вітчизняній історіографії комплексно досліжено процес формування та діяльності органів державної влади та управління в Криму в 1921 - 1929 рр. Висвітлено особливості утворення та функціонування центральних законодавчих і виконавчо-розпорядчих органів влади Кримської АРСР. Проаналізовано діяльність Всекримських з'їздів рад зі створення та розвитку Кримської автономії. Розглянуто процес національно-державного та соціально-економічного будівництва на півострові. Показано динаміку участі громадян у виборах місцевих органів влади і вказано на обмеження участі у виборчому процесі різних категорій населення. Вперше досліджено діяльність робітничо-селянської інспекції Кримської АРСР у галузі контролю за будівництвом автономії та сфері реорганізації її дежавного апарату. В науковий обіг введено раніше не публіковані документи з історії формування та діяльності органів державної влади та управління.

2091. Формування та еволюція пероністського режиму в Аргентині (1946 - 1989 рр.)

автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.02 А.В. Бредіхин; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 36 с. — укp.

Висвітлено політико-історичні та історико-економічні джерела і особливості перонізму в Аргентині. Проаналізовано характерні риси внутрішньої та зовнішньої політики Х.Д.Перона, вплив США на пероністів. Розкрито проблему мілітаризму та його взаємозв'язок з пероністським рухом в історичному контексті політизації збройних сил та армії в епоху постперонізму. Зроблено висновок про здатність перонізму адаптуватися до різних політичних соціально-економічних умов у його трансформації в неоперонізм.

2092. Формування та здійснення зовнішньої політики України (1990 - 1999 рр.)

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.04 О.В. Сивак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Досліджено витоки, нормативно-правову та науково-теоретичну бази, концепції та принципи, на основі яких здійснюється українська зовнішня політика. Розглянуто механізм формування зовнішньополітичного курсу України, а також проблемні питання та пріоритетні напрями його втілення. Проаналізовано особливості та проблеми взаємодії гілок влади в сфері здійснення зовнішньої політики України протягом 1990-х рр., сформульовано і надано оцінку критеріям та принципам визначення національних інтересів держави, а також встановлено і досліджено їх взаємозв'язок із пріоритетами зовнішньополітичного партнерства України.

2093. Формування та основні характеристики чернецтва київських чоловічих монастирів (20-ті - середина 80-х рр. XVIII ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 М.В. Яременко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 15 с. — укp.

Комплексно досліджено формування київського чернецтва у 1720-х - 1780-х рр., висвітлено питання щодо віку, стану здоров'я, здатності до виконання послушенства монахами. З метою охарактеризування освітнього рівня київського іночества залучено результати студійної роботи над монастирськими та приватними чернечими бібліотеками. Встановлено числові співвідношення між різними групами монахів (письменними та неписьменними, старими й молодими, хворими та здоровими), зокрема, з'ясовано, наскільки були поширеними в спільнотах порушення дисципліни монахів (визначено пропорції між тими, хто жив згідно з приписами регул і порушниками). Висвітлено проблему впливу київського чернецтва на розвиток культури та іночого життя православних монастирів Гетьманщини, Росії та Речі Посполитої в XVIII ст., зокрема, на нововиявленому матеріалі показано широкий ареал переміщення ченців з Києва до інших обителей та освітніх центрів.

2094. Формування та реалізація зовнішньополітичних принципів кабінетів М.Тетчер на європейському та американському напрямках (1979 - 1990 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Т.О. Гогунська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Проаналізовано принципи зовнішньої політики Великої Британії на американському та європейському напрямках у роки прем'єрства М.Тетчер, здійснено історіографічний аналіз англо-американської, радянської та пострадянської літератури з даних проблем. Визначено суть особливих англо-американських відносин та їх значення для кожної зі сторін у 1980 рр. Проаналізовано Фолклендські події навесні 1982 р. та їх зв'язок з великодержавними претензіями консерваторів. Простежено еволюцію європейської політики кабінетів М.Тетчер та її вплив на становище Великої Британії в ЄЕС. Показано роль громадської думки та опозиції у формуванні тетчерівської зовнішньої політики. Розглянуто характер та наслідки зовнішньої політики держави щодо Америки та Європи у 1979 - 1990 рр.

2095. Формування та розвиток міст Чехії (1197-1306 рр.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Тарас Іванович Олексієвець; Київський славістичний ун-т. — К., 2007. — 19 с. — укp.

