LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Історія. Історичні науки

Всього — 2188 Сторінка 5 із 110

81. Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Ю.М. Половинчак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 23 с. — укp.

Досліджено діяльність газети "Киевлянин" на межі XIX - XX ст. як виразника антиукраїнської політики царизму, визначено зміни її редакційної політики щодо українського національного руху. З'ясовано роль "Киевлянина" у "мовній полеміці", започаткованій антиукраїнськими виданнями. Досліджено протидію газети "Киевлянин" розвитку українського театру, національної освіти та науки. Проаналізовано нападки представників монархічно налаштованих кіл, які гуртувалися навколо видання, на культурну та громадсько-політичну активність українських діячів. Висвітлено реакцію газети на політизацію українського національного життя та показано вплив антиукраїнської агітації "Киевлянина" на еволюцію російської суспільної думки щодо українства. Визначено роль періодичного видання в ініціюванні й обгрунтуванні репресивних заходів царизму проти українства. Показано, що з використанням можливостей української преси, загальноросійських видань, думської трибуни та судових слухань українство гуртувалось, поширювало свої ідеї та протидіяло "Киевлянину".

82. Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Л.А. Прилуцька; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — укp.

Вперше у вітчизняній історіографії здійснено комплексне дослідження історії боротьби з безробіттям у Харкові у 1920 - на початку 1930-х рр. Наведено всебічну характеристику стану безробіття, зокрема виявлено джерела та причини його виникнення, простежено структурні зміни у складі безробітних. Підраховано чисельність та питому вагу безробітних протягом усього періоду в динаміці. Визначено функції Харківської біржі праці та показано значення трудових форм допомоги безробітним, розкрито роль соціального страхування. У науковий обіг введено значну кількість маловідомих документальних матеріалів.

83. Боротьба компартійних органів з єврейським національним рухом у 20-х рр. ХХ ст.

В.О. Доценко Культура народов Причерноморья. — 2006. — N89. — С. 67-69 — Библиогр. в конце ст. 12 назв. — укp.

В статті розглядаються питання пов'язані із знищенням компартійною системою єврейського національного підпілля на Правобережній Україні та проведення репресій щодо єврейських активістів в 20-х рр. ХХ ст.В статье рассматриваются вопросы связанные с уничтожением компартийной системой еврейского национального подполья на Правобережной Украине и проведение репрессий среди еврейских активистов в 20-е гг. ХХ века. The article runs about extermination by Communist Party System of the Jewish National Underground Organization on the Right Bank of Ukraine, as well as carrying repressions against Jewish activists in the 20-th of the 20th century as one of manifistation of antisemitism in Ukraine are under consideration.

84. Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного режиму (1941 - 1944 рр.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Н.В. Дейнека; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2007. — 19 с. — укp.

Проаналізовано суть окупаційного режиму та досліджено боротьбу населення територій південно-західної України та Молдавії проти нього у роки Великої Вітчизняної війни в підпільних групах і організаціях, партизанських загонах і з'єднаннях. Проведено порівняльний аналіз окупаційного режиму у цих двох країнах. Висвітлено причини, що заважали успішній організації діяльності підпілля, а також партизанської боротьби. Наведено перелік партизанських і підпільних груп і загонів, розкрито етапи їх діяльності.

85. Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію освіти 1900 - на початку 1917 рр.

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 А.Б. Гречка; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Визначено передумови боротьби прогресивних сил лівобережого регіону на початку XX ст. за українізацію освіти. Висвітлено започаткування та становлення політичного напряму в освітньому русі, а також шляхи, форми та методи освітнього ліберально-демократичного руху. Розкрито роль земств і депутатів Державної Думи від Лівобережної України в національно-освітньому русі. Проаналізовано особливості ставлення партійних і громадських організацій, земств і депутатів Державної Думи, учнівської молоді до національно-освітньої проблеми України у період між Першою російською революцією 1905 - 1907 рр. і Лютневою революцією 1917 р.

86. Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946 - 1953 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 М.В. Мозговський; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Серія ідеологічних погромів була організована в 1946 - 1948 рр. А.Ждановим за ініціативи Сталіна. Постанови ЦК ВКП (б) з викриттям різних перекручень і хиб в історичній науці, літературі, музиці знаходили живий відгук в Україні, де негайно "виявляли" аналогії "ідейним збоченням", "викривленням", "помилкам" так званого буржуазно-націоналістичного характеру. Не обминули Україну й наслідки "лисенківщини", що на десятки років загальмувало розвиток генетики й кібернетики. Представниками "антинародного, формалістичного, згубного для радянської музики напрямку" категорично кваліфікувалися українські композитори. Наприкінці 1948 р. в Україні було розгорнуто боротьбу проти "низькопоклонства перед Заходом", а пізніше проти "космополітизму".

87. Борьба государства с религиозными культами в период 40-90-х годов ХХ века (на примере Свидетелей Иеговы)

Ю.А. Катунин, Н.Ю. Катунина Культура народов Причерноморья. — 2006. — №96. — С. 185-189 — Библиогр. в конце ст. 22 назв. — рус.

Цель работы - проанализировать политику партийных и государственных органов власти в отношении религиозной организации Свидетелей Иеговы, а также показать роль Совета по делам религиозных культов в процессе подавления религиозного подполья в СССР.Мета роботи - проаналізувати політику партійних і державних органів влади відносно релігійної організації Свідків Ієгови, а також показати роль Ради у справах релігійних культів в процесі придушення релігійного підпілля в СРСР.

88. Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії та Росії у період Східної кризи 1875 - 1878 рр.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 А.В. Гончаренко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с. — укp.

Визначено місце боснійсько-герцоговинського питання у системі зовнішньополітичних пріоритетів Великобританії та Росії. Виявлено внутрішньополітичні та зовнішньополітичні чинники впливу на процес формування та здійснення британської та російської політики щодо Боснії та Герцоговини. Простежено еволюцію поглядів керівництва Великобританії та Росії щодо Османської імперії у цілому та Боснії й Герцоговини зокрема. Охарактеризовано боротьбу у британських та російських правлячих колах з питань зовнішньополітичної орієнтації.

89. Боярство Галицько-Волинської держави (XII - XIV ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 А.М. Петрик; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2007. — 20 с. — укp.

Досліджено характерні риси й особливості політичного розвитку боярства в Галицько-Волинській державі XII - XIV ст. Вивчено економічне підгрунтя політичної могутності боярства, яке відобразилося в організації боярських вотчин і ленів, наявності спадкових землеволодінь, веденні господарства, структурі сільськогосподарського двору, наявності допоміжних промислів і участі у торгівлі. Простежено розвиток боярських родів, охарактеризовано їх роль у політичному житті держави. Розглянуто шлюбні контакти галицького та волинського боярства. Проаналізовано діяльність боярських партій та угруповань, причини та наслідки конфліктів між галицьким і волинським боярством. Боярство ніколи не було монолітним і єдиним організмом у своїх прагненнях. Були наявні внутрішні суперечності політичного й особистого характеру. Економічне посилення боярства в результаті поєднання вотчинної та службової системи землеволодіння та патриціату, а також внаслідок бурхливого розвитку ремесла, торгівлі та лихварства, зумовило становище панівної вестви населення як реальної та провідної соціальної сили, створило серйозні підстави для її політичних претензій.

90. Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з державами Четвертого союзу

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 В.В. Коваль; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Здійснено джерелознавчий порівняльний аналіз документів, що відображають перебіг Брестської мирної конференції. Періодизовано хід перговорів між делегаціями УНР та інших держав. Зроблено висновок, що в Бресті проходили дві паралельні конференції - між Четвертим Союзом і Росією та між Четвертим Союзом і Україною. Доведено, що Брест-Литовський мирний договір було укладено відповідно до українських вимог і пропозицій.

91. Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 М.В. Пічугіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Вперше комплексно досліджено британську історіографію європейських інтеграційних процесів другої половини ХХ ст. Обгрунтовано головні етапи дослідження британськими науковцями об'єднавчих процесів об'єднання в Європі. Проаналізовано повноту та об'єктивність відображення в британській історіографії історії розвитку та проблем європейської інтеграції, а також роль Великої Британії в цьому процесі та ставлення різних прошарків британського суспільства до європейської інтеграції. Досліджено вплив національної, політичної та соціальної орієнтації істориків на об'єктивність висвітлення даних проблем.

92. Будинок Харківського художнього музею: історія, архітектура, особистості

С.А. Волошкіна, О.Й. Денисенко Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2005. — N 1. — С. 101-108. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Розглянуто історію будівлі нинішнього Харківського художнього музею з використанням архівних даних, художньо-архітектурного аналізу споруди, побутування у ній різних організацій та установ, визначних особистостей та історичних діячів.

93. Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.04 Л.І. Красильнікова; НАН України. Ін-т археол. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Визначено типи та види будівель, що існували в степовому регіоні Наддінців'я в другій половині VIII - на початку Х ст. з урахуванням впливу природно-географічного середовища та за обставин переходу від кочевого до осілого господарства. На підставі аналізу будівель визначено напрямки господарської діяльності, ступінь осілості, вплив традицій інших етносів на архітектурно-будівельну справу населення салтово-маяцької культури (СМК), що перебувало в степовій зоні. На підставі всього комплексу археологічних матеріалів обгрунтовано етнічну неоднорідність населення СМК, доведено, що переважаючим етнічним ядром на даний період залишалися проболгари. Проаналізовано будівельно-архітектурну еволюцію від юртоподібних (VIII ст.) до стаціонарних квадратно-прямокутних будівель (IX - початок Х ст.), а також особливості формування садиб, що уособлювали індивідуально-господарську форму сімейної власності. Вияснено обставини загибелі населення СМК на початку Х ст.

94. Буковина у роки Першої світової війни (воєнні дії та їх вплив на населення)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 В.М. Заполовський; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2001. — 19 с. — укp.

Проаналізовано воєнні дії періоду Першої світової війни на території Буковини, їх особливості та становище населення в смузі військових дій. З'ясовано чинники, що постійно або певний час впливали на плани воюючих сторін і зумовлювали характер воєнних дій у краї. Висвітлено факти австрійських та російських репресій. Обговорено питання біженства, а також специфіки російської окупації краю, її періодизацію.

95. Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традицій та церковних канонів)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.05 М.К. Чучко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2000. — 19 с. — укp.

На основі комплексного аналізу письмових, археологічних, речових, архітектурних і польових матеріалів і музейних колекцій висвітлено питання будівництва, утримання, постачання та охорони дерев'яних культових споруд Буковини. Значну увагу приділено формуванню та розвитку їх архітектурно-об'ємного планування й особливостей внутрішнього обладнання протягом XVII - XIX ст. у контексті взаємовпливів народних традицій, а також церковних канонів. Розглянуто традиційні способи оберігання дерев'яних культових споруд Буковини від пожеж, стихійного лиха, крадіжок та охарактеризовано перші пам'яткоохоронні заходи. З'ясовано роль культових споруд у житті традиційної буковинської громади та їх місце у формуванні духовних цінностей окремих її членів. Детально проаналізовано співвідношення канонічного та традиційного у процесі формування вертикального простору буковинських дерев'яних культових споруд, їх опорядження.

96. Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.)

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.01 В.І. Гусєв; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 36 с. — укp.

