LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Історія. Історичні науки

Всього — 2188 Сторінка 7 із 110

121. Взаимосвязь этноса и религии в истории народов Крыма

Е.П. Ананьева Культура народов Причерноморья. — 1999. — N9. — С. 146-151 — Библиогр. в конце статьи: 5 назв. — рус.

философские науки, этнос народов Крыма, преподавательТНУ, крымчаки, караимская религия, ислам в Крыму, национально-религиозные отношения в Крыму, религия народов Крыма

122. Взгляд из космоса на русско-турецкие войны XVIII - XIX ст

И.И. Турский, В.А. Сухарев Культура народов Причерноморья. — 2005. — N66. — С. 193-198 — Библиогр. в конце ст. 4 назв. — рус.

В статті розглянуті найбільш великі військові битви, які вели між собою Російська і Оттоманська імперії за сферу впливу на Чорному морі та Балканах. Мета даної статті - показати, слідкуючи за хронологією головних подій цих воєн, що поряд з їх військово-політичним розвитком на їх перебіг також суттєво впливали космічні фактори, які, як правило, виступали в ролі каталізатора або спускового механізму в розв'язанні військових конфліктів. Кількість посилань: 4The most significant war battles between Russian and Ottoman empires for the spheres of influence in the Black Sea region and the Balkans are considered in the article. The aim of the article is to demonstrate, watching the chronology of the main events of the wars, that along with the military-political development, they were also greatly influenced by the cosmic factors having played the role of catalyst or the starting device in the military conflicts development.В статье рассмотрены наиболее крупные военные сражения, которые вели между собой Российская и Оттоманская империи за сферы влияния на Черном море и на Балканах. Цель настоящей статьи - показать, прослеживая хронологию главных событий этих войн, что наряду с их военно-политическим развитием на их течение оказывали также существенное влияние космические факторы, которые, как правило, выступали в роли катализатора или спускового механизма в развязывании военных конфликтов.

123. Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906 - 1917 рр. (на матеріалах Подільської губернії)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 А.Л. Глушковецький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2008. — 20 с. — укp.

Комплексно розглянуто вибори до усіх чотирьох Державних Дум Російської імперії на прикладі окремої адміністративної одиниці - Подільської губернії. Висвітлено суспільно-політичну боротьбу політичних партій і етнічних груп під час виборів. Розглянуто особливості діяльності Подільської губернської адміністрації щодо організації та проведення виборчого процесу в краї. Охарактеризовано роботу Подільської губернської та повітових виборчих комісій у справах виборів. Визначено та проаналізовано соціальний, партійний і національний склад представників губернії у російському парламенті. Розкрито основні напрямки думської та позадумської діяльності подільських депутатів. Окреслено форми їх співпраці з виборцями.

124. Виборча кампанія Соціалістичної партії України в Криму у 2006 році

Автореф. дис... канд. політ. наук23.00.02 Г.Г. Зурабян; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2007. — 16 с. — укp.

Досліджено процес становлення та розвитку інституту політичної партії. Проведено аналіз існуючих зарубіжних підходів до дослідження партійних систем. Зроблено висновок, що визначальна роль у партійній системі України після введення пропорційної виборчої системи належить ідеологічній партії. Розглянуто питання щодо участі політичної партії у виборчій кампанії. У межах стратегії виборчої кампанії виділено п'ять базових елементів, для кожного з яких запропоновано методи збору й аналізу інформації. Висвітлено основні етапи розвитку соціалістичної ідеї. Проведено порівняльний аналіз програм трьох найбільш впливових лівих партій України - КПУ, СПУ, ПСПУ. Визначено та розкрито параметри еволюції Соціалістичної партії України. Проведено теоретичне вивчення процесу генезису та розвитку Кримської республіканської організації СПУ. Визначено соціальну базу, на яку повинна орієнтуватися СПУ у Криму. Проаналізовано структуру полів міжпартійної конкуренції. Розраховано обсяг потенційного електорату. Обгрунтовано неспроможність реалізації ідеологічної стратегії КРО СПУ внаслідок її недостатньої орієнтації на лівоцентристську частину електорату Криму. Розроблено рекомендації позиціонування СПУ на території півострова.

125. Вивчення вітчизняного етнодизайну українськими мистецтвознавцями початку ХХ століття

І.М. Удріс Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — N 3. — С. 148-158. — Бібліогр.: 21 назв. — укp.

На підставі аналізу публікацій українських учених початку ХХ ст. прослідковано процес формування концепції теорії та історії вітчизняного етнодизайну. Особливу увагу приділено проблемі визначення національних форм українського народногомистецтва.

126. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 - 1991 рр.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Е.М. Кангієва; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше виявлено, введено до наукового обігу, систематизовано та проаналізовано кримознавчі публікації тюркомовних періодичних видань кримськотатарської діаспори від кінця XIX ст. до 1991 р. (близько 4-х тис. позицій). Висвітлено внесок даних наукових розробок у розвиток історіографії Криму. Вперше комплексно та всебічно відтворено історію становлення та розвитку видавничої діяльності кримськотатарської діаспори у 1888 - 1991 рр. Репрезентовано біографії видавців, редакторів і авторів публікацій, встановлено провідні тенденції та напрями вивчення Криму закордонними кримськотатарськими вченими. Відтворено повний історико-етнографічний репертуар публікацій тюркомовних видань діаспори до 1991 р.

127. Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. - 1929 р.)

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Ю.О. Бойко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 15 с. — укp.

Проаналізовано громадсько-політичну та культурно-просвітницьку діяльність Є.Х.Чикаленка. Визначено чинники формування його світогляду та становлення громадської позиції. Розглянуто діяльність Є.Х.Чикаленка в українських громадах і революційних гуртках, українській демократичній партії та Товаристві українських поступовців. Розкрито політичні погляди Є.Х.Чикаленка, досліджено процес їх трансформації. Доведено прогресивне значення його участі у демократичних виданнях: "Київській старовині", Літературно-науковому віснику, "Раді", зокрема, щодо вирішення українського питання. Відтворено основні віхи видавничої, публіцистичної та благодійницької діяльності Є.Чикаленка. Показано його внесок в інтеграцію українського громадського руху у світовий. Розкрито значення наукової діяльності Є.Х.Чикаленка, зокрема в період еміграції. Висвітлено суттєвий внесок Є.Х.Чикаленка у розвиток суспільно-політичного життя в Україні у кінці XIX - на початку XX ст.

128. Византийская культура в Таврике

Н.С. Жиртуева Культура народов Причерноморья. — 1997. — N1. — С. 110-112 — рус.

история Крыма 4-15 вв., византийская культура, Эски-Кермен, Мангуп, памятники живописи, Херсонес, архитектура Крыма, средневековая культура Крыма

129. Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943 - 1950 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 М.К. Лобода; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2007. — 20 с. — укp.

З використанням широкої джерельної бази здійснено комплексне дослідження питання щодо залучення до працевикористання різних категорій трудових ресурсів у відбудові галузей важкої промисловості України у 1943 - 1950-х рр., а саме - місцевого населення (жінок, дітей, підлітків, літніх людей), залучених згідно з трудовою мобілізацією та за системою оргнабору, демобілізованих з лав Червоної армії радянських громадян, військовополонених, інтернованих та мобілізованих німців, репатрійованих, в'язнів МВС. Здійснено спробу висвітлити умови праці, побуту, повсякденного життя відбудовників. На підставі результатів дослідження зроблено висновок, що влада вдавалася до всіх можливих засобів з метою залучення до відбудовчого процесу максимально можливої кількості робочої сили, суттєво не поліпшуючи їх умов життя та праці.

130. Виникнення арабо-єврейського конфлікту в Палестині (1897 - 1930 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Г.В. Батенко; Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Розглянуто питання історії виникнення арабо-єврейського конфлікту під час мандатного керування Палестиною Лігою Націй та Великобританією в 1920-х рр. Висвітлено причини, проблеми мандатного управління Палестиною, взаємовідносини мандатної адміністрації, уряду Великобританії, Постійної мандатної комісії з арабською і єврейською громадами Палестини. Проаналізовано арабо-єврейські відносини у регіоні.

131. Виникнення першого кримськотатарського жіночого періодичного видання

В.Ю. Ганкевич, С.П. Шендрикова Культура народов Причерноморья. — 2004. — N49, Т.2. — С. 16-19 — Библиогр. в конце ст.: 12 назв. — укp.

В статье освещается многолетняя борьба И. Гаспринского за создание первого крымскотатарского женского периодического издания. У статті висвітлюється багатолітня боротьба І. Гаспринського за створення першого кримськотатарського жіночого періодичного видання. The article highlights the struggle of I.Gasprinsky for the creation of the first Crimean Tatar women’s periodical edition

132. Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Історіографія проблеми

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Л.А. Фицик; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено системний науковий аналіз історіографічних джерел та досліджено проблему виникнення й еволюції козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Вивчено питання її формування та функціонування за конкретно-історичних умов становлення, стабілізації та занепаду української держави. З'ясовано основні етапи та виокремлено чотири періоди розробки теми. Виділено головні напрями досліджень упродовж XIX - початку XXI ст., установлено достовірність їх відображення в історіографії. Висвітлено методологічні та методичні підходи вчених до розробки питання участі козацької старшини в українському державотворенні, виокремлено її персональний внесок у вивченні цієї проблеми. Висвітлено недостаньо вивчені аспекти, спотворені або сфальсифіковані події, явища та процеси. Визначено напрями майбутніх дослідницьких пошуків.

133. Виробництво ліпленого посуду в племен скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.04 А.В. Гейко; НАН України. Ін-т археол. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Вперше проведено найбільш повне узагальнювальне дослідження глиняного посуду та загальних закономірностей розвитку гончарства землеробсько-скотарських племен скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя. Вперше комплексно вивчено технологічні етапи виготовлення посуду, гончарні знаряддя праці та виробничі споруди. Виділено організаційні форми виробництва глиняного посуду, уточнено його класифікацію за призначенням і морфологічними особливостями, до наукового обігу введно нові археологічні джерела.

