LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Історія. Історичні науки

Всього — 2188 Сторінка 2 із 110

21. Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного руху

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 О.І. Бонь; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Розглянуто найважливіші проблеми, пов'язані з формуванням світоглядних переконань Олекси Петровича Новицького, досліджено його плідну діяльність щодо збереження української історико-культурної спадщини на основі широкого кола джерел, особливо тих, які протягом тривалого часу не використовувались або були недоступними. Особливу увагу приділено діяльності О.П.Новицького стосовно розвитку українського музеєзнавства, а також його науково-організаційній роботі у ВУАН.

22. Академічний раціоналізм, політика і релігія: російська словесність у Київському університеті між 1834 - 1845 роками

С. Біленький Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури: Просемінарій. — К., 2000. — Вип. 4. — С. 173-193. — Бібліогр.: 63 назв. — укp.

Розглянуто діяльність кафедри російської словесності в Університеті Св. Володимира, зокрема її статус, гуманітарні викладацькі програми як відображення раціоналістичного та релігійного дискурсу, внесок Михайла Максимовича та його ад'юнктів у посилення ролі російської словесності, формування особливого статусу цієї дисципліни та специфічної динаміки викладання філологічних предметів.

23. Аксиологическое измерение структуры парадигмального образа как категории философии истории

М.В. Масаев Культура народов Причерноморья. — 2006. — №95. — С. 53-60 — Библиогр. в конце ст. 69 назв. — рус.

Рассмотрев онтологическое измерение структуры парадигмальных образов и символов эпох в свете работ В. Д. Губина и А. Д. Шоркина, автор переходит к бытию ценностей в истории и политике, к исторической и политической аксиологии, а от неё к аксиологическому измерению таких категорий философии истории и философии политики как парадигмальные образы и символы эпох. Такой переход необходим, поскольку аксиология определяет ценность как значение объекта в отличие от его сущности. А поскольку ценность есть благо, которое предстает перед человеком или обществом через призму оценки, здесь особенно высока роль образов и символов, выполняющих роль таких призм.Розглянувши онтологічний вимір структури парадигмальних образів і символів епох і цивілізацій в світі робот В. Д. Губіна и О. Д. Шоркіна, автор переходить до буття цінностей в історії і політиці, а від нього до аксіологічного виміру таких категорій філософії історії як парадигмальні образі і символі епох. Такий перехід є необхідним оскільки аксіологія детермінує цінність як значення об'єкту на відміну від його сутності. А оскільки цінність є благо, що простає перед людиною або суспільством крізь призму оцінювання, тут особливо високою є роль образів і символів, які виконують роль таких призм.Having considered in the light of the works of V. D. Gubin and A. D. Shorkin ontological measurement of the structure of paradigmal images and symbols of epochs and civilizations, the author passes to being of values in the history and in the policy to the historical and political axiology and from it to axiological measurement of such categories of the philosophy of the history and of the philosophy of the policy as paradigmal images and symbols of epochs. Such passage is necessary because the axiology determines the value as the significance of the object as distinct from its essence. And so far as the value is a welfare, which appears before the man and the society through the prism of the appreciation, hear is especially high the role of the such prisms.

24. Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII - першої половини XIV століть. Дослідження. Тексти

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.10 О.А. Купчинський; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2006. — 35 с. — укp.

Здійснено дослідження та наповніше видання текстів актів і документів Галицько-Волинського князівства. Запропоновано оригінальні та копійні автентичні акти та документи, реконструйовані акти з літописів і літописців, сумнівні щодо достовірності документи, а також документи тогочасних і пізніших століть, у яких згадуються відомі та невідомі досі документи князівства. Опрацьовано 225 актів і документів і згадок про них. Опубліковані матеріали різні за змістом і дипломатичною формою, видавалися багатьма особами й інституціями у різних місцевостях князівства. Розкрито умови формування Галицько-Волинського князівства, його соціально-економічні відносини та політичний лад, контакти з іншими землями та державами, внесок у боротьбу з кочівниками, слугують матеріалом для вивчення правових відносин, мови, побуту, культури давньоруських дипломатичних служб. Виняткове значення мають документальні пам'ятки, які відображають внутрішнє життя країни, розвиток торговельних відносин з іншими землями, князівські міжусобиці. Значну увагу приділено тривалій боротьбі князів з боярством.

25. Актуалізація української етнорелігії в європейському контексті

Автореф. дис... д-ра філософ. наук09.00.12 Г.С. Лозко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 34 с. — укp.