На основі використання архівних джерел, документів в опублікованих збірниках, газетних і літературних матеріалів досліджується становлення бундівських організацій в Україні наприкінці XIX - на початку XX ст., їх боротьба спільно з іншими опозиційними угрупуваннями за повалення самодержавства. Показана участь колективів цієї партії в суспільно-політичному житті країни після лютого 1917 р., подається оцінка лідерами Бунду зусиль української демократії по утвердженню державності, по забезпеченню інтересів національних меншостей. Розкривається ставлення бундівців до жовтневих подій в Петрограді, до внутрішньої та зовнішньої політики Центральної Ради, гетьманського режиму, Директорії. Проаналізовані причини поступового переходу більшості бундівських організацій на позиції радянської влади, їх злиття з КП(б)У, утворення єврейських комуністичних секцій у складі її комітетів. Звертається увага на труднощі, які доводилося долати євсекціям в практичній діяльності.

97. В.Винниченко: письменник, історик, політичний діяч

В.М. Велигодский, В.Н. Пащеня Культура народов Причерноморья. — 1999. — N9. — С. 65-71 — Библиогр. в конце статьи: 22 назв. — укp.

исторические науки, история украинской революции, преподавательТНУ, персоналия, политический деятель, писатель, историк, Винниченко В., история Украины

98. В.Г. Сарбей - дослідник історії України

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 А.І. Король; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно висвітлено діяльність В. Сарбея (1928 - 1999 р.) як історика України. На основі вивчення архівних джерел, творчої спадщини вченого, матеріалів його особистого архіву проаналізовано всі аспекти наукової діяльності та розглянуто його життєвий і творчий шлях на тлі суспільно-політичних явищ, які відбувались в Україні. Зауважено, що у науковому доробку дослідника (більше тисячі робіт) відображені процеси змін його історичних поглядів. Зазначено, що В. Сарбей вивчав історію України XIX - початку XX ст. У радянські часи його праці з даної проблеми відповідали ідеям радянської історіографії, з кінця 1980-х рр. він розпочав розробку питань національної історії. У 1990-х рр. В. Сарбей запропонував концепцію українського відродження, а також ідеї щодо висвітлення та дослідження історії України. Окремі праці науковця присвячені історії української історичної науки періоду XX ст. Важливе місце у доробку В. Сарбея належить персонологічним розвідкам.

99. В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70 - 80-х років ХІХ ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 О.С. Козирев; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено основні етапи, особливості, форми та засоби діяльності В.Г.Мальованого у суспільно-політичному русі України у контексті проблеми типологічної спорідненості й самобутності українського народолюбства та російського народницва в ідеології та соціальній практиці. Розкрито роль діяча стосовно зміцнення радикально-демократичної течії в українському національному русі, подоланні його організаційної аморфності та програмної неоформленості. Висвітлено зміст та особливості співпраці В.Г.Мальованого з російським народництвом та українською національно-демократичною еміграцією. Розглянуто питання щодо його участі у спробі створення українського політичного товариства "Вільна Спілка". Визначено місце В.Г.Мальованого у суспільно-політичному русі України.

100. В.Д.Отамановський (1893 - 1964) - вчений, педагог, організатор науки

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.07 З.С. Савчук; УААН. Держ. наук. с.-г. бібліотека. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Проведено дослідження життя та діяльності визначного українського історика науки та освіти В.Д.Отамановського (1893 - 1964). Охарактеризовано основні етапи становлення та розвитку наукового світогляду ученого, розглянуто його викладацьку та наукову діяльність, визначено основні напрямки досліджень, наведено бібліографію творчих праць. З'ясовано, що наукова та педагогічна діяльність В.Д.Отамановського відповідала назрілим потребам перебудови науки та системи освіти в Україні та була підпорядкована розв'язанню найголовніших соціально-наукових завдань. Показано, що науково-педагогічний доробок ученого є цінним джерелом ідей та думок, які стосуються історії краєзнавства, медицини та аптекарської справи, а також розвитку міського устрою та ролі Магдебурзького права в заснуванні міст на Україні. Висвітлено внесок В.Д.Отамановського у формування окремих напрямків історичної науки.