LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 106 із 205

2101. Організаційно-економічний механізм формування та регулювання ринку інформаційних продуктів та послуг України

Автореф. дис... д-ра екон. наук08.02.03 О.Ю. Чубукова; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Досліджено економічну суть категорії інформації, її вплив на удосконалення виробничих відносин, формування та розвиток національного ринку інформаційних продуктів та послуг (ІПП). Доведено, що сучасний напрям суспільного розвитку грунтується на принципово нових засадах інформаційної економіки. Теоретично аргументовано ідею формування в системі економічних наук економіки інформації як нового наукового напряму та підгрунтя для підвищення рівня інтелектуалізації продуктивних сил та організації виробничих відносин, спрямованих на максимальне задоволення потреб людей за обмежених ресурсів. Розроблено організаційно-економічний механім формування ринку ІПП шляхом реалізації консолідованої системно-ситуативної моделі управління економічним об'єктом спрямування у просторі граничних ресурсів і станів розвитку. Запропоновано підходи до об'єднання політики ринкового саморегулювання та державного управління процесами інформатизації в Україні.

2102. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх бакалаврів з інформаційної діяльності у коледжах

Автореф. дис... канд. пед. наук13.00.04 Г.О. Головченко; Ін-т педагогіки та психології проф. освіти АПН України. — К., 2005. — 24 с. — укp.

У контексті впровадження до вітчизняної практики вимог Болонського процесу проаналізовано теоретичні засади підготовки бакалаврів з інформаційної діяльності. Досліджено світові тенденції бакалаврської підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ). Виявлено особливості організації їх професійного навчання на науково обгрунтовано відповідну підготовку у коледжах. Розроблено науково-методичне забезпечення змісту, форм і методів професійного навчання фахівців-бакалаврів під час самостійної роботи у ВНЗ другого рівня акредитації. Впроваджено педагогічні технології позааудиторних занять з урахуванням психолого-педагогічних особливостей професійної діяльності бакалаврів у інформаційній сфері. Уперше сформульовано та науково обгрунтовано поняття дидактичного інформаційного простору як педагогічної технології. Здійснено експериментальне впровадження цієї педагогічної технології до навчального процесу коледжу та інших педагогічних середовищ. Розроблено організаційно-педагогічні передумови для впровадження системи стандартизації якості освіти бакалаврів з інформаційної діяльності. Сформульовано критерії успішної підготовки фахівців з даної діяльності. Експериментально перевірено ефективність нових організаційних форм, змісту та методів навчання, що використовуються для підготовки бакалаврів з інформаційної діяльності.

2103. Організаційно-технологічні аспекти використання інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (1918 - 2004 рр.)

Автореф. дис... канд. іст. наук07.00.08 О.Г. Яковенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Проведено комплексне дослідження проблем використання бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових бібліотеках (на прикладі НБУВ). Проаналізовано розвиток бібліотекознавчих уявлень про систему інформаційного забезпечення користувачів та розглянуто організаційно-технологічні аспекти її формування у різні історичні періоди. Сформульовано визначення понять "незадоволений запит" і "відмова", проведено дослідження задоволених і незадоволених запитів користувачів на документи з бібліотечних фондів НБУВ. Визначено перспективні напрями бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів на основі впровадження інформаційних технологій. Розроблено теоретико-методологічні засади створення Служби бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів та модель автоматизованої технології документовидачі.

2104. Організаційно-технологічні аспекти обслуговування читачів

Л.О. Туровська Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 69-76. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

2105. Організація роботи бібліотеки науково- дослідної установи Національної Академії Наук України

Зб. документів і матеріалів. Вип. 3 НАН України Ред.А.А. Свобода; Уклад.Н.І. Смаглова; Г.І. Солоіденко; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2000. — 72 с. — укp.

2106. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної Академії Наук України

Збірник документів. Вип. 1 НАН України Ред.А. Свобода; Уклад.Н. Смаглова; НАН України, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 1997. — 36 с. — укp.

2107. Організація фонду онлайнових документів

О. Баркова Бібл. вісн. — 2003. — N 4. — С. 8-17. — Бібліогр.: 19 назв. — укp.

Розглянуто питання формування фонду електронних онлайнових документів як нового виду бібліотечного фонду та складової електронної бібліотеки. Висвітлено особливості електронних документів, призначених для онлайнового використання. Запропоновано структуру технологічного процесу формування і експлуатації фонду онлайнових документів. Надано інформаційні та методичні матеріали щодо технології формування фонду онлайнових документів, які розроблені у ході створення універсальної наукової електронної бібліотеки НБУВ.

