LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 109 із 205

2161. Особенности обслуживания читателей в отделениях ГПНТБ России, современное состояние и перспективы развития

Т.И. Французова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 2 — рус.

В докладе раскрыты особенности развития районных отделений ГПНТБ России, специфика обслуживания читателей, новые формы услуг, предоставляемые с учетом интересов территориальных потребителей информации. Рассматриваются перспективы развития отделений с учетом внедрения современных автоматизированных технологий.

2162. Особенности организации и технологии создания информационных ресурсов в развивающейся корпорации на современном этапе: опыт Корпоративной Сети Московских Библиотек

Е.В. Линдеман Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 627-629. — рус.

Обговорюються деякі особливості організації і технології створення інформаційних ресурсів у корпорації, яка розвивається за рахунок залучення нових учасників, з різним досвідом і потенціалом роботи, регіональним і відомчим підпорядкуванням. Розглядається вплив АБІС, що використовується у бібліотеках корпорації, на технологічні схеми та етапи їх реалізації.

2163. Особенности построения модели данных и архитектуры информационной системы научной библиотеки вуза

А.Н. Миронов, А.А. Вотинцев — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто основні особливості організації роботи наукової бібліотеки вищого навчального закладу, реалізація цих особливостей в моделі даних інформаційної системи бібліотеки, переваги інтеграції АБІС в інформаційну систему вищого навчального закладу. Доповідь представлено у вигляді слайдів.

2164. Особенности православного библиотечного фонда как историко-культурной целостности

С.П. Фунтикова; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2165. Особенности применения UNIMARC для ИПС специального назначения в ИРЛИ РАН

А.В. Островская — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 2 — рус.

О создании проблемно-ориентированной ИПС с библиографической базой данных по русской литературе за современный период (с 1959 г.), в которой за основу формата представления данных взят UNIMARC.

2166. Особенности программ подготовки и переподготовки управленческих кадров

Л.А. Абрамова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

Рассматриваются вопросы реорганизации системы повышения квалификации руководителей библиотек в Тверской области. Взаимосвязь программ и форм обучения. Ориентация на "продвинутые" библиотеки, "знания на опережение". Проблемы эффективности обучения.

2167. Особенности публикаций Организации Объединенных Наций по экологии и проблемы доступа к ним

Ю.И. Власова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 443-446. — рус.

Розглядається система публікацій і документації ООН з екологічних питань. До неї входять видання Програми ООН про навколишнє середовище, Комісії зі стійкого розвитку, документи Конференції про навколишнє середовище і розвиток, а також багатьох спеціалізованих установ системи ООН. Велику увагу приділено висвітленню підготовки до майбутньої Всесвітньої зустрічі на вищому рівні по стійкому розвитку. Подано детальні відомості про пошук екологічної інформації на веб-сайті ООН.

2168. Особенности реализации системы электронной доставки документов на втором этапе разработки корпоративной сети публичных библиотек Москвы

К.А. Колосов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 721-723. — Библиогр.: 1 назв. — рус.

У доповіді розглядаються питання розвитку підсистеми електронної доставки документів на другому етапі розробки корпоративної мережі публічних бібліотек м. Москви. Висвітлюються питання, пов'язані з новою системою прийому замовлень на ЕДД і МБА через базу даних замовлень, а також питання функціональних доробок шлюзу НТТР-Z39.50 і питання створення інформаційної підсистеми для отримання користувачем інформації про стан замовлення.

2169. Особенности реализации шлюза HTTP-Z39.50 в новой версии WEB-IRBIS

К.А. Колосов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 234-235. — рус.

Користувачі WEB-IRBIS отримали додаткові можливості доступу до ресурсів бібліотечних корпорацій і мереж. До нової версії системи входить шлюз HTTP-Z39.50, що дозволяє користувачам WEB-IRBIS звертатися через засоби WEB-інтерфейсу до локальних і віддалених ресурсів, представлених на серверах Z39.50. Зберігаючи можливість індивідуальних настроювань інтерфейсу, адрес серверів і форматів представлення даних, нова версія системи дозволяє користувачам у короткий термін приступити до роботи з ресурсами корпоративних бібліотечних серверів, здійснювати пошук і зберігати відібрані записи у форматі ISO-2709. У доповіді розглядаються варіанти практичного використання нових можливостей WEB-IRBIS у бібліотечній роботі.

2170. Особенности российского рынка малотиражных региональных изданий

В.С. Иванов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Комплектування бібліотек літературою, що має малий наклад.

2171. Особенности сети интернет как объекта исследования современного библиографоведения

В.В. Селантьева; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2172. Особенности формирования документов Национальной библиотеки Республики Абхазия в условиях многонациональности региона

Б.Ш. Чолария Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 579-582. — рус.

Висвітлено досвід роботи Національної бібліотеки Республіки Абхазія. Розкрито проблеми, що виникають при формуванні фонду бібліотеки,та їх вирішення.

2173. Особенности формирования и возможности использования тезауруса (рубрикатора) для ЭБД "Либэр". Версия для массовых библиотек

Е.К. Коробицына — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 6-я Междунар. конф. "Крым 99": Материалы конф). — 1999. — Т. 2 — рус.