2096. Формування та функціонування мережі залізниць Буковини Австро-Угорського періоду: 1866 - 1918

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 В.М. Димитрюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Встановлено цілісну картину формування та функціонування мережі залізниць Буковини австро-угорського періоду (1866 - 1918 рр.), розкрито значення цієї мережі для народного господарства та визначено основні етапи її розвитку. Охарактеризовано грунтові дороги Буковини кінця XVIII - початку XIX ст. як своєрідні попередники залізничних колій, описано проект першої дерев'яної колійної дороги як приклад боротьби за впровадження залізниць на Буковині. З'ясовано чинники спорудження першої залізничної магістралі на Буковині - Львів - Чернівці, висвітлено будівництво залізниці Львів - Чернівці - Ясси, встановлено їх міжнародне значення. Проаналізовано особливості формування та функціонування локальних (місцевих) залізниць на Буковині, надано їх економічну характеристику, встановлено народногосподарське значення, проаналізовано взаємовідносини з державою та банками. Доведено, що створення мережі залізниць на Буковині означеного періоду відчутно прискорило розвиток капіталізму та народногосподарського комплексу у буковинському краї.

2097. Формування територіальних володінь чернігово-сіверських князів (друга половина XI - кінець XIII ст.): історико-політичний аспект

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Н.Д. Кальницька; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.

Досліджено проблему формування та дроблення володінь чернігово-сіверських князів з другої половини XI до кінця XIII ст. Визначено особливості господарства, ремесла, розглянуто осередки Чернігівщини. Проаналізовано процес князівського опанування Чернігово-Сіверської землі, надано характеристику особливостей політичного устрою землі-князівства, а також внутрішньої й зовнішньої політики чернігово-сіверських князів. Значну увагу приділено аспектам правління Святославичів (Ольговичів - Давидовичів), встановлення їх влади на території Чернігово-Сіверської землі, а також історії формування кордонів окремих володінь Святославичів. Охарактеризовано становище Чернігово-Сіверської землі під час монголо-татарської навали.

2098. Формування українсько-білоруських економічних і культурних зв'язків у період НЕПу

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Р.М. Морозов; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 19 с. — укp.

Здійснено комплексне історичне дослідження взаємин між Україною та Білорусією в 1921 - 1928 рр. у контексті економічних, культурних, історичних, геополітичних умов, що склалися внаслідок подій громадянської війни, утворення СРС та запровадження нової економічної політики. Базуючись на матеріалі широкого кола джерел, проаналізовано головні напрямки економічних і культурних взаємозв'язків між УСРР і БСРР у аспекті суперечливих тенденцій розвитку економіки двох республік у зазначений період.

2099. Формы и методы деятельности III жандармского отделения на рубеже 50-х- 60-х гг. XIX вв

С.В. Бородин Культура народов Причерноморья. — 2006. — N84. — С. 18-19 — Библиогр. в конце ст. 3 назв. — рус.

Статья повествует о формах и методах III жандармского отделения собственной его императорского величества канцелярии /1826/ и означало представление новому органу политической полиции чрезвычайных полномочий. Выделенное из общей системы министерств и поставленное над законом III отделение в своих действиях руководствовалось высочайшими повелениями. Сфера деятельности этого ведомства была столь же широка, сколь и неопределенна и поэтому в общественном сознании представления о реальных действиях и возможностях тайной полиции гипертрофировались, силы её удесятерялись и это в определенной мере "дисциплинировало" общество.Methods of Work of gendarme department at the boundary of the middle of the XIX century.Стаття розповідає про форми та методи III жандармського відділку особистого його імператорського величності канцелярії / 1826р./ та означало представлення новому органу політичної поліції надзвичайних повноважень. Визначений із загальної системи міністерств та поставлений над законом III відділок у своїх діях керувався височайшою волею . Сфера діяльності цього відомства була настільки широка, наскільки і невизначена , тому в загальній свідомості уявлення про реальні дії та можливості таємної поліції гіпертрофувалися, сила її вдесятирялася і це в певному сенсі "дисциплінувало" суспільство.

2100. Фрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное

А.В. Белый Культура народов Причерноморья. — 1998. — N3. — С. 11-13 — Библиогр. в конце статьи: 12 назв. — рус.

археология Крыма, амфорные клеймы, позднескифская культура, изображения лошадей, образ коня, фигуры животных, салтово-маяцкая культура, археологические находки, археологические раскопки, Белогорский район