Досліджено нову філософську проблему, пов'язану з актуалізацією етнічної релігії (рідної віри) в Україні та аналогічні процеси у країнах Європи. Українське язичництво розглянуто як духовно-культурний феномен, що проявляється у світогляді, моральних нормах поведінки, звичаєвості й обрядовості у процесті функціонування етносу. Встановлено, що феноменальність рідної віри полягає в її здатності фіксувати, а за сприятливих умов - самовітворювати власні етнічні цінності. Показано, що дана актуалізація може відбуватися у підсвідомості носіїв власної етнічної культури як своєрідне підсвідоме "пригадування" окремими представниками етносу колективного досвіду своїх предків. Зроблено висновок, що етнорелігія (язичництво) - це природний генератор духовного життя етносів та упорядник їх життєвого простору та морально-звичаєвих відносин, в яких гарантом цілісності етнічної спільноти виступає сама етнічна група з її усталеними етнічними звичаями та цінностями Роду. Доведено, якщо розвитку етнічної релігії не перешкоджають зовнішні чинники - війни, поневолення, окупація, асимілятивні процеси, - то рідна віра може бути самодостатньою духовною системою на будь-якому етапі розвитку свого етносу, навіть на самому модерному. Зроблено висновок, що багатотисячолітні духовні традиції, що склалися природним шляхом, мають переваги перед штучними глобальними релігійними доктринами. Встановлено, що етнічні релігії виявляють більшу життєздатність і зберігають властивість періодично відроджуватись, і виступають засобом самозбереження етносу.

26. Актуальность изучения оккупационного режима на Крымском полуострове в 1941–1944 гг.

А.В. Мельников Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 191-194 — Библиогр. в конце ст. 14 назв. — рус.

В статье автор анализирует данные, полученные в результате проведения социологического опроса, а также библиографию, в сфере немецко-фашистской оккупации Украины и, в особенности, Крыма. Автор приходит к выводу об отсутствии полного всестороннего и объективного историко-правового исследования нацистской оккупации Крымского полуострова в 1941-1944 гг.У статті автор аналізує літературу, зокрема наукові дослідження, у сфері німецько-фашистської окупації України і, особливо, Криму. Автор приходить до висновку про відсутність повного всебічного і об'єктивного історико-правового дослідження нацистської окупації Кримського півострова у 1941-1944 рр.In the article an author analyses literature, including scientific researches, in the field of fascist occupation of Ukraine and, in particular case, Crimea. An author comes to conclusion about absence of complete comprehensive and objective historical legal research of fascist's occupation of the Crimean peninsula in 1941-1944.

27. Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об'єднань Євразійського степу

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.02 О.Б. Бубенок; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Досліджено історію формування та розселення пізнього іраномовного населення Євразійського степу - аланів-асів (ясів), які з VI до XV ст. входили до складу державних утворень номадів алтайського походження. Досліджено характер взаємовідносин кочівників-завойовників та підкорених ними аланів-асів. Здійснено спробу встановлення взаємозв'язку між політичними подіями доби середньовіччя, що відбувались у Євразійському степу, з особливостями етнічного розвитку аланів-асів. Розглянуто питання участі аланів-асів в етногенезі середньовічних і сучасних народів Євразії. На прикладі аланів-асів з'ясовано, що осіле населення степу в соціальній структурі державних утворень кочівників традиційно посідало більш низький рівень, ніж номади, але за певних обставин політичного характеру дана закономірність порушувалась. Зроблено висновок, що співіснування в степу кочових скотарських та осілих землеробських економічних систем - це закономірність, а перехід від рухомого пасторального господарства до осілого землеробського - вимушена необхідність.

28. Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі півдня Східної Європи

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.02 О.О. Тортіка; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 36 с. — укp.

Вивчено історичні процеси, що відбувалися наприкінці VII - у третій чверті X ст. у середовищі алано-болгарського населення Північно-Західної Хазарії - у лісостеповому Подонні - Придонеччі. Історію цього регіону розглянуто у межах військово-політичної та державної структури Хазарського каганату, а також у взаємозв'язку з існуючою системою соціально-економічних відносин і торгових шляхів. Завдяки комплексному аналізу фрагментарних даних письмових, нумізматичних й археологічних джерел, здійсненому у просторово-часовому контексті, одержано цілісну картину історичного розвитку алано-болгарського населення Північно-Західної Хазарії наприкінці VII - у третій чверті X ст. Визначено основні характеристики цього населення (етнічні, соціальні, геополітичні), відтворено напрями та ймовірні перспективи його розвитку, форми контактів з сусідами, причини загибелі та зникнення.

29. Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 - 1946 рр.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Г.Г. Грінченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Вперше у вітчизняній історіографії запропоновано цілісну картину розробки та реалізації урядом США принципів повоєнного управління в Німеччині, заснування та організаційного розвитку військової адміністрації, форм і методів здійснення нею окупаційної політики. Значну увагу приділено вивченню механізму управління окупаційною адміністрацією підконтрольними німецькими територіями. Досліджено вплив демократичних традицій США на становлення нових німецьких органів влади. Проаналізовано спробу США об'єднати єдину міжсоюзницьку стратегію з метою реалізації власних політичних та економічних інтересів.

30. Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952 - 1991 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 І.В. Зубаренко; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Уперше комплексно досліджено питання ролі США у формуванні та розвитку зовнішньої політики Єгипту у 1952 - 1991 рр. Визначено головні напрями та фази американсько-єгипетського співробітництва з урахуванням близькосхідних подій, що вплинули на розвиток відносин між двома країнами. З'ясовано зовнішні та внутрішні чинники, які мотивували поведінку єгипетських керівників щодо реалізації відносин з США. Показано значення радянського фактора в американсько-єгипетських відносинах, причини та наслідки його "пульсації". Проаналізовано стратегічні маневри та тактичні заходи, застосовані США та Єгиптом для захисту своїх інтересів на Близькому Сході. Висвітлено координацію позицій США та Єгипту у пошуку напрямків формування стабільних умов у сфері близькосхідної безпеки та співробітництва.

31. Анализ композиции костюмов национальностей, проживающих в Крыму

Е.В. Кузнецова, И.А. Кузнецова Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 4. — С. 95-103. — Библиогр.: 17 назв. — рус.

Проаналізовано композицію костюмів національностей, проживають у Криму, розглянуто спільні елементи в костюмах та ступінь взаємного впливу культур.

32. Анархістський рух в Україні (1917 - 1921 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 М.А. Боровик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Розглянуто соціально-політичні передумови відродження та поширення анархістського руху в період революції 1917 р. та громадянської війни, проаналізовано його еволюцію та специфічні риси. Розкрито сутність і значення процесу ідейної диференціації анархістського руху, висвітлено особливості стратегії та тактики анархістських організацій. Досліджено роль анархістів у розгортанні повстанського руху взагалі та махновського руху зокрема, а також визначено причини занепаду і ліквідації анархістського руху.

33. Англо-німецькі відносини на рубежі XIX - XX століть: проблеми колоніального поділу Африки

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Л.Ю. Питльована; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

На підставі аналізу опублікованих та архівних матеріалів показано динаміку англо-німецького територіального розмежування на африканському континенті у 1890 - 1902 рр. Розкрито логічну послідовність та зумовленість впливу колоніального питання на переговорний процес 1898 - 1901 рр. Простежено взаємозв'язок між колоніальними змаганнями та нарощуванням військової могутності Великобританії та Німецької армії. Відзначено, що Гельголандський договір сприяв зближенню позицій Англії та Німеччини в Африці та Європі. Зауважено, що надзвичайного загострення англо-німецькі відносини досягнули під час трансваальської кризи 1895 - 1896 рр. Зазначено, що громадська думка обох країн справляла значний вплив на англо-німецькі переговори з проблем розмежування сфер впливу в Африці. Показано, що Англія та Німеччина, незважаючи на підписання окремих угод, на зламі XIX - XX ст. залишалися непримиренними суперниками на "чорному" континенті.

34. Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901 - 1917

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Д.В. Ласкавий; НАН України. Ін-т сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Досліджено вплив нафтового фактора на англо-російське суперництво в Персії у 1901 - 1917 рр. Доведено, що протягом даного історичного періоду між Великобританією та Росією тривала жорстка боротьба за перський нафтовий ринок. З'ясовано, що концесія Дарсі є однією з основних причин загострення англо-російських протиріч у 1901 - 1902 рр., продовження суперництва після конвенції 1907 р. та ускладнення двосторонніх відносин напередодні та під час першої світової війни. Виявлено, що Росія, на відміну від Великобританії, не виробила чіткого зовнішньополітичного курсу, спрямованого на захист інтересів вітчизняних нафтопромисловців у Персії, що обумовило її подальшу поразку в боротьбі за перську нафту та сфери впливу.

