LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 112 із 205

2221. Первые шаги: из опыта обучения детей основам компьютерной грамотности и работе в Интернет

Н.И. Дзюба, Ю.В. Архипчук — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 2 — рус.

В докладе рассмотрена роль детских библиотек в привлечении детей к чтению, приобщению их к мировой информационной среде. Освещен опыт работы Государственной библиотеки Украины для детей по обучению читателей-детей навыкам работы с электронными ресурсами, разработанными сотрудниками библиотеки (электронный каталог, электронный рекомендательный указатель литературы для детей "Человек и природа", фактографические базы данных), и информационными сервисами Интернет.

2222. Первый Всероссийский конкурс сайтов публичных библиотек: новые возможности, новые достижения

И.Б. Михнова, Д.А. Боганов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

У доповіді говориться про умови і порядок проведення Першого Всеросійського конкурсу сайтів публічних бібліотек. Він був оголошений на 10-й ювілейній конференції РБА, результати його будуть підведені на наступній конференції РБА в травні 2005 р. Цей конкурс став логічним продовженням попере днього - Всеросійського конкурсу сайтів муніципальних бібліотек, у якому взяло участь 85 російських бібліотек. На сьогодні в Рунеті нараховується більше 300 сайтів публічних бібліотек (від республіканських до сільських). Дані про них розміщено в каталозі бібліотечних сайтів "БиблиоNet", який є розділом інформаційно-довідкового порталу "Library.ru". На даний момент це найкращий російськомовний каталог, який нараховує майже 1200 адрес сайтів бібліотек та організацій, що працюють з нами. Окрім російських, тут наведено адреси більше 350 сайтів бібліотек близького та дальнього зарубіжжя. У доповіді подається загальне уявлення про каталог, про проблеми і перспективи, пов'язані з його формуванням.

2223. Перелiк спецiальностей наукових працівників

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2224. Перенос юридической литературы на цифровые носители в Уральской государственной юридической академии

Е.А. Посредникова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 327. — рус.

Необхідність оцифрування документів. Анкетування професорсько-викладацького складу з питань представлення своїх праць в оцифрованому вигляді. Аналіз отриманих даних. Організація сканування. Технології, що використовуються. Організація доступу до оцифрованих документів. Питання дотримання авторських прав. Збереженість цифрових колекцій.

2225. Переподготовка библиотечных специалистов как часть Государственной политики библиотечного дела России

К.В. Ивина — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Розглянуто питання сучасної перепідготовки бібліотечно-інформаційних спеціалістів.

2226. Пересопницьке Євангеліє (1556-1561 рр.)

О. Башкатова Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

Пересопницьке Євангеліє — визначна рукописна пам'ятка староукраїнської літературної мови й мистецтва, переклад євангелія так званою простою мовою, досить близькою до народної.

2227. Перечитывая заново, или опыт применения формата RUSMARC в АБИС КОЛИБРИ

А.Н. Филиппов, А.Н. Сисюков — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 2 назв. — рус.

2230. Перспектива развития механизированных технологий и массовых методов консервации документов на бумаге

С.А. Мельник, О.А Брянов, О.И. Перминова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 501-504. — рус.

У бібліотеках, архівах і музеях хранителі фонду постійно виявляють книги, гравюри, журнали, плакати та інші документи, що мають різні пошкодження. У доповіді обговорюється проблема псування бібліотечних, архівних і музейних документів у Росії і за кордоном. Масиви пошкоджених документів значно перевищують можливості ручної класичної реставрації. Як відомо, існують як класичні методи консервації, так і методи з використанням різних механізованих технологій. Узагальнюючи досвід, базуючись на наукових розробках, у доповіді накреслено перспективний напрям механізованих технологій і масових методів консервації документів. Серед механізованих методів найбільш відомі такі, як долив аркушу за допомогою паперової маси, нейтралізація надлишкової кислотності та зміцнення зіпсованого аркушу, реставрація методом розщеплення аркушу, ламінування та імпрегнування. Намічено перспективи використання механізованих методів, представлено слайди запропонованого устаткування для механізованих технологій консервації.

2231. Перспектива сотрудничества библиотек посредством электронных телекоммуникаций

О.В. Суминова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматривается необходимость и возможность создания в Украине телеконференций по библиотечному делу.

2232. Перспективи створення національного наукового порталу в мережі Internet на базі Web-сайта НБУВ

О.В. Баркова Нові обличчя бібліотек та організацій: від надій до партнерства і профусіоналізму: Фокусний семінар. — Б.м., 2001. — С. 24-28. — укp.

Наведено текст доповіді, представленої на 8-ї Міжнародної конференції "Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества", яка відбулась 9-17 червня 2001 року у місті Судак (Автономна Республіка Крим, Україна). В доповіді викладено причини протиріччя між зростаючим обсягом наукових матеріалів в електронному вигляді й можливістю їх повного та оперативного використання на сучасному етапі формування єдиного інформаційного простору України. Пропонується комплексне вирішення проблем забезпечення інформаційних потреб науки, освіти й виробництва шляхом створення національного наукового Іnternet-порталу. Наведено концепцепція створення порталу, пропонована його структура та організаційно-технологічні засади формування. Викладено доцільність формування наукового порталу на техничної та ресурсної базі Web-вузла Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Зазначені напрямки розвитку Іnternet-сайта НБУВ, які забезпечитемуть трансформацію його в національний науковий Іnternet-портал.

