LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 1 із 205

1. 10 главных ошибок в web-дизайне

Я. Нильсен, 1999 — рус.

Интернет, сайт, дизайн, Веб, Web

2. 10 первых правил по дизайну главной страницы сайта

Я. Нильсен Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

Главная страница сайта компании - это лицо сайта, обращенное ко всей Сети. Именно с главной страницы большинство пользователей начинают своё путешествие по сайту. Улучшая дизайн главной страницы вы повышаете всю ценность сайта. Следовательно, следование ключевым правилам для главной страницы сайта вполне оправдано и очень выгодно.

3. 10 років на службі національної бібліографії України. До 70-річчя від дня народження історика і бібліографа Володимира Юхимовича Омельчука

П. Тронько, Л. Дубровіна Бібл. вісн. — 2002. — N 4. — С. 41-46. — укp.

Відзначено особливий внесок видатного бібліографа, доктора історичних наук, професора, зав. відділом національної бібліографії НБУВ В.Ю.Омельчука у розвиток теорії та практики українського книго-, бібліотеко- та бібліографознавства.

4. АБИС "Колибри" - АРМ "Иностранная литература"

А.Н. Филиппов, А.Н. Сисюков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 138-140. — Библиогр.: 2 назв. — рус.

Описано основні принципи роботи АРМ "Іноземна література" у складі АБІС "КОЛИБРИ". Розкрито можливості системи. Визначено "вузькі" місця, з якими зустрілися розробники, і шляхи їх вирішення.

5. АБИС "Комплексная библиотечная технология". Автоматизация Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина

Д.В. Шадрин Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 140-142. — рус.

Подано інформацію з історії автоматизації Омської державної обласної наукової бібліотеки ім. О. С. Пушкіна, розвитку автоматизованої бібліотечної інформаційної системи "Комплексна бібліотечна технологія", поточного рівня автоматизації бібліотеки і перспектив подальшого розвитку.

6. АБИС "Руслан" - от локальной автоматизации к корпоративным проектам

В.Л. Баранов, Д.Н. Сова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 550-553. — рус.

Розглядаються технічні і технологічні питання та проблеми переходу від локальної автоматизації до організації корпоративної роботи на базі АБІС "Руслан" з використанням централізованої та розподіленої моделей взаємодії АБІС. Приділено увагу таким корпоративним сервісам, як підтримка єдиного читацького квитка, єдина точка доступу читачів корпорації до каталогів корпорації з можливістю електронного замовлення документів, електронний МБА, ведення зведеного каталога, генерація зведеного запису з наступним використанням його для замовлення документа і каталогізування, каталогізування запозиченням.

7. АБИС "Руслан" в вузовской библиотеке: внедрение от А до Я

Н.Т. Чуприкова, И.В. Котова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 7 назв. — рус.

Пропонується досвід повного циклу впровадження АБІС "Руслан" в Науково-технічній бібліотеці Томського політехнічного університету (НТБ ТПУ). Розглядаються результати чотирьохрічної роботи: поетапне освоєння АРМів, розширення їх функціональних можливостей, автоматизація технологічних процесів та операцій.

8. АБИС как объект изучения

Н.А. Яцевич Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 109-112. — Библиогр.: 5 назв. — рус.

Об|рунтовується необхідність впровадження в навчальний процес нової загальнопрофесійної навчальної дисципліни " Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи" . Викладаються вимоги до знань, умінь та навичок, якими повинен володіти майбутній бібліотекар після вивчення дисципліни. Подається тематичний план курсу.

