LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна → Бібліотечна справа

Всього — 4091 Сторінка 113 із 205

2241. Перспективы использования электронной доставки документов как коммуникационного канала43 The Prospects for Electronic Document Delivery as a Communication Channe

О.Л. Лаврик, В.А. Глухов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 2 — С. 710-712. — рус.

На тлі росту електронних видань виникає закономірне питання про перспективи розвитку ЕДД. Для відповіді на це запитання були проаналізовані: 1) масив запитів на копіювання джерел, що надійшли в службу ЕДД ДПНТБ СВ; 2) темпи та обсяги формування електронного сховища ІНІСН на основі оцифровування джерел за замовленнями; 3) тенденції розвитку документальних потоків. Дослідження показало, що можна чекати істотного, але не повного зниження навантаження на служби ЕДД; для оцифровування крупних книгосховищ знадобиться не одне століття, а тенденції розвитку документальних потоків свідчать, що кількість друкованої продукції збільшується. Все це дозволяє авторам прогнозувати, що ЕДД є необхідною умовою розвитку бібліотек як комунікаційного каналу. Більше тогояк вид діяльності, ЕДД стає одним із способів вирішення завдання інтеграції інформаційних ресурсів, існуючих у різних середовищах, - друкованому та електронному. А сама бібліотека починає виконувати ще одну соціальну функцію - інтеграційну.

2242. Перспективы модернизации российских правил составления библиографического описания

Н.Н. Каспарова — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

Более чем 10-летний опыт работы российских библиотек и органов НТИ по "Правилам составления библиографического описания" позволяет оценить их достаточно высокий научный потенциал, поскольку они приняли в максимально полном объеме имевшийся на тот период международный опыт.

2243. Перспективы применения протокола Z39.50 в информационном сообществе России

О.Л. Жижимов, Н.А. Мазов Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 771-775. — Библиогр.: 10 назв. — рус.

У даній доповіді розглядаються можливі галузі застосування протоколу Z39.50 в інформаційному співтоваристві Росії. Основний акцент зроблено на побудову розподілених інформаційних систем. Такі системи можуть інтегрувати різну інформацію: бібліографічнуметадані загального характеру, метадані по електронних колекціях, музейну інформацію, дані геоінформаційних систем, тезауруси і класифікаційні схеми і т.п. Як приклад розглянуто розподілену інформаційну систему СВ РАН

2244. Перспективы развития библиографических ресурсов в Азербайджанской республике

Н.И. Исмаилов; Моск. гос. ун-т культуры и искусств — (Библиотечное дело - 2001: российские библиотеки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве: 6-я Междунар. науч. конф. (Москва 26-27 апреля 2001 г.): Материалы конф). — 2001. — рус.

2245. Перспективы развития библиотечно-информационной системы и информационного обслуживания в области АПК

М.А. Аветисов, Л.М. Фрид — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 3-я Междунар. конф. "Крым-96": Материалы конф). — 1996. — Т. 1 — рус.

Рассматриваются вопросы развития библиотечно-информационного обслуживания отрасли на основе взаимодействия двух крупнейших отраслевых информационных органов ЦНСХБ и НИИТЭИагропром: интегральная библиотечно-информационная система, базы данных, лингвистическое обеспечение, CD-ROM технологии, проблемы теледоступа, электронной почты и выхода в Internet, ретроспективная конверсия.

2246. Перспективы развития информационного обслуживания по государственному фонду НИОКР России

Е.А. Антипова, А.Н. Павлов — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

For 25 years the All-Union Scientific Information Centre has functioned as the national collection of unpublished information resources. At present, we are witnessing a constant decline in the incoming information flows and system queries. It is caused, on the one hand, by reduced financing of research, and, on the other hand, by unreasonable treatment of copyright laws. However, new information products and abstract databases on Russian dissertations are generated in English. They serve as a basis for abstract periodicals published in 10 subject series. Environmental protection, cosmic research, fundamental sciences, and biotechnology are in the highest user demand.

2247. Перспективы развития ИРБИС: применение системы смыслового анализа текстов для создания полнотекстовых хранилищ знаний в современной библиотеке

К.О. Сбойчаков Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 10-я юбил. междунар. конф. "Крым 2003": Тр. конф. — М.: ГПНТБ России, 2003. — Т. 1 — С. 122-125. — рус.

Доповідь продовжує тему створення повнотекстових сховищ на базі Електронного Каталогу ІРБІС. Інформаційний пошук і тематичний аналіз знайдених документів розглядається як перспективний напрям розвитку системи ІРБІС.

2248. Перспективы развития Национальной библиотеки Беларуси как республиканского социокультурного центра

Л.Г. Кирюхина, Н.И. Аксютик — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — рус.

