LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Історія. Історичні науки

Всього — 2188 Сторінка 9 із 110

161. Віктор Олександрович Романовський - історик та архівіст

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 І.М. Мага; Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Досліджено життєвий і творчий шлях В.О.Романовського як історика, джерелознавця, історіографа, археографа, подвижника архівної справи в Україні, фундатора навчальної літератури з архівознавства, педагога. Розкрито внесок ученого у розробку проблем історії України, зокрема, фінансово-економічного устрою Гетьманщини другої половини XVII - початку XVIII ст., джерелознавства, архівістики та інших спеціальних галузей історичної науки. Визначено пріоритетні напрями досліджень історика. Описано процес становлення В.О.Романовського як історика та архівіста, висвітлено фактори, що вплинули на формування його наукових поглядів, характер та зміст наукових студій. Проаналізовано архівознавчу спадщину науковця, розроблені ним проблеми історії, теорії і практики архівної справи, методи комплектування, описування та збереження архівних документів.

162. Віртуальні виміри моди XX ст.

автореф. дис... канд. мистецтвознав.26.00.01 О.М. Шандренко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2008. — 19 с. — укp.

Досліджено феномен моди XX ст. у контексті віртуальної реальності, зроблено його реконструкцію в історіографічному та культурному аспектах. Виявлено креативні витоки virtus моди, проаналізовано її тілесні практики у контексті virtus. Розглянуто модні інновації XX ст. в контексті мистецьких практик. Досліджено світ моди від кутюр та прет-а-порте в аспекті віртуальної реальності. З'ясовано, що віртуальні виміри моди відображають весь спектр її репрезентацій як певної комунікативної технології: брендингу, флеш-іміджу, реклами, мас-медіа моди.

163. Віче в Давній Русі у другій половині XI-XIII ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Т.Л. Вілкул; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Досліджено історію давньоруського віча та рецепцію цього явища в літописах XI - XIII ст. Проаналізовано літописні записи, які грунтуються на концепції побудови історичного наративу хронікального типу. Встановлено, що записи про віче відбивають безпосередньо факти соціального та політичного життя, містять наративні схеми. На підставі визначених нормативних моделей і системного аналізу давньоруської соціальної термінології реконструйовано соціальну природу та компетенцію віча. З'ясовано, що віче було зібранням соціальної верхівки, а склад його найчастіше ототожнювався з усією дружиною князя. Визначено основні напрямки його діяльності. Розкрито характерні риси уявлень про віче, які у своїй більшості були складовою частиною уявлень про князя.

164. Влада і православна церква в Україні (1917 - 1930 рр.)

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.01 В.І. Силантьєв; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 38 с. — укp.

Проведено дослідження процесів виникнення, функціонування та еволюції різних моделей державно-церковних відносин в Україні у 1917 - 1930 рр. Представлено найбільш повну історіографію проблеми, у науковий обіг введено нові, переважно архівні, джерела. Встановлено причини розколу православної церкви, загальні риси та специфічні особливості різних церковно-релігійних течій. Досліджено розвиток взаємовідносин державних і церковних владних структур. Проаналізовано програмні настанови політичних партій щодо церковно-монастирської власності, зокрема українських національних урядів 1917 - 1920 рр. Розглянуто діяльність органів радянської влади, спрямовану на руйнування економічних підвалин православної церкви. Висвітлено церковне життя, діяльність релігійних громад і парафіяльного духовенства. Вивчено процес формування правової основи державно-церковних відносин в УСРР та обмеження політичних та економічних прав духовенства. Досліджено особливості утворення та функціонування радянських органів антирелігійної пропаганди, проаналізовано основні напрями та форми їх діяльності, показано роль даної системи у тотальному наступі більшовицької партії на православну церкву, сутність і структура якої на початку 1930-х рр. зазнала кардинальних деформацій. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення та подальшої гармонізації державно-церковних відносин в Україні, визначено перспективні напрямки наукового дослідження у даній сфері.

165. Владимир Измайлов едет на юг

В.Н. Даниленко Культура народов Причерноморья. — 1998. — N4. — С. 61-65 — Библиогр. в конце ст.: 22 назв. — рус.

освоение Крыма, Измайлов В.В., преподавательТНУ, крымоведение, история колонизации, писатели, русские путешественники, "Путешествие в полуденную Россию", персоналия

166. Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини XX ст.