"Библиотечно-информационная система" Нижневартовска формировался на основании запросов пользователей, с использованием логических формулировок рубрик и подрубрик, согласованных с логикой пользователей. Часто верность построения фразы в рубрике проверялась на нескольких пользователях. Хорошо построенный рубрикатор (тезаурус) гарантирует эффективность при тематическом поиске в ЭБД, наиболее полное использование фондов библиотеки при выполнении читательских запросов; облегчат пользователю-непрофессионалу самостоятельный поиск необходимой информации. Обучение читателей ведению самостоятельного поиска в базе данных МУ "БИС" проводится в специальных группах и занимает всего 1 час. За год прошли обучение 306 читателей.Рубрикатор обеспечивает отнесение каждого документа к максимально необходимому числу рубрик, что позволяет повысить эффективность информационного обслуживания в автоматизированном режиме. Наиболее детально раскрывается работа по формированию и редактированию (актуализация понятий, введение которых было обусловлено развитием науки, техники,отраслей социальной жизни, изменением роли библиотек в современном мире, устранения дублирования ряда понятий, и т.п.), тезауруса ЭБД МУ "БИС", использование дополнительной возможности работы с подрубриками и с системой ссылок "смотри" и отсылок "см.также", при которых обеспечивается эффективный поиск на любом уровне рубрикации. Совершенствование тезауруса осуществлялось на основании опыта его ксплуатации в течение 3 лет. Приводятся данные опроса пользователей МУ "БИС" по усовершенствованию предметного рубрикатора.Описываются возможности использования тезауруса как в библиотеке, так и в любом информационном центре.

2174. Особенности функционирования информационной сети ЦБС "Люблино" как элемента корпоративной сети публичных библиотек Москвы на современном этапе: создание и использование корпоративных ресурсов

С.А. Острая, Е.В. Линдеман Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 625-627. — рус.

Обговорюються особливості функціонування інформаційної мережі ЦБС "Любліно" як елементу корпоративної мережі публічних бібліотек Москви на сучасному етапі з метою створення та використання корпоративних інформаційних ресурсів. Приділяється особлива увага синхронізації технічних, технологічних робіт та системі безперервного навчання співробітників ЦБС.

2175. Особливості організації інформаційного обслуговування читачів універсальної наукової бібліотеки у новому інформаційному середовищі

А. Свобода Бібл. вісн. — 2003. — N 4. — С. 2-7. — Бібліогр.: 25 назв. — укp.

На основі аналізу особливостей нового цивілізаційного циклу - інформаційного суспільства, в якому інформація є вирішальним фактором висвітлення найважливіших соціальних характеристик, а також особливостей перехідного періоду у розвитку країни, обгрунтовується важливість соціальної ролі бібліотек у накопиченні та переданні інформації, доступі до світових інформаційних мереж. Розглянуто перетворення, які відбуваються в діяльності універсальних наукових бібліотек України в останнє десятиріччя: появу нових категорій читачів внаслідок утворення нових соціальних груп, зміни у бібліотечно-інформаційних технологіях, у видовому складі інформаційних ресурсів, в організаційній структурі бібліотек, у формах інформаційної діяльності, яка все більше тяжіє до створення аналітичних продуктів, готових до використання. Докладно висвітлено питання підвищення рівня інформаційної культури читачів та організації професійної перепідготовки бібліотечних кадрів.

2176. Особливості створення інформаційних ресурсів на базі газетних публікацій

А.Г Федорчук, Т.І. Третяк Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. — 2002. — Вип. 8. — С. 424-432. — укp.

2177. Осторожно! В акватории шальные ракеты

А. Маначинский Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — рус.

4 октября 2001 г. над Черным морем произошла катастрофа самолета ТУ-154 авиакомпании "Сибирь", рейс "Тель-Авив - Новосибирск". Погибли 78 человек.

2178. Осторожно: автоматизация и рядом Интернет. Не носите розовых очков! Проблемный доклад

Я.Л. Шрайберг — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

С позиций исторического аспекта и реалий сегодняшнего дня анализируются типичные ошибочные мнения и подходы к автоматизации библиотек и освоению новых технологий. Приводятся основные проблемы сети Интернет, с которыми сталкиваются начинающие пользователи. Даются советы и рекомендации по нахождению правильного пути вхождения в автоматизированную информационную среду.

2179. Острова в океане: публичные библиотеки на информационном рынке

Т.И. Новикова, Л.С. Беркутова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматривается роль публичных библиотек Санкт-Петербурга в информационном обслуживании читателей. Изложены возможные варианты их дальнейшего развития. Приводится информация о новых электронных ресурсах. создаваемых ими. Делается вывод о необходимости дальнейшей координации и кооперации деятельности публичных библиотек.

2180. Осуществленная реальность и ожидаемое будущее: библиотеки по искусству в общем библиотечном пространстве

А.А. Колганова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 356-361. — рус.

Розглядається стратегія розвитку бібліотек з мистецтва, аналізується роль Кримської конференції в активізації діяльності даних бібліотек. На основі аналізу еволюції декількох різновидів бібліотек даного типу проголошується ідея їх інтеграції до загального професійного співтовариства, пропонуються напрями розвитку фондів, ресурсів, інформаційного і бібліотечного сервісу.