Представлено концепцію створення Республіканського соціокультурного центру на базі Національної бібліотеки Білорусі.

2249. Перспективы развития программной реализации Web-ориентированной системы управления документальной информацией

Н.А. Малицкий, Н.А. Мазов Мазов — (Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса: 12-я Междунар. конф. "Крым 2005": Тр. конф). — М., 2005. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). — Библиогр.: 3 назв. — рус.

Створена у Сибірському відділенні РАН Web-орієнтована система управління документальною інформацієюпоказала за семирічний термін промислової експлуатації свою ефективність і життєздатність. Клієнтськачастина системи пройшла довгий шлях удосконалення іна даний момент, пропонує широкі функціональніможливості через використання багатоваріантного пошукового інтерфейсу. Однак, Web-технології стрімкорозвиваються і пропонують розробникам усе більш досконалі засоби розробки. Реалізацію системи, що існуєна сьогодні, було спроектовано і розроблено з використанням технології CGI-скриптів для серверної частини іскриптових можливостей браузерів IE і Netscape версій не вище, ніж 4. (зв'язка JavaScript і HTML). У доповідіпоказано проблеми поточної програмної реалізації серверної частини системи і окреслені можливі шляхи подальшого розвитку із врахуванням можливостей сучасних Web-технологій.

2250. Перспективы развития программы Сводного тематического планирования

М.В. Дегтярев Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 8-я Междунар. конф. "Крым 2001": Материалы конф. — М., 2001. — Т. 2 — С. 647-649. — рус.

Випуск Зведених анотованих тематичних планів був відновлений в Центральному колекторі наукових бібліотек у 1999 році. Нині Зведений темплан зайняв своє гідне місце в системі інформування бібліотек про літературу, що готується до видання, а також в комплектуванні їх книжкових фондів. Крім Зведеного темплану навчальної літератури, розпочато випуск темплану медичної літератури.Розвиток програми планується по двох напрямках: по-перше, випуск спеціалізованих тематичних планів і, по-друге, залучення до участі у виданні Зведеного темплану максимальної кількості видавництв, що випускають літературу відповідного профілю, у тому числі регіональних, вузівських та з країн СНД.

2251. Перспективы развития электронной доставки документов в ГПНТБ России

Е.А. Еронина — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: II Междунар. конф. "Крым-95": Материалы конф). — 1995. — рус.

Electronic document delivery and requests transfer is considered to be one of the most prospective trends in ILL sevices of the Russian libraries ILL. The Department of Interlibrary Loan and Document Delivery of the Russian National Public Library forScience and Technology (NPLSaT) for many years has been functioning as an institution of a national status. As a holder of Union Catalog of sci-tech literature containing information on the collections of Russian and former Soviet Union libraries, NPLSaTprovides all the ILL services with reliable and efficient information to locate the original sources. The NPLSaT of Russia is not only the national document delivery centre but also the only Document Supply Centre for STN in Russia. Today being on the way to electronic document delivery technology NPLSaT has been maintaining and developing the following services: - requests entering and transfer of copies via fax. - receipt/transfer of requests and texts (for the full-text data arrays) via e-mail. - providing with the on-line access to search and order literature - acquisition of full-text electronic documents including CD-ROMs. - scanning of "grey literature" acquisitions in order to create a "grey literature" electronic depositary. Organizing of INTERNET Host on the Library basis will certainly contribute to the increasing of the efficiency of the electronic document delivery technology implemented in the Library.

2252. Перспективы совершенствования системы высшего библиотечно-информационного образования в России

А.М. Мазурицкий Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 311-312. — рус.

Мова йде про роботу над новим загальноосвітнім стандартом. Характеризуються нові напрямки підготовки фахівців у галузі бібліотечно-інформаційної діяльності. Особливу увагу приділено організації спільної роботи вузів і провідних бібліотечно-інформаційних установ країни.

2253. Перспективы создания цифровых библиотек в университетах России

Н.В. Соколова, В.Л. Баранов, В.С. Рябев — (Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 5-я Юбил. междунар. конф. "Крым 98": Материалы конф). — 1998. — Т. 2 — рус.