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Н.І. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Уперше на базі британських історіографічних джерел другої половини XX ст. комплексно досліджено процес нагромадження та систематизації знань з історії організації та механізму функціонування владних структур в Англії першої половини XVII ст. Проведено узагальнення досвіду вивчення британськими науковцями англійської адміністративної історії доби ранніх Стюартів, проаналізовано новітні підходи та дослідницькі методики, запропоновані в британській історичній науці до вивчення державно-владних інститутів Англії дослідженого періоду. Виокремлено та обгрунтовано головні етапи дослідження британськими істориками проблематики з історії організації державного управління Англії доби ранніх Стюартів. Виявлено дискусійні, маловивчені питання, які потребують глибшої розробки та визначено перспективні напрями подальших досліджень.

167. Влияние института градоначальств на развитие образования и культуры в Крыму (XIX – начало XX в.)

В.В. Дмитриев Культура народов Причерноморья. — 2005. — N73. — С. 181-184 — Библиогр. в конце ст. 35 назв. — рус.

В статье исследована роль администрации градоначальств в развитии образования и культуры Крыма XIX - начала ХХ в.У статті досліджена роль адміністрації градоначальств у розвитку освіти та культури Криму XIX - початку ХХ ст.The role of the administration of the boroughs in the development of education and culture of the Crimea in the 19 th - the beginning of the 20th centuries has been investigated in this article.

168. Влияние польского ренессанса на формирование национальной культуры украинского народа в XV - XVII вв.

С.Н. Дучкина Вісн. Міжнар. Слов'ян. ун-ту. Сер. Мистецтвознав. — 2008. — 11, N 1. — С. 75-77. — Библиогр.: 6 назв. — рус.

Обгрунтовано, що українська культура другої половини XV - початку XVII ст. зазнала впливу як східної, так і західної культури. За своєю сутністю культурні процеси в Україні ототожнювались до аналогічних західноєвропейських. Але ідеї гуманізму та реформізму в Україні набули деяких особливостей. Українці розпочинають усвідомлювати себе як самостійний народ зі своєю історією, духовним життям, культурними традиціями. Цей період став перехідним у історії розвитку культурних взаємовідносин України та Західної Європи: закінчується формування ренесансно-барокового типу української культури.

169. Влияние этнонационального фактора на ход советизации Крыма (1905-1945 гг.)

Исторический очерк В.Н. Пащеня Культура народов Причерноморья. — 2006. — N90. — С. 71-117 — рус.

Исторические очерки, посвященные истории Крыма. Данный номер журнала приурочен к 60-летию автора. Історичні нариси, присвячені історії Криму. Даний номер журналу приурочений до 60-річчя автора.

170. Внесок А.О.Скальковського (1808 - 1898) у дослідження історії Південної України

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Л.В. Новікова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2004. — 21 с. — укp.

Висвітлено один з основних напрямків дослідницької діяльності одеського вченого А.О.Скальковського (1808 - 1898), пов'язаний з вивченням особливостей історії Південної України. Особливу увагу приділено історіографії проблеми. Розглянуто проблематику та концептуальні аспекти досліджень А.О.Скальковського, обгрунтовано їх науковий характер (в першій половині XIX). Розглянуто широке коло архівних та друкованих джерел. Встановлено, що історик зробив помітний внесок у комплексне і спеціальне (стосовно історії м. Одеси, заселення краю тощо) дослідження нової історії регіону, підніс на новий рівень вивчення релевантної історії Південної України, проблеми загальноукраїнської історії, запорозьке козацтво та гайдамаччину.

171. Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов'я (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 С.В. Новікова; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Проаналізовано господарську діяльність греків у Північному Приазов'ї у другїй половині XIX - на початку XX ст. Встановлено передумови її виникнення, а також загальні принципи, напрями розвитку та результативність у зв'язку з суспільно-політичними процесами, що відбувалися у Російській державі у 1860 - 1870-х рр. Визначено чинники, що вплинули на заселення та освоєння греками регіону, виділено основні етапи даного процесу. Розкрито характерні риси та особливості ведення господарства у сільських громадах. Показано роль грецьких купців та підприємців у розвитку промисловості та торгівлі в Північному Приазов'ї, визначено головні напрями, тенденції, загальні та специфічні принципи формування даних галузей. Доведено суттєвий вплив греків на розвиток торгового судноплавства в Азовському морі та діяльність портових міст. Обгрунтовано помітну роль Північного Приазов'я у зовнішньоекономічних відносинах Російської імперії та Греції, оскільки через порти регіону вивозилася значна частка вітчизняних товарів, представлених в основному сільськогосподарською продукцією та сировиною.