9. Авіакатастрофа СУ-27 у Львові

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

10. Автомазиция БАН в 1997 году - состояние и планы

В.П. Захаров, А.Ц. Масевич — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

1. Краткая история вопроса в сопоставлении с Российской национальной библиотекой. Краткое изложение состояния автоматизации на момент сообщения. Работа по автоматизации обработки иностранных монографий. Изложение этого опыта на момент сообщение. 2. Разработка стратегических направления автоматизации БАН - концепция автоматизации 1997 2.1 Сопоставление с ситуацией в развивающихся страных по статье директора национальной библиотеки Ямайки С.Фергюсон. Данная статья написана в 1991 году и касается в основном библиотек стран "третьего мира" в момент деколонизации, но кажется весьма актуальной для сегодняшней России. Автор показывает значение для жизни библиотек таких факторов как изменения в обществе, частые смены политики правительства, экономические изменения под давлением международного фонда, приватизация, падение ценности национальной валюты, резкое сокращение бюджетных средств. 2.2 Раскрывается концепция автоматизации БАН в условиях ограниченных ресурсов. Возможные и реализуемые подходы к автоматизации библиотеки в такой ситуации. Выводы и заключения.

11. Автоматизация библиотек Беларуси

А.Т. Солодков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

A unified concept adopted for computerization of the State Belarus Library Network is described. The concept serves as a basis of a modular computerized library system introduced in 13 libraries.

12. Автоматизация библиотек в Китае

Чжао Бо-син; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

13. Автоматизация библиотек Государственной сети Министерства Культуры Беларуси

Н.И. Ваднева, А.Т. Солодков — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Рассматривается работа подсистем автоматизированной информационной библиотечной системы, формулируются перспективные задачи Национальной библиотеки Беларуси.

14. Автоматизация библиотек сегодня: оценка и осмысление подходов и проблем

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются сложившиеся в практике российских и СНГ-шных библиотек подходы к автоматизации в сравнении с зарубежным опытом. Критически осмысливается ряд принятых положений и концепций в российской практике с учетом реалий библиотечной практики и мировых тенденций. Предложен комплекс рекомендаций на системном и практическом уровне.

15. Автоматизация библиотеки: состояние и перспективы (на примере университета Хазар)

Т.Н. Зайцева Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 142-147. — рус.

Викладено досвід Бібліотечно-Інформаційного Центру Університету Хазар з автоматизації бібліотеки на основі програмного продукту "Follett Library Automation Solutions". Розглянуто досягнуті успіхи, проблеми і перспективи розвитку.

16. Автоматизация библиотечно-библиографических процесов в областных библиотеках: проблемы и перспективы

А.И. Баранов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

An automated library-information system that was developed for regional universal libraries is described. It has passed expert examination, has been approved by librarians, and is introduced currently in eight regions of Ukraine. The author describes the electronic catalog of the system and the principal tasks and problems encountered in the course of its generation.

17. Автоматизация библиотечно-информационных процессов в городской публичной библиотеке (на опыте Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Центрального административного округа г. Москвы)

С.Ф. Гилязов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

Излагается проект комплексной автоматизации Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Центрального административного округа г. Москвы. Единая компьютерная сеть Библиотеки. Концепция медиатеки - специального отдела Библиотеки, предоставляющего пользователям информацию на "нетрадиционных" носителях (CD-ROM, видеокассеты, аудиодиски, аудиокассеты, слайды). Автоматизация библиотечно-библиографических процессов с использованием АИБС Liber. Создание единого электронного каталога с использованием технологии конверсии карточных каталогов в электронную форму. Использование штрих-кодов для идентификации единиц хранения. Комплекс справочных баз данных в справочно-информационном зале. Компьютерная сеть Информационно-консультационного центра.

18. Автоматизация библиотечной деятельности

В.Г. Нечаев, И.Ю. Нечаева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

19. Автоматизация библиотечных процессов в Британском Совете в Украине

Л.С. Титова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются основные этапы автоматизации библиотечных процессов в центрах Британского Совета в Украине.

20. Автоматизация библиотечных процессов в ГНПБ им. К.Д. Ушинского на основе ППП CDS/ISIS

А.И. Кисельков, Б.Н Сизов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: Междунар. конф.: Материалы конф). — 1994. — рус.