В докладе рассматривается эволюция библиотек и применяемых технологий, их взаимозависимость и взаимное влияние. Рассматривается модель Дж. Хендерсона взаимодействия бизнес-структур и информационных технологий для процесса обслуживания в библиотеке. Дается определение цифровой библиотеки, приводятся ее свойства, отличительные особенности, предлагается оригинальная классификация цифровых библиотек. Обосновывается целесообразность и эффективность применения цифровых библиотек в ряде областей. Рассматриваются предпосылки, являющиеся необходимыми для создания цифровой библиотеки. Анализируется наличие требуемых условий в российских библиотеках. Обосновывается роль Интернет для создания цифровых библиотек. Цифровая библиотека тезисов и диссертаций являются одним из динамично развивающихся в мире типов цифровых библиотек, получившим наибольшее распространение в библиотеках университетов. Дается обзор наиболее значимых проектов в данном направлении. Предлагается концепция включения сервиса цифровых библиотек в библиотеках университетов России на примере распределенной библиотечной системы RUSLANet (Russian University and Science Library Advanced Network in the North-west of Russia). Рассматриваются новые функции читателей, библиотеки, а также новая технология публикации. В заключение приводятся достоинства и недостатки предлагаемой технологии. Делается вывод о перспективности создания цифровых библиотек в сфере научных исследований.

2254. Перша народна бібліотека-читальня м.Єлисаветграда

О. Люта Бібл. вісн. — 1999. — N 5. — С. 37-41. — укp.

Розглядаються передумови створенняя та функціонування першої народної бібліотеки-читальні при Єлисаветградському товаристві грамотності та ремесел у кінці ХІХ ст. Описуються правила користування закладом, його режим роботи, мета та задачі. Наведено обсяг послуг, наданих бібліотекою за перші місяці існування, проаналізовано основні проблеми, які виникали у ході роботи - брак коштів, недостатній книжковий вибір тощо. Охарактеризовано склад відвідувачів читальні, жанрову та видову тематику літератури, що видавалась. Підкреслюється важливе значення діяльності безкоштовної бібліотеки Товариства у галузі підвищення культурно-освітнього рівня народних мас.

2255. Перший досвід оцифровування раритетів у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського

О.В. Баркова Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — К., 2000. — Вип. 5. — С. 337-345. — Бібліогр.: 6 назв. — укp.

Розглянуто питання перенесення інформації носіїв (рукописів, друкованих творів тощо) на нетрадиційні (мікроформи, магнітні носії, оптичні диски тощо) для вирішення завдань зручного використання та довготривалого зберігання унікальних колекцій історичних, наукових і художніх документів, насамперед тих, яким загрожує фізична втрата. Увагу акцентовано на тому, що використання різноманітних видів носіїв інформації для створення зібрань електронних копій цінних колекцій та можливість комфортного доступу до них через світову комп'ютерну мережу Internet значно підвищує ефективність роботи з бібліотечними фондами. Викладено результати апробації технології оцифровки, завдяки якій створено електронну копію одного з раритетів НБУВ - львівського Апостола 1574 р., що започаткувало формування електронної бібліотеки раритетів на - Web сайті Бібліотеки. Надано порівняльну характеристику методів оцифровки - прямого сканування оригіналу та сканування з попереднім мікрофільмуванням. Запропоновано комплексний підхід до вирішення завдань оцифровки першоджерел та наведено рекомендації щодо організації робіт для конвертації в машиночитану форму історичних фондів Бібліотеки.

2256. Перші друковані вітчизняні букварі (з фондів НБУВ)

О. Клименко Бібл. вісн. — 2000. — N 4. — С. 27-33. — укp.

Проаналізовано архітектоніку перших підручників початкових шкіл, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського, художнє оформлення, структуру змісту, форму та особливості подання навчального матеріалу, поліграфічне виконання.

2257. Петрова Ніна Олексіївна: біографічна довідка

Web-сайт Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського — укp.

2258. Пикник на обочине или Как стать современной библиотекой

А.А. Колганова Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества: 9-я Междунар. конф. "Крым 2002": Материалы конф. — М., 2002. — Т. 1 — С. 291-293. — рус.

Розглядаються відмінності в сучасному стані спеціальних бібліотек з мистецтва, зокрема музейних і театральних. Розкрито ряд особливостей, що об'єднують цей бібліотечний тип. Охарактеризовано фонди театральних бібліотек та їх використання. Поставлено проблему створення корпоративного ресурсу.

2260. Питання розвитку бібліотечної справи в Україні на сторінках "Українського історичного журналу" (1957 - 1998): огляд статей

Н. Солонська Бібл. вісн. — 2000. — N 1. — С. 25-31 . — укp.

На підставі аналізу матеріалів з бібліотечної тематики, які опубліковано у провідному українському історичному журналі, розглянуто бібліотечне життя України, місце та роль бібліотек у суспільстві у 1957 - 1998 рр. Охарактеризовано питання бібліографування історико-архівної літератури та літератури з архівознавства, формування книжкових фондів, стану бібліотечного обслуговування, підготовки бібліотечних працівників, а також діяльність відомих українських діячів у галузі бібліографознавства, книгознавства та бібліотекознавства Ю.О.Меженка, О.М.Лазаревського та ін.