35. Англо-сионистские отношения накануне и в годы первой мировой войны

С.С. Щевелёв Культура народов Причерноморья. — 2001. — N17. — С. 154-157 — Библиогр. в конце ст. — рус.

всемирная история, сионистское движение, кафедра новой и новейшей истории, преподавательТНУ, Декларация Бальфура, сионизм

36. Ансамблевий комплекс українського традиційного вбрання як зразок протодизайну одягу

О.Н. Лагода Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 11. — С. 57-62. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Розглянуто ансамблевий комплекс українського традиційного вбрання з метою виявлення тих характерних особливостей в його структурі та принципах творення, які дозволяють визначати його як зразок протодизайну одягу.

37. Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 - 1924 роках

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Д.П. Красносілецький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено проблеми антибільшовистського руху селян у правобережній частині УСРР. Проведено конкретно-історичний аналіз суспільно-політичних настроїв повстанців, найважливіших мотивів утвердження пріоритетності революційної доцільності над правом у діяльності більшовицької верхівки на селі. Розкрито характер радянської влади, показано її підміну на селі владою чекістів, ревкомів, комбідів, комнезамів та інших позаконституційних органів. З'ясовано докорінне розходження офіційно декларованих принципів радянської влади з реальною протизаконною діяльністю зазначених органів, що зумовило масовий опір селян більшовицькій владі. Установлено факти корінного розходження інтересів більшовицького режиму та основної маси селянства. Проведено типологію форм антибільшовицького селянського руху. Здійснено аналіз взаємодії національного та соціального факторів даного явища, керівних органів повстанського руху. Зокрема, діяльності головнокомандувача всіх повстанських сил Правобережної України Я.Гальчевського, стихійного виникнення повстань, структури та діяльності повстанських загонів.

38. Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 - 1925рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 А.В. Ішин; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

Всебічно досліджено антибільшовицькі виступи на території Кримського півострова, а також протидію їм у першій половині 1920-х рр. Запропоновано концепцію даного соціально-політичного процесу, яка відбиває причини виникнення та поразки антибільшовицьких організацій, розкриває деякі аспекти виникнення та поразки антибільшовицьких організацій, їх типологію, динаміку діяльності, характер організованих і стихійних вищезгаданих виступів. На основі невідомих раніше архівних матеріалів розглянуто структуру й особливості роботи репресивних, а також партійних і радянських органів влади, що вели боротьбу з контрреволюцією. Вперше до наукового обігу введено численні архівні документи, аналіз яких дозволяє заповнити суттєву прогалину в наукових уявленнях про післяреволюційний етап розвитку Криму в цілому.

39. Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969 - 1989 рр.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 А.В. Слесаренко; Київ. славіст. ун-т. — К., 2007. — 19 с. — укp.

Зроблено спробу комплексно дослідити антитоталітарні рухи у Чехословаччині 1969 - 1989 рр. Проведено порівняльний аналіз характеру, форм і методів діяльності різних опозиційних угруповань. До наукового обігу введено нові опубліковані й архівні документальні матеріали. Установлено, що чехословацькі антитоталітаристські рухи були представлені різними політичними, правозахисними, культурними, релігійними, екологічними угруповуваннями та ініціативами, результатом діяльності яких мало стати реформування існуючої політичної системи у напрямку обмеження монополії правлячої комуністичної партії та мирне встановлення демократичного ладу. Доведено, що головним змістом діяльності демократичної опозиції у ЧССР була боротьба за демократію, захист прав і свобод людини та суспільства, розбудова у рамках тоталітарного режиму інститутів громадянського суспільства. Відзначено, що, незважаючи на мінімальний вплив на суспільно-політичну ситуацію у країні, незалежні громадянські ініціативи, зокрема Хартія-77, сприяли залученню найактивнішої частини суспільства до боротьби з тоталітарним режимом, яка за умов революційного піднесення 1989 р. очолила демократичну революцію та успішно здійснила її.

40. Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 М.А. Слободянюк; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто проблеми, пов'язані з діяльністю антифашистського руху опору в Південній Україні. Визначено вплив нацистського окупаційного режиму на політичні настрої населення, розглянуто їх еволюцію. Висвітлено місце та роль пасивного опору населення в антифашистській боротьбі на Півдні Україні. Розглянуто основні етапи діяльності радянських партизанів і підпільників. Досліджено діяльність підпілля Організації Українських Націоналістів (ОУН-Б) в краї. Здійснено порівняльний аналіз діяльності радянських підпільно-партизанських формувань і підпілля ОУН-Б у боротьбі проти німецько-фашистських окупантів.