LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Історія. Історичні науки

Всього — 2188 Сторінка 110 із 110

2181. Encountering russianness in philosophy: the historiosophical conservatism of N.Danilevsky and K.Leontiev. Interpretations, assessments and approachyes in the western historiography

Igor S. Martynyuk Культура народов Причерноморья. — 1999. — N8. — С. 66-75 — Библиогр.: 79 назв. — англ.

Исторические науки, Исторический консерватизм, русская историография, западная историография

2182. Qualtiy level of primary shools in Turkey

Ismail Aydogan Культура народов Причерноморья. — 2002. — N43. — С. 311-317 — Библиогр. в конце ст.: 11 назв. — рус.

After 1980's in Turkey, total quality management approach is tried to be applied primarily in education and in private and public sectors. The purposes are to continuously improve and reform every individual's work in education and workforce in sectors, to satisfy the requirements and expectations of the consumers, to asses the performance of the workforce according to the universal standards and tu build a society adhering to the principal of constant learning and achievement.

2183. Sukcesy oreza rosyjskiego w wojnie polnocnej-narwa (1704), lesna, poltawa, hango udd

Крокош Павел Культура народов Причерноморья. — 2002. — N36. — С. 89-93 — Библиогр. в конце ст.: 21 назв. — рус.

история России 18 в.; царствование Петра Великого; Полтавская битва; военная история

2184. "Terdjiman" paper and problems of education of the mohammedan readers

W. Gankiewicz Культура народов Причерноморья. — 2002. — N27. — С. 138-140 — Библиогр. в конце статьи: с. 140 (10 назв.)

просветительные процессы, 20 в., газета "Терджиман", крым, литература крымских татар, тюрко-мусульманские народы, образованность крымских татар

2185. The portraits of noted personalities of the English revolution in the Alupka collection of the Vorontsovs

Nadezhda A. Kovalevskaya Культура народов Причерноморья. — 1999. — N11. — С. 188-191 — Библиогр. в конце ст.: с. 191 (6 назв.) — англ.

английская революция, 16 в., коллекция Воронцова в Алупке, революционеры, восстание, музей, Алупкинский дворец, портреты участников революции

2186. "Wojna Domowa" польського хроніста С.Твардовського як історичне джерело та пам'ятка історичної думки

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 І.Ю. Тарасенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше комплексно досліджено фундаментальну віршовану хроніку С.Твардовського "Wojna Domowa" як історичне джерело та пам'ятку історіографії. Наведено максимально повний нарис біографії письменника, проаналізовано вплив суспільно-культурних трансформацій на його творчу діяльність. Розкрито внесок С.Твардовського у формування історіографії Національно-визвольної війни українського народу 1648 - 1658 рр. Висвітлено позитивні здобутки окремих авторів XVIII - XXI ст., які вивчали "твардовіану", виявлено помилкові та застарілі твердження, проаналізовано дискусійні моменти, розкрито малодосліджені аспекти творчості С.Твардовського. Розглянуто основні положення історичної концепції ученого, висвітлено його суспільно-політичні погляди, наведено характеристику та методику опрацювання історичних джерел польським хроністом. Досліджено невідомі раніше події з історії України козацьої доби, зокрема, часів Національно-визвольної війни українського народу 1648 - 1658 рр. та початкового етапу Руїни. Простежено вплив творів С.Твардовського, зокрема "Wojna Domowa", на розвиток української історіографії XVII - XVIII ст.

2187. “Новый порядок” на оккупированной территории Крымской АССР в 1941-1944гг. и татарский вопрос

В.Н. Пащеня Культура народов Причерноморья. — 2006. — N79. — С. 82-88 — Библиогр. в конце ст. 45 назв. — рус.

Объективное рассмотрение татарского фактора в победах и поражениях партизанского и подпольного движения в Крыму в годы оккупации в 1941-1944гг. требует комплексного подхода, составной частью которого стала организация оккупантами на его территории "нового порядка". Анализа данной системы как в открытой послевоенной так и постсоветской историографии сделано не было. Целью данной статьи является объективный анализ организации "нового порядка" оккупантами на территории Крымской АССР и влияния на него татарского фактора.Об'єктивний розгляд татарського чинника в перемогах і поразках партизанського і підпільного руху в Криму в роки окупації в 1941-1944гг. вимагає комплексного підходу, складовою частиною якого стала організація окупантами на його території "нового порядку". Аналізу даної системи як у відкритій післявоєнній так і пострадянській історіографії зроблено не було. Метою даної статті є об'єктивний аналіз організації "нового порядку" окупантами на території Кримської АРСР і впливи на нього татарського чинника.

2188. «…Я всеодно буду відбивати і освітлювати національну проблему…» (Світоглядний стрижень Миколи Куліша)

Я. Голобородько Вісник НАН України. — 2002. — N9 — укp.

Категорія національного — одна з найбільш складних, делікатних і до кінця не з'ясованих у суспільному житті сучасної цивілізації. Невипадково вона є складовою широкого спектра соціопсихологічних і світоглядних проблем. Безпосереднє відбиття цієї категорії — національний рух в Україні — є феноменом, який уже протягом кількох століть цікавить багатьох вітчизняних і зарубіжних аналітиків та митців. Дослідження динаміки національних пріоритетів в українській дійсності та у свідомості знакових українських постатей давно сформувалися в окрему дослідницьку й образно-мистецьку течію у світовій гуманітарній науці, літературі й мистецтві. Одним з яскравих виразників «українських начал» був громадський діяч, педагог і драматург Микола Куліш, 110-річчя від дня народження якого минуло цього року.