172. Внесок Олександра Домбровського в розвиток української історичної науки в діаспорі

автореф. дис... канд. іст. наук07.00.06 Г.Д. Клинова; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2007. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено життя та наукову діяльність відомого українського дослідника в США О.Домбровського. Виділено два періоди життя вченого. Зазначено, що наукова діяльність О.Домбровського полягала у дослідженні давньої історії, історії церкви, історії наукових товариств і установ, а також у сфері персоналійної тематики. Оцінено внесок ученого до розвитку національної історіографії. Показано, що його активна діяльність у Науковому товаристві ім. Т.Шевченка, Українській вільній академії наук у США, Українському історичному товаристві сприяли розвитку історичної науки в цілому.

173. Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 С.Г. Закірова; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 20 с. — укp.

Комплексно досліджено роль підприємницьких верст Донбасу у соціально-економічному розвитку регіону в 1861 - 1914 рр. На підставі аналізу широкого кола джерел проаналізовано становлення соціально-правового статусу підприємців, виникнення різних форм організації підприємницької діяльності у Донбасі. Виділено джерела формування підприємницького прошарку суспільства. Досліджено особливості участі промисловців у створенні транспортної мережі Донбасу, різноманітні аспекти діяльності підприємців у вугільній, видобувній, машинобудівній, металургійній, хімічній галузях промисловості Донбасу, що сприяли загальному економічному піднесенню регіону. Установлено місце та роль діяльності підприємців Донбасу у галузі задоволення соціальних потреб мешканців краю, розвитку сфери послуг. Виявлено участь представників торгово-промислової еліти у формуванні соціальної інфраструктури Донбасу.

174. Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Т.М. Ніколаєва; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, 2005. — 20 с. — укp.

Досліджено діяльність підприємців та їх представницьких об'єднань на українських землях в останній третині XIX - на початку XX ст. у сфері освіти й культури. Розглянуто умови, за яких відбувалося формування підприємницького прошарку, чинники, які сприяли його активній участі у громадській діяльності, насамперед благодійності. Проаналізовано організаційні та фінансові заходи промисловців і купців, їх внесок у розширення мережі початкових, середніх загальноосвітніх навчальних закладів, ремісничих, технічних і комерційних училищ. Висвітлено роль підприємців України у розвитку міської інфраструктури, зокрема, фінансово-комерційного та соціального спрямування. Розглянуто меценатську діяльність і колекціонування творів мистецтва окремими підприємцями, показано їх вагомий внесок до культурної та духовної спадщини України.

175. Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війни 1939 - 1945

Автореф. дис... д-ра іст. наук07.00.01 П.М. Чернега; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 40 с. — укp.

Комплексно досліджено місце та роль робітників України у розвитку економіки, створенні потужного воєнно-промислового комплексу СРСР у роки Другої світової війни. На підставі аналітично-критичного вивчення широкого кола джерел і літератури, нових методологічних підходів здійснено аналіз усієї сукупності питань виробничої діяльності матеріально-побутового становища робітників у воєнний період. Розкрито форми, зміст, характер і наслідки участі продуктивних сил України в організаційній і структурно-функціональній перебудові промисловості. Визначено роль трудівників у посиленні боєздатності збройних сил, зміцненні зв'язків тилу з фронтом. Доведено, що робітники та трудові ресурси республіки були одним з найважливіших чинників розбудови воєнної економіки СРСР та перемоги над ворогом. Розкрито суперечності й особливості участі робітників у забезпеченні функціонування адміністративно-командної економіки. Обгрунтовано висновок, що її продуктивна робота була досягнута не лише внаслідок мобілізаційних і репресивних заходів, здійснених державними органами, а й завдяки масовим виробничим змаганням, підготовці нових робітничих кадрів, участі трудівників у організації праці й управлінні виробництвом. Проаналізовано діяльність державних і господарських органів щодо упорядкування технічного нормування й удосконалення системи матеріального заохочення й оплати праці виробників. З'ясовано стан охорони праці та техніки безпеки у промисловості, розкрито проблеми й узагальнено результати соціального страхування робітників і членів їх сімей. Висвітлено матеріально-побутове становище трудівників, роль державних і господарських органів у забезпеченні їх продовольчими і промисловими товарами, житлом, створенні елементарних побутових умов життя.

176. Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - грудень 1941 р.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 О.О. Салата; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Досліджено процес мобілізації продуктивних сил економіки України та їх евакуації в початковий період Великої Вітчизняної війни. Проаналізовано вплив адміністративного та ідеологічного тиску на ефективність перебудови промисловості згідно з вимогами воєнного часу та процес евакуації. Охарактеризовано мобілізаційний режим першого періоду війни (22 червня - грудень 1941 р.), визначено втрати нашої країни та українського народу, виявлено прорахунки Комуністичної партії та керівництва СРСР під час евакуації та їх наслідки. Встановлено вагомий внесок України у зміцнення обороноздатності СРСР, створення і збереження його матеріально-технічної бази. Відзначено, що внаслідок некомпетентності керівництва економіка держави зазнала значних втрат, що вплинули на її подальший розвиток.

177. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991 - 2005 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Л.В. Дибчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Вперше у вітчизняній історіографії проведено комплексне дослідження розвитку взаємовідносин української діаспори Канади та країн Латинської Америки з історичною батьківщиною за роки становлення України як незалежної держави. Розкрито сутність феномену "українська діаспора". Показано внесок українців Канади та країн Латинської Америки у розвиток економіки, науки, освіти та культури України та країн поселення. Доведено об'єктивну необхідність об'єднання зусиль діаспори та уряду України у процесі формування незалежної держави та її входження до світового співтовариства. Визначено історичну місію української еміграції у відродженні України як суверенної держави. Розглянуто шляхи надходження допомоги від закордонних українців. З'ясовано причини слабкого інвестування економіки України. Висвітлено співпрацю науковців канадської та латиноамериканської української діаспори з вітчизняними ученими у сфері сучасної українознавчої науки. Досліджено спадщину діячів української діаспори Канади та країн Латинської Америки у галузі літератури та мистецтва.

178. Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991 - 2001 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.01 Н.В. Совінська; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Розглянуто взаємовідносини української діаспори Європи з історичною батьківщиною за десять років становлення її як незалежної держави. Визначено історичні, соціально-економічні умови її формування та функціонування. Встановлено внесок українців Європи у розвиток економіки, науки, освіти, культури та мистецтва незалежної України та країн поселення. Доведено доцільність об'єднання зусиль діаспори, уряду та Президента України для розбудови держави та входження її до Європейського Союзу. Висвітлено історичну місію української еміграції у відродженні України як суверенної держави. Наведено шляхи надходження допомоги від закордонних українців. Проаналізовано наслідки слабкого інвестування економіки України. Розглянуто процес повернення в Україну історико-культурних цінностей з країн Західної Європи та визначено місця їх знаходження у нашій державі. Наведено якісну та кількісну структуру даних цінностей.

179. Внутренняя миграция болгарского населения Крыма во второй половине XlX века и образование новых дочерних поселений

И.А. Носкова Культура народов Причерноморья. — 2000. — N14. — С. 76-78 — Библиогр. в конце статьи: с. 78 (21 назв.) — рус.

История Крыма, 19 в., земледелие, земельные наделы, болгарские поселения, внутренняя миграция Крыма, болгарское население Крыма, миграция болгар, нуженполныйтекст

180. Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку XX століття (1902 - 1914 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.02 Ю.М. Блох; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2007. — 20 с. — укp.

Здійснено комплексне дослідження британської супільно-політичної та громадської думки з важливих питань зовнішньої політики початку XX ст., а саме: переходу від традиційної політики "блискучої ізоляції" до блокової політики, укладення союзних договорів з Японією, Францією та Росією, зближення з Німеччиною, питання війни та миру. На рубежі XIX - XX ст. правлячі кола Великої Британії дійшли висновку, що попередня політика "блискучої ізоляції" втратила перспективи щодо успіху через різке загострення міжімперіалістичних суперечностей, і зробили ставку на створення військових і політичних альянсів для збереження "балансу сил" у Європі та світі загалом. Проаналізовано вутрішньополітичну боротьбу, дискусії у парламенті, громадських колах, шляхи пошуку компромісних рішень у процесі здійснення зовнішньополітичного курсу Великобританії урядами Р.Солсбері, А.Бальфура, Г.Кемпбелл-Баннермана, Г.Асквіта. Розглянуто політико-ідеологічні концепції розвитку зовнішньополітичних орієнтирів держави, які складалися на підставі компромісу провідних політичних традицій країни (консервативної, ліберальної та лейбористської).