2233. Перспективная модель экономического и информационного взаимодействия библиотек с российскими издательствами: Система сводного тематического планирования выпуска издательской продукции в России

В.С. Иванов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 7-я Междунар. конф. "Крым 2000": Материалы конф). — 2000. — Т. 1 — рус.

Коллектором предлагается восстановить ранее существовавшую систему сводного тематического планирования выпуска литературы в новых рыночных условиях с учетом экономической мотивации каждого из участников рынка печатной продукции. На основе данной системы содействовать достижению следующих целей: создание совместимых информационных технологий издателей и книготорговцев с соответствующими технологиями библиотек, создание системы перспективной библиографии о планируемой издательской продукции, призваннойобеспечить поддержку существующих каталогизационных процессов, выполняемых российскими библиотеками, нормализация обмениваемых электронных данных в секторе издательской продукции российской экономики путем внедрения рекомендаций EAN и соответствующих рекомендаций EDItEUR, регламентирующих взаимодействия издателей, распространителей издательской продукции и библиотек.

2234. Перспективное направление совершенствования подготовки высших библиотечных кадров

Л.И. Алешин — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В статье анализируются проблемы дистанционного обучения будущих библиотечных специалистов. Успехи развития библиотечного дела существенно зависят от подготовки библиотечных кадров. Новые подходы в этой области открывают современные информационные технологии. В будущем первенство за более прогрессивной формой обучения - дистанционной. Для такого обучения потребуются не только технические средства компьюникации, но и новые учебно-методические материалы, формы и методы общения студентов и преподавателей. Каждый обучающийся должен быть связан с местной организацией, имеющей библиотеку или информационную службу. Обучение будет носить индивидуальный характер, ориентироваться на самостоятельную работу студентов и консультации преподавателей с использованием новых технических средств, в том числе библиотечно-библиографической деятельности.

2235. Перспективные направления в развитии экологического просвещения в библиотеках России

О.В. Покровская Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М., 2003. — Т. 2 — С. 570-572. — рус.

Про шляхи розвитку бібліотек в галузі екологічної освіти в зв'язку з рішенням Колегії Міністерства Культури Росії про перспективи цього напрямку діяльності бібліотек.

2236. Перспективы и первые шаги Центральной городской библиотеки им. В. Л . Белинского на пути создания единого информационного пространства в г. Керчи

Л.Я. Попова — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 11-я Междунар. конф. "Крым 2004": Тр. конф). — М., 2004. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Досвід роботи Інформаційного громадського центру збору, зберігання та надання широкому колу читачів Керчі інформації про діяльність місцевих органів влади та місцевого самоврядування.

2237. Перспективы издания российской национальной библиографии в электронном виде, в том числе на CD-ROM

И.И. Ильина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 4-я Междунар. конф. "Крым-97": Материалы конф). — 1997. — Т. 1 — рус.

В докладе рассматриваются вопросы создания электронных ретроспективных баз данных национальной библиографии, в том числе аспекты технологии, информационного и программного обеспечения.

2238. Перспективы информационной интеграции субъектов культурной жизни в Украине

В.П. Подкопаев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Information exchange problems, perspectivities of integration at an international level, the essence of late projects of the Ukrainian Center of Cultural Studies are discussed.

2239. Перспективы использования новейших телекоммуникационных средств (видеоконференцсвязи) при проведении тренингов

О.В. Сухова, С.Б. Балакерская, Л.В. Столяр Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 1 — С. 440-442. — рус.

У доповіді висвітлено систему підготовки кадрів для ЦПІ. Особливий акцент зроблено на перспективах використання сучасних систем відеоконференцзв'язку, що працюють по цифрових каналах ISDN (каналах з гарантованою смугою пропускання, тобто гарантованою якістю передачі звуку і відеозображення) при проведенні тренінгів, конференцій, робочих семінарів. Наведено приклад використання новітніх систем зв'язку для проведення дискусії на теми, актуальні для ЦПІ.

2240. Перспективы использования службы Межбиблиотечного абонемента OCLC библиотеками России: итоги пилотного проекта, декабрь 1997- апрель 1998

Ч. Кэтрин, И.Л. Клим — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В русле расширения связей между российскими и американскими библиотеками важное место занимает Online Computer Library Center (OCLC), США, который фактически является международным центром, предлагающим широкий спектр услуг библиотекам 63 стран мира. В настоящее время российские библиотеки исследуют возможности подключения к службам OCLC. Хорошо известен пилотный проект по использованию OCLC First Search, организованный ГПНТБ, который имел большой успех и завоевал OCLC популярность среди российских библиотек. В настоящем докладе рассматривается организация и итоги еще одного эксперимента, который проходил под руководством OCLC Europe и отделения USIS в Санкт-Петербурге (Россия). Это был пробный обмен документами между американскими и российскими библиотеками с использованием службы ILL OCLC.