2108. Освіта в галузі бібліотечно-інформаційного обслуговування: порівняльний аналіз у англо-, франко- та португаломовній Африці

D. Очола — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — укp.

A comparison of Mampower development and training for library and information services by the Departments of Library and Information Studies(LIS) in Africa is discussed. The programmes, the resources, syllabus, continuing education, trainees and trainers are explored through survey by use of questionnaires delivered to the respondents by e-mail.Literature review, based on the countries surveyed and "thinking aloud" was employed for additional insight. Sampling procedure for the target population was based on e-mail connectivity that accelarated the communication of information and the processing of data.It is noted that many countries tend to develop their own LIS education programmes but problems associated with inadequate resources and infrastructure as well as qualified trainers still affect the dispensation of modern syllabus. LIS education in the Anglophone and Francophone Africa reveals tremendous growth as opposed to Lucophone Africa. The disparities in LIS education are attributed to factors such as the levels of LIS development in the former colonial states such as Britain, France and Portugal and the support received from those foreign govornments towards the improvement of library and information services, the state of political and economic stability and the levels of investment in culture and education in the African countries. The trends, issues and problems presented in this comparative study, can be of immense value to comparative studies in human resource development in LIS.

2109. Освітянська галузь: проблеми бібліотечного забезпечення

П.І. Рогова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 38-46. — Бібліогр.: 4 назв. — укp.

2110. Освоение новой базы данных "ScienceDirect" в университете с развитой электронной подпиской

В.В. Писляков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Описано процес інтеграції бази даних електронних журналів видавництва Elsevier (платформаScienceDirect) в електронну передплату університету, що вже має доступ до багатьох інформаційних ресурсів. Показано, як на основі здобутого попередньо досвіду оцінюється попит на новий ресурс, визначається стратегія передплати, проводиться тестовий доступ та оформлюється річний контракт. Аналізуються показники, що свідчать про високу потребу нової бази даних, простежується процес освоєння ScienceDirect користувачами університету, проводяться перші підсумки використання ресурсу з акцентом на економічній ефективності прийнятого рішення про передплату.

2112. Основні аспекти інформаційного обслуговування користувачів у секторі картографії НБУВ

А.Л. Герус, Т.I. Шовкопляс Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 135-141. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.

2113. Основні завдання та функції бібліотеки

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (скорочена назва — НБУВ) — комплексний бібліотечний, інфоpмаційний, науково-дослідний, культуpний і видавничий центp, що зберігає історичну спадщину, мову та культуру нації, задовольняє універсальні інформаційні потреби суспільства, організовує бібліотечну, бібліографічну та науково-інформаційну діяльність в інтересах усіх народів держави й української діаспори, розвитку виробництва та управління, науки, освіти, культури.

2114. Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

О. Онищенко, В. Попроцька Бібл. вісн. — 2002. — N 3. — С. 2-15. — укp.

Висвітлено наукову та науково-організаційну діяльність Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського як багатопрофільного науково-дослідного центру. Проаналізовано розвиток пріоритетних напрямів наукових досліджень та основні результати науково-дослідних робіт за проектами, що виконувалися Бібліотекою. Основну увагу приділено науково-організаційним заходам, видавничій діяльності, науковому співробітництву, стану підготовки наукових кадрів.

2115. Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1999)

О. Онищенко, В. Попроцька Бібл. вісн. — 2000. — N 2. — С. 6-15. — укp.

За підсумками 1999 р. висвітлено діяльність Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як багатопрофільного науково-дослідного центру. Охарактеризовано пріоритетні напрями наукових досліджень та основні проекти, науково-організаційні заходи, видавничу діяльність, наукове співробітництво.

2117. Основные категории современных пользователей универсальных научных библиотек в контексте проблем автоматизации (на примере Российской национальной библиотеки)

Т.В. Соколова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

The author describes the specific features of different readers groups of the National Library of Russia. The results of users study of 1994-95 are presented. The author gives a special attention to the materials of statistic analysis of readers groups of 1985-1995. The comparison of Automated System strategy with ideas of readers about future of the library is given.

2118. Основные направления деятельности Международной Ассоциации академических библиотек и научно-информационных центров

В.П Леонов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

The paper presents the analysis of the International Association of Academic libraries and Scientific and Information Centres on information and library services of Scientific researches the states of the former Soviet Union during 1993-1994. The main themes are: acquisition, library and information services, description of historical and cultural collection of academic institutions and preservation of documents.

2119. Основные направления и тенденции в работе специальных библиотек на современном этапе

Н.Е. Демьянков, И.В. Лоскутов, А.Ю. Мелихов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Наведений перелік основних напрямів у роботі спеціальних бібліотек, які дозволяють їм розвиватися когерентно з розвитком сучасного інформаційного суспільства. На прикладі діяльності Орловської обласної спеціальної бібліотеки для людей з вадами зору демонструється ряд особливостей та проблем, які виникають при виконанні все нових і нових завдань, які ставить перед співробітниками життя.

2120. Основные направления информационно-библиографического анализа документного потока, являющегося результатом деятельности диссертационного совета

Г.И. Булдина; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.