134. Висвітлення еміграційної проблематики міжвоєнної доби в сучасній українській історіографії

М.В. Мандрик Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 187-191 — Библиогр. в конце ст. 24 назв. — укp.

Автором на підставі сучасних історіографічних джерел проаналізовано стан наукової розробки питання діяльності української політичної еміграції та її ролі в консолідації національних сил з метою продовження визвольної боротьби в 1920-1930 рр.На основании современных историографических источников автор проанализировал уровень научной разработки проблемы деятельности украинской политической эмиграции и её вклада в консолидацию национальных сил с целью продолжения освободительной борьбы в 1920-1930 гг. The author of the article has analyzed using modern historiografical sources the condition of the Ukrainian political emigration problematic elaboration and its role in consolidation of the national forces for continuance of liberation fight during the period in the inter-war period.

135. Виставкова діяльність на Івано-Франківщині у 1880-1930-х роках

І. Чмелик Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2006. — N 8. — С. 146-152. — Бібліогр.: 11 назв. — укp.

Висвітлено виставкову діяльність Івано-Франківщини 1880 - 1930-х років. Основна увага зосереджена на Першій етнографічній виставці м.Коломиї (1880), де вперше були представлені живописні твори. Проведено аналіз перших образотворчих виставок м. Станіслава 1930-х рр.

136. Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Г.П. Шабельник; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Проаналізовано вплив сфери сімейного виховання (позитивного та негативного аспектів) на формування характерів, світогляду та морально-політичної спрямованості майбутніх революційних народників. Досліджено чинники формування світогляду учасників народницького руху у контексті батьківської спадковості щодо задатків певних, визначальних рис характеру, розвинутих завдяки атмосфері сімейних відносин. Розглянуто діяльність революційного народництва в Україні, його витоки, базуючись на загальній інформації щодо української та російської дійсності 1860 - 1870 рр., в також прогресивних ліберальних державних перетворень історичного масштабу. Здійснено спробу об'єктивно осмислити дослідження західноєвропейських і американських вчених, проаналізувати їх об'єктивні досягнення в аспекті даної проблематики. Виявлено та введено до наукового обігу певну частину раніше маловідомих документів стосовно розвитку народницького та національно-визвольного рухів в Україні в 1860 - 1870 рр.

137. Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 М.О. Фролов; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено діяльність й еволюцію поглядів вихідців із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті рр. Проаналізовано умови здійснення переходу до більшовицької партії колишніх членів 16 українських, загальноросійських і іноземних політичних партій та ставлення до них керівництва РКП(б)-КП(б)У, зміни у їх кількісному складі. Розкрито сутність діяльності вихідців із інших політичних партій у КП(б)У в житті політичної, наукової та культурної еліти Радянської України. Наведено імена колишніх членів інших політичних партій, які перейшли до більшовицької організації Радянської України, розглянуто їх як джерело формування складу КП(б)У та її керівництва.

138. Вища освіта Донбасу в роки війни (1941 – 1945)

І.М. Кравчук Культура народов Причерноморья. — 2006. — N85. — С. 109-112 — Библиогр. в конце ст. 37 назв. — укp.

В умовах реформування вищої освіти в Україні тенденції її розвитку все частіше привертають увагу дослідників. Проте вивчення вищої школи Донбасу не було предметом спеціального наукового доробку.В условиях реформирования высшего образования в Украине тенденции ее развития все чаще привлекают внимание исследователей. Однако изучение высшей школы Донбасса не было предметом специального научного задела.

139. Відбудова міського господарства України у 1943 - 1950 рр.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 B.М. Дудник; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Вперше у вітчизняній історичній науці на широкій джерельній базі здійснено комплексне дослідження стану українських міст після завершеня бойових дій на території республіки після Другої світової війни. Визначено основні тенденції розвитку їх господарства, виявлено об'єктивні закономірності містобудування та вплив суб'єктивних чинників на його загальне піднесення. Висвітлено питання про джерела та характер фінансового, матеріально-технічного забезпечення відбудовних процесів, форми і методи їх регулювання та управління ними. Показано характер змін, що відбулися у комунальному господарстві та виробництві предметів широкого споживання протягом досліджуваного періоду. Виявлено особливості функціонування окремих складових міського господарства України: житлового фонду, енергетики, міського транспорту, системи комунальних і побутових послуг. Відзначено тісний зв'язок наукових результатів дослідження з сучасними суспільними, економічними та урбанізаційними процесами.

140. Відносини між Радянською Росією і Українською Народною Республікою (жовтень 1917 р. - березень 1918 р.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 В.С. Єшпанов; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 16 с. — укp.

У дисертації досліджується початковий етап відносин між радянською Росією та Українською Народною Республікою. Визначено сутність та причини конфлікту між радянською та українською владами, розглянуто політичне протистояння Раднаркому і Центральної Ради (жовтень - грудень 1917 р.) та збройний конфлікт між ними (середина грудня 1917 р.- березень 1918 р.). Проаналізовано політику обох держав стосовно одна одної, роль ЦК РСДРП(б) та Раднаркому Росії у встановленні радянської влади на Україні.